Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động dạy học môn hóa học ở trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động dạy học môn hóa học ở trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được
  sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị, các em, các bạn và
  những người thân yêu trong gia đình. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tôi
  xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới:
  Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học, Hội đồng khoa học, các thầy
  cô tham gia giảng dạy lớp K20- Cao học Quản lý giáo dục trường Đại học sư
  phạm- Đại học Thái Nguyên đã cung cấp những kiến thức, tạo mọi điều kiện
  thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn.
  nghiên cứu và .
  Xin cảm ơn Ban giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh; Ban giám hiệu,
  CBGV- NV trường THPT Cẩm Phả- Quảng Ninh; các chuyên gia sư phạm, các
  đồng chí cán bộ quản lý ở một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Cẩm
  Phả đã tạo điều kiện và cung cấp các thông tin, tư liệu quý giá để nghiên cứu.
  Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới bạn bè; cảm ơn các anh chị, các bạn
  trong lớp K20- Cao học Quản lý giáo dục đã sát cánh, động viên và giúp đỡ tôi
  trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.
  ,
  .
  Quá trình làm đề tài là quá trình tôi được học hỏi và trưởng thành rất nhiều
  trong lĩnh vực khoa học. Bản thân tôi đã có những cố gắng nhưng không thể
  tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được các thầy cô giáo, bạn bè đồng
  nghiệp góp ý để kết quả nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn.
  , 8 năm 2014
  luận văn  Trần Thị Thu


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lí do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
  6. Giả thuyết khoa học . 3
  7. Phương pháp nghiên cứu . 4
  8. Cấu trúc của luận văn 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5
  1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề . 5
  1.2. Một số khái niệm có liên quan đến nghiên cứu đề tài 6
  1.2.1. Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trường 6
  1.2.2. Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học trong nhà trường . 8
  1.2.3. Tiêu chuẩn đánh giá hoạt động giáo dục trường THPT trong tiêu
  chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông . 10
  1.3. Một số vấn đề về quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học trong
  trường THPT 11
  1.3.1. Trường trung học phổ thông 11
  1.3.2. Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học trong trường THPT . 12
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.3.3. Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học theo các tiêu chí đánh giá
  chất lượng giáo dục phổ thông 22
  1.4. Yếu tố tác động đến quản lý hoạt động dạy học bộ môn Hóa học . 24
  1.4.1. Các quan điểm chỉ đạo . 24
  1.4.2. Nguồn lực và các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học môn Hóa học 25
  1.4.3. Điều kiện kinh tế- xã hội ở địa phương 26
  Kết luận chương 1 27
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  MÔN HÓA HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ CẨM PHẢ
  TỈNH QUẢNG NINH 28
  2.1. Khái quát tình hình kinh tế xã hội và Giáo dục- Đào tạo thành phố
  Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 28
  2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội 28
  2.1.2. Khái quát tình hình giáo dục ở các trường THPT công lập 29
  2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên môn Hóa của một số
  trường THPT trên địa bàn thành phố Cẩm Phả . 33
  2.2.1. Thực trạng cán bộ quản lý các trường . 34
  2.2.2. Thực trạng đội ngũ quản lí tổ, nhóm môn Hóa . 34
  2.2.3. Thực trạng đội ngũ giáo viên hóa học . 36
  2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Hóa tại một số trường
  THPT trên địa bàn thành phố Cẩm Phả . 37
  2.3.1. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu thực trạng . 37
  2.3.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy môn hóa của giáo viên 38
  2.3.3. Thực trạng quản lý hoạt động học môn Hóa học của học sinh . 52
  2.3.4. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học
