Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông

  Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN II
  DANH MỤC BẢNG vii
  1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung .3
  Sơ đồ 2.1: Các phương pháp khuyến nông 9
  Sơ đồ 2.2: Các phương pháp cá nhân cụ thể .10
  Sơ đồ 2.3: Các phương pháp khuyến nông theo phương pháp nhóm 13
  Sơ đồ 2.4: Các phương pháp khuyến nông qua phương tiện thông tin đại chúng .19
  Sơ đồ 4.1: Hệ thống tổ chức của trạm khuyến nông huyện Lập Thạch .61
  Biểu đồ 4.1: Công tác khuyến nông của trạm khuyến nông huyện Lập Thạch năm 2007 – 2009 .65
  Biều đồ 4.2: Thực trạng thâm niên công tác của cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Lập Thạch .68
  Biểu đồ 4.3: Thực trạng cán bộ khuyến nông của trạm phân theo độ tuổi 69
  Biểu đồ 4.4: Thực trạng cán bộ khuyến nông cơ sở phân theo độ tuổi 70
  Biểu đồ 4.5: Mối quan hệ giữa kỹ năng hiểu và áp dụng phương pháp thăm và tư vấn cho nông dân của
  CBKN 75
  Biểu đồ 4.6: Mối quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng phương pháp sử dụng thư của CBKN 77
  Biểu đồ 4.7: Mối quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng phương pháp sử dụng điện thoại của CBKN .77
  Biểu đồ 4.8: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp tập huấn .87
  Biểu đồ 4.9: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp trình diễn kết quả.88
  Biểu đồ 4.10: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp trình diễn phương
  pháp .90
  Biểu đồ 4.11: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp hội nghị đầu bờ .92
  Biểu đồ 4.12: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp tham quan và khảo
  sát thực tế 93
  Biểu đồ 4.13: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp hội thi 95
  Biểu đồ 4.14: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp hội chợ và triển
  lãm .96
  Biểu đồ 4.15: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp khuyến nông qua
  phương tiện nghe 105
  Biểu đồ 4.16: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp khuyến nông qua
  phương tiện đọc 106
  Biểu đồ 4.17: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp khuyến nông qua
  phương tiện nhìn .108
  Biểu đồ 4.18: Quan hệ giữa khả năng hiểu và áp dụng của CBKN đối với phương pháp khuyến nông qua
  phương tiện nghe - nhìn .109
  XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU TRA .17
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG BÀ 17
  NGƯỜI ĐIỀU TRA 17
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  iiiKhóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BQ Bình quân
  CBKN Cán bộ khuyến nông
  CC Cơ cấu
  CN – TTCN Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp
  ĐT Đào tạo
  GTSX Giá trị sản xuất
  KN Kỹ năng
  LĐ Lao động
  LT Lý thuyết
  N – L – N Nông – lâm – ngư
  NN Nông nghiệp
  TM Thương mại
  TB Trung bình
  UBND Ủy ban nhân dân
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  ivKhóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC BẢNG .VII
  SƠ ĐỒ 2.1: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG 9
  SƠ ĐỒ 2.2: CÁC PHƯƠNG PHÁP CÁ NHÂN CỤ THỂ 10
  SƠ ĐỒ 2.3: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP NHÓM 13
  SƠ ĐỒ 2.4: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG
  .19
  SƠ ĐỒ 4.1: HỆ THỐNG TỔ CHỨC CỦA TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN LẬP THẠCH 61
  BIỂU ĐỒ 4.1: CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG CỦA TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN LẬP THẠCH
  NĂM 2007 – 2009 65
  BIỀU ĐỒ 4.2: THỰC TRẠNG THÂM NIÊN CÔNG TÁC CỦA CÁN BỘ TRẠM KHUYẾN NÔNG
  HUYỆN LẬP THẠCH .68
  BIỂU ĐỒ 4.3: THỰC TRẠNG CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CỦA TRẠM PHÂN THEO ĐỘ TUỔI 69
  BIỂU ĐỒ 4.4: THỰC TRẠNG CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG CƠ SỞ PHÂN THEO ĐỘ TUỔI 70
  BIỂU ĐỒ 4.5: MỐI QUAN HỆ GIỮA KỸ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THĂM VÀ TƯ
  VẤN CHO NÔNG DÂN CỦA CBKN .75
  BIỂU ĐỒ 4.6: MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG
  THƯ CỦA CBKN .77
  BIỂU ĐỒ 4.7: MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG
  ĐIỆN THOẠI CỦA CBKN .77
  BIỂU ĐỒ 4.8: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP TẬP HUẤN .87
  BIỂU ĐỒ 4.9: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP TRÌNH DIỄN KẾT QUẢ 88
  BIỂU ĐỒ 4.10: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP TRÌNH DIỄN PHƯƠNG PHÁP .90
  BIỂU ĐỒ 4.11: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP HỘI NGHỊ ĐẦU BỜ .92
  BIỂU ĐỒ 4.12: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP THAM QUAN VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ 93
