Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cáo hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở hộ nông dân tại xã xuân nộn đông anh hà nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cáo hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở hộ nông dân tại xã xuân nộn đông anh hà nội

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN .i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU .ix
  Phần I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu .3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3
  Phần II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.1.1 Lý luận về hiệu quả kinh tế .4
  2.1.1.1 Các quan niệm cơ bản về hiệu quả kinh tế 4
  2.1.2.2 Phân loại hiệu quả kinh tế .5
  2.1.2.3 Các mối quan hệ trong hiệu quả kinh tế 7
  2.1.2.4 Bản chất và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả kinh tế .8
  2.1.2.5 Phương pháp xác định và lựa chọn hệ thống chỉ tiêu hiệu quả kinh tế .9
  2.1.2 Lý luận về chăn nuôi lợn, nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở hộ .11
  2.1.2.1 Vai trò của chăn nuôi lợn 11
  2.1.2.2 Đặc điểm của chăn nuôi lợn 11
  2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi lợn trong nông hộ 15
  2.2 Cơ sở thực tiễn .18
  2.2.1 Tổng quan tình hình chăn nuôi và tiêu thụ thịt lợn của một số nước trên thế giới .18
  2.2.2 Tổng quan về chăn nuôi lợn ở Việt Nam 22
  2.2.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thịt lợn ở Việt Nam 22
  2.2.2.2 Chủ trương chính sách phát triển chăn nuôi lợn ở Việt Nam 24
  2.2.3 Thực tiễn nghiên cứu về hiệu quả kinh tế các loại hình chăn nuôi lợn và các vấn đề có liên quan
  26
  Phần III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .28
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên .28
  3.1.1.1 Vị trí địa lý 28
  3.1.1.2 Địa hình .28
  3.1.1.3 Đất đai .28
  3.1.1.4 Khí hậu thời tiết .28
  3.1.1.5 Thuỷ văn 29
  3.1.1.6 Tình hình đất đai .30
  3.1.2 Tình hình kinh tế xã hội 32
  3.1.2.1 Tình hình nhân khẩu và lao động trong xã 32
  3.2.1.3 Cơ sở hạ tầng .34
  3.1.2.4 Kết quả sản xuất kinh doanh của xã 35
  3.2. Phương pháp nghiên cứu .38
  iii3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu .38
  3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 38
  3.2.3 Phương pháp điều tra 40
  3.2.4 Phương pháp xử lý số liệu 40
  3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 40
  3.2.5.1 Phương pháp phân tích thống kê .40
  3.2.5.2 Phương pháp so sánh .40
  3.2.5.3 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo .40
  3.2.5.4 Phương pháp dự báo 40
  3.3 Một số chỉ tiêu nghiên cứu 41
  3.3.1 Chỉ tiêu phản ánh điều kiện sản xuất kinh doanh của hộ chăn nuôi lợn .41
  3.3.2 Chỉ tiêu phản ánh mức độ đầu tư các yếu tố sản xuất của hộ chăn nuôi lợn 41
  3.3.1 Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chăn nuôi lợn 41
  Phần IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43
  4.1 Thực trạng chăn nuôi lợn của hộ nông dân tại xã Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội .43
  4.1.1 Kết quả chăn nuôi nói chung và chăn nuôi lợn trên toàn xã 43
  4.1.2 Tình hình chung về quy mô-cơ cấu đàn lợn của xã Xuân Nộn .45
  4.2 Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn trong các hộ điều tra .47
  4.2.1 Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn trong nông hộ ở xã Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội 47
  4.2.1.1 Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn phân theo quy mô chăn nuôi 47
  4.1.1.2 Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi .54