  sinh yếu kém trong môn Hóa học 54
  2.3.5. Thực trạng quản lý CSVC, khai thác sử dụng TBDH đối với môn Hóa . 56
  2.4. Đánh giá chung . 57
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  2.4.1. Ưu điểm . 57
  2.4.2. Hạn chế 58
  2.4.3. Nguyên nhân 60
  Kết luận chương 2 62
  Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN
  HÓA HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ
  CẨM PHẢ TỈNH QUẢNG NINH 63
  3.1. Định hướng chung về quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở
  trường THPT 63
  3.1.1. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
  diện giáo dục và đào tạo 63
  3.1.2. Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kì công
  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . 63
  3.1.3. Tuân theo qui chế quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo . 64
  3.1.4. Định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của các trường THPT trên địa bàn
  thành phố Cẩm Phả đến năm 2020 64
  3.2. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 65
  3.2.1. Đảm bảo tính khoa học 65
  3.2.2. Đảm bảo tính toàn diện 65
  3.2.3. Đảm bảo tính kế thừa . 66
  3.2.4. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi . 66
  3.3. Các biện pháp đề xuất . 67
  3.3.1. Phân cấp trong công tác quản lý, chú trọng phát huy vai trò của tổ
  chuyên môn trong quản lý hoạt động dạy môn Hóa học . 67
  3.3.2. Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên
  Hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy học bộ môn . 71
  3.3.3. Quản lý việc khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học, ứng
  dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động dạy môn Hóa . 74
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  3.3.4. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi
  môn Hóa nhằm nâng cao kết quả đạt được trong các kì thi 77
  3.3.5. Chỉ đạo và quản lý việc hướng dẫn cách học môn Hóa cho HS . 80
  3.3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giảng dạy môn
  Hóa nhằm thực hiện tốt quy chế chuyên môn . 84
  3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 88
  3.5. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã
  đề xuất . 89
  3.5.1. Phương pháp tiến hành 89
  3.5.2. Mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất 90
  3.5.3. Tính khả thi của các biện pháp đề xuất . 92
  Kết luận chương 3 95
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 96
  1. Kết luận 96
  2. Khuyến nghị . 97
  2.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 97
  2.2. Đối với UBND Tỉnh Quảng Ninh 97
  2.3. Đối với Sở GD&ĐT Quảng Ninh . 97
  2.4. Đối với cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông . 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 99
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

  STT
  CHỮ
  VIẾT TẮT
  CỤM TỪ VIẾT TẮT STT
  CHỮ
  VIẾT TẮT
  CỤM TỪ VIẾT TẮT
  1 ANQP An ninh quốc phòng 20 KTKN Kiến thức kĩ năng
  2 CBQL Cán bộ quản lý 21 LLGD Lực lượng giáo dục
  3 CB- GV Cán bộ- Giáo viên 22 LQĐ Lê Quý Đôn
  4 CC Cao cấp 23 NCKH Nghiên cứu khoa học
  5 CP Cẩm Phả 24 PPCT Phân phối chương trình
  6 CLGD Chất lượng giáo dục 25 PPDH Phương pháp dạy học
  7 CNTT Công nghệ thông tin 26 PPGD Phương pháp giảng dạy
  8 CNH-
  HĐH
  Công nghiệp hóa-
  Hiện đại hóa
  27 PTDH
  Phương tiện dạy học
  9 CSVC Cơ sở vật chất 28 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm
  10 CÔ Cửa Ông 29 SL Số lượng
  11 GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 30 TB Trung bình
  12 GDTX Giáo dục thường
  xuyên
  31 TBDH
  Thiết bị dạy học
  13 GDTrH Giáo dục Trung học 32 THCS Trung học cơ sở
  14 GV Giáo viên 33 THPT Trung học phổ thông
  15 HĐGD Hội đồng giáo dục 34 TrC Trung cấp
  16 HS Học sinh 35 TTHN Trung tâm hướng nghiệp
  17 HSG Học sinh giỏi 36 TQ Toàn quốc
  18 KT Kiểm tra 37 UBND Ủy ban nhân dân
  19 KT- ĐG Kiểm tra- Đánh giá 38 [a] Tài liệu thứ a.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1. Số lớp, số học sinh năm học 2013- 2014 31
  Bảng 2.2. Thống kê chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn xét tuyển . 31
  Bảng 2.3. Thống kê xếp loại học lực năm học 2013- 2014 . 32
  Bảng 2.4. Thống kê xếp loại hạnh kiểm năm học 2013- 2014 32
