Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên của trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên của trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG . v
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . vi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Giả thuyết khoa học . 2
  6. Phương pháp nghiên cứu 2
  7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
  8. Cấu trúc luận văn 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN
  SINH VIÊN TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG,
  AN NINH . 4
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu . 4
  1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 5
  1.2.1. Quản lý và các chức năng của quản lý . 5
  1.2.2. Quản lý giáo dục . 8
  1.2.3. Quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên . 9
  1.3. Lý luận về giáo dục quốc phòng, an ninh 10
  1.3.1. Những chủ trương của Đảng và Nhà nước . 10
  1.3.2. Giáo dục quốc phòng, an ninh 12
  1.3.3. Hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh sinh viên . 13
  1.3.4. Đặc trưng hoạt động dạy học môn GDQP, AN 16
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4. Quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên học môn học Giáo dục quốc phòng,
  an ninh . 18
  1.4.1. Quản lý mục tiêu, nội dung của hoat động rèn luyện SV . 18
  1.4.2. Quản lý hoạt động rèn luyện của cán bộ, giảng viên 19
  1.4.3. Quản lý hoạt động rèn luyện của sinh viên . 20
  1.5. Yêu cầu đối với công tác quản lý hoạt động rèn luyện SV ở các trung tâm
  giáo dục quốc phòng, an ninh . 20
  1.5.1. Kế hoạch hóa công tác quản lý hoạt động rèn luyện 20
  1.5.2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quản lý hoạt động rèn luyện
  cho các lực lượng có liên quan trong trung tâm . 21
  1.5.3. Nâng cao năng lực bộ máy quản lý hoạt động rèn luyện . 21
  1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLHĐ rèn luyện SV . 22
  1.6.1. Yếu tố chủ quan 22
  1.6.2. Yếu tố khách quan 23
  1.7. Cơ sở pháp lý về QLHĐ rèn luyện SV ở các trung tâm GDQP - AN . 26
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN CỦA
  SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG THÁI
  NGUYÊN HIỆNNAY . 29
  2.1. Sơ lược về Trung tâm GDQP Thái Nguyên 29
  2.1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên 29
  2.1.2. Sứ mệnh, tầm nhìn và nhiệm vụ của Trung tâm GDQP-AN Thái Nguyên 30
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Thái Nguyên . 32
  2.2. Giới thiệu về Đại học Thái Nguyên . 39
  2.3. Công tác GDQP, AN cho sinh viên tại Trung tâm GDQP Thái Nguyên 41
  2.4. Thực trạng hoạt động rèn luyện của sinh viên ở Trung tâm Giáo dục quốc
  phòng Thái Nguyên 44
  2.4.1. Tầm quan trọng của việc QLHĐ rèn luyện sinh viên . 45
  2.4.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý khung sinh viên ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên . 46
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.4.3. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch rèn luyện SV ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên . 47
  2.4.4. Thực trạng các biện pháp QLHĐ rèn luyện sinh viên ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên . 48
  2.4.5. Thực trạng về đánh giá kết quả và sử dụng kết quả rèn luyện sinh viên 50
  2.5. Thực trạng QLHĐ rèn luyện sinh viên theo chức năng quản lý 52
  2.6. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến QLHĐ rèn luyện SV . 55
  2.7. Đánh giá kết quả về công tác QLHĐ rèn luyện SV ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên 56
  2.7.1. Những ưu điểm của công tác QLHĐ rèn luyện SV 56
  2.7.2. Hạn chế của công tác QLHĐ rèn luyện sinh viên ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên 58
  Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN SINH VIÊN
  Ở TRUNG TÂM GDQP THÁI NGUYÊN 62
  3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp . 62
  3.1.1. Bảo đảm tính mục tiêu 62
  3.1.2. Bảo đảm tính khoa học 62
  3.1.3. Bảo đảm tính hệ thống đồng bộ 62
  3.1.4. Bảo đảm tính thực tiễn 62