  BIỂU ĐỒ 4.13: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP HỘI THI .95
  BIỂU ĐỒ 4.14: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM .96
  BIỂU ĐỒ 4.15: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN NGHE .105
  BIỂU ĐỒ 4.16: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN ĐỌC 106
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  vKhóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  BIỂU ĐỒ 4.17: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN NHÌN 108
  BIỂU ĐỒ 4.18: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN NGHE - NHÌN 109
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  viKhóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  DANH MỤC BẢNG
  BẢNG 3.1 : ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU HUYỆN LẬP THẠCH .40
  BẢNG 3.2:TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN LẬP THẠCH – TỈNH VĨNH PHÚC QUA 3 NĂM
  (2007 – 2009) 43
  BẢNG 3.3: TÌNH HÌNH DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN LẬP THẠCH – TỈNH VĨNH PHÚC
  QUA 3 NĂM (2007 – 2009) .44
  BẢNG 3.4: TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA HUYỆN LẬP THẠCH
  – TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2009 47
  BẢNG 3.5: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH HUYỆN LẬP THẠCH – TỈNH VĨNH PHÚC TRONG
  3 NĂM (2007 – 2009) 50
  BẢNG 3.6: DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA MỘT SỐ CÂY TRỒNG QUA 3 NĂM (2007 –
  2009) 53
  BẢNG 3.7: TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI CỦA HUYỆN LẬP THẠCH QUA 3 NĂM (2007 – 2009) 54
  BẢNG 4.1: CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KHUYẾN NÔNG 63
  BẢNG 4.2: NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRẠM 66
  BẢNG 4.3: HIỂU BIẾT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CÁ NHÂN CỦA CBKN .72
  BẢNG 4.4: ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CÁ NHÂN CỦA CBKN 74
  BẢNG 4.5: NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CBKN VỀ NHÓM PHƯƠNG PHÁP CÁ NHÂN 79
  BẢNG 4.7: ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÓM CỦA CBKN 82
  BẢNG 4.8: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘ VỀ CÁC KỸ NĂNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN CỦA
  CBKN HUYỆN LẬP THẠCH 84
  BẢNG 4.9: NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CBKN VỀ NHÓM PHƯƠNG PHÁP NHÓM 98
  BẢNG 4.10: HIỂU BIẾT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP QUA PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CỦA
  CBKN .102
  BẢNG 4.11: ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP QUA PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG CỦA
  CBKN 103
  BẢNG 4.12: NHU CẦU ĐÀO TẠO CỦA CBKN VỀ NHÓM PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA
  PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG .110
  BẢNG 4.1: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN VỀ PHƯƠNG PHÁP
  THĂM VÀ TƯ VẤN CHO NÔNG DÂN 24
  BẢNG 4.2: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP
  SỬ DỤNG THƯ 24
  BẢNG 4.3: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP SỬ
  DỤNG ĐIỆN THOẠI .24
  BẢNG 4.4: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP
  TẬP HUẤN 24
  BẢNG 4.5: MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP TRÌNH DIỄN KẾT QUẢ 25
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  viiKhóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  BẢNG 4.6: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP TRÌNH
  DIỄN PHƯƠNG PHÁP .25
  BẢNG 4.7: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP
  HỘI NGHỊ ĐẦU BỜ 25
  BẢNG 4.8: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA ĐỐI VỚI
  PHƯƠNG PHÁP THAM QUAN VÀ KHẢO SÁT THỰC TẾ .25
  BẢNG 4.9 QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG VÀ ÁP DỤNG CỦA ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP HỘI THI 26
  BẢNG 4.10: QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP
  HỘI CHỢ VÀ TRIỂN LÃM .26
  BẢNG 4.11 MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN NGHE .26
  BẢNG 4.12: MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN ĐỌC 27
  BẢNG 4.13: MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN NHÌN 27
  BẢNG 4.14 MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG HIỂU VÀ ÁP DỤNG CỦA CBKN ĐỐI VỚI PHƯƠNG
  PHÁP KHUYẾN NÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN NGHE – NHÌN 27
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  viiiKhóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Từ thời vua Hùng lập nước đã có các hoạt động khuyến nông. Vua Hùng
  đã dạy người dân của mình trồng lúa, nuôi tằm dệt lụa, và đã phát huy được
  vai trò của nó làm cho người dân có cuộc sống sung túc hơn.