  4.1.1.3. Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn theo hình thức chăn nuôi 59
  4.2.2 Hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường của chăn nuôi lợn 65
  4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn của hộ nông dân tại
  xã Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội .68
  4.2.1 Đầu tư giống 68
  4.2.2 Yếu tố chuồng trại .70
  4.2.3 Yếu tố chi phí trong chăn nuôi 71
  4.2.5.1 Đối với chăn nuôi lợn thịt .71
  4.2.5.2 Đối với chăn nuôi lợn nái 74
  4.2.6 Yếu tố thị trường và giá cả thị trường .79
  4.2.6.1 Thị trường tiêu thụ .79
  4.2.6.1 Giá cả thị trường đầu vào 80
  4.2.6.2 Yếu tố đầu ra cho quá trình chăn nuôi lợn 82
  4.2.7 Yếu tố lao động .83
  4.2.8 Đánh giá chung thuận lợi và khó khăn trong việc nâng cao HQKT trong chăn nuôi lợn ở hộ tại xã
  Xuân Nộn .84
  4.2.4.1 Thuận lợi .84
  4.2.4.2 Khó khăn .84
  4.3 Một số đề xuất định hướng và giải pháp chủ yếu nâng cao HQKT chăn nuôi lợn cho bà
  con nông dân 86
  4.3.1 Những căn cứ đề xuất và phương hướng nâng cao HQKT chăn nuôi lợn 86
  4.3.1.1 Các căn cứ .86
  4.3.1.2 Phương hướng phát triển và nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi lợn của xã Xuân Nộn 87
  4.3.3 Các giải pháp phát triển chăn nuôi lợn cho hộ nông dân 90
  4.3.3.1 Biện pháp và giải pháp về giống .90
  4.3.3.2 Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nông dân 92
  4.3.3.3 Tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ 94
  4.3.3.4 Biện pháp và giải pháp về vốn 97
  4.3.3.5 Biện pháp và giải pháp về thức ăn 99
  4.3.3.6 Biện pháp và giải pháp thú y và phòng dịch bệnh 100
  4.3.3.7 Một số giải pháp khác .103
  4.3.3 Dự kiến kết quả hiệu quả chăn nuôi lợn ở xã Xuân Nộn năm 2010-2012 105
  Phần V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .105
  5.1 Kết luận 106
  iv5.2 Khuyến nghị .106
  vDANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1 Tình hình xuất nhập khẩu thịt lợn (thịt xẻ) ở một số nước trên thế giói
  19
  Bảng 2.2 Sản lượng thịt lợn của 10 nước sản xuất nhiều nhất trên TG .20
  Bảng 2.3 Số lượng lợn phân theo vùng ở Việt Nam 2005-2007 22
  Bảng 3.1 Tình hình biến động đất đai của xã Xuân Nộn trong 3 năm 2006-2008
  31
  Bảng 3.2: Tình hình lao động xã Xuân Nộn 33
  Bảng 3.3 Cơ sở hạ tầng của xã năm 2008 35
  Bảng 3.4 Tình hình phát triển và cơ cấu kinh tế của xã Xuân Nộn 2006-2008 37
  Bảng 3.5 Bảng các hộ điêu tra năm 2008 .39
  Bảng 4.1 Quy mô đàn và sản lượng chăn nuôi của xã Xuân Nộn (2006-2008) .44
  Bảng 4.2 Tình hình chăn nuôi lợn chia theo tại xã (2006-2008) .46
  Bảng 4.3 Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, lợn nái (năm 2008)
  49
  Bảng 4.4 Hiệu quả chăn nuôi lợn thịt theo quy mô chăn nuôi (năm 2008) 50
  Bảng 4.5 Kết quả hiệu quả kinh doanh lợn nái của các nhóm hộ điều tra theo quy
  mô chăn nuôi (năm 2008) .53
  Bảng 4.6 Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt, lợn nái theo phương
  thức chăn nuôi (năm 2008) .55
  Bảng 4.7 Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt theo phương thức chăn nuôi (năm
  2008) .56
  Bảng 4.8 Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn nái chia theo phương thức
  chăn nuôi (năm 2008) .58
  Bảng 4.9 Hiệu quả kinh tế theo hình thức chuyên chăn nuôi lợn (tính bình quân
  cho một hộ điều tra năm 2008) .60
  Bảng 4.10 Kết quả, hiệu quả kinh tế theo hình thức chăn nuôi lợn bình quân một
  hộ điều tra năm 2008 61
  Bảng 4.11 Kết quả hiệu quả chăn nuôi lợn của nhóm hộ chăn nuôi lợn theo mô
  hình chăn nuôi lợn tính trên 100kg thịt hơi XC (năm 2008) 63
  Bảng 4.12 Một số chỉ tiêu hiệu quả xã hội của nhóm hộ điều tra (tính bình quân
