Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao Bình tỉnh Cao Bằng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao Bình tỉnh Cao Bằng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC BẢNG v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 2
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Giả thuyết khoa học 2
  6. Phương pháp nghiên cứu . 2
  7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
  8. Dự kiến cấu trúc của luận văn . 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI
  DƯỠNG HỌC SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC
  PHỔ THÔNG 4
  1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu . 4
  1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài 8
  1.2.1. Quản lý 8
  1.2.2. Học sinh yếu kém 12
  1.2.3. Bồi dưỡng học sinh yếu kém 17
  1.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT . 17
  1.3.1. Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém 17
  1.3.2. Hiệu trưởng và quản lý hoạt động bồi dưỡng HS yếu kém của
  hiệu trưởng . 17
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1.4. Các yếu tố có tác động đến quản lý hoạt động bồi dưỡng học
  sinh yếu kém của hiệu trưởng . 22
  Kết luận chương 1 . 23
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
  HỌC SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THPT CAO BÌNH, TỈNH
  CAO BẰNG . 24
  2.1. Khái quát về tình hình giáo dục của trường THPT Cao Bình . 24
  2.1.1. Đặc điểm tình hình nhà trường . 24
  2.1.2. Khái quát về thực trạng giáo dục của trường THPT Cao Bình 26
  2.2. Thực trạng hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của trường
  THPT Cao Bình . 32
  2.3. Thực trạng về quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém
  của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bình . 35
  2.3.1. Phân tích thực trạng từng biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
  học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình 35
  2.3.2. Đánh giá thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
  học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình . 49
  2.3.3. Nhận thức về các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động bồi
  dưỡng học sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình . 51
  2.4. Đánh giá chung về thực trạng việc quản lý hoạt động bồi dưỡng học
  sinh yếu kém của hiệu trưởng trường THPT Cao Bình . 54
  2.4.1. Những thành công, hạn chế trong hoạt động quản lý . 54
  2.4.2. Nguyên nhân thành công, hạn chế hoạt động quản lý 56
  Kết luận chương 2 . 58
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC
  SINH YẾU KÉM Ở TRƯỜNG THPT CAO BÌNH, TỈNH
  CAO BẰNG . 59
  3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp 59
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.2. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém
  của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bình 60
  3.2.1. Quản lý kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém cụ thể, thiết thực,
  phù hợp với thực tế nhà trường . 60
  3.2.2. Chỉ đạo giáo viên thực hiện đổi mới sáng tạo trong giảng
  dạy theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn kiến thức kỹ năng . 63
  3.2.3. Chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ
  giáo viên . 65
  3.2.4. Thường xuyên cải tiến nội dung bồi dưỡng học sinh yếu kém 68
  3.2.5. Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh trong quá
  trình bồi dưỡng học sinh yếu kém . 70
  3.2.6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, sử dụng triệt để phòng bộ môn, thiết
  bị dạy học 73
  3.2.7. Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên có
  thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém 75
  3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất 77
  3.3.1. Các bước tiến hành khảo nghiệm 77
  3.3.2. Kết quả khảo nghiệm 78
  Kết luận chương 3 . 81
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 82
  1. Kết luận . 82
  2. Khuyến nghị 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
  PHỤ LỤC
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT

  CBQL : Cán bộ quản lý
  CB - GV : Cán bộ - Giáo viên
  CNTT : Công nghệ thông tin
  GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo
  GV : Giáo viên
  GVCN : Giáo viên chủ nhiệm
  HS : Học sinh
  SL : Số lượng
  THPT : Trung học phổ thông
  TSHS : Tổng số học sinh

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1. Quy mô trường lớp trong những năm gần đây 28
  Bảng 2.2. Thống kê cán bộ quản lý và giáo viên 28
  Bảng 2.3. Thống kê trình độ giáo viên trường THPT Cao Bình . 29
  Bảng 2.3. Thống kê số lượng học sinh yếu kém . 31
  Bảng 2.4. Thực trạng mức độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ quản lý và
  các tổ trưởng chuyên môn . 33
  Bảng 2.5. Thực trạng quản lý kế hoạch hoạt động bồi dưỡng học sinh
  yếu kém 35
  Bảng 2.6. Thực trạng quản lý nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh
  yếu kém 37
  Bảng 2.7. Thực trạng quản lý hồ sơ, giáo án 39
  Bảng 2.8. Thực trạng quản lý việc thực kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu
  kém của hiệu trưởng . 41
  Bảng 2.9. Thực trạng quản lý việc sử dụng đồ dung, thiết bị . 42
  Bảng 2.10. Thực trạng công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên . 44
  Bảng 2.11. Thực trạng quản lý việc kiểm tra đánh giá học sinh . 46
  Bảng 2.12. Thực trạng quản lý bài soạn của giáo viên 48
  Bảng 2.13. Thực trạng 8 biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng HS yếu
  kém của Hiệu trưởng trường THPT Cao Bình 49
  Bảng 2.14. Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến việc quản lý 52
  Bảng 2.15. Các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc quản lý 53
  Bảng 3.1. Khảo nghiệm tính cần thiết của biện pháp quản lý hoạt động bồi
  dưỡng học sinh yếu kém của hiệu trường THPT Cao Bình 78
  Bảng 3.2. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động
  bồi dưỡng học sinh yếu kém . 79

