Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hệ thống giám sát, chống tấn công mạng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hệ thống giám sát, chống tấn công mạng

  ~ iv ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Trang
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Đặt vấn đề . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 2
  6. Bố cục của luận văn 2
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN AN NINH MẠNG 3
  1.1. Tình hình an ninh mạng hiện nay 3
  1.2. Các yếu tố đảm bảo an toàn thông tin 3
  1.3. Các mối đe dọa đến an toàn thông tin 3
  1.4. Các lỗ hổng hệ thống . 4
  1.4.1. Các lỗ hổng loại C 4
  1.4.2. Các lỗ hổng loại B 4
  1.4.3. Các lỗ hổng loại A 5
  1.5. Các nguy cơ mất an toàn thông tin 5
  1.5.1. Kiểu tấn công thăm dò. 5
  1.5.2. Kiểu tấn công truy cập . 5
  1.5.3. Kiểu tấn công từ chối dịch vụ 6
  1.6. Giải pháp an ninh mạng . 7
  7
  1.6.2. Hai phương thức giám sát Poll và Alert . 7
  ---------------------------------------------------------------- 7 ~ v ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1.6.2.2. Phương thức Alert ---------------------------------------------------------- 7
  1.6.2.3. So sánh phương thức Poll và Alert ------------------------------------------ 8
  1.6.3. Giao thức quản lý giám sát mạng SNMP . 9
  ------------------------------------------------------------------------------- 9
  ------------------------------------------------ 10
  --------------------------------------------------- 10
  1.6.4. Kiến trúc giao thức SNMP . 11
  ----------------------------------------- 11
  1.6.4.2. ObjectID ------------------------------------------------------------------------- 11
  1.6.4.3. Object access ------------------------------------------------------------------- 13
  1.6.4.4. Cơ sở thông tin quản trị MIB ----------------------------------------------- 14
  1.6.5. Các phương thức của SNMP 15
  1.6.5.1. GetRequest ---------------------------------------------------------------- 15
  1.6.5.2. SetRequest ----------------------------------------------------------------- 16
  1.6.5.3. GetResponse -------------------------------------------------------------- 16
  1.6.5.4. Trap ------------------------------------------------------------------------ 16
  1.6.6. Các cơ chế bảo mật cho SNMP 17
  1.6.6.1. Community string -------------------------------------------------------- 17
  1.6.6.2. View------------------------------------------------------------------------ 17
  1.6.6.3. SNMP access control list ------------------------------------------------ 17
  1.6.6.4. RMON --------------------------------------------------------------------- 18
  1.6.7. Cấu trúc bản tin SNMP 18
  1.6.8. Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng (IDS/IPS) 18
  1.6.8.1. Giới thiệu về IDS/IPS --------------------------------------------------- 18
  1.6.8.2. Các thành phần và chức năng của IDS/IPS --------------------------- 19
  1.6.8.3. Phân loại IDS ------------------------------------------------------------- 20
  1.6.8.4. Cơ chế hoạt động của hệ thống IDS/IPS ------------------------------ 23
  CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU BỘ CÔNG CỤ GIÁM SÁT, CHỐNG TẤN CÔNG
  MẠNG . 26
  2.1. Giới thiệu chung 26
  2.2. Bộ công cụ giám sát mạng – Cacti 26
  2.2.1. Kiến trúc của Cacti . 26 ~ vi ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.2.2. Nguyên tắc hoạt động . 28
  2.2.3. Các tính năng chính 29
  2.2.4. Lưu trữ và xử lý dữ liệu trong hệ thống giám sát mạng Cacti . 32
  2.3. Bộ công cụ chống tấn công mạng - Snort 34
  2.3.1. Kiến trúc của Snort . 34
  2.3.1.1. Module giải mã gói tin -------------------------------------------------- 35
  2.3.1.2. Module tiền xử lý -------------------------------------------------------- 36
  2.3.1.3. Module phát hiện --------------------------------------------------------- 38
  2.3.1.4. Module log và cảnh báo ------------------------------------------------- 39
  2.3.1.5. Module kết xuất thông tin ----------------------------------------------- 39
  2.3.2. Bộ luật của Snort 40
  2.3.2.1. Phần tiêu đề --------------------------------------------------------------- 40
  2.3.2.2. Các tùy chọn -------------------------------------------------------------- 43
  2.3.3. Chế độ ngăn chặn của Snort: Snort – Inline . 46
  2.3.3.1. Các chế độ thực thi của Snort ------------------------------------------ 46
  2.3.3.2. Nguyên lý hoạt động của inline mode --------------------------------- 47
  CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ CACTI VÀ SNORT
  . 49
  3.1. Giới thiệu về hệ thống giám sát, chống tấn công mạng . 49
  3.2. Xây dựng mô hình giả lập để thử nghiệm giám sát, chống tấn công mạng . 49
  3.2.1. Mô hình mạng trường . 49
  3.2.2. Đề xuất mô hình . 50
  3.2.3. Mô hình mạng thử nghiệm. 51
  3.2.4. Triển khai thử nghiệm giám sát mạng 51
  3.2.5. Triển khai thử nghiệm chống tấn công mạng. 60
  3.2.5.1. Cấu hình Snort ------------------------------------------------------------ 60
  3.2.5.2. Chương trình Snort ------------------------------------------------------- 64
  3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm . 70
  3.4. Kết quả thử nghiệm đạt được. 71
  KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 73
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74
  ~ vii ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN

  FTP File Tranfer Protocol Giao thức truyền tập tin
  HTTP Hyper Text Tranfer Protocol Giao thức truyền tải siêu văn bản
  IP Internet Protocol Giao thức mạng
  MIB Management Information Base Cơ sở thông tin quản lý
  OID Object Identifier Định danh đối tượng
  LAN Local Area Network Mạng cục bộ
  SNMP Simple Network Managerment
  Protocol
  Giao thức quản lý mạng đơn giản
  IDS Intrusion Detection System Hệ thống phát hiện xâm nhập
  IPS Intrusion Prevention System Hệ thống ngăn chặn xâm nhập
  H-IDS Host Based Intrusion Detection
  System
  Hệ thống phát hiện xâm nhập máy
  chủ nhân
  N-IDS Network Based Intrusion Detection
  System
  Hệ thống phát hiện xâm nhập mạng
  VPN Vitual Private Network Mạng riêng ảo
  CPU Central Processing Unit Đơn vị xử lý trung tâm
  DOS Denial of Service Từ chối dịch vụ
  DDOS Distributed Denial of Service Phân phối từ chối dịch vụ
  TCP Transmission Control Protocol Giao thức kiểm soát
  UDP User Datagram Protocol Giao thức sử dụng dữ liệu
  ICMP Internet Control Message Protocol Giao thức điều khiển thông điệp
  Internet
  MAC Media Access Controllers Bộ điều khiển truy cập truyền thông
  PDU Protocol Data Unit Giao thức dữ liệu đơn vị
  ~ viii ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

  Trang
  Hình 1.1. Minh họa cơ chế Poll 7
  Hình 1.2. Minh họa cơ chế Alert . 8
  Hình 1.3. Trạm quản lý mạng . 11
  Hình 1.4. Minh họa quá trình lấy sysName.0 . 13
  Hình 1.5. Minh họa MIB tree 14
  Hình 1.6. Minh họa các phương thức của SNMPv1 .17
  Hình 1.7. Cấu trúc bản tin SNMP . 18
  Hình 1.8. Các vị trí đặt IDS trong mạng . 19
  Hình 1.9. Mô hình NIDS . 21
  Hình 1.10. Hệ thống kết hợp 2 mô hình phát hiện . 25
  Hinh 2.1. Kiến trúc của Cacti . 26
  Hình 2.2. Các thành phần của hệ quản trị Cacti 28
  Hình 2.3. Hoạt động của hệ quản trị Cacti 28
  Hình 2.4. Biểu đồ trong Cacti . 30
  Hình 2.5. Weather map trong cacti 31
  Hình 2.6. Giám sát trạng thái thiết bị trong Cacti 31
  Hình 2.7. Nguyên lý của cơ sở dữ liệu RRD (RRA) . 33
  Hình 2.8. Biểu diễn đồ thị trong RRD. . 33
  Hinh 2.9. Mô hình kiến trúc hệ thống Snort 34
  Hinh 2.10. Quy trình xử lý một gói tin Ethernet 35
  Hình 2.11. Cấu trúc luật của Snort 40
  Hình 2.12. Header luật của Snort 40
  Hình 3.1. Mô hình mạng hiện tại 49
  Hình 3.2. Đề xuất mô hình 50
  Hình 3.3. Mô hình thử nghiệm 51
  Hình 3.4. Màn hình giao diện Cacti khởi động cài đặt . 52
  Hình 3.5. Màn hình giao diện Cacti kiểm tra các công cụ 53 ~ ix ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Hình 3.6. Màn hình đăng nhập hệ thống . 53
  Hình 3.7. File SNMP services . 54
  Hình 3.8. Đặt cấu hình SNMP services 54
  Hinh 3.9. Thêm thiết bị máy client vào cacti 55
  Hình 3.10. Thêm thiết bị máy 2 vào Cacti 55
  Hình 3.11. Danh sách các nội dung cần giám sát. 56
  Hình 3.12. Lựa chọn thiết bị muốn tạo đồ thị . 57
  Hình 3.13. Đồ thị của máy 2 . 57
  Hình 3.14. Danh sách các máy có trong cây đồ thị . 58
  Hình 3.15. Tình trạng thiết bị trên cây đồ thị (máy 2) 59
  Hình 3.16. Tình trạng thiết bị trên cây đồ thị (máy 7) 59
  Hình 3.17. Giao diện hệ điều hành CentOS 5.4 60
  Hình 3.18. Giao diện Base 63
  Hình 3.19. Phát hiện có máy đang ping 64
  Hình 3.20. Phát hiện truy cập web 65
  Hình 3.21. Phát hiện truy cập trang web với IP 66
  Hình 3.22. Tiến hành DDOS vào máy ảo Centos . 67
  Hình 3.23. Phát hiện tấn công DDOS . 68
  Hình 3.24. Phát hiện tấn công PORTSCAN . 69