  Bảng 2.5. Số lượng, trình độ đội ngũ cán bộ quản lý 34
  Bảng 2.6. Số lượng, trình độ đội ngũ cán bộ quản lí tổ Hóa . 35
  Bảng 2.7. Thực trạng đội ngũ giáo viên Hóa tham gia hoạt động giảng dạy 36
  Bảng 2.8. Kết quả tự đánh giá quản lý việc thực hiện chương trình và nội
  dung dạy học . 39
  Bảng 2.9. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động lập kế hoạch 40
  Bảng 2.10. Đánh giá thực trạng quản lý thực hiện nội dung chương trình
  môn Hóa học . 41
  Bảng 2.11. Đánh giá thực trạng quản lý hồ sơ chuyên môn của giáo viên Hóa . 42
  Bảng 2.12. Đánh giá thực trạng quản lý việc soạn bài lên lớp của giáo viên Hóa . 43
  Bảng 2.13. Đánh giá thực trạng quản lý nề nếp của giáo viên 45
  Bảng 2.14. Đánh giá thực trạng quản lý việc dự giờ và đánh giá giờ dạy 46
  Bảng 2.15. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết
  quả học tập môn Hóa học của học sinh . 47
  Bảng 2.16. Kết quả khảo sát việc thực hiện các phương pháp dạy học 50
  Bảng 2.17. Kết quả đánh giá thực trạng quản lý đổi mới PPDH môn Hóa học 51
  Bảng 2.18. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động học môn Hóa của HS 53
  Bảng 2.19. Thống kê kết quả học tập môn Hóa học năm học 2013- 2014 . 53
  Bảng 2.20. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi
  và giúp đỡ học sinh yếu kém môn Hóa học 55
  Bảng 2.21. Đánh giá thực trạng quản lý CSVC, TBDH cho môn Hóa học . 57
  Bảng 3.1. Kết quả đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp đề xuất . 90
  Bảng 3.2. Kết quả đánh giá tính khả thi của các biện pháp đề xuất 92
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 3.1. Kết quả đánh giá mức độ cần thiết của các biện pháp 91
  Biểu đồ 3.2. Kết quả đánh giá tính khả thi của các biện pháp 93

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lí do chọn đề tài
  Giáo dục là vấn đề quan tâm của mọi quốc gia, mọi dân tộc. Một xã hội
  muốn phát triển đòi hỏi phải coi trọng giáo dục vì giáo dục có tác động tới tất
  cả các lĩnh vực của đời sống; đặc biệt giáo dục gắn với hình thành và phát triển
  con người, động lực của mọi sự phát triển kinh tế- xã hội.
  Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2006- 2020, Đảng và Nhà
  nước ta đã xác định những quan điểm và phương hướng cơ bản về phát triển
  giáo dục, trong đó nổi bật là các yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn
  diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hoàn thiện hệ thống trường
  lớp và hệ thống quản lý giáo dục; chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục;
  thực hiện công bằng trong giáo dục và xây dựng xã hội học tập. Các quan điểm
  của Đảng và Nhà nước về phát triển sự nghiệp giáo dục trong thời kì mới được
  thể hiện rõ trong các Nghị quyết của Đảng và cũng đã được thể chế hóa trong
  Luật Giáo dục 2005.
  Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục phải được đổi mới mạnh mẽ, phải
  không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và dạy học ở các cấp học, trong đó
  có bậc trung học phổ thông. Việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà
  trường không chỉ phụ thuộc vào chương trình giảng dạy, các điều kiện vật chất
  của nhà trường mà còn phụ thuộc rất lớn vào hoạt động giảng dạy của đội ngũ
  giáo viên của nhà trường. Dạy học là hoạt động trung tâm của nhà trường, đội
  ngũ giáo viên là lực lượng quyết định chất lượng dạy học. Nhiệm vụ của người
  giáo viên là giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí, chương trình giáo
  dục để giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, vận dụng kiến
  thức vào thực tiễn và hình thành những tình cảm đạo đức tốt đẹp. thời đại ngày
  nay, thời đại của công nghệ thông tin và nền kinh tế tri thức thì sứ mạng của
  người giáo viên càng nặng nề hơn. Người thầy không chỉ truyền tải thông tin
  cho học sinh mà còn phải tổ chức, điều khiển, hướng dẫn học sinh chủ động
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  chiếm lĩnh tri thức. Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ
  giáo viên hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng HĐDH trong
  nhà trường.
  Ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có 5 trường THPT công lập.
