Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Áp dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 11 tỉnh Cao Bằng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Áp dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 11 tỉnh Cao Bằng

  iii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục . iii
  Danh mục các chữ viết tắt iv
  Danh mục các bảng v
  Danh mục các hình . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
  1.1. Một số phương pháp dạy học tích cực . 5
  1.1.1. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học . 5
  1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực ở
  trung học phổ thông . 6
  1.1.3. Một số quan điểm dạy học tích cực . 8
  1.2. Một số kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh . 17
  1.2.1. Những dấu hiệu đặc trưng của dạy và học tích cực 17
  1.2.2. Một số kỹ thuật dạy học tích cực . 17
  1.3. Một số đặc điểm và nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém trong học tập
  môn Toán của học sinh vùng núi tỉnh Cao Bằng 39
  1.3.1. Một số đặc điểm của học sinh THPT tỉnh Cao Bằng 39
  1.3.2. Một số nguyên nhân dẫn đến yếu kém trong học tập môn Toán của học
  sinh vùng núi tỉnh Cao Bằng . 43
  1.4. Đặc điểm nhu cầu học tập và thực trạng dạy – học môn Toán đối với học
  sinh yếu kém lớp 11 THPT ở Cao Bằng 45
  1.4.1. Đặc điểm về nhu cầu học tập của HS lớp 11 THPT ở Cao Bằng . 45
  1.4.2. Thực trạng dạy – học môn Toán của học sinh yếu kém lớp 11 THPT ở
  Cao Bằng . 46
  1.5. Chương trình sách giáo khoa và mục tiêu dạy học môn Toán lớp 11 THPT . 50
  1.5.1. Đặc điểm sách giáo khoa môn Toán lớp 11 50
  iv
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1.5.2. Mục tiêu dạy học môn Toán 11 THPT 52
  Chương 2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CÓ ÁP DỤNG CÁC KĨ THUẬT DẠY
  HỌC TÍCH CỰC TRONG VIỆC GIÚP ĐỠ HỌC SINH YẾU KÉM TỈNH
  CAO BẰNG HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 11 54
  2.1. Nguyên tắc xây dựng và thực hiện các biện pháp 54
  2.1.1. Nguyên tắc 1. Bám sát nội dung, chương trình sách giáo khoa toán 11 . 54
  2.1.2. Nguyên tắc 2. Phù hợp với nhu cầu và khả năng học tập của học sinh 54
  2.1.3. Nguyên tắc 3. Đảm bảo tính thực tiễn . 54
  2.1.4. Nguyên tắc 4. Đảm bảo tính khả thi 54
  2.2. Một số biện pháp áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực trong việc giúp đỡ
  HSYK học tốt môn Toán lớp 11 55
  2.2.1. Nhóm biện pháp 1 56
  2.2.2. Nhóm biện pháp 2 71
  2.2.3. Nhóm biện pháp 3 86
  Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM . 96
  3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm . 97
  3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm . 97
  3.2.1. Giáo án số 1 . 97
  3.2.2. Giáo án số 2 . 103
  3.2.3. Giáo án số 3 . 106
  3.3. Tổ chức thực nghiệm 112
  3.3.1. Chọn lớp thực nghiệm . 112
  3.3.2. Tiến hành thực nghiệm 113
  3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm . 116
  3.4.1. Đánh giá về mặt định tính 116
  3.4.2. Đánh giá về mặt định lượng 117
  KẾT LUẬN . 121
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 122
  iv
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Viết tắt Viết đầy đủ
  ? H Câu hỏi gợi mở của giáo viên
  ĐC Đối chứng
  GV Giáo viên
  HLKN Học lực khác nhau
  HLTĐ Học lực tương đương
  HS Học sinh
  HSTB Học sinh trung bình
  HSYK Học sinh yếu kém
  KQ Kết quả
  KTDHTC Kĩ thuật dạy học tích cực
  PPDH Phương pháp dạy học
  SGK Sách giáo khoa
  THPT Trung học phổ thông
  TN Thực nghiệm
  v
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 1.1. Kết quả học tập năm học lớp 10 của HS . 46
  Bảng 1.2. Kết quả điều tra về thực trạng học tập của học sinh . 47
  Bảng 2.1. Cách tính điểm kiểm tra 45 phút của HS 84
  Bảng 2.2. Cách tính điểm cho các thành viên trong một nhóm 86
  Bảng 3.1: Kết quả học tập môn Toán ở lớp 10 của học sinh hai lớp 11C3 và
  11C4 trường THPT Hòa An 113
  Bảng 3.2: Kết quả học tập của HS hai lớp 11C3 và 11C4 117
  Bảng 3.3: Số liệu thông kê của lớp 11C3 118
  Bảng 3.4: Số liệu thống kê của lớp 11C4 118
  Bảng 3.5: Kết quả số liệu thống kê của hai lớp 11C3 và 11C4 . 119