  cho một hộ điều tra năm 2008) .66
  Bảng 4.13 Một số chỉ tiêu về xử lý chất thải chăn nuôi lợn của nhóm hộ (năm
  2008) .68
  Bảng 4.14 Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn theo giống (năm 2008) 69
  Bảng 4.15 Kết quả hiệu quả chăn nuôi lợn theo kiểu chuồng (năm 2008) 71
  Bảng 4.16 Chi phí của hộ chăn nuôi lợn theo quy mô chăn nuôi (tính bình quân
  cho 100kg thịt lợn hơi) .72
  Bảng 4.17 Chi phí chăn nuôi lợn theo phương thức chăn nuôi (tính bình quân
  cho 100kg thịt hơi) .74
  Bảng 4.18 Chi phí chăn nuôi lợn nái ở nhóm hộ điều tra chia theo quy mô 75
  Bảng 4.19 Vốn đầu tư cho sản xuất chăn nuôi của các nhóm hộ điều tra năm
  2008 76
  Bảng 4.20 Tình hình dịch bệnh của vật nuôi tại các nhóm hộ điều tra năm 2008
  77
  Bảng 4. 21 Tình hình chăm sóc và công tác thú y điều tra hộ nông dân năm 2008
  78
  Bảng 4.22 Ý kiến của các hộ về phát triển chăn nuôi lợn ở xã Xuân Nộn .88
  Bảng 4.23 Mục tiêu và kế hoạch phát triển chăn nuôi lợn tại xã Xuân Nộn 89
  viBảng 4.24 Dự kiến nguồn giống trong những năm tới của xã Xuân Nộn 91
  Bảng 4.25 Dự kiến nhu cầu vốn vay cho chăn nuôi lợn giai đoạn 2010-2012 99
  Bảng 4.26 Công thức pha trộn thức ăn cho lợn thịt (ngoại × nội) 100
  Bảng 4.27 Một số bệnh cần tiêm phòng ở lợn 102
  Bảng 4.28 Cách điều trị một số bệnh thường gặp ở lợn .103
  Bảng 4.29 Dự kiến kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn ở xã năm 2010-2012 105
  viiDANH MỤC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ
  Đồ thị 4.2 Giá một số thức ăn hỗn hợp cho lợn tại thị trường Việt Nam năm
  2008 82
  Đồ thị 4.3 Giá một số sản phẩm thịt lợn trên thị trường Việt Nam năm 2008.83
  Sơ đồ 4.1: Cung cấp giống 91
  Sơ đồ 4.2: Kênh tiêu thụ lợn thịt và lợn con tại địa phương .95
  Sơ đồ 4.3: Kênh tiêu thụ lợn thịt và lợn con ngoài địa phương .96
  viiiDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
  BQ: Bình quân
  HQKT: Hiệu quả kinh tế
  XC: Xuất chuồng
  TT: Thể trọng
  TL: Trọng lượng
  ixPhần I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế nhưng hiện nay
  vẫn còn khoảng gần 80% dân số sống bằng nghề nông, trong đó chăn nuôi là một
  trong những ngành trọng điểm để phát triển nông nghiệp ở nước ta. Thực hiện chủ
  trương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, giá trị sản phẩm trong
  chăn nuôi ngày càng tăng lên, năm 2007 đã đạt 57.741 nghìn tỷ đồng gấp 3.75 lần
  giá trị sản phẩm chăn nuôi của năm 1995. Tỷ trọng giá trị sản phẩm của ngành chăn
  nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đã tăng từ 18.9% lên 24.4%. Ngành
  chăn nuôi từng bước trở thành một ngành sản xuất hàng hóa chiếm tỉ trọng lớn
  trong sản xuất nông nghiệp, được coi là một ngành sản xuất hàng hóa chiếm tỉ trọng
  lớn trong sản xuất nông nghiệp, được coi là ngành mũi nhọn trong công tác xóa đói
  giảm nghèo cho nông dân.
  Trong chăn nuôi con lợn được coi là con vật dễ nuôi và được bà con nông
  dân chăn nuôi nhiều. Lợn được xếp là loại ăn tạp, thích ứng với mọi hoàn cảnh chăn
  nuôi, khả năng tăng trọng cao thời gian nuôi ngắn nên quay vòng sản phẩm nhanh.
  Thịt lợn cẩn thiết cho nhu cầu dinh dưỡng, không chỉ phù hợp với người dân Việt
  Nam mà còn phù hợp với nhiều nước trên thế giới. Mức tiêu thụ thịt lợn tính trên
  đầu người ở nhiều nước trên thế giới chiếm tỉ lệ cao so với các loại thịt khác. Ở
  Đức số kg thịt lợn tính trên đầu người là 49.2% kg chiếm 54.7% trên tổng số trứng
  và thịt. Ở Pháp tỉ lệ đó là 38.7%, Thụy Điển 48.24%, Đan Mạch là 57.46%, Hà Lan
  51.35%, Trung Quốc là 62.16%. Việt Nam là 72.94% trên tổng số các loại thịt được
  tiêu thụ năm 2005(FAO 2006).
