Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải công nghiệp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải công nghiệp

  LỜI CẢM ƠN
  Trong quá trình thực hiện đề tài: "Đánh giá thực trạng công tác quản lý
  nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương" tôi đã
  nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ động viên của nhiều cá nhân, tập thể. Tôi xin
  được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều
  kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Khoa KT & PTNT
  trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, xin cảm ơn các thầy cô trong bộ môn Kinh
  tế Tài nguyên & Môi trường đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi về mọi mặt trong quá
  trình học tập và hoàn thành Khoá luận này.
  Đặc biệt, tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Văn Song
  và KS. Nguyễn Thị Ngọc Thương, những người thầy đã trực tiếp tận tình hướng
  dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành Khoá luận này.
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình của phòng Tài nguyên và Môi
  trường, phòng Thống kê, phòng Công thương huyện Cẩm Giàng và các ban ngành
  khác trong huyện cùng các cán bộ, người dân 3 xã: TT Lai Cách, xã Cẩm Văn và
  xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong quá trình thực hiện đề tài
  này.
  Tôi xin cảm ơn sự động viên giúp đỡ của gia đình và bạn bè trong quá trình
  học tập và nghiên cứu đề tài này.
  Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010
  Người thực hiện
  Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
  iiTÓM TẮT KHOÁ LUẬN
  Ngành công nghiệp của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương hiện nay đang
  rất phát triển, đi kèm theo đó là vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn
  nước. Gần đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa
  bàn huyện Cẩm Giàng thải nước thải không đúng quy định gây ô nhiễm nguồn
  nước. Nghiêm trọng nhất phải kể đến nước thải của công ty Tung Kuang.
  Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề và với mục tiêu đánh giá thực trạng
  trong công tác quản lý nước thải công nghiệp từ đó đề xuất các giải pháp thiết
  thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nước thải công nghiệp trên địa
  bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Bằng các phương pháp khoa học hợp lý
  tôi tiến hành nghiên cứu đề tài "Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải
  công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương".
  Kết quả nghiên cứu cho thấy, nước thải công nghiệp là nguyên nhân chính
  gây ra ô nhiễm nguồn nước đặc biệt là ô nhiễm ở các dòng sông. Việc khắc phục
  hậu quả này là rất khó khăn và tốn kém. Cả nước ta hiện có khoảng 200 khu chế
  xuất, khu công nghiệp, xả hơn 220 nghìn m 3 nước thải/ngày đêm nhưng chỉ có
  30% được xử lý. Công tác quản lý nước thải công nghiệp của Việt Nam đã được
  triển khai nhưng chưa đi vào thực tế cuộc sống và chưa được đầu tư đúng mức.
  Cũng như tình trạng của Việt Nam, công tác quản lý nước thải công
  nghiệp của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đến nay vẫn chưa được chú
  trọng.
  Hiện nay, toàn huyện có 5 khu công nghiệp đang hoạt động và cả 5 khu
  công nghiệp này đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp chung
  iiicho cả khu công nghiệp. Một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nước
  thải công nghiệp có độ độc hại cao cũng đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải
  riêng như công ty TNHH Fuji Seike Việt Nam, công ty TNHH Công nghiệp
  Brother Việt Nam, công ty TNHH Công nghệ Vĩnh Hàn ở khu công nghiệp
  Phúc Điền.
  Ở các khu công nghiệp do có ban quản lý khu công nghiệp nên việc thực
  hiện xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường đã được thực hiện
  tương đối tốt. Nhưng ở các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp do chỉ là doanh
  nghiệp tư nhân, việc kiểm tra nhắc nhở của cơ quan quản lý môi trường nhà
  nước chưa thật sát sao nên nhiều doanh nghiệp còn xả nước thải công nghiệp
  chưa qua xử lý ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng.
