Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vi
  DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ . vii
  PHẦN MỞ ĐẦU ix
  1. TÍNH CẤP THIẾT . ix
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . x
  3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU x
  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU xi
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . xi
  5. KẾT CẤU LUẬN ÁN xiii
  CHƯƠNG 1 . 1
  TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU . 1
  1.1. TÌNH HÌNH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC . 1
  1.2. TÌNH HÌNH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU NGOÀI NƯỚC 4
  1.3. NHỮNG ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU VÀ KHOẢNG TRỐNG
  NGHIÊN CỨU . 6
  CHƯƠNG 2 . 9
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
  CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 9
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG 9
  2.1.1. Đặc điểm hoạt động của các ngân hàng thương mại 9
  2.1.2. Tiếp cận về thương hiệu và thương hiệu ngân hàng 12
  2.1.3. Phân loại thương hiệu . 17
  2.1.4. Kiến trúc và các mô hình của thương hiệu . 19
  2.1.5. Vai trò của thương hiệu 24
  2.2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . 26
  2.2.1. Khái niệm và sự cần thiết phát triển thương hiệu các NHTM . 26
  2.2.2. Các nội dung của phát triển thương hiệu các ngân hàng thương mại 29
  2.2.3. Chiến lược và các công cụ phát triển thương hiệu các ngân hàng thương mại 33
  2.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN
  THƯƠNG HIỆU TRONG CÁC NHTM . 38
  2.3.1. Nhóm các nhân tố môi trường vĩ mô . 38
  2.3.2. Nhóm các nhân tố môi trường ngành . 40
  2.3.3. Nhóm các nhân tố bên trong của doanh nghiệp . 41
  2.4. KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CỦA MỘT SỐ
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG VÀ QUỐC TẾ 44
  2.4.1. Kinh nghiệm của một số ngân hàng quốc tế 44

  iv
  2.4.2. Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong nước 51
  2.4.3. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM . 55
  Kết luận Chương 2 . 57
  CHƯƠNG 3 . 59
  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG TMCP
  NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK . 59
  3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT
  NAM - VIETCOMBANK . 59
  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển . 59
  3.1.2. Đặc điểm các nguồn lực của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 63
  3.1.3. Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Vietcombank 65
  3.1.4. Kết quả kinh doanh của Vietcombank qua một số năm gần đây . 66
  3.1.5 Tóm tắt các giải thưởng Vietcombank đã đạt được trong các năm 2012-2014 71
  3.2. PHÂN TÍCH THƯƠNG HIỆU HỆ THỐNG VIETCOMBANK TRONG THỜI
  GIAN QUA 73
  3.2.1. Giới thiệu chung về thương hiệu của Vietcombank . 73
  3.2.2. Thực trạng đầu tư cho xây dựng thương hiệu Vietcombank thời gian qua 79
  3.2.3. Kiến trúc thương hiệu của Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam . 82
  3.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
  TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK 87
  3.3.1 Thực trạng chiến lược và thực thi chiến lược phát triển thương hiệu giai đoạn trước
  khi thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu . 87
  3.3.2. Thực trạng công tác hoạch định và nội dung chiến lược của Vietcombank 88
  3.3.3. Thực trạng triển khai các nội dung phát triển thương hiệu Vietcombank 90
  3.4. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỆ
  THỐNG VIETCOMBANK 109
  3.4.1. Những kết quả đạt được . 109
  3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân . 111
  Kết luận Chương 3 . 113
  CHƯƠNG 4 . 114
  ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỆ THỐNG NGÂN
  HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - VIETCOMBANK 114
  4.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA VIETCOMBANK GIAI ĐOẠN 2015 ĐẾN
  2020 . 114
  4.1.1. Chiến lược phát triển chung của Vietcombank giai đoạn 2015 đến 2020 . 114
  4.1.2. Định hướng chiến lược cho một số hoạt động chủ yếu của Vietcombank . 114
  4.2. NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỆ
  THỐNG VIETCOMBANK 116
  4.2.1. Đánh giá các yếu tố tác động đến phát triển thương hiệu Vietcombank 116

