Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Triển vọng của ngành hàng thảo quả ở lào cai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Triển vọng của ngành hàng thảo quả ở lào cai

  LêI C¶M ¥N
  Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp võa qua, ®Ó hoµn thµnh ®îc luËn v¨n tèt
  nghiÖp, ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n t«i ®· nhËn ®îc rÊt nhiÒu sù quan t©m gióp
  ®ì cña c¸c tËp thÓ, c¸c c¸ nh©n trong vµ ngoµi trêng.
  Tríc hÕt, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o Khoa KT & PTNT –
  Trêng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i hoµn thµnh
  luËn v¨n tèt nghiÖp.
  §Æc biÖt, t«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ Minh
  HiÒn ®· tËn t×nh híng dÉn t«i trong suèt qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n
  T«i xin ch©n thµnh c¶m ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ nh©n viªn cña Tæ chøc
  ph¸t triÓn Hµ Lan, Ban l·nh ®¹o cïng toµn thÓ nh©n d©n x· T¶ Ph×n ®· t¹o mäi
  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho t«i hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
  Cuèi cïng, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®· khÝch lÖ, cæ
  vò t«i hoµn thµnh luËn v¨n thùc tËp tèt nghiÖp nµy.
  T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
  Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2010
  Sinh viªn
  Vâ ThÞ DiÖu Thóy
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  3Khoa kinh tế & PTNT
  BQ Bình quân
  CC Cơ cấu
  DNTN Doanh nghiệp tư nhân
  DT Doanh thu
  DV Dịch vụ
  ĐBSCL Đồng bằng Sông Cửu Long
  ĐVT Đơn vị tính
  HTX Hợp tác xã
  NĐ – CP Nghị định Chính phủ
  NTTS Nuôi trồng thủy sản
  SL Sản lượng
  SNV Tổ chức phát triển Hà Lan
  SX Sản xuất
  TSCĐ Tài sản cố định
  TTCN Tiểu thủ công nghiệp
  PHẦN I: MỞ ĐẦU
  1.1 Tính cấp thiết đề tài
  Thảo quả là loài cây lâm sản ngoài gỗ phân bố tự nhiên ở vùng núi cao có
  khí hậu ẩm và cận nhiệt đới. Thích hợp với các loại đất tốt còn mang tính chất
  đất rừng. Ở Châu Á, Thảo quả được trồng ở các nước Ấn Độ, Nepal, Trung
  Quốc, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Lào. Ở Việt Nam thảo quả được trồng
  chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc nước ta như Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang
  và Yên Bái.
  4Khoa kinh tế & PTNT
  Thảo quả dùng làm gia vị thực phẩm, hạt Thảo quả có chứa hàm lượng
  tinh dầu từ 1-1,5%. Đặc biệt Thảo quả là một loại dược liệu dùng làm thuốc để
  chữa trị bệnh. Vì vậy Thảo quả là một loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh
  tế cao.
  Theo các cơ quan quản lý địa phương cho biết, việc phát triển gây trồng
  Thảo quả đã và đang góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.
  Nhiều địa phương đã coi Thảo quả là cây trồng chính thay thế cây thuốc phiện ở
  vùng cao. Chính vì Thảo quả có giá trị kinh tế cao nên diện tích trồng cây này
  những năm qua tăng rất nhanh và sản xuất Thảo quả nhằm mục đích thương mại
  mới thực sự bắt đầu từ khoảng 10 năm trước kể từ khi giao dịch thương mại
  giữa Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu phát triển. Hiện nay, hơn 95% lượng
  Thảo quả sản xuất ở Lai Châu và Lào Cai được bán cho Trung Quốc qua con
  đường thương mại không chính thức thông qua các thương lái người Hoa. Mặc
  dù Thảo quả mang lại thu nhập cho nông dân, nhưng tiềm năng kinh tế của nông
  sản này vẫn chưa được khai thác triệt để nhằm xóa đói giảm nghèo cho khoảng
  12.000 hộ nghèo phụ thuộc chủ yếu vào Thảo quả của hai tỉnh này.
  Năm 2008, Tổ chức phát triển Hà Lan SNV đã phối hợp với Sở Thương
  mại và Du lịch (TM&DL); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  (NN&PTNT); và Trung tâm khuyến nông (TTKN) triển khai chương trình phát
  triển chuỗi giá trị Thảo quả phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo tại các xã
  vùng cao của tỉnh Lào Cai.
