Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  LỜI CẢM ƠN

  , tôi
  phạm - ,
  nghiên cứu.
  .TS. Phạm Văn Sơn người thầy
  đã rất tận tình hướng dẫn và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận
  văn. Nhờ sự quan tâm chỉ bảo và những ý kiến đóng góp quý báu của thầy, tôi
  mới có thể hoàn thành luận văn.

  , nghiên cứu và
  hoàn thành luận văn.
  Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân đã hết lòng giúp
  đỡ, hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần giúp tôi yên tâm học tập, nghiên cứu và
  hoàn thành luận văn.

  .

  4 năm 2015
  Học viên


  Trần Thị Yến

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC

  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục . iii
  Danh mục chữ viết tắt . iv
  Danh mục các bảng v
  Danh mục sơ đồ, bảng biểu vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do lựa chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài . 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  5. Giả thuyết khoa học . 4
  6. Phương pháp nghiên cứu . 4
  7. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu 5
  8. Cấu trúc luận văn . 5
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ
  TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHÒNG BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  CÔNG LẬP 6
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 6
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 8
  1.2.1. Xác định, xác định đề án . 8
  1.2.2. Việc làm, vị trí việc làm và vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp
  công lập . 9
  1.2.3. Xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng ban trường đại học công lập 11
  1.3. Đặc điểm, vai trò của đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng,
  ban trường đại học công lập 12
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1.3.1. Đặc điểm của đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban
  trường đại học 12
  1.3.2. Vai trò của đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban
  trường đại học 13
  1.4. Nội dung hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng
  ban trường đại học . 13
  1.4.1. Xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thiện đề án xác định vị trí việc
  làm của cán bộ phòng ban trường đại học 13
  1.4.2. Lựa chọn các nội dung của hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm cần
  hoàn thiện . 14
  1.4.3. Chuẩn bị đội ngũ thực hiện hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm 14
  1.4.4. Xây dựng quy trình hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm 15
  1.4.5. Khai thác và sử dụng các nguồn lực để hoàn thiện đề án xác định vị
  trí việc làm của cán bộ các phòng, ban 17
  1.4.6. Kiểm tra đánh giá việc hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của
  cán bộ các phòng, ban 17
  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm . 18
  1.5.1. Yếu tố từ chủ thể quản lý . 18
  1.5.2. Yếu tố từ khách thể quản lý . 18
  1.5.3. Các yếu tố khác 19
  1.6. Kinh nghiệm về xây dựng đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng,
  ban trường đại học của các trường đại học trong nước và trên thế giới 19
  Kết luận chương 1 21
  Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN XÁC ĐỊNH VỊ
  TRÍ VIỆC LÀM CỦA CÁN BỘ PHÒNG, BAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
  HÙNG VƯƠNG 22
  2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương 22
  2.1.1. Tình hình cơ cấu tổ chức, bộ máy của trường Đại học Hùng Vương . 22
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.1.2. Tình hình hoạt động đào tạo của trường Đại học Hùng Vương 26
  2.2. Tổ chức khảo sát . 27
  2.2.1. Mục đích khảo sát 27
  2.2.2. Nội dung khảo sát 27
  2.2.3. Đối tượng và phương pháp khảo sát 28
  2.2.4. Xử lý số liệu khảo sát 28
  2.3. Thực trạng đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ phòng, ban trường
  Đại học Hùng Vương . 29
  2.3.1. Nhận thức của cán bộ quản lý, viên chức về sự cần thiết phải xây
  dựng đề án xác định vị trí việc làm . 29
  2.3.2. Thực trạng về công tác tuyên truyền cho cán bộ phòng ban về đề án
  vị trí việc làm . 30
  2.3.3. Thực trạng kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm cho cán bộ phòng
  ban Trường Đại học Hùng Vương . 36
  2.3.4. Thực trạng tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm 38
  2.3.5. Kết quả đạt được và tồn tại 40
  2.4. Thực trạng về hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ các
  phòng ban trường Đại học Hùng Vương . 41
  2.4.1. Quản lý kế hoạch hoàn thiện đề án vị trí việc làm 42
  2.4.2. Tổ chức hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm 44
  2.4.3. Quy trình tổ chức thực hiện đề án . 45
  2.4.4. Khai thác sử dụng các nguồn lực đảm bảo cho hoàn thiện đề án xác
  định vị trí việc làm cán bộ phòng ban . 46
  2.4.5. Phối hợp với các sở ban ngành liên quan tổ chức hoàn thiện đề án
  xác định vị trí việc làm 48
  2.4.6. Kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thiện đề án vị trí việc làm . 49
