Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang

  D
  dream dream bây giờ đang trực tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Trong quá trình thực hiện đề tài: "Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại
  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang", tôi đã nhận được sự
  hướng dẫn, giúp đỡ, động viên của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được bày tỏ sự
  cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
  trong học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin trâ
  -
  kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn
  PGS.TS. Nguyễn Xuân Dũng.
  - Đại
  học Thái Nguyên.
  Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi còn được sự giúp đỡ và cộng tác của các
  đồng chí tại các địa điểm nghiên cứu, tôi xin chân thành cảm ơn các bạn bè, đồng
  nghiệp và gia đình đã tạo điều kiện mọi mặt để tôi hoàn thành nghiên cứu này.
  Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
  Tuyên Quang, ngày 22 tháng 10 năm 2014
  Tác giả luận văn
  Nguyễn Trung Thành
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  5. Bố cục của luận văn 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỦ
  TÀI CHÍNH TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP . 4
  1.1. Một số vấn đề cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp
  công lập . 4
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, lợi ích của cơ chế tự chủ tài chính trong
  đơn vị sự nghiệp công lập . 4
  1.1.2. Đơn vị sự nghiệp . 7
  1.2. Cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập 8
  1.2.1. Sự cần thiết ra đời cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị SN công lập 8
  1.2.2. Khái quát quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tại các đơn vị
  sự nghiệp công lập . 12
  1.2.3. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp
  công lập tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động và đối với đơn vị sự nghiệp công
  lập bảo đảm một phần chi phí hoạt động 13
  1.2.4. Quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do NSNN bảo đảm
  toàn bộ kinh phí hoạt động 15
  1.2.5. Nguyên tắc thực hiện quyền tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp
  công lập . 15
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  iv
  1.2.6. Tổng quan về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị
  sự nghiệp giáo dục, dạy nghề ở Việt Nam thời gian qua 16
  1.3. Kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại một số cơ sở giáo dục,
  đào tạo . 21
  1.3.1. Kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại một số cơ sở giáo dục,
  đào tạo . 21
  1.3.2. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
  cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật-Công nghệ Tuyên Quang 23
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 25
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu . 25
  2.2. Các phương pháp nghiên cứu . 25
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 25
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 25
  2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu . 27
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 27
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu về dự toán 28
  2.3.2. Nhóm chỉ tiêu về các khoản thu 28
  2.3.3. Nhóm chỉ tiêu về các khoản chi 28
  2.3.4. Nhóm chỉ tiêu về chênh lệch thu - chi tài chính 28
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 29
  3.1. Khái quát về Trường CĐN Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang . 29
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trường CĐN Kỹ thuật – Công
  nghệ Tuyên Quang 29
  3.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao đẳng nghề Kỹ
  thuật – Công nghệ Tuyên Quang 30
  3.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật –
  Công nghệ Tuyên Quang 34
  3.2.1. Sự hình thành cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật
  – Công nghệ Tuyên Quang . 34
  3.2.2. Thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật –
  Công nghệ Tuyên Quang 35
  3.3. Đánh giá chung về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường
  Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang . 67
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  v
  3.3.1. Những kết quả đạt được 67
  3.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 69
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ VỀ TÀI
  CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
  TUYÊN QUANG . 76
  4.1. Định hướng phát triển trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ
  Tuyên Quang 76
  4.2. Quan điểm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính đối với trường Cao đẳng
  nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang 79
  4.3. Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ
  thuật – Công nghệ Tuyên Quang 80
  4.3.1. Nâng cao nhận thức về cơ chế tự chủ tài chính đối với cán bộ, viên chức
  trong đơn vị . 80
  4.3.2. Chủ động khai thác nguồn thu đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, tăng
  tính tự chủ về tài chính của nhà trường . 81
  4.3.3. Phân bổ hợp lý nguồn kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên, đảm bảo
  các khoản chi được thực hiện một cách tiết kiệm, hiệu quả . 83
  4.3.4. Hoàn thiện, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tiễn 85
  4.3.5. Đổi mới phương pháp lập dự toán đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính theo
  cơ chế tự chủ . 86
  4.3.6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn 86
  4.3.7. Nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức bộ máy,
  biên chế . 87
  4.4. Một số kiến nghị . 88
  4.4.1. Đối với Chính phủ . 88
  4.4.2. Đối với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội . 88
  4.4.3. Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang 89
  KẾT LUẬN 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
  PHỤ LỤC . 94