  v
  4.2.2. Một số quan điểm đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu Vietcombank theo mô
  hình SWOT 118
  4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU HỆ THỐNG NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 121
  4.3.1. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh 121
  4.3.2. Đề xuất thành lập “Trung tâm thương hiệu” của Vietcombank . 124
  4.3.3. Gia tăng giá trị cảm nhận đối với thương hiệu . 128
  4.3.4. Gia tăng khả năng bao quát chi phối của thương hiệu . 133
  4.3.5. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính 142
  4.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ . 144
  Kết kuận Chương 4 146
  KẾT LUẬN . 147
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ
  PHỤ LỤC

  vi

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  CHỮ VIẾT
  TẮT
  TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH
  ATL Marketing kéo Above the line
  Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển
  nông thôn Việt Nam
  Vietnam Bank for Agriculture and Rural
  Development
  Basel II Hiệp ước vốn Basel II The second of the Basel Accords
  BTL Marketing đẩy Below the line
  ANZ Ngân hàng TNHH MTV ANZ Australia and New Zealand Banking
  Group Limited, Vietnam
  ATM Máy rút tiền tự động Automatic Teller Machine
  BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển
  Việt Nam
  Joint Stock Commercial Bank for
  Investment and Development of Vietnam
  CitiBank Ngân hàng TNHH MTV CitiBank CitiBank Bank Vietnam Ltd
  DPRR Dự phòng rủi ro
  ĐHCĐ Đại hội cổ đông
  HSBC Ngân hàng TNHH MTV HSBC HSBC Bank Vietnam Ltd
  HSC Hội sở chính Head Office
  MIS Hệ thống thông tin quản lý Management Information System
  M&A Mua bán sáp nhập Mergers and Acquisitions
  NHTM Ngân hàng thương mại Commercial banks
  NHNN Ngân hàng nhà nước The State Bank of Vietnam
  PR Quan hệ công chúng Public Relations
  SME Doanh nghiệp vừa và nhỏ Small and medium enterprise
  RBS Ngân hàng hoàng gia Scotland The Royal Bank of Scotland
  ROE Tỷ suất lợi nhuận ròng Return on Equity
  ROA Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản Return on Asets
  VCBL Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng
  TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Joint Stock Commercial Bank for
  Foreign trade of Vietnam - Leasing
  VCBS Công ty chứng khoán Ngân hàng TMCP
  Ngoại thương Việt Nam
  Joint Stock Commercial Bank for
  Foreign trade of Vietnam - Securities
  Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Joint Stock Commercial Vietnam Bank
  for Industry and Trade
  Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Joint Stock Commercial Bank for
  Foreign trade of Vietnam
  Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Vietnam Technological and Commercial
  Joint Stock Bank
  TMCP Thương mại cổ phần
  TCTD Tổ chức tín dụng
  USD Đôla Mỹ United States dollar
  VND Việt Nam đồng Vietnamese Dong
  XNK Xuất nhập khẩu

  vii

  DANH MỤC HÌNH, BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ

  STT Danh mục hình Trang
  Hình 3.1 Logo Vietcombank giai đoạn 1963-2007 76
  Hình 3.2 Logo Vietcombank giai đoạn 2007-2013 76
  Hình 3.3 Hình ảnh thương hiệu bên ngoài của một Chi nhánh trong hệ thống 77
  Hình 3.4 Hình ảnh đồng phục của cán bộ 77
  Hình 3.5 Ảnh các ấn phẩm 78
  Hình 3.6 Một số mẫu poster quảng cáo 78
  Hình 3.7 Một số mẫu nhận diện đơn sắc 79
  Hình 3.8 Mẫu thẻ nội địa 79
  Hình 4.1 Mô hình Trung tâm thương hiệu Vietcombank 126