  Lào Cai là tỉnh sản xuất Thảo quả chính, quan trọng nhất, với 6 huyện / thị
  canh tác Thảo quả bao gồm: Bát Xát, Văn Bàn, SaPa, Mường Khương, Bảo Thắng
  và Lào Cai. Thảo quả Lào Cai cũng được đánh giá là có chất lượng tốt nhất.
  Xã Tả Phìn – huyện SaPa – tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương
  nằm trong vùng quy hoạch phát triển Thảo quả hiện nay nhằm giảm nghèo cho
  địa phương. Do vậy, phần lớn người dân ở đây đều tham gia canh tác thảo quả
  tạo ra tiềm năng lớn cho địa phương.
  5Khoa kinh tế & PTNT
  Hiện nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về kiến thức bản địa liên
  quan đến lâm sản ngoài gỗ. Nhà nước cũng đã có một số chính sách để ngành
  hàng Thảo quả thực sự là một ngành chính đóng vai trò quan trọng trong phát
  triển kinh tế nông hộ. Tuy nhiên những nghiên cứu để phát triển ngành hàng
  Thảo quả còn rất ít, vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
  Xuất phát từ các thực tiễn nêu trên, được sự đồng ý của khoa kinh tế và
  phát triển nông thôn trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Tổ chức phát triển
  Hà Lan SNV, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích ngành hàng
  Thảo quả ở xã Tả Phìn – huyện SaPa – Tỉnh Lào Cai ”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Phân tích và chẩn đoán sự phát triển của ngành hàng Thảo quả ở xã Tả
  Phìn. Từ đó đưa ra các hướng tác động phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển ngành
  hàng Thảo quả ở xã Tả Phìn - Huyện SaPa – Tỉnh Lào Cai.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  1- Góp phần hệ thống hoá lý luận và thực tiễn về ngành hàng và ngành hàng
  Thảo quả.
  2- Xác định được các tác nhân tham gia vào ngành hàng và sự điều phối các
  hoạt động của các tác nhân trong ngành.
  3- Phân tích đánh giá hiệu quả và chẩn đoán ngành hàng Thảo quả.
  4- Đề xuất một số bài học kinh nghiệm và các giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình
  phát triển ngành hàng Thảo quả ở xã Tả Phìn – huyện SaPa – Tỉnh Lào Cai.
  1.3 Đối tượng & phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.1.1 Phạm vi nội dung: Nghiên cứu ngành hàng Thảo quả
  1.31.2 Phạm vi thời gian: Số liệu được thu thập từ năm 2007 đến 2009
  1.3.1.3 Phạm vi không gian: Xã Tả Phìn - Huyện SaPa – Tỉnh Lào Cai.
  1.3.2 Đối tượng nghiên cứu
  6Khoa kinh tế & PTNT
  Là tác nhân (hộ sản xuất, doanh nghiệp, HTX, các cơ quan chuyên môn,
  ) tham gia sản xuất kinh doanh Thảo quả ở xã Tả Phìn - huyện SaPa – Tỉnh
  Lào Cai.
  PHẦN II: CÁC VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÀNH HÀNG
  THẢO QUẢ
  2.1 Một số khái niệm cơ bản
  2.1.1 Khái niệm ngành hàng
  Hiện nay có rất nhiều khái niệm về ngành hàng, mặc dù không mâu thuẫn
  nhưng cũng có sự khác nhau khi phân tích các khía cạnh về sản phẩm, tác nhân,
  tổ chức trong ngành hàng.
  7Khoa kinh tế & PTNT
  Theo các nhà nghiên cứu Pháp: Ngành hàng là tổng thể tất cả các hoạt
  động được gắn bó chặt chẽ với nhau theo chiều dọc từ sản xuất, chế biến, vận
  chuyển của một hay một nhóm sản phẩm giống nhau mà cuối cùng là để thoả
  mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
  Durufle (1988): Ngành hàng là một tổng thể của các tác nhân kinh tế
  tham gia trực tiếp vào sản xuất, chế biến, vận chuyển và phân phối đến tận thị
  trường của một sản phẩm.