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vi
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  NSNN: Ngân sách Nhà nước
  NĐ: Nghị định
  SN: Sự nghiệp
  GD & DN: Giáo dục và dạy nghề
  TCDN: Tổng cục dạy nghề
  UBND: Ủy ban nhân dân
  CĐN: Cao đẳng nghề
  TCN: Trung cấp nghề
  KBNN: Kho bạc Nhà nước
  TSCĐ: Tài sản cố định
  TNTT: Thu nhập tăng thêm  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Tổng hợp nguồn kinh phí, cơ cấu nguồn kinh phí ngân sách nhà nước
  cấp giai đoạn 2011-2013 36
  Bảng 3.2: Tổng hợp nguồn thu, cơ cấu nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp giai
  đoạn 2011-2013 . 38
  Bảng 3.3: Tổng hợp nguồn thu, cơ cấu nguồn thu từ hoạt động dịch vụ giai
  đoạn 2011-2013 . 40
  Bảng 3.4: Tổng hợp nguồn tài chính, cơ cấu nguồn tài chính giai đoạn
  2011 - 2013 42
  Bảng 3.5: Mức thu học phí đối với hệ cao đẳng nghề, trung cấp nghề 45
  Bảng 3.6: Mức thu dịch vụ đào tạo lái xe ô tô, xe máy 46
  Bảng 3.7: Mức thu dịch vụ liên kết đào tạo 46
  Bảng 3.8: Cân đối thu chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước cấp giai
  đoạn 2011 - 2013 . 50
  Bảng 3.9: Cân đối thu chi thường xuyên từ nguồn thu học phí, lệ phí các lớp
  CĐN, TCN và thu sự nghiệp khác giai đoạn 2011-2013 . 53
  Bảng 3.10: Cân đối thu chi từ nguồn thu dịch vụ đào tạo lái xe, liên kết đào tạo
  và dịch vụ khác giai đoạn 2011 - 2013 56
  Bảng 3.11: Thu nhập tăng thêm giai đoạn 2011 - 2013 61
  Bảng 3.12: Tình hình trích lập và sử dụng các quỹ của Trường Cao đẳng nghề
  Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang giai đoạn 2011-2013 . 62
  Bảng 3.13: Đơn giá thanh toán tiền vượt giờ 72

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/


  viii
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 3.1: Nguồn kinh phí, cơ cấu nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp
  giai đoạn 2011 - 2013 36
  Biểu đồ 3.2: Nguồn thu, cơ cấu nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp giai đoạn
  2011-2013 38
  Biểu đồ 3.3: Nguồn thu, cơ cấu nguồn thu từ hoạt động dịch vụ giai đoạn
  2011-2013 40
  Biểu đồ 3.4: Nguồn tài chính và cơ cấu nguồn tài chính giai đoạn 2011-2013 42
  Biểu đồ 3.5: Thực hiện chi thường xuyên từ nguồn kinh phí tự chủ giai đoạn
  2011 - 2013 51
  Biểu đồ 3.6: Thực hiện chi thường xuyên từ nguồn thu học phí, lệ phí các lớp
  CĐN, TCN và thu sự nghiệp khác giai đoạn 2011 - 2013 . 55
  Biểu đồ 3.7: Thực hiện chi từ nguồn thu dịch vụ đào tạo lái xe, liên kết đào tạo
  và dịch vụ khác giai đoạn 2011 - 2013 58