  STT Danh mục biểu đồ Trang
  Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn tại Vietcombank đến năm 2014 63
  Biểu đồ 3.2 Số lượng lao động của Vietcombank trong các năm qua 65
  Biểu đồ 3.3 Chỉ tiêu Tổng tài sản của Vietcombank qua các năm từ 2009-2014 69
  Biểu đồ 3.4
  Chỉ tiêu Huy động vốn từ nền kinh tế của Vietcombank qua các năm từ
  2009-2014
  70
  Biểu đồ 3.5
  Chỉ tiêu Dư nợ cho vay từ nền kinh tế của Vietcombank qua các năm từ
  2009-2014
  70
  Biểu đồ 3.6 Chỉ tiêu Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank qua các năm từ 2009-2014 71
  Biểu đồ 3.7
  Chỉ tiêu tái chính của Vietcombank qua các năm từ 2009-2014
  73
  Biểu đồ 3.8 Đánh giá của khách hàng về bộ nhận diện thương hiệu từ năm 2013 80
  Biểu đồ 3.9 Số lượng các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Vietcombank 90
  Biểu đồ 3.10 Đánh giá của khách hàng về hoạt động quảng cáo của Vietcombank 95
  Biểu đồ 3.11
  Đánh giá của khách hàng về hoạt động quảng cáo Vietcombank của cá
  nhân
  98
  Biểu đồ 3.12 Khách hàng biết đến thương hiệu Vietcombank thông qua kênh nào 98
  Biểu đồ 3.13 Tỷ lệ Khách hàng biết đến thương hiệu Vietcombank thông qua kênh nào 99
  Biểu đồ 3.14 Kế hoạch ngân sách của Vietcombank cho Quảng cáo từ năm 2011-2014 102
  Biểu đô 3.15
  Tỷ lệ sử dụng ngân sách của Vietcombank cho Quảng cáo từ năm 2011-
  1014 103

  viii
  STT Danh mục bảng biểu Trang
  Bảng 3.1
  Tổng hợp đánh giá của các khách hàng cá nhân về thương hiệu
  Vietcombank
  94
  Bảng 3.2 Tổng hợp đánh giá của KHDN về hoạt động quảng cáo 95
  Bảng 3.3 Tổng hợp đánh giá của KHDN về marketing và QHCC 96
  Bảng 3.4 Tổng hợp đánh giá độ đa dạng của sản phẩm dịch vụ của Vietcombank 99
  Bảng 3.5 Tổng hợp đánh giá sự thuận tiện khi sử dụng dịch vụ của KHCN 99
  Bảng 3.6
  Tổng hợp Đánh giá về tính hấp dẫn của các dịch vụ khuyến mại của
  KHCN
  100
  Bảng 3.7 Tổng hợp đánh giá của KHCN về sản phẩm dịch vụ Vietcombank 101
  Bảng 3.8 Tổng hợp đánh giá của KHCN về thương hiệu Vietcombank 102
  Bảng 3.9
  Chi tiết kinh phí thực hiện Quảng cáo của Vietcombank qua các năm
  2011-2014
  102
  Bảng 3.10 Tổng hợp đánh giá các điểm giao dịch có thuận lợi cho việc đi lại 104
  Bảng 3.11 Tổng hợp đánh giá cơ sở vật chất trang bị đầy đủ và hiện đại 105
  Bảng 3.12 Tổng hợp đánh giá các điểm ATM thuận tiện, an toàn, thoải mái 105
  Bảng 3.13 Tổng hợp đánh giá cá nhân về cơ sở vật chất của Vietcombank 105
  Bảng 3.14 Tổng hợp đánh giá về nhân viên Vietcombank của KHCN 106
  Bảng 3.15 Tổng hợp đánh giá về thái độ nhân viên của Vietcombank của KHCN 107
  Bảng 3.16 Tổng hợp đánh giá câu hỏi 2 của KHCN 108
  Bảng 3.17 Tổng hợp đánh giá chung của KHDN về nhân viên của Vietcombank 109
  Bảng 4.1 Dự báo kinh tế Việt Nam đến năm 2020 114  STT Danh mục sơ đồ Trang
  Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức Hệ thống Vietcombank 64
  Sơ đồ 3.2 Cơ cấu mô hình quản trị điều hành của Vietcombank 64
  Sơ đồ 3.3 Kiến trúc thương hiệu Vietcombank trước tháng 04/2013 85
  Sơ đồ 3.4 Kiến trúc thương hiệu Vietcombank từ tháng 04/2013 86
  Sơ đồ 3.5 Danh mục thương hiệu VCB từ tháng 04/2013 87