  Ngày 02 tháng 3 năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị định 13/NĐ-CP về
  công tác khuyến nông (bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp). Hệ thống khuyến nông
  - khuyến ngư Việt Nam chính thức được hình thành. Cùng với sự phát triển của
  đất nước, các chính sách về khuyến nông, khuyến ngư ngày càng được hoàn
  thiện hơn. Ngày 26 tháng 4 năm 2005 Chính phủ ban hành nghị định
  56/2005/NĐ-CP và tiếp theo đó vào ngày 08/01/2010 Chính phủ đã ban hành
  nghị định số 02/2010/NĐ-CP về khuyến nông thay thế cho những chính sách đã
  ban hành trước đây. Mới đây, nghị định số 02/2010/NĐ-CP chính thức có hiệu
  lực từ ngày 01/3/2010.
  Kinh tế nước ta đã có nhiều đổi khác kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới
  vào năm 1986. Đặc biệt nước ta từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu, hàng
  năm không đủ cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu của người dân nay đã
  trở thành một trong những nước dẫn đầu về xuất khẩu gạo và một số sản phẩm
  nông nghiệp khác. Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trên
  trường quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp.
  Nền nông nghiệp của nước ta phát triển như hiện nay ngoài có các đường
  lối chính sách đúng đắn, sự đầu tư đúng mức của Nhà nước còn phải kể đến vai
  trò của các cán bộ khuyến nông thực hiện nhiệm vụ truyền tải những thông tin
  kỹ thuật mới phù hợp với điều kiện của địa phương và nguồn lực của người nông
  dân. Không những thế, cán bộ khuyến nông còn là cầu nối giữa Nhà nước, Nhà
  khoa học, Nhà doanh nghiệp với Nhà nông. Cán bộ khuyến nông là những người
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  1Khóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  hướng dẫn nông dân những kỹ thuật mới và cũng là người tư vấn cho nông dân
  về tiêu thụ sản phẩm.
  Tuy rằng cán bộ khuyến nông có vai trò rất lớn nhưng hiện nay tỷ lệ cán
  bộ khuyến nông trên đầu người lại rất nhỏ, tại các tỉnh phía Bắc một cán bộ
  khuyến nông sẽ phải đảm nhiệm nhiệm vụ khuyến nông cho 37.201 người dân.
  Tỷ lệ cán bộ khuyến nông được đào tạo bài bản về phương pháp khuyến nông là
  rất thấp (dưới 15%), hiện nay cán bộ khuyến nông lại chủ yếu là những người
  được đào tạo về các chuyên ngành trồng trọt, chăn nuôi là chính. Đội ngũ cán bộ
  khuyến nông này chủ yếu là đội ngũ cán bộ khuyến nông kiêm nhiệm.