  ~ x ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

  Bảng 1.1. So sánh hai phương thức Poll và Alert
  Bảng 1.2. Các phương thức hoạt động của SNMP
  Bảng 2.1. Các module tiền xử lý
  Bảng 2.2. Các cờ sử dụng với từ khoá flags  ~ 1 ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề
  An ninh, an toàn thông tin (ATTT) thực sự trở thành vấn đề “nóng” sau một
  loạt các sự kiện ở tầm quốc gia và quốc tế. Vụ việc các chương trình do thám của
  Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ bị đưa ra công khai và hàng loạt các vụ tấn công của
  tin tặc đã khiến nhận thức và mối quan tâm của xã hội đối với vấn đề này càng sâu
  sắc và rõ nét hơn trong những năm tới.
  Các chuyên gia an ninh mạng đã đoán trước rằng trong kỷ nguyên Internet di
  động, vấn đề khủng khiếp nhất sẽ là an ninh, dự đoán này bây giờ đang trở thành
  thực tế. Trong những năm gần đây, các website trên Internet, cũng như các dữ liệu
  của các doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ, đã bị nhiều đợt tấn công của các tội
  phạm mạng. Đã có nhiều website, hệ thống mạng bị ngưng hoạt động trong nhiều
  giờ, nhiều dữ liệu quan trọng đã bị đánh cắp. Những vụ tấn công đã gây ra thiệt hại
  nghiêm trọng và tác động tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều cá nhân, công việc
  kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến nền an ninh quốc phòng của nhiều
  quốc gia.
  Các vụ tấn công mạng ngày càng gia tăng, với nhiều loại hình tấn công và mức
  độ ngày càng nghiêm trọng. Những kẻ tấn công cũng có nhiều mục đích khác nhau
  như: chính trị, tài chính, tôn giáo, gián điệp, khủng bố nhằm đánh cắp dữ liệu, phá
  hủy dữ liệu, làm cho hệ thống bị ngưng hoạt động, hoạt động chậm
  Tấn công mạng và chiến tranh không gian mạng ngày càng trở nên nghiêm
  trọng. Vì vậy v mạng và ứng
  dụng trong phòng thủ mạng để đảm bảo mạng hoạt động ổn định, bảo đảm an toàn
  thông tin trên mạng là việc làm rất cần thiết. Giải quyết vấn đề an ninh mạng là việc
  làm của cả xã hội và là vấn đề cấp bách .
  Với như trên, em xin mạnh dạn nghiên cứu và triển khai
  thành luận văn với đề tài: “ .
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  + , chống tấn công mạng mã nguồn mở.
  + Nghiên cứu triển khai các ứng dụng mã nguồn mở giám sát, chống tấn công
  mạng (Cacti, Snort).
  ~ 2 ~
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng của đề tài:
  + Một số phương thức giám sát, chống tấn công mạng: Poll, Alert, SNMP,
  IDS/IPS.
  + Bộ công cụ mã nguồn mở: Cacti, Snort.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Tìm hiểu về công nghệ, mô hình, giao thức giám sát mạng.
  + Kiến trúc giám sát mạng mã nguồn mở.
  + Chức năng, phân loại, cơ chế hoạt động của hệ thống chống tấn công mạng
  4. Phương pháp nghiên cứu
  .
  , thực nghiệm để chứng minh những nghiên cứu
  về lý thuyết của đề tài.
  5. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  - Về lý thuyết:
  + Là tài liệu tham khảo về kiến trúc quản trị mạng và phần mềm mã nguồn mở
  Cacti và Snort.
  + Nắm vững nội dung nghiên cứu về tổng quan các kiến trúc của hệ thống
  quản lý hiện tại của mạng, giao thức SNMP và IDS/IPS.
  - Về thực tiễn:
  ,
  .
  6. Bố cục của luận văn
  Dựa trên đối tượng và phạm vi nghiên cứu, luận văn sẽ được phân làm 3
  chương chính với các nội dung cụ thể như sau:
  Chương 1. Tổng quan an ninh mạng

  Chương 3. Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở cacti và Snort

  Xem Thêm: Nghiên cứu hệ thống giám sát, chống tấn công mạng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hệ thống giám sát, chống tấn công mạng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status