  ix
  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT
  Trong nền kinh tế, ngành ngân hàng luôn nhận thức được rằng thách thức trong
  quá trình hội nhập là rất lớn và ngày càng phức tạp, đặc biệt trong quá trình gia nhập
  hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ngành ngân hàng tận dụng được cơ hội để phát triển,
  qua đó nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của hệ thống ngân hàng và của các doanh
  nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Do đó nhiệm vụ và vai trò của ngành ngân
  hàng trong việc phát triển kinh tế nói chung và tạo cơ sở cho tiền đề trở thành một
  trung tâm công nghệ cao của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế những năm
  tới là rất nặng nề. Đặc biệt, năm 20015 là năm quan trọng đối với Việt Nam, là năm
  cần có nhiều nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa trong hội nhập kinh tế quốc tế để Việt Nam gia
  nhập TPP theo dự kiến. Do vậy, ngành ngân hàng cần phải tập trung phấn đấu hoàn
  thành tốt các kế hoạch và mục tiêu của chính sách tiền tệ, triển khai tích cực và có hiệu
  quả các đề án cải cách và đổi mới hệ thống ngân hàng Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện
  và thực thi mạnh mẽ Chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của ngành trong tương
  lai.
  Các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã phải đối mặt với những thách thức
  ngày càng tăng và những bất ổn vì giảm khả năng cạnh tranh và các khoản nợ xấu
  ngày càng tăng. Hơn nữa, theo yêu cầu hội nhập của nền kinh tế, Chính phủ, Ngân
  hàng Nhà nước và Lãnh đạo các NHTM đã xây dựng các quy định nhằm bắt đầu kiểm
  soát hệ thống ngân hàng bằng cách chủ động đáp ứng các tiêu chuẩn và thông lệ quốc
  tế để tăng cường quản lý và đáp ứng những thay đổi của thị trường trong tất cả các
  hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, sự phát triển thương hiệu vẫn là một trong những
  việc quan trọng nhất đối với tất cả các ngân hàng tại Việt Nam. Để đạt được mục tiêu
  này, các ngân hàng đã bắt đầu bằng các chiến dịch tiếp thị hiệu quả và tập trung vào
  việc cải thiện hoạt động quản lý cả yếu tố bên trong và bên ngoài hệ thống ngân hàng
  của mình. Trong thời gian qua, các NHTM tại Việt Nam đã đạt được thành công nhất
  định trong việc phát triển thương hiệu. Trong số các ngân hàng, cái tên đáng kể nhất là
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Đó là thương hiệu quen thuộc nhất trong
  ngành ngân hàng.
  Từ khi thành lập đến nay, Vietcombank luôn giữ vững vị trí là ngân hàng phục
  đối ngoại hàng đầu của Việt Nam, có thế mạnh về nghiệp vụ thanh toán, kinh doanh
  ngoại tệ, huy động vốn và đầu tư cho nền kinh tế. Là một ngân hàng đi đầu trong việc
  phát triển sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ, Vietcombank đã mạnh dạn triển