  Montigaud (1992): Ngành hàng là tổng thể các hoạt động liên quan chặt
  chẽ theo chiều dọc đối với một sản phẩm (hay nhiều sản phẩm cùng nhóm) và
  cuối cùng là để thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng.
  Malassis (1992): Khái niệm ngành hàng có quan hệ tới một hay một nhóm
  sản phẩm có liên quan, các sản phẩm này có quan hệ bổ sung hoặc có thể thay
  thể cho nhau. Quan điểm tiếp cận ngành hàng cho phép xác định các tác nhân
  (hãng, công ty, thương lái, hộ nông dân ) và các đặc trưng của họ về thể chế,
  quá trình hoạt động, qui mô sản xuất và khả năng thương thuyết thoả thuận, các
  công nghệ sử dụng và mối quan hệ sản xuất, vai trò của giao dịch, các mối quan
  hệ mang tính quyền lực của ngành hàng trong quá trình hình thành giá.
  Pierre Fabre (1994): Người ta gọi ngành hàng sản xuất là tổng thể các tác
  nhân (hay các bộ phận của các tác nhân) kinh tế góp phần trực tiếp tạo ra sản
  phẩm cuối cùng. Như vậy, ngành hàng vạch ra các hoạt động kế tiếp nhau, bắt
  đầu từ thượng nguồn (đầu vào) của một nguyên liệu – hay của một sản phẩm
  trung gian – cho đến hạ nguồn (đầu ra), sau nhiều giai đoạn chuyển hoá/giá trị
  hoá đối với một hay nhiều sản phẩm cuối cùng đưa đến với người tiêu dùng.
  Chính xác hơn, chúng ta có thể hiểu ngành hàng sản xuất là toàn bộ các
  tác nhân (hay bộ phận của tác nhân) kinh tế góp phần trực tiếp vào sản xuất, chế
  biến và đưa vào thị trường của cùng một sản phẩm nông nghiệp (hay chăn nuôi).
  Như vậy, ngành hàng là một chuỗi các hoạt động kinh tế, chẳng hạn từ
  việc trồng mía đến đường tinh khiết, từ trồng bông đến các mặt hàng dệt may, từ
  8Khoa kinh tế & PTNT
  việc nuôi lợn đến giết mổ, là đồ hộp Ngành hàng cho phép mô tả, từ đầu vào
  đến đầu ra, chuỗi các hoạt động chế biến và phân bổ làm giá trị hoá các nguồn
  lực của đất nước.
  Ngành hàng là một chuỗi các hoạt động kinh tế được tạo ra bởi các tác
  nhân tham gia vào ngành hàng từ khâu sản xuất nguyên liệu đầu vào đến sản
  phẩm tiêu dùng cuối cùng.
  2.1.2 Khái niệm về các bộ phận cấu thành của ngành hàng
  2.1.2.1 Tác nhân
  Tác nhân là một tế bào sơ cấp với các hoạt động kinh tế, là trung tâm hoạt
  động độc lập và tự quyết định hành vi của mình. Có thể hiểu rằng: Tác nhân là
  những hộ, những doanh nghiệp tham gia trong ngành hàng thông qua hoạt
  động kinh tế của họ.
  Theo nghĩa rộng người ta phân tác nhân thành từng nhóm để chỉ tập hợp
  các chủ thể có cùng một loại hoạt động. Ví dụ, tác nhân “nông dân để chỉ tập
  hợp tất cả các hộ nông dân; tác nhân “thương nhân để chỉ tập hợp tất cả các hộ
  thương nhân; tác nhân “bên ngoài” chỉ tất cả các chủ thể ngoài phạm vi không
  gian phân tích.
  Trên thực tế có một số tác nhân chỉ tham gia vào một ngành hàng nhất
  định và có nhiều tác nhân có mặt trong nhiều ngành hàng của nền kinh tế quốc
  dân. Có thể phân loại các tác nhân thành một số nhóm tuỳ theo bản chất hoạt
  động chủ yếu trong ngành hàng như sản xuất của cải, chế biến, tiêu thụ và dịch
  vụ, hoạt động tài chính và phân phối .