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã
  hội hóa các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà
  nước ta. Ngày 26/5/2011 Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 37- TB/TW về việc:
  “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa
  một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”. Đây được coi là một trong những nhiệm
  vụ then chốt, góp phần hoàn thiện thể chế của nền kinh tế thị trường định hướng xã
  hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước
  công nghiệp theo hướng hiện đại.
  Với mục tiêu tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao quyền
  chủ động, tự chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phát
  huy hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước; đồng thời, đảm bảo từng bước chuyển cơ
  chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ, ngày
  6/02/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2012/TT-BTC hướng dẫn tiêu
  chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị
  tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.
  Ngày 25/4/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP quy
  định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
  chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, Bộ Tài chính có Thông
  tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số
  43/2006/NĐ-CP, Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 sửa đổi Thông tư
  số 71/2006/TT-BTC. Các văn bản pháp lý này đã tạo ra những chuyển biến tích cực
  trong công tác quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập có thu nói chung,
  đối với các trường đại học, cao đẳng công lập nói riêng là chủ trương đúng đắn, phù
  hợp với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhất là trong bối cảnh ngân
  sách nhà nước còn hạn chế. Việc chuyển đổi cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục
  - đào tạo theo hướng tự chủ, lấy nguồn thu sự nghiệp để bù đắp chi phí cho đơn vị,
  tăng thu nhập cho người lao động, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước là
  tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  Tính đến nay, hầu hết các trường đại học, cao đẳng công lập đã thực hiện tự chủ
  theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định này chỉ giao quyền tự chủ
  cho các trường trong việc tổ chức chi, chưa giao quyền tự chủ thực sự về huy động
  nguồn lực tài chính từ học phí do người học đóng góp. Đây là một bất cập lớn cho các
  trường trong việc chủ động tìm kiếm, huy động nguồn lực tài chính cho đầu tư phát
  triển, thu hút nhân tài, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng
  cường năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
  Cũng như các trường đại học và cao đẳng trên cả nước, trường Cao đẳng nghề
  Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP
  về cơ chế tự chủ, trong đó có Trung tâm đào tạo lái xe trực thuộc là đơn vị tự trang
  trải 100% kinh phí hoạt động. Nhưng trong thực tế, việc tự chủ của nhà trường
  còn mang tính hình thức, lúng túng, sử dụng nguồn tài chính chưa hợp lý . chưa có
  nguồn tài chính ổn định, kịp thời cho việc đầu tư mới phục vụ cho hoạt động dạy
  và học, chưa có kế hoạch, lộ trình chuẩn.
  Vì vậy, việc lựa chọn vấn đề: “Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại
  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang” làm đề tài luận văn
  thạc sĩ quản lý kinh tế, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  2.1. Mục tiêu chung
  Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy tính
  tự chủ ở Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang trong việc quản
  lý và sử dụng các nguồn lực tài chính đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến cơ chế tự chủ
  về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.
  - Đánh giá thực trạng cơ chế tự chủ tài chính tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ
  thuật - Công nghệ Tuyên Quang.
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của
  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang trong thời gian tới.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Cơ chế tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ
  Tuyên Quang.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Nội dung: tập trung nghiên cứu thực trạng cơ chế tự chủ tài chính của
  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
  - Về không gian: thực trạng cơ chế tự chủ tài chính của Trường Cao đẳng
  nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
  - Về thời gian: giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về cơ chế tự chủ tài chính
  đối với hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động tự chủ tài chính ở Trường Cao đẳng
  nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang giai đoạn 2011-2013.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính
  cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đến năm 2020.
  Đề tài cũng c ó t h ể là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường
  công lập khác và những người quan tâm.
  5. Bố cục của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn
  gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế tự chủ tài chính trong các
  đơn vị sự nghiệp công lập.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Kết quả nghiên cứu.
  Chương 4: Giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại Trường Cao
  đẳng nghề Kỹ thuật –Công nghệ Tuyên Quang.

  Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế tự chủ về tài chính tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status