  3.1.5. Bảo đảm tính kế thừa và phát triển . 63
  3.2. Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên 63
  3.2.1. Biện pháp 1. Xây dựng những quy chế về quản lý hoạt động rèn luyện
  sinh viên . 63
  3.2.2. Biện pháp 2. Lập kế hoạch quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên 66
  3.2.3. Biện pháp 3. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nhận thức, đạo đức
  lối sống cho sinh viên . 67
  3.2.4. Biện pháp 4. Tổ chức duy trì chế độ sinh hoạt, học tập công tác tiếp cận
  theo hướng kỷ luật quân đội . 70
  3.2.5. Biện pháp 5: Gắn hoạt động rèn luyện của sinh viên với hoạt động dạy học
  ở từng học phần 79
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.2.6. Biện pháp 6. Thực hiện công tác dân chủ trong đánh giá kết quả rèn luyện
  của sinh viên . 80
  3.2.7. Biện pháp 7. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hoạt
  động rèn luyện sinh viên . 84
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 87
  3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt
  động rèn luyện sinh viên ở trung tâm GDQP thái nguyên . 88
  3.4.1. Về tính cần thiết của biện pháp . 89
  3.4.2. Về tính khả thi của các biện pháp . 91
  3.4.3. Về tính tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 92
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 96
  1. Kết luận . 96
  2. Khuyến nghị 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  Viết tắt Viết đầy đủ
  BGĐ Ban giám đốc
  CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  CBK Cán bộ khung
  CB, GV Cán bộ, Giảng viên
  CBQLK Cán bộ quản lý khung đại đội
  ĐT Đào tạo
  ĐH, CĐ Đại học, cao đẳng
  GDĐT Giáo dục đào tạo
  GDQP, AN Giáo dục quốc phòng, an ninh
  HĐRL Hoạt động rèn luyện
  HSSV Học sinh sinh viên
  KTX Ký túc xá
  QLHĐ Quản lý hoạt động
  QLGD Quản lý giáo dục
  QLSV Quản lý sinh viên
  SV Sinh Viên
  XHCN Xã hội chủ nghĩa


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Tầm quan trọng của việc QLHĐ rèn luyện SV 45
  Bảng 2.2. Thống kê số lượng và chất lượng cán bộ quản lý khung sinh viên từ
  năm 2008 đến nay 46
  Bảng 2.3. Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch rèn luyện SV 47
  Bảng 2.4. Thực trạng các biện pháp QLHĐ rèn luyện SV ở Trung tâm GDQP
  Thái nguyên . 49
  Bảng 2.5. Đánh giá kết quả rèn luyện SV . 51
  Bảng 2.6. Thực trạng QLHĐ rèn luyện SV theo chức năng quản lý 52
  Bảng 2.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác QLHĐ rèn luyện SV . 55
  Bảng 2.8. Những ưu điểm của công tác QLHĐ rèn luyện SV . 57
  Bảng 2.9. Hạn chế của công tác QLHĐ rèn luyện SV . 59
  Bảng 3.1. Mức độ cần thiết của các bịên pháp QLHĐ rèn luyện SV . 89
  Bảng 3.2. Mức độ khả thi của các bịên pháp QLHĐ rèn luyện SV . 91
  Bảng 3.3. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 93  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1. Ưu điểm của công tác QLHĐ rèn luyện SV 58
  Biểu đồ 2.2. Hạn chế của công tác QLHĐ rèn luyện SV 60
  Biểu đồ 3.1. Tính cần thiết của các biện pháp . 90
  Biểu đồ 3.2. Tính khả thi của các biện pháp QLHĐ rèn luyên SV . 92
  Biểu đồ 3.3. Mối tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
  QLHĐ rèn luyện SV . 94


  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung
  học chuyên nghiệp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người
  Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề
  nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và
  bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây
  dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
  Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao
  cho các tỉnh, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề trên
  địa bàn, đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ;
  góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du miền núi
  phía Bắc – vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, có truyền thống đấu tranh cách
  mạng, giàu tiềm năng phát triển và có địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh
  tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.