  Chất lượng tuyển sinh ở các trường không đồng đều, có những trường ở khu
  vực xa trung tâm có điểm tuyển sinh rất thấp. Học sinh chủ yếu là con em công
  nhân vùng mỏ và làm nông nghiệp. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn còn
  phức tạp, còn có những tụ điểm ăn chơi, điện tử, cờ bạc, ma túy mại dâm
  Một số trường như là khâu trung gian để giáo viên chuyển đổi về các trường
  nội thành và về thành phố Hạ Long. Việc quản lý học sinh cũng như quản lý
  hoạt động dạy học bộ môn trong các trường THPT trên địa bàn thành phố
  không phải là vấn đề đơn giản. Trong các môn học ở chương trình trung học
  phổ thông, môn Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm quan trọng. Trong
  thi Đại học và cao đẳng, môn Hóa có mặt trong các môn thi của cả hai khối A
  và B. Cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu quản lý hoạt động dạy học
  môn Hóa học ở các trường THPT trong thành phố Cẩm Phả. Đề tài này cũng là
  một vấn đề quan trọng mà những người quản lý các trường THPT của thành
  phố muốn tìm hiểu, nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môn Hóa
  học trong nhà trường góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục- Đào tạo của mỗi
  nhà trường. Bản thân tôi là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn trường
  THPT Cẩm Phả, đã tốt nghiệp đại học sư phạm Việt Bắc khoa Hóa học năm
  1991 nên muốn quản lý môn Hóa thật tốt, để trên cơ sở đó quản lý các bộ môn
  khác trong nhà trường thu được hiệu quả cao.
  Vì vậy việc chọn đề tài “Quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở
  trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” là việc làm có tính
  cấp thiết góp phần giải quyết vấn đề vừa có tính lý luận vừa có tính thực tiễn
  của trường THPT Cẩm Phả cũng như của các trường THPT trên địa bàn thành
  phố Cẩm Phả về môn Hóa học trong giai đoạn hiện nay.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động dạy học trong trường THPT, từ
  đó đề xuất một số biện pháp quản lý HĐDH môn Hóa học nhằm nâng cao chất
  lượng dạy học ở các trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Công tác quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở trường THPT.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng về hoạt động dạy học môn
  Hóa học ở các trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  4.1. Xác định cơ sở lí luận về quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở
  trường trung học phổ thông.
  4.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn Hóa
  học ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
  4.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng về việc quản lý
  hoạt động dạy học môn Hóa học ở các trường THPT Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh
  Quảng Ninh.
  5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  5.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Hóa
  học trong các trường THPT thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
  5.2. Địa bàn nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu trong 3 trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Cẩm
  Phả, bao gồm: Trường THPT Cẩm Phả, THPT Lê Quý Đôn, THPT Cửa Ông.
  6. Giả thuyết khoa học
  Chất lượng giáo dục của trường phổ thông phụ thuộc nhiều vào hoạt
  động dạy học. Chính vì vậy, việc nghiên cứu nhằm đưa ra một số biện pháp
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4
  quản lý hoạt động dạy học của bộ môn trong trường trung học phổ thông là cần
  thiết. Nếu đề xuất được một số biện pháp quản lý hoạt động dạy môn Hóa học
  phù hợp và có tính khả thi thì sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn Hóa
  học ở các trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Nghiên cứu tài liệu, phân tích,
  khái quát hóa, so sánh, tổng hợp các thông tin, tư liệu có liên quan đến nội
  dung nghiên cứu.
  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
  - Phương pháp quan sát.
  - Phương pháp điều tra.
  - Lấy ý kiến chuyên gia.
  - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.
  7.3. Phương pháp thống kê toán học để xử lí các số liệu
  Sử dụng công thức toán học để thống kê, xử lí các số liệu đã thu được từ
  các phương pháp khác.
  Sử dụng bảng, biểu, sơ đồ.
  8. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị luận văn gồm có 3 chương:
  Chương 1. Cơ sở lí luận về quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở
  trường THPT.
  Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở trường
  THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
  Chương 3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Hóa học ở trường
  THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động dạy học môn hóa học ở trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động dạy học môn hóa học ở trường THPT thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status