Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng!

  Tác giả

  Bunlon Saluôisắc

  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU 5
  TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 11
  Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ THỦ TRƯỞNG CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRUNG ĐOÀN BỘ BINH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO 38
  1.1. Trung đoàn bộ binh và đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Qu©n đội nhân dân Lào 38
  1.2. Những vấn đề cơ bản về xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào 63
  Chương 2 THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KINH NGHIỆM XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ THỦ TRƯỞNG CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRUNG ĐOÀN BỘ BINH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO 77
  2.1. Thực trạng xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh trong Quân đội nhân dân Lào 77
  2.2. Nguyên nhân và những kinh nghiệm xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào 96
  Chương 3 MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ THỦ TRƯỞNG CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRUNG ĐOÀN BỘ BINH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 112
  3.1. Sự phát triển của tình hình nhiệm vụ và mục tiêu, yêu cầu tăng cường xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 112
  3.2. Những giải pháp cơ bản tăng cường xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 125
  KẾT LUẬN 175
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 177
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 178
  PHỤ LỤC 198

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT
  Ban chấp hành BCH
  Ban Chấp hành Trung ương BCHTW
  Chính trị quốc gia CTQG
  Chủ nghĩa xã hội CNXH
  Công tác đảng, công tác chính trị CTĐ, CTCT
  Đảng uỷ Bộ Quốc phòng ĐUBQP
  Hà Nội H
  Nhà xuất bản Nxb
  Quân đội nhân dân QĐND
  Trang tr
  Trong sạch vững mạnh TSVM
  Vững mạnh toàn diện VMTD
  Xã hội chủ nghĩa XHCN


