Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hải Dương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hải Dương

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ chung . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Đóng góp mới của đề tài . 3
  5. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT
  CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC . 4
  1.1. Cơ sở lý luận về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách
  Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước . 4
  1.1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản và sự cần thiết của kiểm soát chi
  đầu tư xây dựng cơ bản . 4
  1.1.2. Nguyên tắc chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách
  nhà nước qua Kho bạc Nhà nước 15
  1.1.3. Điều kiện, căn cứ, quy trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ
  bản từ nguồn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước . 19
  1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây
  dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc
  nhà nước 31

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.2. Cơ sở thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân
  sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 35
  1.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ
  Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước của một số nước, địa
  phương và bài học 35
  1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Hải Dương . 38
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 41
  2.1. u 41
  ươ 41
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 41
  2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin . 41
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 42
  2.2.4. Phương pháp chuyên gia . 42
  2.2.5. Phương pháp đồ thị . 42
  2.2.6. Phương pháp điều tra, phỏng vấn 43
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 43
  2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội 43
  2.3.2. ư 43
  Chương 3. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY
  DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ
  NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG . 44
  3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 44
  3.2. Quá trình hình thành và phát triển của KBNN Hải Dương . 47
  3.3. Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn
  vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hải Dương 50
  3.3.1. Các văn bản hướng dẫn thực hiện kiểm soát thanh toán chi đầu
  tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua Kho bạc nhà nước 50

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.3.2. Công tác kiểm soát thanh toán vốn ĐTXDCB từ nguồn vốn
  NSNN qua KBNN Hải Dương 51
  3.3.3. Đánh giá chung công tác kiểm soát chi ĐTXDCB từ nguồn vốn
  NSNN qua KBNN Hải Dương trong thời gian qua 70
  Chương 4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU
  TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HẢI DƯƠNG 83
  4.1. Phương hướng, mục tiêu, Cơ hội và những thách thức để thực
  hiện nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân
  sách nhà nước qua kho bạc nhà nước giai đoạn 2015-2020 . 83
  4.1.1. Phương hướng . 83
  4.1.2. Mục tiêu . 86
  4.1.3. Cơ hội và những thách thức 87
  4.2. Một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ
  Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hải Dương giai đoạn
  2015-2020 88
  4.2.1. Các giải pháp về cơ chế chính sách 88
  4.2.2. Các giải pháp tổ chức thực hiện 91
  4.3. Một số kiến nghị . 102
  4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 102
  4.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính . 103
  4.3.3. Kiến nghị với Kho bạc nhà nước 104
  4.3.4. Kiến nghị với UBND tỉnh Hải Dương 105
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 110
  PHỤ LỤC . 113

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  BQLDA
  ĐTXDCB
  XDCB
  NSNN
  NSTW
  NSĐP
  KBNN
  UBND
  TABMIS

  TTVĐT
  Ban quản lý dự án
  Đầu tư xây dựng cơ bản
  Xây dựng cơ bản
  Ngân sách Nhà nước
  Ngân sách Trung ương
  Ngân sách địa phương
  Kho bạc Nhà nước
  Ủy ban Nhân dân
  Hệ thống Thông tin Quản lý
  Ngân sách và Kho bạc
  Thanh toán vốn đầu tư

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Kết quả thu chi NSNN qua KBNN Hải Dương giai đoạn từ
  năm 2009 - năm 2013 . 47
  Bảng 3.2: Tình hình chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua
  KBNN Hải Dương năm 2009 - 2013 56
  Bảng 3.3: Tổng hợp tỷ lệ giải ngân vốn ĐTXDCB theo quý 59
  Bảng 3.4: Tổng hợp tạm ứng vốn ĐTXDCB chưa thu hồi qua các năm
  2009 - 2013 . 61
  Bảng 3.5: Nợ thanh toán khối lượng XDCB giai đoạn 2009 - 2012 . 63
  Bảng 3.6: Tổng hợp tình hình từ chối thanh toán chi đầu tư XDCB qua
  KBNN Hải Dương giai đoạn 2009-2013 64


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ1.1: Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN 30
  Sơ đồ 3.1: Tổ chức bộ máy KBNN Hải Dương . 48
  Biểu đồ 3.1: Kết quả giải ngân vốn ĐTXDCB qua KBNN Hải Dương
  giai đoạn 2009 - 2013 . 57
  Biểu đồ 3.2: Khách hàng với việc nắm bắt quy trình TTVĐT 67
  Biểu đồ 3.3: Hồ sơ, tài liệu và thời gian xử lý chứng từ của QTTTVĐT . 67