  2.5. Đánh giá chung về hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của cán bộ
  các phòng, ban trường Đại học Hùng Vương 50
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2.5.1. Thuận lợi 50
  2.5.2. Khó khăn 50
  2.5.3. Nguyên nhân của thành công và hạn chế 51
  2.5.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm 51
  Kết luận chương 2 53
  Chương 3:
  2020 54
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 54
  3.1.1. Đảm bảo tính mục tiêu . 54
  3.1.2. Đảm bảo tính khoa học và thực tiễn 54
  3.1.3. Nguyên tắc tính kế thừa và tính hệ thống 54
  3.1.4. Nguyên tắc tính khả thi và hiệu quả 55
  3.2. Đề xuất các biện pháp hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm 55
  3.2.1. Nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết của công tác hoàn thiện
  Đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ viên chức các phòng ban
  trường Đại học Hùng Vương . 55
  3.2.2. Xây dựng kế hoạch hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm của cán
  bộ viên chức phòng, ban 58
  3.2.3. Xây dựng quy trình hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm . 59
  3.2.4. Bồi dưỡng năng lực quản lý việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí
  việc làm của cán bộ viên chức phòng, ban cho cán bộ tổ chức nhân sự . 62
  3.2.5. Xác định danh mục vị trí việc làm, hệ thống tiêu chuẩn của cán bộ,
  viên chức phòng, ban của trường 63
  3.2.6. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, viên chức theo chuẩn nghề nghiệp
  và yêu cầu của đề án xác định VTVL 65
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3.2.7. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoàn
  thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng ban trường
  Đại học Hùng Vương . 67
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 67
  3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp . 68
  69
  3. . 72
  3.4.3. Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp . 73
  Kết luận chương 3 75
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 76
  1. Kết luận 76
  2. Kiến nghị . 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  VTVL : Vị trí việc làm
  BP :
  CB : C
  VC : Viên chức
  CBQL :
  CBVC : Cán bộ viên chức
  ĐVSNCL : Đơn vị sự nghiệp công lập
  TCCB : Tổ chức cán bộ
  UBND : Ủy ban nhân dân
  TB : Trung bình
  BCĐ : Ban chỉ đạo
  BTC : Ban tổ chức
  BTK : Ban thư ký
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1: Cơ cấu trình độ, giới tính cán bộ quản lý 25
  Bảng 2.2: Cơ cấu, trình độ đội ngũ các đơn vị phòng, ban, trung tâm trực
  thuộc trường 25
  Bảng 2.3: Tổng hợp kết quả đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học
  2014-2015 27
  Bảng 2.4: Nhận thức của cán bộ, viên chức phòng ban về tầm quan trọng
  của vị trí việc làm 29
  Bảng 2.5: Mức độ cần thiết thực hiện công tác tuyên truyền về đề án vị trí
  việc làm cho cán bộ phòng ban . 31
  Bảng 2.6: Mức độ thực hiện công tác tuyên truyền về vị trí việc làm 32
  Bảng 2.7: Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền cho cán bộ quản lý, vị trí
  khối phòng ban về đề án xác định vị trí việc làm 34
  Bảng 2.8: Thực trạng xây dựng kế hoạch thực hiện đề án xác định vị trí
  việc làm . 36
  Bảng 2.9: Thực trạng tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm . 39
  Bảng 2.10: Thực trạng quản lý kế hoạch hoàn thiện đề án vị trí việc làm
  của cán bộ phòng, ban . 42
  Bảng 2.11: Thực trạng tổ chức hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm của
  cán bộ phòng ban trường Đại học Hùng Vương . 44
  Bảng 2.12: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm cho
  cán bộ phòng ban trường đại học Hùng Vương 45
  Bảng 2.13: Mức độ thực hiện khai thác sử dụng nguồn lực đảm bảo cho
  hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho cán bộ phòng ban . 47
  Bảng 2.14: Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thiện đề án
  vị trí việc làm . 49
  69
  . 72
  Bảng 3.4: Mối quan hệ giữa tính cần thiết và tính khả thi 73
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy cơ cấu tổ chức của trường Đại học Hùng Vương . 24
  Biểu đồ 2.1: Tương quan giữa mức độ cần thiết và mức độ thực hiện công
  tác tuyên truyền về đề án vị trí việc làm . 33
  Biểu đồ 2.2: Mức độ nhận thức của cán bộ quản lý và cán bộ phòng ban về
  đề án xác định vị trí việc làm 36
  Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thực trạng xây dựng kế hoạch triển khai đề án vị trí
  việc làm . 38
  Biểu đồ 2.4: Thực trạng tổ chức thực hiện đề án xác định vị trí việc làm 40
  Biểu đồ 2.5: Thực trạng quản lý kế hoạch hoàn thiện đề án vị trí việc làm
  cho cán bộ phòng ban 43
  Biểu đồ 2.6: Thực trạng tổ chức hoàn thiện đề án vị trí việc làm cho cán bộ
  phòng ban trường đại học Hùng Vương 45
  Biểu đồ 2.7: Mức độ thực hiện quy trình tổ chức thực hiện hoàn thiện đề án
  vị trí việc làm . 46
  Biểu đồ 2.8: Mức độ thực hiện khai thác sử dụng nguồn lực đảm bảo cho
  hoàn thiện đề án vị trí việc làm của cán bộ phòng ban . 48
  Biểu đồ 3.1: Mối tương quan về tính cần thiết và tính khả thi của các biện
  pháp đề xuất . 74