  Cơ quan quản lý môi trường huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác
  quản lý nguồn nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện tuy nhiên vẫn còn nhiều
  những tồn tại: Việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật cho lĩnh
  vực BVMT, xử lý nước thải công nghiệp chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhiều
  dự án xử lý nước thải công nghiệp đã bị bỏ dở gây lãng phí tiền của nhà nước;
  Công tác truyền thông về môi trường còn ít về số lượng, đơn điệu về nội dung
  bởi vậy chưa thu hút được sự quan tâm của người dân; Công tác kiểm tra của
  phòng Tài nguyên và Môi trường còn chưa triệt để; Cơ sở vật chất trang thiết bị
  còn thiếu, sự phối hợp và trao đổi thông tin không kịp thời. Công tác quản lý
  nước thải công nghiệp của huyện Cẩm Giàng chưa đạt hiệu quả bởi còn gặp
  nhiều khó khăn như: Nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý môi trường
  huyện còn thiếu về số lượng và yếu về trình độ chuyên môn so với yêu cầu của
  sự nghiệp bảo vệ môi trường; Thiếu nguồn lực về tài chính đầu tư cho công tác
  quản lý, xử lý nước thải công nghiệp; Nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn
  nước còn yếu, chưa ý thức được tác hại của nước thải công nghiệp đến nguồn
  ivnước; chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa quan tâm đến môi trường và thiếu
  trách nhiệm trong việc xử lý nước thải công nghiệp trước khi thải ra nguồn nước.
  Đề tài cũng chỉ ra rằng hệ thống pháp luật, nguồn tài chính, nhận thức của chủ
  doanh nghiệp và nhận thức của cộng đồng là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ
  tới hiệu quả công tác quản lý nước thải công nghiệp của huyện Cẩm Giàng, tỉnh
  Hải Dương.
  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nước thải công nghiệp trên địa
  bàn huyện Cẩm Giàng, đề tài đề xuất một số biện pháp chủ yếu: (1) Tăng cường
  khả năng và hiệu lực của cơ quan quản lý môi trường của các cấp chính quyền
  huyện, xã; (2) Tăng cường năng lực quản lý các cán bộ môi trường các cấp; (3)
  Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là
  chủ các doanh nghiệp về sự cần thiết của hoạt động BVMT, BVNN; (4) Quy
  hoạch các KCN, CCN một cách hợp lí; (5) Sử dụng các công cụ kinh tế để chống ô
  nhiễm môi trường công nghiệp; (6) Hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật để bảo vệ môi
  trường công nghiệp.MỤC LỤC
  Lời cam đoan .i
  Lời cảm ơn ii
  Tóm tắt khoá luận iii
  Mục lục vi
  Danh mục bảng ix
  Danh mục hình .x
  Danh mục đồ thị .x
  Danh mục từ viết tắt .xi
  TR NG I H C NÔNG NGHI P HÀ N I ƯỜ ĐẠ Ọ Ệ Ộ .1
  KHOA KINH T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Ế Ể 1
  PH N 1: M U Ầ ỞĐẦ .13
  1.1 Tính c p thi t c a ấ ế ủ t i đề à .13
  1.2.2 M c tiêu c th ụ ụ ể 16
  1.3 i t ng & ph m vi nghiên c u Đố ượ ạ ứ 16
  1.3.1 i t ng nghiên c u Đố ượ ứ .16
  PH N II. T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U Ầ Ổ Ệ Ứ 17
  2.1 C s ơ ở khoa h c, lý lu n c a t i ọ ậ ủ đề à .17
  2.1.1 M t s khái ni m ộ ố ệ .17
  2.1.2 T i nguyên n c v s d ng t i nguyên n c trong công nghi p à ướ à ử ụ à ướ ệ
  .23
  2.1.3 V n môi tr ng trên th gi i ấ đề ườ ế ớ .24
  2.1.4 Th c tr ng v nh ng thách th c t ra i v i công tác b o v ự ạ à ữ ứ đặ đố ớ ả ệ