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong tiến trình xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng
  xã hội chủ nghĩa, công cụ chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước nói chung,
  công cụ chính sách tài chính nói riêng, đặc biệt là việc sử dụng vốn đầu tư xây
  dựng cơ bản (ĐTXDCB) của Ngân sách nhà nước (NSNN) có vai trò hết sức
  quan trọng. ĐTXDCB là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong
  quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nhất là đối với những nước đang phát
  triển như Việt Nam.
  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Hải
  Dương đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ trong tất cả các lĩnh
  vực, đặc biệt là lĩnh vực ĐTXDCB. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn
  tỉnh Hải Dương trung bình hàng năm hàng ngàn tỷ đồng, trong đó phần lớn là
  vốn NSNN. Nhiều dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng đã
  phát huy được hiệu quả góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời
  sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Xác định
  được tầm quan trọng đó trong những năm qua việc quản lý và sử dụng nguồn
  vốn đầu tư đã được tỉnh Hải Dương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực
  hiện hiệu quả, đặc biệt là công tác kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà
  nước (KBNN) đã đạt được nhiều kết quả và có những chuyển biến tích cực;
  cơ chế quản lý chi NSNN ngày càng được hoàn thiện, rõ ràng và chặt chẽ
  hơn, công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN ngày một chặt chẽ và hiệu quả
  hơn. Kết quả công tác kiểm soát của KBNN về chi NSNN đã góp phần quan
  trọng trong việc sử dụng vốn NSNN hiệu quả hơn thúc đẩy sự phát triển kinh
  tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên đây đó vẫn còn thất thoát vốn
  ĐTXDCB, hiệu quả sử dụng đồng vốn ngân sách trong ĐTXDCB chưa cao,
  gây lãng phí nguồn lực tài chính quốc gia. Tình trạng trên do nhiều nguyên
  nhân khác nhau, cơ chế chính sách còn một số bất cập, dễ phát sinh tiêu cực,
  cán bộ làm nhiệm vụ chi ĐTXDCB tại các đơn vị thụ hưởng NSNN còn có
  tình trạng chưa am hiểu đầy đủ về quản lý NSNN và chưa được đào tạo đồng

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  đều Do vậy quản lý, kiểm soát chi vốn ĐTXDCB đóng vai trò rất quan
  trọng và việc hoàn thiện kiểm soát chi vốn ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN là
  cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
  Xuất phát từ yêu cầu nêu trên, đề tài: “Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản
  từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Hải Dương” được
  chọn làm luân văn tốt nghiệp để nghiên cứu nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu đó.
  2. Mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ chung
  2.1. Mục tiêu cụ thể
  Đề tài đi sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng về công tác kiểm soát
  thanh toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Hải Dương trong giai
  đoạn 2009-2013. Từ đó chỉ ra các hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và đề
  xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu
  tư XDCB qua KBNN Hải Dương để đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa công
  tác quản lý, điều hành NSNN phù hợp với quá trình cải cách tài chính công và
  các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
  2.2. Nhiệm vụ chung
  - Hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề lý luận về ngân sách nhà
  nước, kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước.
  - Làm rõ thực trạng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB từ
  ngân sách nhà nước tại KBNN Hải Dương, qua đó đánh giá những mặt được
  và những mặt còn hạn chế trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán vốn
  đầu tư XDCB qua KBNN Hải Dương. Luận văn còn rút ra những bài học kinh
  nghiệm có ý nghĩa thực tiễn.
  - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn
  đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước tại KBNN Hải Dương, góp phần nâng cao
  chất lượng công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu là hoạt động kiểm soát chi thanh toán vốn
  ĐTXDCB từ nguồn NSNN qua KBNN tỉnh Hải Dương.

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - : nghiên cứu nội dụng kiểm soát chi ĐT
  .
  - : n
  ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN đối với các dự án do ngân sách Trung ương
  đầu và dự án do ngân sách địa phương đầu tư (ngân sách tỉnh, ngân sách
  huyện, ngân sách xã) .
  - : đ kiểm soát chi
  ĐTXDCB từ vốn NSNN qua KBNN tỉnh Hải Dương giai đọan
  2013 và đề xuất giải pháp hoàn thiện
  XDCB từ NSNN qua KBNN Hải Dương cho giai đoạn 2015 - 2020.
  4. Đóng góp mới của đề tài
  - Về mặt lý luận: góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về ĐT
  XDCB từ nguồn vốn NSNN, về kiểm soát chi thanh toán ĐTXDCB từ NSNN
  qua KBNN.
  - Về mặt thực tiễn: đánh giá được thực trạng công tác kiểm soát chi
  ĐTXDCB từ NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương, làm rõ những
  kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân hạn chế; từ đó đề
  xuất giải pháp có cơ sở nhằm hoàn thiện kiểm soát chi đầu tư XDCB từ
  NSNN qua KBNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển.
  5. Bố cục của luận văn
  Bố cục của luận văn: ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu
  tham khảo, luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư xây dựng
  cơ bản từ ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc nhà nước.
  Chương 2. Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3. Thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn
  vốn Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương.
  Chương 4. Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ
  Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương.

  Xem Thêm: Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hải Dương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Hải Dương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status