Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA Trang
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU 5
  TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10
  Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH TÂY BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 29
  1.1. Các tỉnh Tây Bắc và bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào 29
  1.2. Những vấn đề cơ bản về công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 48
  Chương 2 THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH TÂY BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 71
  2.1. Thực trạng công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 71
  2.2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 89
  Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH TÂY BẮC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 102
  3.1. Những yếu tố tác động, phương hướng yêu cầu tăng cường công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 102
  3.2. Giải pháp tăng cường công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay 115
  KẾT LUẬN 159
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẠN ÁN 161
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 162
  PHỤ LỤC 180

  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về luận án
  Đề tài luận án: “Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc CHDCND Lào giai đoạn hiện nay”, là vấn đề được ấp ủ, trăn trở và tâm huyết từ lâu của nghiên cứu sinh trong nhiều năm học tập, công tác tại nhà trường và đơn vị. Việc nghiên cứu đề tài luận án dựa trên hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Cay Xỏn Phôm Vi Hản và đường lối, quan điểm của ĐNDCML về CTDV.
  Tiến hành CTDV của BĐĐP CTTB Lào vừa nhằm xây dựng, củng cố nền tảng chính trị cho lực lượng vũ trang, tạo sức mạnh tổng hợp để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, quê hương vừa góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện đề tài luận án, tác giả có tiếp thu, kế thừa chọn lọc kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan.
  Đề tài luận án hướng vào luận giải những vấn đề cơ bản về CTDV của BĐĐP CTTB Lào; đánh giá đúng thực trạng, rút ra một số kinh nghiệm; xác định những yêu cầu và đề xuất giải pháp tăng cường CTDV của BĐĐP CTTB Lào giai đoạn hiện nay.
  Kết cấu của công trình gồm: mở đầu, phần tổng quan, 3 chương (6 tiết), kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Đây là công trình khoa học độc lập, mới mẻ, không trùng lặp với bất cứ công trình khoa học hay luận văn, luận án đã được nghiệm thu công bố.
  2. Lý do chọn đề tài luận án
  Công tác dân vận là hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân hướng vào thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực chất của CTDV là công tác vận động cách mạng của Đảng. Do vậy, CTDV có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong mọi thời kỳ cách mạng, ĐNDCML luôn coi trọng và chăm lo CTDV, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa chiến lược của cách mạng; góp phần bảo đảm cho cách mạng giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Quân đội nhân dân Lào do ĐNDCML tổ chức và lãnh đạo, là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; tham gia lao động sản xuất và tiến hành CTDV, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Tiến hành CTDV là một chức năng cơ bản, một nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của QĐND Lào trong mọi thời kỳ cách mạng.
  Các tỉnh Tây Bắc Lào là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, QP, AN của cả nước, có nhiều bộ tộc cùng sinh sống với nhau, có truyền thống nhân ái, cần cù, chịu khó, đoàn kết thống nhất và giúp đỡ lẫn nhau trong các thời kỳ cánh mạng, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhìn chung, đồng bào dân tộc trên địa bàn CTTB Lào có tinh thần yêu nước, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường đi lên CNXH. Tuy nhiên, do đặc điểm về điều kiện địa lý CTTB Lào bên cạnh mặt thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn thử thách nhất là các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hoạt động chống phá cách mạng, kích động, lôi kéo một bộ phận nhân dân chống lại chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, vấn đề tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu, tin, theo, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng đã và đang đặt ra vừa cơ bản, thường xuyên, vừa cấp thiết hơn bao giờ hết.
  Bộ đội địa phương CTTB Lào là một bộ phận của QĐND Lào, được giao nhiệm vụ bảo vệ vững chắc một địa bàn chiến lược của cả nước. Trong những năm qua, BĐĐP CTTB Lào đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, trong đó có CTDV: góp phần tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ và bảo vệ nhân dân, chủ động tham gia xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức và nền tảng chính trị xã hội địa phương ở cơ sở vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố QP, AN tại các địa phương.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, CTDV của BĐĐP CTTB Lào còn bộc lộ những hạn chế, bất cập. Nhận thức của bộ đội về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của CTDV chưa đầy đủ. Năng lực tiến hành CTDV của một số đơn vị còn hạn chế, không ít lúng túng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng, nội dung, hình thức và phương pháp tiến hành chưa phong phú, thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; việc tham mưu phối hợp hiệp đồng còn lỏng lẻo Vì vậy, đi sâu vào nghiên cứu CTDV của BĐĐP Lào hiện nay trở thành đòi hỏi cấp thiết, trực tiếp góp phần xây dựng củng cố địa phương vững mạnh và tạo điều kiện xây dựng BĐĐP CTTB vững mạnh toàn diện, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đây chính là lý do chọn vấn đề: “Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay” làm đề tài nghiên cứu của tác giả luận án.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
  * Mục đích: Luận giải làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn, đề xuất giải pháp tăng cường CTDV của BĐĐP CTTB Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay.
  * Nhiệm vụ nghiên cứu của luận án:
  - Phân tích, luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận CTDV của BĐĐP CTTB Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
  - Đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm tiến hành CTDV của BĐĐP CTTB Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
  - Xác định phương hướng, yêu cầu và đề xuất giải pháp tăng cường CTDV của BĐĐP CTTB Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận án
  * Đối tượng nghiên cứu: Công tác dân vận của BĐĐP CTTB Lào.
  * Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Phạm vi khảo sát: Luận án chủ yếu tập trung khảo sát CTDV của BĐĐP thuộc địa bàn 5 tỉnh: Luông Nặm Tha, U Đôm Xay, Luông Pra Bang, Xay Nhạ Bu Ly và Bo Kẹo, với các số liệu, tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu chủ yếu từ năm 2010 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
  * Cơ sở lý luận:
  Luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản; đường lối, quan điểm của ĐNDCML; chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Lào về CTDV.
  * Cơ sở thực tiễn:
  Là toàn bộ hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của BĐĐP CTTB Lào, trong đó có CTDV; những nhận xét đánh giá, báo cáo tổng kết của các cơ quan chức năng cấp trên và của các Phòng chính trị thuộc - Bộ Chỉ huy quân sự CTTB Lào đã được công bố; các số liệu thống kê, kết quả điều tra, khảo sát của tác giả về CTDV của BĐĐP ở CTTB Lào trong thời gian qua.
  * Phương pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và liên ngành, chú trọng các phương pháp: lô gích - lịch sử; phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra xã hội học và phương pháp chuyên gia, đặc biệt coi trọng phương pháp khảo sát thực tế, tổng kết thực tiễn.
  6. Những đóng góp mới của luận án
  - Làm rõ quan niệm, đặc điểm và những vấn đề có tính nguyên tắc CTDV của BĐĐP CTTB Lào.
  - Rút ra một số kinh nghiệm tiến hành CTDV của BĐĐP CTTB Lào.
  - Đề xuất một số nội dung, biện pháp tiến hành CTDV của BĐĐP CTTB Lào giai đoạn hiện nay.
  7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  - Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp thêm cơ sở khoa học giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, đội ngũ cán bộ và cơ quan chức năng trong CTTB Lào tham khảo, vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ CTDV.
  - Kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở các học viện, nhà trường quân đội.
  8. Kết cấu của luận án
  Kết cấu của luận án gồm: mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, 3 chương (6 tiết), kết luận, các công trình khoa học của tác giả liên quan đến luận án đã được công bố, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục.

  Xem Thêm: Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác dân vận của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status