Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ . vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  3
  5. Đóng góp của luận văn 3
  6. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA
  CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
  1.1. Tổng quan về nợ xấu trong hoạt động của các ngân hàng thương mại . 4
  1.1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại và hoạt động cơ bản của Ngân
  hàng thương mại 4
  1.1.2. Khái niệm nợ xấu 4
  1.1.3. Tác động của nợ xấu đối với NHTM, đối với nền kinh tế 6
  1.1.4. Chỉ tiêu phản ánh nợ xấu tại các NHTM . 7
  1.1.5. Dấu hiệu cảnh báo về các khoản tín dụng có vấn đề . 8
  1.2. Quản lý và xử lý nợ xấu của các NHTM . 11
  1.2.1. Quan niệm về quản lý và xử lý nợ xấu 11
  1.2.2. Mục tiêu của quản lý và xử lý nợ xấu . 13
  1.2.3. Quy trình quản lý và xử lý nợ xấu . 19
  1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý và xử lý nợ xấu của NHTM . 24
  1.3.1. Các nhân tố khách quan . 24
  1.3.2. Các nhân tố chủ quan 25 iv
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1.4. Kinh nghiệm về quản lý và xử lý nợ xấu ngân hàng một số nước trên thế
  giới và bài học đối với Việt Nam 27
  1.4.1. Kinh nghiệm quản lý và xử lý nợ xấu của ngân hàng một số nước
  trên thế giới 27
  1.4.2. Kinh nghiệm quản lý và xử lý nợ xấu của ngân hàng tại Thành phố
  Hồ Chí Minh 32
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam . 34
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 36
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 36
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
  2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu . 37
  2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 37
  2.2.3. Phương pháp xử lý thông tin . 38
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin . 38
  2.3. Các chỉ tiêu phân tích . 39
  2.3.1. Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh kết quả quản lý nợ xấu . 39
  2.3.2. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn vốn 39
  Chương 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC 41
  3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc 41
  3.1.1. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc . 41
  3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển nhánh Vĩnh Phúc . 43
  3.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Vĩnh Phúc (BIDV Vĩnh Phúc) 44
  3.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc trong những
  năm gần đây . 50
  3.2. Thực trạng công tác quản lý và xử lý nợ xấu tại NHTMCP ĐT&PT
  Vĩnh Phúc . 57
  3.2.1. Quản lý và xử lý nợ xấu tại BIDV Vĩnh Phúc 57
  3.2.2. Các quy định hiện nay về nợ xấu 60 v
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.2.3. Công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý nợ xấu tại NHĐT TMCP
  &PT Vĩnh Phúc trước khi có quyết định 493/2005/QĐ-NHNN . 63
  3.2.4. Công tác quản lý và xử lý nợ xấu tại NHTMCP ĐT&PT Vĩnh Phúc
  từ khi có quyết định 493/2005/QĐ-NHNN đến nay . 65
  3.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quản lý và xử lý nợ xấu tại NH TMCP ĐTT& PT
  Vĩnh Phúc 73
  3.3.1. Nhân tố chủ quan . 73
  3.3.2. Nhân tố khách quan . 75
  3.4. Đánh giá chung về công tác quản lý và xử lý nợ xấu tại NHTMCP
  ĐT&PT Vĩnh Phúc 79
  3.4.1. Những kết quả đạt được 79
  3.4.2. Những hạn chế cần khắc phục . 80
  Chương 4. GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC . 83
  4.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát
  triển Vĩnh Phúc . 83
  4.1.1. Định hướng chiến lược của BIDV trong giai đoạn 2014-2016 và tầm
  nhìn đến 2020 84
  4.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng của NH TMCP ĐT&PT Vĩnh Phúc . 87
  4.1.3. Định hướng quản lý và xử lý nợ xấu tại NHTMCP ĐT&PT Vĩnh Phúc . 89
  4.2. Giải pháp quản lý và xử lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát
  triển Vĩnh Phúc . 89
  4.2.1. Nhóm giải pháp chung 89
  4.2.2. Nhóm giải pháp phòng ngừa nợ xấu phát sinh 90
  4.2.3. Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu phát sinh 95
  4.3. Kiến nghị đề xuất . 98
  4.3.1. Đối với Chính phủ . 98
  4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 100