  vi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Trang
  Hình 1.1: Kĩ thuật “khăn phủ bàn” 22
  Hình 1.2: Kĩ thuật “Mảnh ghép” . 29
  Biểu đồ 3.1: Biểu đồ so sánh kết quả học tập môn Toán ở lớp 10 của học sinh
  hai lớp 11C và 11C1 trường THPT Hoà An 113
  Biểu đồ 3.2: Biểu đồ so sánh kết quả điểm kiểm tra “chương V – Đạo hàm” của
  học sinh hai lớp 11C3 và 11C . 117

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  1

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2013 Việt Nam chỉ đạt
  3,79/10 điểm về chất lượng lao động, điều này cho thấy sự tụt hậu về giáo
  dục của nước ta. Tụt hậu giáo dục sẽ đẩy một quốc gia vào ngõ hẹp khi chất
  lượng lao động thấp chưa đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động
  [35]. Mặt khác, ở Việt Nam đại bộ phận thanh niên sau khi được đào tạo
  thường tìm các cơ hội việc làm tại khu vực thành thị, mà không về nông
  thôn. Do đó chất lượng nhân lực ở nông thôn, vùng núi, vùng xa đã thấp
  càng trở nên trầm trọng hơn.
  Về vấn đề chất lượng lao động tiến sĩ Dennis Berg, người đã có hơn 20
  năm làm cố vấn giáo dục tại Việt Nam cho rằng để một cá nhân có đủ điều kiện
  để tồn tại và phát triển trên thị trường lao động thì có thành tích học tập tốt là
  chưa đủ. Dựa trên một cuộc khảo sát dành cho người sử dụng lao động ở các đô
  thị, cho thấy người sử dụng lao động xác định các kỹ năng kỹ thuật liên quan
  trực tiếp đến công việc là kỹ năng quan trọng nhất. Đồng thời, họ cũng tìm
  kiếm các kỹ năng nhận thức như kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản
  biện; các kỹ năng hành vi như kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp.
  Việc định hướng lại hệ thống giáo dục để tập trung hơn vào các kỹ năng này sẽ
  giúp người lao động Việt Nam sẵn sàng cho tương lai vì những kỹ năng rất
  quan trọng đối với hầu hết các ngành. Tuy nhiên, trong một phỏng vấn cuối
  năm 2013 ông Dennis Berg phát biểu “Cho tới bây giờ tôi vẫn e là nền giáo dục
  Việt Nam vẫn chưa chú trọng đúng mức đến việc trang bị toàn diện các kỹ
  năng sống và năng lực tư duy cần thiết cho người học”[36].
  Để chất lượng lao động có thể đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao
  động thì việc cung cấp, trang bị cho học sinh (HS) ngoài kiến thức cơ bản phải
  lưu ý đến việc phát triển năng lực hành động, tính năng động, sáng tạo, tính tự
  lực và trách nhiệm cũng như năng lực cộng tác làm việc, năng lực giải quyết
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  2

  các vấn đề phức hợp. Làm thế nào để nâng cao được chất lượng giáo dục và
  đào tạo, việc đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người năng động, sáng tạo, độc
  lập tiếp thu tri thức là một vấn đề mà nhiều nhà giáo dục nói riêng và cả xã hội
  đã và đang quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Điều này được thể hiện qua điều
  28.2 của Luật Giáo dục 2005: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy
  tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của
  từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo
  nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình
  cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”.
  Tỉ lệ học sinh yếu kém (HSYK) ở phổ thông (đặc biệt là khu vực miền
  núi, vùng sâu, vùng xa) còn rất cao. Qua trao đổi về chất lượng thực tế của HS
  trong học tập môn Toán ở một số trường Trung học phổ thông (THPT) trong
  tỉnh Cao Bằng cho thấy có những lớp số HSYK tương đương với số HS đạt yêu
  cầu. Việc tháo gỡ tình trạng này đang được xã hội, các nhà giáo dục và các
  thầy, cô giáo hết sức quan tâm.
  Chúng ta đều biết rằng mỗi HS có khả năng nhận thức khác nhau trong
  học tập: có HS tiếp thu bài học rất nhanh, có những em tiếp thu bài rất chậm và
  thậm chí có những em không hiểu gì thông qua hoạt động trên lớp. Chính vì
  vậy mà sau một năm học tập ở cấp THPT dù đã được làm quen với bạn bè mới,
  thầy cô giáo và khối kiến thức được coi là cơ sở của Toán học ở cấp THPT
  nhưng kết quả học tập cuối năm lớp 10 cho thấy nhiều em HS bị xếp loại yếu
  kém môn Toán. Mặt khác, để đối tượng HSYK theo kịp chương trình Toán 11
  đòi hỏi mỗi em cần phải có một khối lượng kiến thức nền tảng nhất định do đó
  việc giúp đỡ đối tượng HS này bổ sung những “lỗ hổng”, lấy lại hứng thú học
  tập và cho các em cảm thấy không bị “bỏ rơi” trong các giờ học môn Toán là
  rất cần thiết, tạo điều kiện cho các em học lên các lớp học cao hơn và tự tin
  bước vào cuộc sống.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  3