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC SƠ ĐỒ


  Sơ đồ 1.1. Chức năng của quản lý 11
  Sơ đồ 1.2: Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém của
  hiệu trưởng . 21


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  : “

  ( 35). Luật giáo dục năm 2005 cũng đã nêu rõ: “Tổ chức giảng dạy, học
  tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục”
  (Điều 53) nhằm giúp học sinh hoàn thành chương trình và tốt nghiệp bậc học,
  người thầy giáo còn có một nhiệm vụ rất quan trọng là quan tâm bồi dưỡng học
  sinh yếu kém để các em có được những kiến thức cơ bản; Trong những năm
  học vừa qua, chúng ta tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị 33 của
  Thủ tướng chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong
  giáo dục. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung của
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc quy chế thi, quy chế
  về chuyên môn .
  Tiếp tục thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giáo
  dục, công tác kiểm tra và đánh giá khách quan chất lượng học sinh, không để
  tình trạng học sinh không đạt yêu cầu được lên lớp, nhất là học sinh ở cuối cấp.
  Thực tế trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục của nhà trường
  đã có những bước tiến đáng kể song học sinh yếu kém vẫn chiếm một tỉ lệ
  không nhỏ.Có nhiều nguyên nhân dẫn đến học sinh yếu kém Đó là: trình độ
  nhận thức hạn chế, điều kiện kinh tế khó khăn, học sinh hạn chế về ngôn ngữ,
  thời gian dành cho việc tự học ít, nhận thức về động cơ học tập chưa đúng đắn,
  thiếu sự quan tâm của gia đình Trong đó có một nguyên nhân liên quan đến
  công tác quản lý của nhà trường. Chính vì thế, tôi quyết định chọn đề tài
  “Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao Bình,
  tỉnh Cao Bằng ” với mong muốn giảm tỉ lệ học sinh yếu kém góp phần nâng
  cao chất lượng giáo dục của nhà trường
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất một số biện
  pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém nhằm nâng cao chất lượng
  dạy học ở trường THPT Cao Bình, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lý họat động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường
  THPT Cao Bình, tỉnh Cao Bằng.
  3.2. Khách thể nghiên cứu
  Quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  4.1. Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về hoạt động bồi dưỡng học
  sinh yếu kém ở trường THPT
  4.2. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh
  yếu kém và các biện pháp quản lý quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu
  kém ở trường THPT Cao Bình.
  4.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm cải tạo thực trạng để nâng
  cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao
  Bình, tỉnh Cao Bằng.
  5. Giả thuyết khoa học
  Học sinh yếu kém có nhiều nguyên nhân khác nhau trong đó có nguyên
  nhân do các yếu tố quản lý của nhà trường. Nếu đề ra và thực hiện một số biện
  pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém phù hợp với điều kiện
  thực tế của nhà trường thì tỉ lệ học sinh yếu kém sẽ giảm.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  Để hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đã sử dụng các
  nhóm phương pháp sau đây:
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Nghiên cứu các văn kiện của Đảng, Nhà nước, các Chỉ thị, Quy định của
  ngành giáo dục, các tài liệu liên quan đến hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu
  kém ở trường THPT.
  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Điều tra bằng phiếu theo các tiêu chí liên quan đến phạm vi của đề tài
  nghiên cứu.
  - Điều tra thông qua hồ sơ của nhà trường trong những năm học vừa qua.
  - Phỏng vấn lấy ý kiến của các chuyên gia, các cán bộ quản lý giáo dục
  và giáo viên có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết với nghề.
  - Tổng kết kinh nghiệm quản lý công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém
  6.3. Các phương pháp khác
  - Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng toán thống kê để tổng hợp kết
  quả điều tra và xử lý dữ liệu.
  - Phương pháp phân tích số liệu: Sử dụng để phân tích các số liệu thu
  thập, điều tra được nhằm mục đích rút ra những nhận xét phục vụ cho đề tài
  nghiên cứu.
  7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  Đề tài chỉ tập chung nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
  học sinh có học lực yếu kém ở trường THPT Cao Bình, tỉnh Cao Bằng.
  8. Dự kiến cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn gồm có
  3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu
  kém ở trường trung học phổ thông.
  Chương 2: Thự
  ình, tỉnh Cao Bằng.
  Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở
  trường THPT Cao Bình, tỉnh Cao Bằng.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao Bình tỉnh Cao Bằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh yếu kém ở trường THPT Cao Bình tỉnh Cao Bằng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status