  4.3.3. Đối với Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam 101
  KẾT LUẬN 106
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 vi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết tắt Nguyên nghĩa
  BM Công ty quản lý quỹ và khai thác tài sản Ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
  CIC Trung tâm thông tin tín dụng
  CSTT Chính sách tiền tệ
  DNNN Doanh nghiệp Nhà nước
  DPRR Dự phòng rủi ro
  DN Doanh nghiệp
  KHNN Kế hoạch Nhà nước
  HĐQT Hội đồng quản trị
  NHNN Ngân hàng Nhà nước
  NHTM Ngân hàng thương mại
  NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần
  NHTW Ngân hàng Trung ương
  NSNN Ngân sách Nhà nước
  TSĐB Tài sản đảm bảo
  TCTD Tổ chức tín dụng
  P. QHKH Phòng quan hệ khách hàng
  FED Cục dự trữ liên bang
  WB Ngân hàng thế giới
  vii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ

  Bảng số liệu:
  Bảng 3.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động (Giai đoạn từ năm 2010-2013) 51
  Bảng 3.2: Thị phần tín dụng của BIDV Vĩnh Phúc (2011-2013) 52
  Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ tín dụng tại BIDV Vĩnh Phúc (2010-2013) . 54
  Bảng 3.4: Chất lượng tín dụng của BIDV Vĩnh Phúc (2010 - 2013) . 54
  Bảng 3.5: Thu dịch vụ ròng tại BIDV Vĩnh Phúc (2010 - 2013) . 55
  Bảng 3.6: Kết quả kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc (2010-2013) . 57
  Bảng 3.7. Kết quả xử lý tín dụng chỉ định, KHNN đến 31/03/2004 64
  Bảng 3.8: Kết quả cụ thể xử lý nợ tồn đọng đến 31/03/2004 . 65
  Bảng 3.9: Tình hình nợ xấu của BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2010 -2013 . 66
  Bảng 3.10: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2010-2013 . 70
  Bảng 4.1: Kế hoạch kinh doanh từ năm 2014-2016 . 86

  Biểu đồ:
  Biểu đồ 3.1: Quy mô tín dụng giai đoạn 2011-2013 53
  Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ nợ xấu của BIDV giai đoạn 2010-2013 68

  Sơ đồ:
  Sơ đồ 1.1: Quy trình quản lý và xử lý nợ xấu . 20
  Sơ đồ 1.2: Quy trình xử lý nợ xấu . 22
  Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức BIDV Vĩnh Phúc 47
  Sơ đồ 4.1: Quy trình cấp tín dụng theo theo khuyến nghị 102
  1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Giai đoạn năm 2010-2013, nền kinh tế thế giới tiếp tục trải qua nhiều biến
  động do hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ khơi nguồn cho cuộc
  suy thoái kinh tế trên diện rộng ở quy mô toàn cầu. Đặc biệt chứng kiến hệ quả của
  sự đổ vỡ của thị trường bất động sản Mỹ, đã dẫn đến sự sụp đổ của các định chế tài
  chính (Ngân hàng Đầu tư, Công ty bảo hiểm). Khủng hoảng tại khu vực tài chính
  bùng phát ở một số quốc gia này đã lan rộng sang nhiều quốc gia và đang ảnh
  hưởng trực tiếp đến các ngành sản xuất truyền thống, dịch vụ và thương mại toàn
  cầu. Chính phủ và Ngân hàng Trung ương các nước trên thế giới liên tiếp đưa ra các
  gói giải cứu nền kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD, tuy nhiên, những chỉ số kinh tế vĩ
  mô của các nền kinh tế mạnh nhất thế giới đều đang có chiều hướng giảm. Một số
  quốc gia và nền kinh tế đã công bố chính thức rơi vào suy thoái như Mỹ, Nhật, Đức,
  Hồng Kông, Singapore .
  Trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu, mà khởi nguồn là cuộc
  khủng hoảng tài chính từ Mỹ, thì những tác động của nó lên nền kinh tế Việt Nam
  đang hội nhập càng sâu và rộng với nền kinh tế thế giới nói chung và ngành ngân
  hàng Việt Nam nói riêng là không hề nhỏ. Những khoản cho vay không thu hồi
  được cả gốc và lãi đúng thời hạn càng lớn, tỷ lệ nợ xấu ngày càng gia tăng, đặc biệt
  là trong lĩnh vực tín dụng bất động sản, đã có lúc đe dọa tới tính thanh khoản của hệ
  thống ngân hàng đặc biệt là các ngân hàng thương mại. Do vậy, quản lý nợ xấu, hạn
  chế nợ xấu phát sinh và xử lý nợ xấu đã phát sinh là một yêu cầu cấp thiết, có vai
  trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động quản lý của ngân hàng nói chung, và các
  ngân hàng thương mại nói riêng. Giai đoạn 2010-2013, là giai đoạn nợ xấu của hệ
  thống Ngân hàng tăng liên tục tăng liên tục cả về số tuyệt đối và tương đối.
