Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến 2020

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu 1
  2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Đóng góp khoa học của đề tài . 3
  5. Kết cấu của Luận văn 3
  Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 4
  1.1. Cơ sở lí luận . 4
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản về chiến lược kinh doanh 4
  1.1.2. Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược . 12
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định chiến lược kinh doanh . 14
  1.2. Cơ sở thực tiễn . 32
  1.2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh bảo hiểm 32
  1.2.2. Kinh nghiệm về chiến lược kinh doanh của một số công ty bảo hiểm tại
  Việt Nam 35
  1.2.3. Bài học kinh nghiệm về hoạch định chiến lược kinh doanh đối với Công
  ty Bảo hiểm Bảo Minh . 39
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 40
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 40
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 40
  2.2.1. Giới thiệu sơ đồ nghiên cứu 40
  2.2.2. Phương pháp thu thập dữ liệu . 40
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  2.2.3. Phương pháp tổng hợp số liệu . 43
  2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin 43
  2.3. Các công cụ hỗ trợ . 44
  2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 45
  2.4.1. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá kết quả và quy mô hoạt động sản xuất
  kinh doanh, thị phần cung cấp dịch vụ qua các năm . 45
  2.4.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực 45
  2.4.3. Chỉ tiêu tài chính, tài sản, kết quả kinh doanh các năm từ 2010-2014 . 45
  2.5. Những hạn chế, khó khăn khi thực hiện phương pháp nghiên cứu . 45
  Chương 3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC VÀ MÔI TRƯỜNG
  KINH DOANH CỦA BẢO MINH HẢI DƯƠNG 46
  3.1. Tổng quan và xu thế phát triển của thị trường Bảo hiểm Việt Nam 46
  3.1.1. Tổng quan về thị trường Bảo hiểm Việt Nam . 46
  3.1.2. Xu hướng phát triển kinh tế và thị trường bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  thời gian tới . 49
  3.2. Giới thiệu Công ty Bảo Minh Hải Dương 55
  3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 55
  3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bảo Minh Hải Dương 57
  3.2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty . 58
  3.2.4. Sản phẩm chính . 60
  3.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của BMHD 60
  3.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô . 60
  3.3.3. Phân tích thực trạng nguồn lực của Bảo Minh Hải Dương. 76
  3.4. Đánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh của Bảo Minh Hải Dương 86
  3.4.1. Đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của Công ty . 86
  3.4.2. Đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của Bảo Minh HD 87
  Chương 4. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY BẢO MINH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2020 . 92