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do lựa chọn đề tài
  Theo Luật Viên chức thì vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn
  với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định
  số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, bố trí,
  sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
  Như vậy VTVL có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hoạt động của
  một đơn vị sự nghiệp công lập. VTVL là căn cứ đầu tiên để xác định biên chế
  công chức, viên chức, xác định số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp.
  VTVL giúp cho đơn vị sự nghiệp trong công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng,
  xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quản lý công chức, viên chức theo vị
  trí việc làm.
  VTVL trong một cơ quan, tổ chức bao gồm các vị trí lãnh đạo, quản lý;
  các vị trí thừa hành, thực thi. Mỗi VTVL nhất định bao giờ cũng có bản mô tả
  công việc với các yêu cầu về phẩm chất, trình độ, năng lực và hiểu biết tương
  ứng với một ngạch công chức, viên chức cụ thể. Trong đó, một số VTVL giữ
  các cương vị lãnh đạo, quản lý; còn lại là các VTVL mang tính thực thi, thừa
  hành. Số lượng các vị trí thực thi, thừa hành bao giờ cũng phải nhiều hơn các vị
  trí lãnh đạo, quản lý [1]. Có loại vị trí là "lãnh đạo, quản lý cấp phòng" nhưng
  vì gắn với yếu tố "chức vụ" nên có thể có vị trí là "trưởng phòng", có thể có vị
  trí là "phó phòng". Cùng một vị trí nhưng do gắn với yếu tố "công việc" nên sẽ
  có nhiều VTVL khác nhau như: Trưởng phòng kế toán, phó phòng kế toán;
  trưởng phòng hành chính, phó phòng hành chính Đồng thời, tổ chức Nhà
  nước mang tính cấp bậc giữa các cơ quan từ trung ương tới địa phương nên vị
  trí ở đây cũng chính là vị trí theo cấp bậc giữa các cơ quan. Do đó, có thể có
  cùng một vị trí lãnh đạo, quản lý; cùng một loại công việc nào đó nhưng ở các
  cấp khác nhau cũng sẽ khác nhau về vị trí việc làm. Ví dụ như một người đứng
  đầu, phụ trách về công tác hành chính của một cơ quan cấp huyện sẽ có VTVL
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  khác với một người đứng đầu, phụ trách về công tác hành chính của cơ quan
  cấp tỉnh.
  Như vậy, bản chất của việc xác định VTVL là xem xét trong cơ quan,
  đơn vị có bao nhiêu VTVL và cần bao nhiêu người để hoàn thành chức năng,
  nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó. Điều này sẽ giúp tuyển đúng người sắp xếp
  đúng công việc, giúp cho công chức, viên chức có khả năng phát huy tối đa
  năng lực của bản thân.
  Trường Đại học Hùng Vương được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-
  TTg ngày 28/4/2003 của Thủ tưởng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư
  phạm Phú Thọ. Với hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường luôn là cơ
  sở đào tạo có uy tín, chất lượng cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh Phú Thọ và
  các tỉnh lân cận. Hiện nay, trường Đại học Hùng Vương có tổng số cán bộ, viên
  chức là 467 người. Trong đó, số cán bộ tham gia giảng dạy là 293 người, cán
  bộ làm công tác ở các phòng, ban, trung tâm phục vụ gián tiếp cho hoạt động