  môi tr ng Vi t Nam. ườ ở ệ .27
  2.2 C s ơ ở th c ti n c a t i ự ễ ủ đề à .37
  v 2.2.1 Tình hình qu n lý n c th i công nghi p Vi t Nam ả ướ ả ệ ở ệ 37
  2.2.2 Qu n lý n c th i công nghi p trên a b n t nh H i D ng ả ướ ả ệ đị à ỉ ả ươ .41
  PH N III: C I M Ầ ĐẶ Đ Ể A BÀN NGHIÊN C U VÀ PH NG PHÁP ĐỊ Ứ ƯƠ
  NGHIÊN CÚU 42
  3.1 c i m c a Đặ đ ể ủ a b n nghiên c u đị à ứ .42
  3.1.1 V trí ị a lý đị 42
  3.1.2 a hình, th Đị ổ nh ng ưỡ .43
  3.1.3 i u ki n kinh t - xã h i Đ ề ệ ế ộ 43
  3.2 Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ 55
  3.2.1 Ch n i m nghiên c u ọ đ ể ứ .55
  3.2.2 Ph ng pháp thu th p s li u ươ ậ ố ệ 55
  3.2.4 Ph ng pháp chuyên gia, chuyên kh o ươ ả .56
  3.2.6 H th ng ch tiêu phân tích v x lý s li u ệ ố ỉ à ử ố ệ .56
  PH N IV: K T QU Ầ Ế Ả NGHIÊN C U VÀ TH O LU N Ứ Ả Ậ 57
  4.1 Th c tr ng tình hình n c th i công nghi p th i ra ngu n n c t i ự ạ ướ ả ệ ả ồ ướ ạ
  huy n C m Gi ng ệ ẩ à .57
  4.1.1 Tình hình phát tri n công nghi p huy n C m Gi ng ể ệ ở ệ ẩ à .57
  4.2 Th c tr ng công tác qu n lý n c th i công nghi p trên a b n ự ạ ả ướ ả ệ đị à
  huy n C m Gi ng, t nh H i D ng ệ ẩ à ỉ ả ươ 62
  4.2.1 Tình hình qu n lý n c th i công nghi p trên a b n huy n ả ướ ả ệ đị à ệ .62
  4.2.2 Nh ng y u t nh h ng n công tác qu n lý n c th i công ữ ế ố ả ưở đế ả ướ ả
  nghi p c a c quan qu n lý môi tr ng huy n C m Gi ng ệ ủ ơ ả ườ ệ ẩ à 71
  4.2.3 ánh giá k t qu công tác qu n lý n c th i công nghi p c a Đ ế ả ả ướ ả ệ ủ
  huy n ệ .75
  4.3 Th c tr ng công tác qu n lý n c th i công nghi p t i m t s ự ạ ả ướ ả ệ ạ ộ ố
  doanh nghi p trên a b n huy n ệ đị à ệ 77
  4.3.1 Tình hình qu n lý n c th i t i m t s doanh nghi p ả ướ ả ạ ộ ố ệ 774.3.2 Nh ng y u t nh h ng n công tác qu n lý n c th i c a ữ ế ố ả ưở đế ả ướ ả ủ
  doanh nghi pệ 85
  4.4 Nh ng h n ch , khó kh n trong công tác qu n lý n c th i công ữ ạ ế ă ả ướ ả
  nghi p trên a b n huy n C m Gi ng ệ đị à ệ ẩ à 87
  4.4.1 i u ki n v ngu n l c ph c v công tác qu n lý n c th i công Đ ề ệ ề ồ ự ụ ụ ả ướ ả
  nghi pệ .87
  4.4.2 Nh n th c c a các ch c s s n xu t v công tác qu n lý n c ậ ứ ủ ủ ơ ở ả ấ ề ả ướ
  th i công nghi p ả ệ 89
  4.4.3 Nh n th c c a c ng ng v qu n lý n c th i công nghi p ậ ứ ủ ộ đồ ề ả ướ ả ệ .90
  4.5 M t s gi i pháp xu t ộ ố ả đề ấ 90
  4.5.1 Các gi i pháp qu n lý t i doanh nghi p ả ả ạ ệ 90
  4.5.2 Các gi i pháp qu n lý t i c quan qu n lý nh n c huy n ả ả ạ ơ ả à ướ ệ 92
  PH N V: K T LU N VÀ KI N NGH Ầ Ế Ậ Ế Ị .95
  5.1 K t lu n ế ậ .95
  5.2 Ki n ngh ế ị 97
  5.2.1 i v i doanh nghi p Đố ớ ệ 97
  5.2.2 i v i chính quy n a ph ng Đố ớ ề đị ươ 98
  TÀI LI U THAM KH O Ệ Ả 99
  PHỤ LỤC 1 .87
  PHỤ LỤC 2 .94
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  viii2.1 Thống kê lượng nước dùng trong công nghiệp 11
  2.2 Các khí nhà kính trong khí quyển năm 2006 13
  2.3 Trữ lượng nước của thế giới 18
  3.1 Tình hình đất đai của huyện Cẩm Giàng năm 2007 - 2009 32
  3.2 Tình hình lao động huyện Cẩm Giàng qua 3 năm 2007 - 2009 34
  3.3 Vốn và tình hình sử dụng vốn của huyện Cẩm Giàng 37
  3.4 Tăng trưởng kinh tế và cơ cấu kinh tế của huyện qua 3 năm
  2007-2009
  39
  4.1 Tình hình phát triển công nghiệp huyện Cẩm Giàng (2007 - 2009) 43
  4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp huyện Cẩm Giàng 3 năm 2007-2009 45