  Hiện nay trước thực trạng ý thức tổ chức kỷ luật tính tự giác và khả năng tự
  rèn luyện của HSSV chưa cao, tính ỷ lại, chưa năng động thậm trí còn sa đà vào các
  tệ nạn xã hội, chưa có bản lĩnh vững vàng, cơ bản HSSV hiện nay có những biểu hiện
  ngại khó ngại khổ công tác quản lý SV còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng GDQP,
  AN cho sinh viên còn hạn chế, việc rèn luyện sinh viên chưa liên tục, chưa sát với
  điều kiện thực tế, khó tạo dựng được một nền nếp kỉ luật cao. Bên cạnh đó, công tác
  quản lý, giáo dục và rèn luyện sinh viên các trường trực thuôc Đại học Thái Nguyên
  được tiến hành theo mô hình tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái
  Nguyên - Đại học Thái Nguyên. Trung tâm GDQP Thái Nguyên sẽ thực hiện nhiệm
  vụ GDQP, AN cho sinh viên trong điều kiện mới. Từ vấn đề cơ bản trên đòi hỏi phải
  tìm ra được những biện pháp quản lý sinh viên đáp ứng được với yêu cầu
  nhiệm vụ mới của Đại học Thái Nguyên.
  Những năm gần đây, công tác quản lý SV đã được đề cập nhiều trong các Văn bản
  quản lý. Tuy nhiên những văn bản đó còn khá chung chung, chưa đi vào cụ thể, đặc biệt
  chưa có công trình nào nghiên cứu sâu về hoạt động rèn luyện sinh viên ở trong môi
  2
  trường đăc thù Trung tâm GDQP Thái Nguyên. Từ những lý do trên, chúng tôi đã chọn đề
  tài nghiên cứu "Quản lí hoạt động rèn luyện sinh viên của Trung tâm GDQP Thái
  Nguyên” với mong muốn tìm ra biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên trong
  Trung tâm GDQP Thái Nguyên thuộc Đại học Thái Nguyên, thiết thực nâng cao chất
  lượng môn học và chất lượng đào tạo chung của Đại học Thái Nguyên.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác giáo dục quốc phòng -
  an ninh đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện SV ở Trung tâm Giáo
  dục Quốc phòng Thái Nguyên
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Công tác quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên ở Trung tâm GDQP - AN
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý quá trình rèn luyện SV ở Trung tâm GDQP Thái Nguyên
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động rèn luyện SV tại các Trung tâm
  GDQP - AN.
  - Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động rèn luyện SV trong Trung
  tâm GDQP Thái Nguyên.
  - Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện SV ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên.
  5. Giả thuyết khoa học
  Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý theo chức năng và định hướng mục
  tiêu GDQP, AN cho sinh viên thì sẽ nâng cao được hiệu quả quản lý công tác GDQP,
  AN cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trung tâm.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  - Nhóm phương nghiên cứu lý luận: Phân tích, tổng hợp tài liệu và văn bản.
  - Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: phương pháp quan sát, phương
  pháp điều tra bằng bảng hỏi, phương pháp phỏng vấn sâu, phương pháp chuyên
  gia, phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
  - Phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học.
  3
  7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung: Nghiên cứu các biện pháp quản lý và đánh giá kết quả rèn
  luyện SV ở Trung tâm GDQP Thái Nguyên.
  - Về không gian: Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên.
  - Về thời gian: Các số liệu nghiên cứu được giới hạn từ năm 2008 đến nay.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo, luận văn
  được chia làm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận về quản lý hoạt động rèn luyện SV trong các Trung
  tâm GDQP, AN.
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động rèn luyện SV ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên.
  Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện SV ở Trung tâm GDQP
  Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên của trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động rèn luyện sinh viên của trung tâm giáo dục quốc phòng Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status