  đào tạo của trường là 120 người. Trong đó bao gồm nhiều vị trí công việc khác
  nhau như: công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, công tác văn thư, công
  tác quản lý sinh viên, công tác chính trị Trong đó, có rất nhiều các vị trí công
  việc được mô tả rõ ràng nhưng cũng có những VTVL chưa được mô tả rõ ràng,
  rành mạch. Sự phát triển của nhà trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
  gián tiếp có sự tác động của hiệu quả làm việc của các cán bộ khối phòng, ban
  trong công tác quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý sinh viên . và nhiều đầu
  mối công việc khác, đòi hỏi phải có bảng mô tả công việc chi tiết cho từng
  mảng công việc cụ thể, theo từng cấp độ, từng phòng, từng khoa trong toàn
  trường.
  Xác định VTVL tại Trường Đại học Hùng Vương là một việc làm mới,
  đòi hỏi phải có quyết tâm cao từ Đảng ủy trường, Ban giám hiệu cũng như các
  phòng ban chức năng khác trong Trường xác định VTVL sẽ là cơ sở và căn cứ
  để thay đổi cơ chế quản lý đội ngũ công chức, viên chức. Tuy nhiên vấn đề này
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  còn gặp nhiều khó khăn vì nhiều người vẫn tư duy theo lối cũ, không muốn đổi
  mới, đặc biệt là những đối tượng thực hiện cung cấp thông tin. Xây dựng đề án
  VTVL là cơ hội giúp Trường Đại học Hùng Vương tiến hành rà soát lại tổ chức
  bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức và xác định từng vị trí trong tổ chức gắn
  với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị [11]. Công việc này còn
  giúp đơn vị tránh tình trạng định sẵn nhân sự rồi mới tạo ra công việc và tránh
  sự chồng chéo khi phân công, giao việc nhờ đó khắc phục tình trạng vừa thừa,
  vừa thiếu nhân lực. Mặt khác, xác định VTVL giúp cho công chức, viên chức
  thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức, không thể đùn
  đẩy, thoái thác công việc. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện đề án xác
  định VTVL đối với cán bộ phòng, ban ở trường Đại học Hùng Vương tỉnh
  Phú Thọ” để nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Đề xuất các biện pháp, cách thức xây dựng và hoàn thiện đề án xác định
  VTVL đối với cán bộ khối phòng, ban Trường Đại học Hùng Vương trên cơ sở
  đó là tiền đề hoàn thiện đề án xác định VTVL cho cán bộ phòng ban.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác hoàn thiện đề án Xác định VTVL
  của cán bộ phòng, ban ở Trường Đại học Hùng Vương.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp hoàn thiện đề án Xác định VTVL
  của cán bộ phòng, ban ở Trường Đại học Hùng Vương.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  4.1. Xác định cơ sở lý luận về xây dựng đề án Xác định VTVL trong các
  đơn vị sự nghiệp công lập.
  4.2. Điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng đề án xác định VTVL và hoàn
  thiện đề án xác định VTVL của cán bộ khối phòng, ban ở Trường Đại học
  Hùng Vương.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  4.3. Đề xuất các biện pháp hoàn thiện Đề án xác định VTVL của cán bộ
  phòng, ban ở Trường Đại học Hùng Vương.
  5. Giả thuyết khoa học
  Đề án vị trí việc làm ở trường Đại học Hùng Vương đã được xây dựng