  4.3 Tình hình xả thải NTCN vào nguồn nước tại huyện Cẩm
  Giàng, tỉnh Hải Dương
  48
  4.3 Thanh tra về môi trường các đơn vị sản xuất trên địa bàn
  huyện Cẩm Giàng
  56
  4.4 Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Xí nghiệp phân
  bón và hóa chất Hải Dương năm 2009
  64
  4.5 Sử dụng và thải nước thải của một số doanh nghiệp trong
  KCN Phúc Điền trong tháng 12 năm 2009
  70
  DANH MỤC HÌNH
  STT Tên hình Trang
  2.1 Sơ đồ tổ chức công tác môi trường ở cấp Trung ương của Việt Nam 10
  4.1 Sơ đồ tổ chức các cơ quan quản lý môi trường 52
  ix4.2 Tóm tắt sơ đồ công nghệ khâu chế biến các loại sản phẩm 66
  4.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải của KCN Đại An 70
  DANH MỤC ĐỒ THỊ
  STT Tên đồ thị Trang
  3.1 Phân bố dân cư của huyện Cẩm Giàng 35
  3.2 Tỷ suất tăng tự nhiên 35
  3.3 Tình hình chi ngân sách của huyện Cẩm Giàng 36
  3.4 Cơ cấu các ngành kinh tế huyện Cẩm Giàng 38
  4.1 Số lần thanh tra, kiểm tra đối với Xí nghiệp (2007- 2009) 66
  xDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  BOD Nhu cầu ô xi sinh hoá
  BVMT Bảo vệ môi trường
  BVNN Bảo vệ nguồn nước
  BQ Bình quân
  C36 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
  CBNSTP Chế biến nông sản thực phẩm
  CCN Cụm công nghiệp
  CC Cơ cấu
  CN Công nghiệp
  CN&XDCB Công nghiệp và xây dựng cơ bản
  COD Nhu cầu ô xi hoá học
  DN Doanh nghiệp
  DT Diện tích
  ĐVT Đơn vị tính
  GTSX Giá trị sản xuất
  KCN Khu công nghiệp
  KHHGĐ Kế hoạch hoá gia đình
  KT – XH Kinh tế xã hội
  LĐ Lao động
  NĐ-CP Nghị định – Chính phủ
  NN Nông nghiệp
  NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
  NSĐP Ngân sách địa phương
  QLNN Quản lý nhà nước
  SL Số lượng
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TT Trung tâm
  TW Trung ương
  UBND Uỷ ban nhân dân
  TW Trung ương
  UBND Uỷ ban nhân dân
  xiPHẦN 1: MỞ ĐẦU
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Công nghiệp là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng đối với bất kỳ quốc gia,
  vùng lãnh thổ nào. Nó là động lực cho sự phát triển của các ngành kinh tế, là cơ
  sở của các ngành dịch vụ, thương mại, là yếu tố trung tâm của quá trình công
  nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  Công nghiệp góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho
  các quốc gia, nâng cao vị thế, hình ảnh của các quốc gia. Tuy nhiên bên cạnh
  những vai trò to lớn đó, công nghiệp cũng gây ra không ít những hậu quả nghiêm
  trọng về nhiều mặt như tác động đến đời sống, sức khoẻ của người dân, cạn kiệt
  tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến phát triển bền vững.
  Hậu quả nghiêm trọng nhất chính là nó gây ô nhiễm môi trường ảnh
  hưởng đến đời sống, sức khoẻ của người dân. Việc khắc phục hậu quả ô nhiễm
  môi trường rất phức tạp, khó khăn và tốn kém trong thời gian dài. Thậm chí có
  những tác động không thể và không bao giờ khắc phục được. [17]
  Trong đó nguy hiểm nhất chính là việc nước thải công nghiệp gây ô
  nhiễm nguồn nước. Nước thải công nghiệp chứa rất nhiều những hoá chất và vi
  sinh vật độc hại gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người. Nước thải công nghiệp
  không chỉ có tác động trong phạm vi nhỏ mà nó lan rộng theo nguồn nước và rất
  khó khăn để khắc phục hậu quả.