  x
  khai một số ứng dụng công nghệ mới như chương trình ngân hàng bán lẻ, cung cấp
  dịch vụ ngân hàng điện tử cho các khách hàng lớn. Chính vì vậy, đối tượng khách
  hàng mục tiêu của Vietcombank là tương đối khác so với các NHTM quốc doanh cũng
  như ngân hàng TMCP tại Việt Nam.
  Như vậy, trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt giữa các NHTM trong giai đoạn
  hiện nay thì yêu cầu đặt ra đối với các NHTM là cần phải không ngừng nâng cao hiệu
  quả hoạt động và gia tăng giá trị thương hiệu trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
  Việc phát triển thương hiệu của các NHTM hiện nay không không chỉ là yêu cầu đối
  với các NHTM tại Việt Nam nói riêng và đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương nói
  riêng, và đây cũng đang là vấn đề không chỉ của các Lãnh đạo ngân hàng, cơ quan
  quản lý nhà nước mà cả các nhà nghiên cứu đều quan tâm. Với các vấn đề đặt ra
  Nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài “Phát triển thương hiệu Hệ thống Ngân hàng
  TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank” cho luận án của mình. Nội dung
  nghiên cứu sẽ tập trung vào đánh giá thực trạng phát triển thương hiệu Vietcombank
  và trên cơ sở đó đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm phát triển thương hiệu hệ thống
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nguyên lý phát triển thương hiệu và thực
  trạng phát triển thương hiệu của hệ thống Vietcombank, đề xuất một số giải pháp
  nhằm phát triển thương hiệu hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam -
  Vietcombank.
  Từ mục địch nghiên cứu như vậy, nhiệm vụ nghiên cứu bao gồm:
  ư Khái quát và hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về thương hiệu, thương hiệu dịch
  vụ, thương hiệu ngân hàng, phát triển thương hiệu ngân hàng và phát triển thương
  hiệu hệ thống ngân hàng cho các NHTM.
  ư Phân tích thực trạng hoạt động phát triển thương hiệu hệ thống Vietcombank trong
  những năm qua để từ đó chỉ ra những hạn chế cần khắc phục tại ngân hàng này.
  ư Đề xuất một số giải pháp phù hợp với bối cảnh mới để phát triển thương hiệu hệ
  thống Vietcombank.

  3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
  Bằng cách xem xét mục đích và mục tiêu của nghiên cứu này, những câu hỏi
  nghiên cứu sau đây được đặt ra để đạt được mục tiêu và mục đích nghiên cứu:

  xi
  ư Khái niệm thương hiệu, thương hiệu ngân hàng và phát triển thương hiệu trong các
  ngân hàng thương mại?
  ư Các yếu tố và điều kiện cần thiết để phát triển thương hiệu?
  ư Vấn đề phát triển thương hiệu cho hệ thống ngân hàng?
  ư Thực trạng phát triển thương hiệu đối với Vietcombank?
  ư Hệ thống giải pháp phát triển thương hiệu hệ thống Vietcombank trong giai đoạn
  2015-2020?

  4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Đối tượng nghiên cứu: lý luận và thực tiễn phát triển thương hiệu của các
  NHTM nói chung và của hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam –
  Vietcombank nói riêng.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Về không gian: Tổng quan tình hình nghiên cứu về lý luận thương hiệu à phát
  triển thương hiệu đối với các NHTM tại Việt nam và trên thế giới; những vấn đề lý
  luận cơ bản về thương hiệu ngân hàng và phát triển thương hiệu ngân hàng của các
  NHTM trong xu thế hội nhập quốc tế; những vấn đề cơ bản về thương hiệu và phát
  triển thương hiệu tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
  Về thời gian: đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển thương hiệu tại
  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong giai đoạn 2010-2014; và đề ra
  phương hướng, giải pháp phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt
  Nam cho giai đoạn 2015-2020.