  và đưa vào triển khai, đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên vẫn còn
  gặp khó khăn, bất cập và hiệu quả quản lý chưa cao trong quá trình tổ chức
  thực hiện do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân đề án xác
  định VTVL chưa được hoàn thiện nên công tác tổ chức, bố trí và quản lý nhân
  sự chưa hiệu quả. Nếu đề xuất các biện pháp cho hoàn thiện đề án xác định
  VTVL thì chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ phòng, ban của trường sẽ
  được nâng cao.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Phân tích, tổng hợp, khái quát các vấn đề lý luận có liên quan đến xác định
  VTVL tại các Trường Đại học.
  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  6.2.1. Phương pháp điều tra.
  - Sử dụng bảng hỏi để lấy ý kiến của cán bộ quản lý, chuyên viên các phòng
  ban và các giảng viên trường Trường Đại học Hùng Vương về biện pháp hoàn
  thiện đề án xác định VTVL ở trường Đại học Hùng Vương.
  - Số lượng khách thể điều tra: 120.
  - Cách xử lý phiếu hỏi:
  a. Với các phiếu hỏi mở chúng tôi tính theo con số phần trăm (%)
  b. Với các câu hỏi có 3 mức độ được tính theo hệ số:
  * Đối với ý kiến cá nhân
  Trong phụ lục 1: - Hệ số 3: Cần thiết/ Tốt/ Hiểu đầy đủ
  - Hệ số 2: Bình thường/ Trung bình/ Hiểu ít
  - Hệ số 1: Không cần thiết/ Chưa tốt/ Chưa hiểu.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Trong phụ lục 2: - Hệ số 3: Rất cần thiết/ Rất khả thi
  - Hệ số 2: Cần thiết/ Khả thi
  - Hệ số 1: Không cần thiết/ Không khả thi.
  6.2.2. Phương pháp quan sát.
  6.2.3. Phương pháp chuyên gia.
  Xin ý kiến chuyên gia về mức độ cần thiết và tính khả thi của biện pháp hoàn
  thiện đề án xác định VTVL
  6.2.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
  Phân tích những nguyên nhân thành công và hạn chế của các biện pháp mà các
  trường Đại học đã áp dụng cho xác định VTVL, từ đó rút ra bài học kinh
  nghiệm để vận dụng vào Trường Đại học Hùng Vương.
  6.3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu
  Sử dụng các công thức thống kê để xử lý kết quả nghiên cứu nhằm rút ra kết
  luận khoa học khách quan.
  7. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
  - Phạm vi đối tượng và thời gian: Do điều kiện thời gian có hạn nên tác
  giả luận văn chỉ khảo sát vị trí công việc đối với các cán bộ, viên chức là giảng
  viên đang làm việc tại các phòng ban là đơn vị trực thuộc trường Đại học Hùng
  Vương đến năm 2015.
  - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu các biện pháp hoàn thiện đề án VTVL
  của cán bộ phòng, ban Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục.
  Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận về hoàn thiện đề án xác định VTVL của cán bộ
  phòng, ban trường đại học công lập.
  Chương 2: Thực trạng về hoàn thiện đề án xác định VTVL của cán bộ
  phòng, ban Trường Đại học Hùng Vương.
  Chương 3: Đề xuất các biện pháp hoàn thiện Đề án xác định VTVL của
  cán bộ phòng, ban Trường Đại học Hùng Vương.

  Xem Thêm: Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện đề án xác định vị trí việc làm đối với cán bộ phòng, ban trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status