  Việt Nam đang phấn đấu đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp
  phát triển trên thế giới thì bước đệm quan trọng là phải phát triển nông nghiệp, là
  tiền đề cho phát triển công nghiệp sau này. Muốn cho nông nghiệp phát triển
  đúng với tiềm năng của đất nước cần đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ khuyến
  nông, đặc biệt là đào tạo về phương pháp khuyến nông cho các cán bộ khuyến
  nông đang làm nhiệm vụ cũng như những cán bộ khuyến nông tương lai đang
  được đào tạo trong các nhà trường. Bởi khác với hình thức đào tạo chính quy,
  đối tượng đào tạo của cán bộ khuyến nông là người lớn tuổi nên cần có các
  phương pháp đặc thù với sự tiếp thu kiến thức của họ.
  Lập Thạch là một trong những huyện đang vươn mình phát triển của tỉnh
  Vĩnh Phúc. Lập Thạch ngày nay đã có nhiều đổi khác so với trước khi tách tỉnh
  Vĩnh Phú làm hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Kinh tế càng phát triển thì lượng
  đất dành cho nông nghiệp của huyện càng bị thu hẹp bởi vì thu hồi để phục vụ
  cho quá trình đô thị hóa. Với lượng đất nông nghiệp ít ỏi muốn giữ vững được
  mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững ngoài đưa vào sử dụng những giống
  cây trồng vật nuôi cho năng suất cao, địa phương còn cần tới đội ngũ cán bộ
  khuyến nông truyền đạt những kỹ thuật mới phù hợp với phương hướng phát
  triển, giúp bà con nông dân không những đủ ăn mà còn có thể giàu có hơn.
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  2Khóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  Có rất nhiều nghiên cứu về phát triển nông thôn nhưng những đề tài
  nghiên cứu về nhu cầu đào tạo liên quan đến khuyến nông, nông thôn còn rất hạn
  chế. Chính vì lẽ đó chúng tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài “Đánh giá nhu
  cầu đào tạo phương pháp khuyến nông cho đội ngũ cán bộ khuyến nông của
  huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc” làm đề tài nghiên cứu của mình.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung
  Xác định nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông cho đội ngũ cán bộ
  khuyến nông huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc từ đó đề xuất một số giải pháp
  bồi dưỡng phương pháp khuyến nông nói riêng và nâng cao năng lực cho đội
  ngũ cán bộ khuyến nông huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về đánh giá nhu
  cầu đào tạo phương pháp khuyến nông.
  - Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông cho đội ngũ cán bộ
  khuyến nông viên của huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm bồi dưỡng phương pháp khuyến nông nói
  riêng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Lập Thạch –
  tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.
  1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  - Đối tượng chính: đội ngũ cán bộ khuyến nông huyện Lập Thạch – tỉnh
  Vĩnh Phúc.
  - Các đối tượng liên quan: người dân địa phương, các cơ quan liên quan
  đến hoạt động của cán bộ khuyến nông viên cơ sở.
  Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  3Khóa luận tốt nghiệp Dương Thị Thu Hằng – PTNT&KN51
  1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.4.1 Phạm vi về nội dung
  Các phương pháp khuyến nông được ứng dụng trong thực tế tại huyện Lập
  Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc và khuyến nông được nhắc đến trong nghiên cứu này là
  khuyến nông về lĩnh vực nông nghiệp (bao gồm chăn nuôi và trồng trọt).
  Do thời gian nghiên cứu ngắn và nguồn lực có hạn nên cán bộ khuyến
  nông được nhắc đến trong nghiên cứu này là những cán bộ khuyến nông được tổ
  chức theo hệ thống khuyến nông Nhà nước. Cán bộ khuyến nông được điều tra
  chủ yếu là cán bộ khuyến nông của trạm khuyến nông huyện Lập Thạch và các
  cán bộ khuyến nông được tổ chức theo cơ cấu của trạm.
  1.4.2 Phạm vi về không gian
  Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc.
  1.4.3 Phạm vi về thời gian
  - Thời gian nghiên cứu đề tài: Đề tài lấy số liệu trong khoảng thời gian
  2007 – 2009.
  - Thời gian thực hiện đề tài: Từ ngày 23/01/2010 – 23/05/2010.

  Xem Thêm: Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá nhu cầu đào tạo phương pháp khuyến nông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status