  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Đo lường kết quả phát triển thương hiệu được thực hiện với mục đích là thu
  thập thông tin nhằm đo lường giá trị cảm nhận của thương hiệu Ngân hàng TMCP
  Ngoại thương Việt Nam. Tuy nhiên, mục đích của nghiên cứu để giải thích về vai trò
  và sự phát triển của Hệ thống ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Hơn nữa,
  mục đích nghiên cứu cũng sẽ giải quyết trong việc kiểm tra và xác định các mối quan
  hệ giữa các biến nghiên cứu và hiệu quả cho việc đo lường giá trị thương hiệu của
  Vietcombank.
  Cách tiếp cận nghiên cứu đề cập đến cách được sử dụng trong việc trả lời các
  câu hỏi nghiên cứu. Bốn loại phương pháp nghiên cứu được xây dựng bao gồm:


  xii
  - Phương pháp nghiên cứu định tính.
  - Phương pháp nghiên cứu định lượng.
  - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, diễn giải và quy nạp.
  - Phương pháp phỏng vấn điều tra.
  Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này sẽ giúp trong
  khái quát hóa các kết quả trên đối tượng được lựa chọn khảo sát điều tra. Hơn nữa, các
  công cụ định tính được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu để xác định và làm rõ
  tính hiệu quả của đo lường giá trị thương hiệu Vietcombank.
  Nghiên cứu đã lựa chọn đối tượng được khảo sát bao gồm cả khách hàng cá
  nhân có sử dụng dịch vụ ngân hàng và khách hàng là các tổ chức/doanh nghiệp có
  quan hệ với Vietcombank. Trong nghiên cứu này số lượng khách hàng cá nhân và
  doanh nghiệp trên cả nước được khảo sát trực tiếp là 456 khách hàng cá nhân và 152
  khách hàng doanh nghiệp.
  Thời gian thực hiện khảo sát đối với khách hàng cá nhân từ tháng 6/2014 đến
  tháng 11/2014 và đối với khách hàng doanh nghiệp là từ tháng 3/2015 đến tháng
  6/2015. Đối tượng khách hàng được khảo sát trải dài trên cả nước từ Miền Bắc (thực
  hiện tại Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc) đến Miền Trung (thực hiện tại
  Huế, Vinh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh) và Miền Nam (thực hiện tại Hồ Chí Minh, Đồng Nai,
  Bình Dương, Cần Thơ) với các địa điểm tác giả có mặt.
  Tác giả đã sử dụng chương trình Google Drive online để xây dựng mẫu biểu
  câu hỏi và thực hiện phỏng vấn/khảo sát trực tiếp tại các khu vực, gửi bản câu hỏi qua
  đường công văn và dùng mẫu khách hàng ngẫu nhiên qua bảng hỏi online (email,
  facebook, Google Drive). Trên cơ sở các kết quả tổng hợp lại, tác giả đã sử dụng phần
  mềm SPSS V.21 để phân tích dữ liệu khảo sát đã được mã hóa phù hợp với yêu cầu.
  Với mục tiêu bao quát được đánh giá của khách hàng đối với các sản phẩm,
  dịch vụ và thương hiệu của Vietcombank, các đối tượng tham gia khảo sát đã có hơn
  47% khách hàng là nữ và 52% khách hàng nam tham gia trả lời phiếu cá nhân với độ
  bao phủ Miền Bắc/Miền Trung/ Miền Nam tương ứng là 47,8%/31,8%/18,9%. Đối với
  khách hàng doanh nghiệp tỷ lệ các loại hình doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát
  gồm có Doanh nghiệp nhà nước/Công ty cổ phần/Công ty TNHH/Doanh nghiệp tư
  nhân/Khác với tỷ lệ tương ứng là 24,7%/26%/14,7%/24,7%/9,9%.
  xiii

  5. KẾT CẤU LUẬN ÁN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính
  được kết cấu thành 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan các công trình nghiên cứu

  Chương 2: Một số vấn đề lý luận về thương hiệu và phát triển thương hiệu các
  ngân hàng thương mại

  Chương 3: Thực trạng phát triển thương hiệu hệ thống Vietcombank

  Chương 4: Định hướng và giải pháp phát triển thương hiệu hệ thống Vietcombank

  Xem Thêm: Phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển thương hiệu Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status