  4.1. Mục tiêu chiến lược của BMHD đến 2020 92
  4.1.1. Cơ sở xác lập . 92
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  4.1.2. Quan điểm hoạt động của Công ty đến năm 2020 92
  4.1.3. Mục tiêu phát triển đến năm 2020 93
  4.2. Vận dụng mô hình ma trận SWOT lựa chọn và hoàn thiện chiến lược cho
  Bảo Minh Hải Dương đến 2020 . 97
  4.2.1. Cơ sở lựa chọn mô hình ma trận SWOT . 97
  4.2.2. Xây dựng ma trận SWOT . 97
  4.2.3. Phân tích Ma trận SWOT 98
  4.2.4. Phân tích các chiến lược và đề xuất lựa chọn chiến lược 99
  4.3. Các giải pháp cơ bản để nâng cao chiến lược kinh doanh của Bảo Minh
  Hải Dương đến 2020 101
  4.3.1. Giải pháp về sản phẩm, dịch vụ và thị trường . 101
  4.3.2. Giải pháp nguồn nhân lực và công tác nhân sự 103
  4.3.3. Giải pháp về cơ cấu tổ chức phòng ban . 105
  4.3.4. Giải pháp về mở rộng hệ thống kênh phân phối . 106
  4.3.5. Giải pháp về cơ sở vật chất . 107
  4.3.6. Giải pháp về công nghệ thông tin . 108
  4.3.7. Giải pháp hoạt động đầu tư tài chính 108
  4.3.8. Giải pháp xây dựng thương hiệu Bảo Minh Hải Dương 109
  4.4. Các kiến nghị, đề xuất 110
  4.4.1. Kiến nghị đối với Tổng công ty cổ phần Bảo Minh . 110
  4.4.2. Kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Giám sát bảo hiểm, . 113
  4.4.3. Đề xuất, kiến nghị đối với địa phương 114
  KẾT LUẬN 115
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 117
  PHỤ LỤC . 119
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  BH : Bảo hiểm
  BM : Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh
  BMHD : Công ty Bảo Minh Hải Dương
  DN : Doanh nghiệp
  DNNN : Doanh nghiệp nhà nước
  DNVVN : Doanh nghiệp vừa và nhỏ
  DVBHHĐ : Dịch Bảo hiểm hiện đại
  KDBH : Kinh doanh bảo hiểm
  KDDV : Kinh doanh dịch vụ
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  UBND : Ủy ban nhân dân
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Số mẫu điều tra ở các điểm nghiên cứu . 42
  Bảng 2.2. Số mẫu cá nhân điều tra theo các tiêu chí . 42
  Bảng 2.3. Số mẫu doanh nghiệp điều tra theo các tiêu chí 43
  Bảng 3.1. Số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm theo loại hình kinh tế 47
  Bảng 3.2. Doanh thu phí bảo hiểm/GDP (Tỷ đồng) 47
  Bảng 3.3. Doanh thu phí bảo hiểm Việt Nam thời gian tới . 52
  Bảng 3.4. Một số chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu của các công ty năm 2013 71
  Bảng 3.5. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của các Bảo Minh Hải Dương . 74
  Bảng 3.6. Tình hình đội ngũ nhân sự của Bảo Minh Hải Dương . 77
  Bảng 3.7. Thực trạng phát triển hệ thống đại lý của Bảo minh Hải Dương . 81
  Bảng 3.9. Một số chỉ tiêu về doanh thu phí bảo hiểm của Bảo minh HD 84
  Bảng 3.10. Một số chỉ tiêu về chi phí bồi thường bảo hiểm của Bảo minh HD . 85
  Bảng 3.11. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của Bảo Minh HD . 86
  Bảng 3.12. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của Bảo Minh HD 87
  Bảng 4.1. Bảng phân tích SWOT về công ty Bảo Minh Hải Dương . 98