  Kết quả khảo sát cho thấy, ô nhiễm nước do sản xuất công nghiệp là rất
  nặng nề, có khu công nghiệp thải ra tới 500.000 m 3 nước bẩn mỗi ngày, nước
  13thải của một số ngành công nghiệp như hoá chất, phân bón, khai thác chế biến
  khoáng sản có lượng nước thải lớn, hàm lượng có chứa xyama vượt tới 84 lần
  Do vậy, việc quản lý nước thải công nghiệp là rất cần thiết. [17]
  Hải Dương là một tỉnh được đánh giá rất cao trong việc phát triển công
  nghiệp. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển cộng với nhiều
  chính sách ưu đãi nên Hải Dương đã thu hút được rất nhiều vốn đầu tư trong
  phát triển công nghiệp. Cẩm Giàng là một huyện điểm trong phát triển công
  nghiệp của tỉnh Hải Dương. Các khu, cụm công nghiệp và nhiều doanh nghiệp
  mọc lên đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế của huyện cũng
  như của tỉnh. Tuy nhiên đi kèm theo đó là vấn đề quản lý nước thải công nghiệp
  thế nào để bảo vệ nguồn nước và phát triển bền vững.
  Trong thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, các cơ quan chức
  năng nhà nước đã phát hiện ra một doanh nghiệp xả thẳng nước thải công nghiệp
  rất độc hại ra môi trường mà không qua xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng cho dòng
  sông Giẽ mặc dù công ty này có hệ thống xử lý nước thải tiên tiến nhất miền Bắc
  Việt Nam. Đó là Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang tại Việt Nam _ công
  ty có 100% vốn của Ðài Loan, chuyên sản xuất nhôm thanh định hình.
  Theo những điều tra ban đầu, bể chứa thu gom nước thải của Công ty này
  có khối lượng khoảng 500m 3 , được bơm thường xuyên qua hệ thống đường ống
  ngầm nằm sâu dưới lòng đất, thải ra môi trường nhiều hóa chất độc hại như
  Chrome 6 (cao gấp 10 lần tiêu chuẩn cho phép), Mangan, sắt . đều có nồng độ
  vượt quy định. [16]
  Công ty Tung Kuang mới bắt đầu xây dựng từ năm 2002 mà đến nay dòng
  sông Giẽ, nơi công ty này xả nước thải công nghiệp vào đã bị ô nhiễm nghiêm
  trọng. Người dân sống gần sông Giẽ bức xúc nói: “Tôi thường xuyên thấy hiện
  14tượng nước thải đục như nước vo gạo chảy ra ở đoạn sông này. Thỉnh thoảng, có
  hôm nước còn sủi bọt trắng xóa. Nước ở đây ô nhiễm, mà không khí cũng kinh
  khủng. Khi nhà máy hoạt động, khói đen xả ra đen xì. Chúng tôi có lần tự lấy
  nước ở đây đi xét nghiệm, nhưng chưa có kết quả. Cua hến ở quanh đây chết hết,
  không sống nổi.”[22]
  Điều đặc biệt nguy hiểm là chỉ cách miệng cống ngầm này khoảng 200m
  là xí nghiệp kinh doanh nước sạch số 1. Xí nghiệp này trực tiếp lấy nguồn nước
  mặt của sông Giẽ, sau đó đưa lên xử lý bằng công nghệ đơn giản là các bể lắng
  lọc. Mỗi ngày, nhà máy cung cấp khoảng gần 3000m3 nước cho hơn 3000 hộ
  dân và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. [22]
  Vậy những nguyên nhân nào ảnh hưởng đến công tác quản lý nước thải
  công nghiệp? Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng đã quản lý nước
  thải của mình thế nào? Lãnh đạo huyện đã thực hiện công tác quản lý nước thải
  công nghiệp ra sao và đã thực sự đạt hiệu quả?