  Trong thực tế, một tác nhân có thể có nhiều hoạt động khác nhau. Vì
  vậy, khi phân tích tuỳ theo từng điều kiện cụ thể mà xác định các tác nhân tham
  gia trong từng ngành hàng với chức năng cụ thể cho chính xác, tránh hiện tượng
  bỏ sót hay phân tích trùng lặp nhiều lần hoạt động của các tác nhân.
  9Khoa kinh tế & PTNT
  Trong phân tích ngành hàng theo luồng hàng, người ta thường chia thành
  các tác nhân sau: Người sản xuất, người thu gom, người bán buôn, người chế
  biến, người bán lẻ, người tiêu dùng cuối cùng.
  2.1.2.2 Chức năng
  Mỗi tác nhân có những hoạt động kinh tế riêng, đó chính là chức năng
  của nó trong chuỗi hàng. Tên chức năng thường trùng với tên tác nhân. Mỗi tác
  nhân có thể có một hay một vài chức năng. Các chức năng kế tiếp nhau tạo nên
  sự chuyển dịch về mặt tính chất của luồng vật chất trong ngành hàng. Các tác
  nhân đứng sau thường có chức năng hoàn thiện sản phẩm của các tác nhân đứng
  trước kề nó cho đến khi chức năng của các tác nhân cuối cùng ở luồng hàng kết
  thúc thì ta đã có sản phẩm cuối cùng của ngành hàng.
  2.1.2.3 Sản phẩm
  Trong ngành hàng, mỗi tác nhân đều tạo ra sản phẩm riêng của mình.
  Trừ những sản phẩm bán lẻ cuối cùng, sản phẩm bán lẻ của mọi tác nhân khác
  chưa phải là sản phẩm cuối cùng của ngành hàng mà chỉ là kết quả hoạt động
  kinh tế, là “đầu ra” của quá trình sản xuất của từng tác nhân. Trong ngành hàng,
  sản phẩm của các tác nhân trước là chi phí trung gian của các tác nhân kề nó.
  Chỉ có sản phẩm của tác nhân cuối cùng trước khi đến tay người tiêu dùng mới
  là sản phẩm cuối cùng của ngành hàng. Do tính chất phong phú về chủng loại
  sản phẩm nên trong phân tích ngành hàng thường chỉ phân tích sự vận hành của
  các sản phẩm chính.
  2.1.2.4 Mạch hàng
  Mạch hàng là khoảng cách giữa hai tác nhân. Mạch hàng chứa đựng
  quan hệ kinh tế giữa hai tác nhân và những hoạt động chuyển dịch về sản phẩm.
  Qua từng mạch hàng, giá trị của sản phẩm được tăng thêm và do đó giá cả cũng
  được tăng thêm do các khoản giá trị mới sáng tạo ra ở từng tác nhân. Điều đó
  thể hiện sự đóng góp của từng tác nhân trong việc tạo nên GDP của ngành hàng.
  2.1.2.5 Luồng hàng
  10Khoa kinh tế & PTNT
  Những mạch hàng liên tiếp được sắp xếp theo trật tự từ tác nhân đầu tiên
  đến tác nhân cuối cùng sẽ tạo nên các luồng hàng trong mỗi ngành hàng.
  Luồng hàng thể hiện sự lưu chuyển các luồng vật chất do kết quả hoạt
  động kinh tế của hệ thống tác nhân khác nhau ở từng công đoạn sản xuất, chế
  biến và lưu thông đến từng chủng loại sản phẩm cuối cùng.
  2.1.2.6 Luồng vật chất
  Luồng vật chất bao gồm nhiều tập hợp liên tiếp những sản phẩm do các
  tác nhân tạo ra được lưu chuyển từ tác nhân này qua các tác nhân khác kề sau nó
  trong từng luồng hàng. Trong phân tích ngành hàng, thông thường người ta chỉ
  đề cập đến luồng vật chất của những sản phẩm chính.
  2.2 Nội dung chủ yếu của phân tích ngành hàng
  Theo các tài liệu nghiên cứu về phân tích ngành hàng trong và ngoài
  nước, nội dung chủ yếu của phân tích ngành hàng gồm các vấn đề chủ yếu sau:
  1. Xác định ngành hàng
  2. Phân tích kết quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng thông qua hệ
  thống chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh tế với hai nội dung là phân tích tài chính
  và phân tích kinh tế.