  Việc vận dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực (KTDHTC) vào dạy
  học có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy sự tham gia tích cực của HS vào
  quá trình dạy học, khích thích tư duy sáng tạo và sự cộng tác làm việc của
  HS. Áp dụng các KTDHTC trong hoạt động dạy học là một hướng đang
  nhận được sự quan tâm của các nhà giáo dục và nhiều các thầy cô giáo, tích
  cực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là giáo dục
  và đào tạo phổ thông.
  Với những lí do trên chúng tôi quyết định lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Áp
  dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn Toán cho học sinh
  yếu kém lớp 11 tỉnh Cao Bằng”
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn của việc sử dụng những
  KTDHTC, xây dựng một số biện pháp có áp dụng KTDHTC nhằm góp phần
  giúp HSYK tỉnh Cao Bằng học tốt môn Toán lớp 11.
  3 . Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Tìm hiểu lý luận về Phương pháp dạy học (PPDH) tích cực và
  KTDHTC.
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc khắc phục tình trạng HSYK môn Toán.
  - Điều tra, khảo sát về nguyên nhân dẫn đến Cao Bằng còn nhiều HSYK,
  nhu cầu và thực trạng của HS tỉnh Cao Bằng, thực trạng giúp đỡ HSYK môn
  Toán của các trường vùng núi tỉnh Cao Bằng.
  - Đề xuất một số biện pháp có sử dụng KTDHTC, góp phần giúp HSYK
  tỉnh Cao Bằng học tốt môn Toán lớp 11.
  - Thiết kế một số giáo án minh họa cho việc sử dụng những biện pháp
  đã đề xuất.
  - Thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Hòa An – Cao Bằng nhằm kiểm
  nghiệm giả thuyết khoa học và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  4

  4. Đối tượng nghiên cứu
  Các biện pháp sử dụng các KTDHTC trong việc giúp đỡ HSYK miền núi
  học tốt môn Toán lớp 11 THPT.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu lý luận: nghiên cứu các tài liệu có liên quan
  tới tâm lí HS trung học miền núi, tới đổi mới PPDH và KTDHTC.
  - Phương pháp điều tra, quan sát: Tổ chức và điều tra về nguyên nhân học
  yếu kém, nhu cầu và thực trạng học tập của HS, thực trạng giúp đỡ HSYK môn
  Toán và thực trạng sử dụng các KTDHTC ở một số trường THPT tỉnh Cao Bằng.
  - Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Tiến hành theo dõi và phân tích
  quá trình tiến bộ của một số trường hợp cụ thể, từ đó khẳng định tính hiệu quả
  của những biện pháp sư phạm đã đề xuất.
  - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: dạy thử nghiệm trực tiếp trên lớp
  và sử dụng phương pháp thống kê toán học để sử lí, đánh giá các số liệu thu
  được trong điều tra và thực nghiệm sư phạm.
  6. Giả thuyết khoa học
  Nếu xác định được rõ nguyên nhân dẫn đến học yếu kém môn Toán của
  HS và áp dụng hợp lí những KTDHTC thì sẽ nâng cao được chất lượng học tập
  môn Toán của HS.
  7. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận
  văn gồm ba chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn.
  - Chương 2: Một số biện pháp áp dụng các KTDHTC trong việc giúp đỡ
  HSYK tỉnh Cao Bằng học tốt môn Toán lớp 11.
  - Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

  Xem Thêm: Áp dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 11 tỉnh Cao Bằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Áp dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học môn toán cho học sinh yếu kém lớp 11 tỉnh Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status