  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về luận án
  Luận án nghiên cứu: “Xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay”, là hướng nghiên cứu được ấp ủ, tâm huyết từ lâu của nghiên cứu sinh trong nhiều năm học tập, công tác tại nhà trường và đơn vị. Đề tài được thực hiện dựa trên hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản và đường lối, quan điểm của Đảng nhân dân cách mạng Lào về chiến lược cán bộ thời kỳ mới, trong đó có đường lối, chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, đội ngũ cán bộ quân đội và đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào nói riêng, góp phần xây dựng QĐND Lào cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Quá trình thực hiện đề tài luận án, tác giả có tiếp thu, kế thừa chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan.
  Đề tài luận án hướng vào làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về xây dựng đội ngũ thủ thưởng chính trị - với tư cách là người đứng đầu về chính trị ở trung đoàn và thực tiễn xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh trong QĐND Lào thời gian qua. Trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào hiện nay. Từ sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ, đề tài xác định mục tiêu, yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào giai đoạn hiện nay.
  2. Lý do chọn đề tài luận án
  Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, có ý nghĩa sống còn đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Tiến hành tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ sẽ quyết định đến sự thành bại của đường lối nhiệm vụ chính trị, đường lối nhiệm vụ công tác tổ chức của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng. Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản - học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Nếu không có cán bộ tốt, mọi công việc đều không thắng lợi”.
  Trong quân đội, đội ngũ cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. QĐND Lào do Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản sáng lập và rèn luyện, ngay từ khi ra đời cho đến nay, Đảng nhân dân cách mạng Lào luôn luôn quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, trước hết là đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các đơn vị quân đội và đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh.
  Đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh là một bộ phận đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ở các trung đoàn trong QĐND Lào, là người chủ trì về chính trị, giữ vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức và chính sách ở các đơn vị trong QĐND Lào; trực tiếp đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước thấm nhuần tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, biến ý chí, quyết tâm của các tổ chức, lực lượng, của mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thành hiện thực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và cấp trên giao phó .Với ý nghĩa đó, có thể thấy đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào là những người giữ vững định hướng chính trị của Đảng ở các trung đoàn quyết định trực tiếp nhất tới chất lượng, hiệu quả hoạt động ở các trung đoàn bộ binh trong QĐND Lào, trước hết là hoạt động CTĐ,CTCT; chịu trách nhiệm trước Đảng và cấp trên về chất lượng chính trị của đơn vị, xây dựng khối đoàn kết thống nhất chặt chẽ trong tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
  Hiện nay, các trung đoàn bộ binh QĐND Lào có nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, mau lẹ và chứa đựng nhiều yếu tố khó lường của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; khi cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc diễn ra quyết liệt; các thế lực phản động quốc tế, cấu kết chặt chẽ với lực lượng phản động trong nước đã và tiếp tục dùng mọi âm mưu thủ đoạn để xoá bỏ thành quả cách mạng, sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào, phi chính trị hoá quân đội và lực lượng vũ trang. Đó là những yêu cầu khách quan trong xây dựng QĐND Lào vững mạnh về mọi mặt, trước hết là vững mạnh về chính trị; trong đó xác định xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị là một khâu then chốt.
  Thời gian qua, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng nhân dân cách mạng Lào, của Tổng cục Chính trị QĐND Lào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh nói riêng đã có sự chuyển biến tích cực về mọi mặt. Nhờ vậy, phẩm chất, năng lực của đội ngũ thủ thưởng chính trị đã có sự chuyển biến, tiến bộ, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng các trung đoàn VMTD, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
  Tuy nhiên, công tác xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào có mặt vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm, như: một bộ phận thủ trưởng chính trị chưa quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của ĐUBQP, giải quyết các mối quan hệ công tác trong đơn vị vẫn còn lúng túng không phù hợp với thực tiễn, đồng thời kiến thức, năng lực, kinh nghiệm, phương pháp tác phong công tác chưa ngang tầm vị trí, vai trò của người chủ trì về chính trị. Những hạn chế, khuyết điểm đó trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, chất lượng chính trị và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các trung đoàn bộ binh QĐND Lào.
  Vì vậy, việc nghiên cứu luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản, từ đó xác định mục tiêu, yêu cầu và đề xuất những giải pháp khả thi trong xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay vừa là vấn đề có ý nghĩa cơ bản lâu dài vừa thể hiện sự cấp thiết hiện nay.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  *Mục đích:
  Trên cơ sở làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở câc trung đoàn bộ binh QĐND Lào vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.
  * Nhiệm vụ:
  - Luận giải làm rõ đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh và những vấn đề cơ bản về xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào.
  - Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào hiện nay.
  - Phân tích sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, xác định mục tiêu, yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản tăng cường xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  * Đối tượng:
  Xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào là đối tượng nghiên cứu của luận án.
  * Phạm vi nghiên cứu:
  - Luận án tập trung nghiên cứu xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào, gồm: thủ trưởng chính trị trung đoàn, thủ trưởng chính trị tiểu đoàn và thủ trưởng chính trị ở các đại đội thuộc trung đoàn.
  - Đối tượng và phạm vi khảo sát: tiến hành khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến với đội ngũ thủ trưởng chính trị và 200 cán bộ ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào. Các số liệu, tư liệu nghiên cứu, khảo sát phục vụ cho luận án được giới hạn từ năm 2006 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
  * Cơ sở lý luận: Là hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Cay Xỏn Phôm Vi Hản, các Văn kiện Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của BCHTW Đảng, nghị quyết và quy định của ĐUBQP QĐND Lào về xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như đội ngũ thủ trưởng chính trị trong QĐND Lào.
  * Cơ sở thực tiễn: Công tác xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào; các báo cáo tổng kết của Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào, của các trung đoàn bộ binh về công tác cán bộ, đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh; các số liệu điều tra khảo sát thực tế ở các đơn vị.
  * Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tác giả sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và liên ngành; trong đó chú trọng phương pháp lô gíc - lịch sử, phân tích và tổng hợp, phương pháp tổng kết thực tiễn, điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia .để hoàn chỉnh đề tài.
  6. Những đóng góp mới của luận án
  - Làm sáng tỏ thêm những vấn đề cơ bản về xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào
  - Khái quát kinh nghiệm xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào thời gian qua
  - Đề xuất những nội dung giải pháp cụ thể nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào giai đoạn hiện nay.
  7. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của luận án
  - Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp thêm luận cứ khoa học, giúp cho Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đảng uỷ, thủ trưởng, cơ quan chức năng cấp trên xác định mục tiêu, phương hướng, lựa chọn giải pháp xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh QĐND Lào giai đoạn hiện nay.
  - Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy về CTĐ, CTCT trong các nhà trường QĐND Lào.
  8. Kết cấu của luận án
  Luận án gồm: Mở đầu, tổng quan, 3 chương (6 tiết), kết luận, danh mục các công trình tác giả đã công bố, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

  Xem Thêm: Xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng đội ngũ thủ trưởng chính trị ở các trung đoàn bộ binh Quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status