  Những năm gần đây, đời sống của nhân dân ta không ngừng được cải thiện
  và nâng cao, nhu cầu về thịt trong đó chủ yếu là thịt lợn ngày càng tăng cả về số
  lượng và chất lượng đã thúc đẩy ngành chăn nuôi lợn bước sang một giai đoạn mới,
  đó là phát triển chăn nuôi lợn có tỉ lệ nạc cao. Ngành chăn nuôi phát triển mạnh mẽ
  năm sau cao hơn năm trước từ 3-7% cả về đầy lợn và sản lượng cũng như chất
  lượng thịt lợn. Chăn nuôi lợn theo phương hướng tận dụng, nuôi những giống lợn
  chịu kham khổ nhưng năng suất và chất lượng thấp chỉ tồn tại ở những vùng kinh tế
  1còn khó khăn, không còn phù hợp với xu hướng phát triển. Chăn nuôi lợn đã dần
  dần trở thành chăn nuôi sản xuất hàng hoá, có kế hoạch đầu tư, tính toán hiệu quả
  kinh tế. Nhiều cơ sở giống từ trung ương đến các địa phương đã được quan tâm đầu
  tư, nâng cấp về chuồng trại, các thiết bị kỹ thuật, con giống có năng suất cao để
  nhân giống và đưa vào sản xuất.
  Xã Xuân Nộn với điều kiện tự nhiên về khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp với
  chăn nuôi lợn. Hiện tại xã đã có rất nhiều gia đình chăn nuôi lợn và cũng có nhiều
  trang trại chăn nuôi lợn. Phát triển chăn nuôi lợn nâng cao được thu nhập cho dân
  và phát triển chung kinh tế toàn xã. Tuy nhiên việc chăn nuôi lợn hiện nay vẫn
  mang tính chất tự túc tự phát mạnh ai nấy làm, chăn nuôi theo phương thức lấy
  công làm lãi nhằm tận dụng những sản phẩm phụ trong ngành trồng trọt, trong sinh
  hoạt, lấy phân bón và tận dụng lao động nhàn rỗi trong gia đình do vậy hiệu quả
  kinh tế chưa cao.
  Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng
  và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở hộ
  nông dân tại xã Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn trong hộ
  nông dân, đồng thời xác định những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong
  chăn nuôi lợn để làm cơ sở đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu
  quả kinh tế trong chăn nuôi lợn ở hộ nông dân, góp phần nâng cao thu nhập của hộ
  nông dân của xã trong thời gian tới.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  Hệ thống hoá cơ sơ lý luận và cơ sở thực tiễn về hiệu quả kinh tế trong chăn
  nuôi lợn ở hộ hiện nay.
  Đánh giá đúng thực trạng hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở hộ nông dân. Phân
  tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn ở xã.
  Đề xuất định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong
  chăn nuôi lợn góp phần nâng cao thu nhập hộ nông dân ở xã Xuân Nộn.
  21.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Đối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu những vấn đề về kinh tế - kỹ thuật, tổ chức sản xuất gắn liền với
  hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn trong hộ nông dân ở xã Xuân Nộn – Đông Anh – Hà
  Nội.
  Nghiên cứu các hộ gia đình chăn nuôi lợn ở xã Xuân Nộn.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả kinh tế của chăn nuôi lợn và các vấn đề có quan hệ với nó trong nông hộ ở
  xã Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội.
  Về không gian nghiên cứu: xã Xuân Nộn – Đông Anh – Hà Nội.
  Về thời gian nghiên cứu:
  + Phân tích thực trạng phát triển và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở xã từ
  năm 2006-2008.
  + Dự báo khả năng phát triển chăn nuôi lợn và nâng cao hiệu quả kinh tế
  chăn nuôi lợn ở xã đến năm 2010-2012.
  + Thực hiện đề tài từ 25/12/2008-25/05/2009.

  Xem Thêm: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cáo hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở hộ nông dân tại xã xuân nộn đông anh hà nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cáo hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn ở hộ nông dân tại xã xuân nộn đông anh hà nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status