  3. Rút ra kết luận chung và những đề xuất về mặt kinh tế xã hội cho sự phát triển
  của ngành hàng.
  2.2.1 Xác định ngành hàng
  Trong một ngành hàng, xuất phát từ điểm ban đầu là việc tạo ra một sản
  phẩm nhất định trải qua quá trình gia công, chế biến và lưu thông đã tạo ra các
  luồng chuyển dịch vật chất và cuối cùng chọn đã cho ra nhiều loại sản phẩm
  khác nhau. Để tạo ra các luồng hàng đó cần phải có các tác nhân tham gia trong
  mạch hàng với từng chức năng riêng biệt. Các tác nhân đó tạo ra các sản phẩm
  khác nhau nhằm đáp ứng các yêu cầu chuyển dịch và tổng hợp các luồng hàng
  đó sẽ tạo ra một ngành hàng nhất định.
  11Khoa kinh tế & PTNT
  Để có thể đáp ứng được các yêu cầu phân tích ở các bước cần giải quyết
  một số nội dung cụ thể sau:
  * Đặt tên cho ngành hàng
  Đây là việc làm đầu tiên của phân tích ngành hàng. Tuỳ theo yêu cầu
  nghiên cứu mà đặt tên cho ngành hàng. Thông thường tên ngành hàng là tên của
  sản phẩm chính của tác nhân đầu tiên trong ngành hàng. Ví dụ: ngành hàng lúa,
  ngành hàng bông .
  * Xác định hệ thống tác nhân trong ngành hàng
  Đây là một việc khá quan trọng vì phân tích ngàng hàng là phân tích kết
  quả và hiệu quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng. Do đó yêu cầu
  phải xác định đúng và đầy đủ mọi tác nhân tham gia vào ngành hàng, lựa chọn
  và phân nhóm các tác nhân, sắp xếp chúng theo một trật tự hợp lý trong từng
  mạch hàng, luồng hàng. Mỗi ngành hàng khác nhau trong mỗi phạm vi nghiên
  cứu khác nhau sẽ bao gồm các loại tác nhân khác nhau.
  * Mô tả quan hệ giữa các tác nhân
  Việc mô tả các tác nhân trong ngành hàng dựa trên cơ sở chức năng hoạt
  động của từng tác nhân, sản phẩm mà các tác nhân tạo ra và mối quan hệ giữa
  chúng trong ngành hàng. Ngoài ra còn phải chỉ rõ được mối quan hệ mật thiết giữa
  các tác nhân thông qua các luồng vật chất lưu chuyển và phương thức thanh toán.
  * Lập sơ đồ ngành hàng
  Đây chính là việc mô tả cấu trúc hoạt động của ngành hàng, Căn cứ vào
  hệ thống các tác nhân đã được xác định, chức năng và quan hệ giữa các tác nhân
  đã được mô tả để lập sơ đồ ngành hàng. Sơ đồ ngành hàng phải thể hiện được
  mối quan hệ giữa các tác nhân qua các giai đoạn sản xuất, chế biến và lưu thông
  cũng như các hoạt động cung cấp đầu vào và được ghi nhận với số lượng vật
  chất lưu chuyển qua từng mạch hàng.
  Trong sơ đồ ngành hàng, mỗi tác nhân tham gia trong ngành hàng được
  biểu diễn bởi các hình chữ nhật thể hiện sự cấu thành một “lãnh thổ” kinh tế
  12Khoa kinh tế & PTNT
  đóng kín bởi một “biên giới”. Mối quan hệ giữa các tác nhân với nhau thể hiện
  sự lưu chuyển của các luồng vật chất qua từng mạch hàng được biểu thị bằng
  các mũi tên với các ký hiệu khác nhau cho từng loại sản phẩm trung gian.
  Ngay sau khi xác định được các luồng hàng thì điều quan trọng là phải
  xác định được lượng vật chất trao đổi cũng như các giá trị tiền tệ mà chúng biểu
  thị. Lượng vật chất và lượng giá trị đó sẽ được ghi đầy đủ ở khoảng cách giữa
  các tác nhân hoặc phần bên dưới của các tác nhân trong ô hình chữ nhật. Việc
  xác định lượng vật chất lưu chuyển còn dựa vào các hệ số kỹ thuật. Thông
  thường có hai loại sơ đồ: Sơ đồ biểu diễn về các đại lượng vật chất và sơ đồ biểu
  diễn về mặt giá trị của ngành hàng.