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii

  DANH MỤC CÁC HÌNH

  Hình 2.1. Sơ đồ nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của BMHD 40
  Hình 3.1. Thị phần bảo hiểm Việt Nam năm 2013 (%) . 48
  Hình 3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty Bảo Minh Hải Dương 59
  Hình 3.3. Tỷ trọng vốn đầu tư toàn xã hội và tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2014 . 61
  Hình 3.4. Tăng trưởng các ngành Nông nghiệp, Công nghiệp-Xây dựng, Dịch
  vụ giai đoạn 2011-2014 (%) 62
  Hình 3.5. Chỉ số tăng giá tiêu dùng giai đoạn 2011-2014 . 63
  Hình 3.6. Chỉ tiêu xuất nhập khẩu, nhập siêu/xuất siêu giai đoạn 2011-2014 63
  Hình 3.7. Thị phần bảo hiểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ năm 2010-2014 70


  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu
  Nếu trước năm 1993, thị trường bảo hiểm Việt Nam chỉ có duy nhất 1 doanh
  nghiệp (DN) bảo hiểm thuộc sở hữu của Nhà nước là Bảo Việt. Thì đến nay, trên thị
  trường có tổng cộng 61 DN bảo hiểm, trong đó có Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
  (Bảo Minh). Ngày 28.11.1994, Bảo Minh là DNBH đầu tiên được thành lập theo
  tinh thần Nghị định số 100/1993/NĐ-CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh
  doanh bảo hiểm. Khởi đầu cho quá trình hình thành thị trường bảo hiểm Việt Nam
  với chức năng, phạm vi kinh doanh: Bảo hiểm phi nhân thọ; Tái bảo hiểm phi nhân
  thọ; Đầu tư tài chính và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật. Sau 20
  năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, đến nay Bảo Minh đã trở thành Tổng
  công ty Cổ phần Bảo Minh gồm 59 Công ty thành viên, trong đó có Công ty Bảo
  Minh Hải Dương và 550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc. Đã từng
  bước thể hiện được vai trò tấm lá chắn vững chắc trước các rủi ro, giúp các tổ chức,
  cá nhân tham gia bảo hiểm nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh và cuộc sống,
  là kênh huy động vốn dài hạn, hữu hiệu của nền kinh tế, tạo ra công ăn việc làm cho
  hàng nghìn người lao động.
  Tháng 6/2011 Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Research and
  Markets đã nhận định thị trường bảo hiểm của Việt Nam là một trong những thị
  trường phát triển nhanh nhất thế giới và tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường
  bảo hiểm của Việt Nam sẽ đạt khoảng 22% trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm
  2015. Tuy nhiên, theo đánh giá của hiệp hội bảo hiểm Việt Nam mặc dù đạt mức
  tăng trưởng bình quân cao, nhưng năm 2014 và các năm tiếp theo
  . Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh
  thành công và có thương hiệu lớn trên thị trường đều đã xác định mục tiêu và chiến
  lược kinh doanh ngay từ đầu. Hoạch định chiến lược là một quá trình xác định mục
  tiêu, triết lý kinh doanh, xây dựng các chiến lược, các kế hoạch cho phép doanh
  nghiệp thay đổi, cải thiện và khẳng định vị thế trên thương trường.
  Đã đến lúc các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp bảo hiểm nói
  riêng nên hiểu và chú trọng đến chiến lược kinh doanh. Trong đó, triết lý kinh
  doanh chính là lý do, mục đích tồn tại của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh là
  mục tiêu dài hạn, lộ trình để đạt được, phương châm điều hành công ty; Vì vậy để
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  đơn vị phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh thì
  cần phải thường xuyên quan tâm đến chiến lược, kế hoạch, biện pháp, mục tiêu kinh
  doanh dài hạn cho các giai đoạn cụ thể 5 năm, 10 năm hoặc dài hơn nữa.
  Công ty Bảo Minh Hải Dương cũng không nằm ngoài thực trạng trên. Để đảm
  bảo sự tồn tại và phát triển bền vững thì vấn đề xây dựng, hoàn thiện chiến lược
  kinh doanh phải được quan tâm nhiều hơn nữa và trở thành vấn đề
  “Hoàn thiện Chiến lược
  kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến năm 2020”
  , hoàn thiện và thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty
  có hiệu quả cao hơn.

  2.1. Mục tiêu chung
  Hoàn thiện chiến lược kinh doanh và phát triển của Công ty Bảo Minh Hải
  Dương đến năm 2020 nhằm đảm bảo kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - , đánh giá các yếu tố tác động đến thực trạng chiến lược kinh doanh
  của Công ty Bảo Minh Hải Dương trong thời gian qua.
  - Đề ra các giải pháp để hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty Bảo
  Minh Hải Dương đến năm 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo Minh Hải Dương
  giai đoạn 2010-2014.

  - , phân tích những yếu tố
  ảnh hưởng đến thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo Minh Hải Dương.
  - Về khô : Công ty Bảo Minh Hải Dương.
  - : Số liệu sử dụng cho phân tích thực trạng từ năm
  2010-2014.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  4. Đóng góp khoa học của đề tài
  - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm
  vụ về chiến lược và xây dựng chiến lược kinh doanh để từ đó ứng dụng vào thực
  tiễn hoàn thiện Chiến lược kinh doanh của Bảo Minh Hải Dương.
  - Làm rõ thực trạng công tác xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo
  Minh Hải Dương thời gian qua.
  - Xây dựng quan niệm, quan điểm về hoàn thiện chiến lược kinh doanh của
  Công ty Bảo Minh Hải Dương và đề ra các tiêu chí đánh giá thực trạng chiến lược
  kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương trên các góc độ về kinh tế, xã hội,
  - Luận văn đề xuất được một hệ thống quan điểm, định hướng và giải pháp
  hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến 2020.
  5. Kết cấu của Luận văn
  Ngoài chương mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết
  cấu thành bốn chương:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến lược kinh doanh của DN.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  Chương 3: Phân tích thực trạng chiến lược kinh doanh và môi trường kinh
  doanh của Công ty Bảo Minh Hải Dương.
  Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty Bảo
  Minh Hải Dương đến năm 2020.

  Xem Thêm: Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty Bảo Minh Hải Dương đến 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status