  Để trả lời các câu hỏi trên cũng như góp phần bảo vệ môi trường nói chung
  và môi trường nước nói riêng, nâng cao chất lượng môi trường sống cho người
  dân, đảm bảo phát triển công nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Cẩm Giàng
  đồng thời được sự phân công của khoa KT & PTNT trường Đại học Nông nghiệp
  Hà Nội và của Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường chúng tôi tiến hành
  nghiên cứu đề tài: "Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải công nghiệp
  trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương."
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  15 Đánh giá thực trạng trong công tác quản lý nước thải công nghiệp từ đó
  đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nước
  thải công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về ô nhiễm môi trường, ô
  nhiễm nguồn nước và công tác quản lý nước thải công nghiệp.
  - Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công
  tác quản lý nước thải trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
  nguồn nước thải góp phần bảo vệ nguồn nước tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải
  Dương.
  1.3 Đối tượng & phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là phòng Tài nguyên và Môi trường, các
  doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và những hộ dân chịu ảnh hưởng
  của nước thải công nghiệp do các doanh nghiệp thải ra.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  ã Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý nước thải công
  nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng trong 3 năm từ năm 2007 đến năm 2009
  từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nước thải
  công nghiệp góp phần bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn huyện Cẩm Giàng,
  tỉnh Hải Dương.
  ã Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn huyện Cẩm
  Giàng, tỉnh Hải Dương.
  16ã Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 25/12/2009 đến ngày 26/05/2010.
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở khoa học, lý luận của đề tài
  2.1.1 Một số khái niệm
   Khái niệm môi trường
  + Theo tổ chức UNDP thì: "Môi trường là những hệ vật thể và phi vật thể
  xung quanh chúng ta như: gió, đất, nước, cây cối, sinh vật, sông, biển cả và
  những gì con người tạo nên: thành phố, trang trại, nhà cửa và các sản phẩm di
  tích lịch sử khác mà có ảnh hưởng lẫn nhau theo chiều hướng tốt xấu".[2]
  + Theo hội đồng Quốc Tế các nước nói tiếng Pháp thì môi trường được
  định nghĩa như sau: "Môi trường là một tập hợp, ở một thời điểm đã cho, các
  nhân tố vật lý, hóa học, sinh học và các nhân tố xã hội có một hậu quả trực tiếp
  hay gián tiếp, trước mắt hay lâu dài, đối với các sinh vất sống và các hoạt động
  của con người".[2]
  + Môi trường là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới vật chất bao
  quanh có khả năng tác động đến sự tồn tại và phát triển của mỗi sinh vật. Bất cứ
  một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một môi trường.[4]
  + Theo luật bảo vệ môi trường 2005 thì: "Môi trường bao gồm các yếu tố
  tự nhiên và vất chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống,
  sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật".[18]
   Khái niệm ô nhiễm môi trường
  17 + Theo tổ chức y tế thế giới (WHO): "Ô nhiễm môi là việc chuyển các
  chất thải hoặc nguyên liệu vào môi trường đến mức có khả năng gây hại đến sức
  khỏe con người, sinh vật làm giảm chất lượng môi trường".
  + Theo luật bảo vệ môi trường 2005: "Ô nhiễm môi trường là sự làm thay
  đổi tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường".[18]
  + Ô nhiễm môi trường là hiện tượng suy giảm chất lượng môi trường qua
  một giới hạn cho phép, đi ngược lại mục đích sử dụng môi trường, ảnh hưởng
  đến sức khỏe con người và sinh vật.[20]
   Khái niệm ô nhiễm nguồn nước
  Theo các qui định về bảo vệ môi trường của Việt Nam, ô nhiễm
  nước là việc đưa vào các nguồn nước các tác nhân lư, hóa, sinh học và nhiệt
  không đặc trưng về thành phần hoặc hàm lượng đối với môi trường ban đầu đến
  mức có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển b́nh thường của một loại
  sinh vật nào đó hoặc thay đổi tính chất trong lành của môi trường ban đầu.
  Theo một định nghĩa khác "Ô nhiễm nước mặt diễn ra khi đưa quá nhiều
  các tạp chất, các chất không mong đợi, các tác nhân gây nguy hại vào các nguồn
  nước, vượt khỏi khả năng tự làm sạch của các nguồn nước này."[22]
  Các đặc điểm lư học, hóa học và sinh học của nước thải và nguồn sinh ra nó

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải công nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng công tác quản lý nước thải công nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status