  - Lập sơ đồ về luồng vật chất dựa trên quan hệ mô tả quan hệ giữa các tác
  nhân, các hệ số kỹ thuật. Trong sơ đồ biểu diễn về các đại lượng vật chất, từng
  loại sản phẩm lưu chuyển được ký hiệu bằng từng loại mũi tên khác nhau.
  - Lập sơ đồ về giá trị dựa trên cơ sở sơ đồ về luồng vật chất và đơn giá
  sản phẩm. Trong sơ đồ về giá trị chỉ còn một loại mũi tên ký hiệu về sự vận
  hành của luồng tiền qua từng tác nhân.
  Xác định ngành hàng là bước đầu tiên quan trọng của phân tích ngành
  hàng. Nếu không giải quyết tốt bước này sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối
  cùng của sự phân tích ngành hàng, vì trong một chừng mực nào đó chúng quyết
  định tới hình thức tổ chức của từng giai đoạn tổ chức sản xuất – kinh doanh
  trong ngành hàng. Do đó để xác định ngành hàng được tốt thì ngoài việc phải
  nghiên cứu để có thể hiểu sâu sắc và đầy đủ về ngành hàng, cần phải tổ chức tốt
  việc thu thập số liệu và các thông tin cần thiết có liên quan trực tiếp hoặc gián
  tiếp đến ngành hàng. Thiết lập được sơ đồ ngành hàng với các số liệu, thông tin
  đầy đủ chính xác sẽ giúp cho việc phân tích được thực hiện, từ đó sẽ rút ra được
  những kết luận và đề xuất xác đáng cho các nhà hoạch định chính sách có cơ sở
  đề ra các chính sách hợp lý về chiến lược phát triển ngành hàng. Sơ đồ ngành
  13Khoa kinh tế & PTNT
  hàng là bức tranh suy rộng của toàn bộ ngành hàng trong phạm vi nghiên cứu
  trên cơ sở các mẫu đại diện. Từ đây cũng có thể biết được giá trị gia tăng của
  toàn bộ ngành hàng.
  2.2.2 Phân tích kết quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng
  Việc phân tích kết quả hoạt động của các tác nhân trong ngành hàng được
  thực hiện thông qua hệ thống các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh tế với hai nội
  dung là phân tích tài chính và phân tích kinh tế.
  - Trong phân tích tài chính mọi chi phí và kết quả sản xuất chỉ được tính
  cho các khoản mua vào, bán ra, không tính cho các khoản tự sản tự tiêu.
  - Trong phân tích kinh tế, mọi chi phí và kết quả sản xuất đều được tính
  cho tất cả các khoản mua vào, bán ra và tự sản tự tiêu.
  2.2.3 Kết luận và đề xuất
  Sau khi phân tích kết quả hoạt động của các tác nhân cần rút ra kết luận
  và đề xuất về mặt kinh tế xã hội cho sự phát triển của ngành hàng.
  2.3 Vai trò của ngành hàng đối với xóa đói giảm nghèo
  2.3.1 Tạo ra khối lượng hàng hoá đa dạng phong phú phục vụ cho tiêu dùng
  Phát triển chuỗi giá trị là giải pháp hết sức quan trọng nhằm huy động tối
  đa các nguồn lực sẵn có ở nông thôn hay miền núi như tài nguyên thiên nhiên,
  nguồn nguyên liệu phế phẩm của nông nghiệp được huy động vào quá trình sản
  xuất kinh doanh, cũng như khai thác nguồn vốn trong nhân dân, cơ sở kỹ thuật
  và những kỹ năng, kỹ xảo của người lao động. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh sản xuất
  nhằm tạo ra ngày càng nhiều hàng hoá chất lượng tốt, phục vụ đắc lực cho nhu
  cầu tiêu dùng của người dân cũng như cho thị trường xuất khẩu hàng hóa ra
  nước ngoài ngày càng phong phú hơn.