  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tên giao dịch quốc tế: Joint
  Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tên gọi tắt:
  BIDV. Theo công bố kết quả kinh doanh quý IV/2013. Trong bối cảnh nhiều ngân 2
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  hàng giảm mạnh thu nhập lãi thuần, báo cáo hợp nhất cho thấy chỉ tiêu này của
  BIDV vẫn tăng gần 1.000 tỷ đồng. Ngoại trừ ngoại hối giảm một nửa lợi nhuận, các
  mảng còn lại hầu hết đều đem về khoản lãi cao hơn năm 2012. Nhờ vậy, lợi nhuận
  sau thuế năm 2013 của BIDV tăng 23% so với năm trước đó, đạt hơn 4.000 tỷ đồng.
  So với các quý đầu năm, nợ xấu của BIDV cũng bắt đầu giảm dần. Đến 31/12/2013,
  BIDV còn gần 7.300 tỷ đồng nợ xấu (trong khi giữa năm ngoái vẫn còn ngấp nghé
  9.000 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,5% (quý III) xuống còn 1,96% vào cuối
  năm. Tuy nhiên, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng nhẹ so với quý trước đó.
  Vì vậy, năm 2013, BIDV vẫn phải dành tới hơn 6.500 tỷ đồng để trích lập dự phòng
  rủi ro. Thực trạng nợ xấu vẫn tồn tại, và là một rủi ro tín dụng lớn cho BIDV.
  Chính vì vậy, xuất phát từ nhận thức được tầm quan trọng của việc nghiên cứu một
  cách toàn diện việc quản lý và xử lý nợ xấu tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu:
  “Quản lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc” làm đề
  tài luận văn tốt nghiệp cho mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Đánh giá thực trạng quản lý và xử lý nợ xấu của Ngân hàng TMCP thời gian
  qua, đưa ra đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nợ xấu của BIDV-
  Chi nhánh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2020.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá các lý luận liên quan đến nợ xấu, vấn đề quản lý và xử lý nợ
  xấu tại các Ngân hàng thương mại.
  - Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và rút ra bài học đối với Việt Nam.
  - Phân tích thực trạng công tác quản lý và xử lý nợ xấu tại NH TMCP ĐT&PT
  Vĩnh Phúc trong thời gian vừa qua.
  - Đề xuất một hệ thống giải pháp quản lý và xử lý nợ xấu tại NH TMCP
  ĐT&PT Vĩnh Phúc.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý và xử lý nợ xấu NHTMCP. 3
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  - Phạm vi nghiên cứu: Tại Ngân hàng TM CP ĐT&PT Vĩnh Phúc từ năm
  2010 - 2013.
  4.
  4.1. : Luận văn đã tổng kết và hệ thống hóa những vấn đề, cơ
  sở lý luận cơ bản, nghiên cứu về quản lý và xử lý nợ xấu .
  Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra được những kinh nghiệm trong quản lý và xử lý
  nợ xấu ở một số nước trên thế giới, và tại Việt Nam. Dựa vào những cơ sở lý luận
  và cơ sở thực tiễn mà nghiên cứu hệ thống hóa ra, các nhà nghiên cứu có thể sử
  dụng để hệ thống hóa cơ sở lý luận cho nghiên cứu của mình về quản lý nợ xấu.
  4.2. : Nghiên cứu đã chỉ ra thực trạng quản lý và xử lý nợ xấu
  của BIDV Vĩnh Phúc, đồng thời luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao quản
  lý và xử lý nợ xấu. Căn cứ vào giải pháp được đề xuất, Ban giám đốc có thể áp dụng
  vào việc giải quyết tình trạng nợ xấu tại Ngân hàng BIDV Vĩnh Phúc.
  5. Đóng góp của luận văn
  - Xây dựng khung lý thuyết về quản lý và xử lý nợ xấu của Ngân hàng thương mại.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý và xử lý nợ xấu tại BIDV Vĩnh Phúc
  chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân.
  - Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý nợ xấu tại
  BIDV Vĩnh Phúc, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với BIDV; NHNN;
  Chính phủ.
  6. Kết cấu của luận văn
  :
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý và xử lý nợ xấu của các Ngân hàng
  thương mại.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Thực trạng công tác quản lý và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP
  Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc.
  Chương 4: Giải pháp quản lý và xử lý nợ xấu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Vĩnh Phúc.

  Xem Thêm: Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status