  Ngày nay, sản xuất của làng nghề truyền thống phát triển theo hướng
  chuyên môn hoá, đa dạng hoá sản phẩm đã làm cho các làng nghề năng động
  14Khoa kinh tế & PTNT
  hơn. Trong khi chưa có điều kiện để phát triển kinh tế trang trại thì việc phát
  triển chuỗi ngành hàng đẩy mạnh sản xuất những mặt hàng như nông sản, may
  mặc, gốm sứ, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất
  khẩu là rất quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là thời gian qua ở các làng nghề
  truyền thống đã có hàng trăm ngàn hộ bỗng dần chuyển sang phát triển ngành
  hàng hoặc vừa sản xuất nông nghiệp, vừa sản xuất kinh doanh theo chuỗi ngành
  hàng. Vì thế, đã tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực sản xuất cho
  kinh tế nông thôn. Việc sản xuất trong các làng nghề truyền thống đang hướng
  vào những sản phẩm kỹ thuật cao, thị trường tiêu thụ rộng khắp chứng tỏ rằng:
  Sản xuất và lưu thông của hàng hoá của làng nghề truyền thống phát triển mang
  tính hàng hoá tập trung khá rõ nét.
  2.3.2 Giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn, miền núi
  Những năm gần đây, Đảng và nhà nước đã có nhiều biện pháp để giải
  quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn, miền núi như: Đẩy mạnh việc
  hợp tác lao động quốc tế, đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, thâm canh tăng
  vụ, phát triển chăn nuôi, phát triển thương mại dịch vụ Những biện pháp này ít
  nhiều đã có tác động tích cực giải quyết một phần công ăn việc làm cho người
  lao động ở đây. Song sản xuất nông nghiệp, bản thân nó không thể có khả năng
  giải quyết số lao động dư thừa ở nông thôn hiện nay. Cho nên, trong điều kiện
  diện tích dất canh tác ít, nguồn vốn hạn hẹp, lao động dư thừa thì việc tìm ra
  biện pháp hữu hiệu để giải quyết việc là cho người lao động là đòi hỏi cấp bách
  và có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn hiện nay. Một trong những giải pháp có
  chiến lược là phát triển chuỗi giá trị ở nông thôn với nhiều ngành đa dạng,
  phong phú và có khả năng phát tiển rộng khắp trong nông thôn. Sự phát triển
  của chuỗi giá trị không chỉ thu hút lao động ở gia đình, làng xã mình mà còn thu
  hút được nhiều lao động từ các địa phương khác đến làm thuê. Đồng thời phát
  triển chuỗi giá trị còn kéo theo nhiều nghề dịch vụ khác phát triển, tạo ra nhiều
  công ăn việc làm cho người lao động. Chẳng hạn, nghề chế biến lương thực,
  15Khoa kinh tế & PTNT
  thực phẩm tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, ngành tái chế tạo điều kiện
  cho mạng lưới thu gom nguyên liệu, phế liệu phát triển.
  2.3.3 Thúc đẩy gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống dân cư ở miền núi và
  tăng tích luỹ
  Người dân ở vùng nông thôn thuộc các tỉnh miền núi có thu nhập rất thấp.
  phần lớn họ là những nông dân sản xuất nông nghiệp cần mẫn để đảm bảo
  nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho gia đình và cho các đối tượng có
  nhu cầu khác. Nhiều nông dân kiếm được thêm thu nhập khi họ bán các sản
  phẩm nông nghiệp dư thừa ra thị trường tuy nhiên họ không chú trọng đến việc
  sản xuất các loại cây hàng hóa cho thị trường. Do đó, việc phát triển chuỗi
  ngành hàng nhằm giúp cho người nông dân cải thiện hoạt động sản xuất của
  mình tạo được nguồn thu nhập ổn định và đảm bảo hơn cho gia đình.
  Qua thực tế ở một số ngành hàng cho thấy, thu nhập của một lao động
  tham gia ngành hàng bao giờ cũng cao hơn thu nhập của một lao động thuần
  nông. Theo kết quả điều tra của Cục chế biến nông, lâm sản và ngành nghề nông
  thôn năm 1997 thì thu nhập bình quân/tháng từ hoạt động ngành nghề của một
  lao động thường xuyên là 430.000 đồng đối với cơ sở chuyên ngành nghề,
  263.000 đồng đối với hộ chuyên và 186.000 đồng đối với hộ kiêm, bằng 1.6 –
  3.9 lần so với hộ thuần nông nghiệp và bằng 1.5 – 3.5 lần so với lương tối thiếu.
  Giá trị tăng lên trong năm từ hoạt động ngành nghề là 11.247.000 đồng với cơ
  sở chuyên và 2.936.000 đối với hộ kiêm. Tuy khả năng tích luỹ được tách ra từ
  một lao động của một hộ ngành nghề chưa lớn và rất thấp so với cơ sở chuyên
  nhưng đã cao hơn rõ rệt so với các hộ thuần nông.
  Có thể thấy rõ thu nhập từ các hoạt động ngành nghề nông thôn cao hơn
  hẳn thu nhập của các hộ thuần nông. Thực tế này cho thấy đã có sự năng động
  trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ doanh nghiệp ngành nghề nông
  thôn cũng như tiềm năng to lớn trong việc tạo ra thu nhập cho người lao động
  trong khu vực này. Thu nhập từ các hoạt động ngành nghề phi nông nghiệp ngày
  16Khoa kinh tế & PTNT
  càng đóng vai trò quan trong trong thu nhập của các hộ kiêm. Trên cơ sở tạo
  công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, ngành nghề nông thôn
  được coi như là động lực làm chuyển dịch cơ cấu xã hội theo hướng tăng hộ
  giàu, giảm hộ nghèo, tăng phúc lợi xã hội cho người dân.
  Riêng đối với ngành hàng Thảo quả, trong những năm gần đây Thảo quả
  đã được xuất khẩu ra nước ngoài với sản lượng hàng nghìn tấn mỗi năm. Thảo
  quả đã trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ gia đình vùng cao ở
  các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Vì vậy, Thảo quả đã được đánh
  giá như một yếu tố quan trọng vừa góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng cao,
  vừa góp phần bảo vệ và phát triển rừng. Với nhận thức trên, nhiều địa phương
  đã có chủ trương khuyến khích người dân gây trồng Thảo quả. Diện tích Thảo
  quả gây trồng ở Việt Nam hiện nay khoảng 20.000 ha mà chủ yếu tập trung ở
  tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu. Thảo quả là cây giúp bà con nông dân xoá đói
  giảm nghèo, theo đánh giá của người dân địa phương ngoài thu nhập từ các cây
  hoa màu thì thu nhập từ Thảo quả chiếm 50%.
  2.4 Đặc điểm của ngành hàng Thảo quả
  Cây thảo quả là cây có vị thuốc, cây làm gia vị thường được dùng thêm vào
  bánh kẹo, chè lam, bột ngũ vị, phở Theo đông y, thảo quả có vị cay, chát, tính
  ôn, chữa đau bụng, đầy trướng, chữa sốt, sốt rét tiêu thực, làm thuốc lợi tiểu giải
  độc,
  Là một cây đặc sản, mặt hàng có giá trị kinh tế xuất khẩu cao được sử dụng
  trong nhiều lĩnh vực, song trong công nghiệp thực phẩm – làm gia vị chiếm tỷ
  trọng lớn hơn cả. Trong cuộc sống, người dân thường dùng thảo quả tươi muối
  để làm thức ăn, chữa bệnh. Thảo quả khô được sử dụng như một vị thuốc để
  chữa các bệnh về đường ruột, cảm lạnh Thảo quả là một cây có giá trị kinh tế
  cao, phù hợp với kinh tế vùng cao, vùng sâu vùng xa. Phát triển cây thảo quả
  hợp lý, bền vững sẽ tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc nâng cao đời sống, góp
  17Khoa kinh tế & PTNT
  phần xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ cây thuốc phiện đồng thời là yếu tố thúc đẩy
  sự phát triển kinh tế xã hội vùng núi và bảo tồn phát triển tài nguyên rừng.
  Với tính năng đa dạng như trên, thảo quả được khai thác và sử dụng rộng rãi
  trong hàng trăm ngành của nền kinh tế quốc dân và được chia làm các nhóm sản
  phẩm chính sau:
  - Sản xuất gia vị
  Có 40 công ty gia vị ở Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Hầu hết các
  công ty gia vị nằm ở TP. Hồ Chí Minh nhưng lượng thảo quả sử dụng rất hạn
  chế. Các công ty này sử dụng thảo quả làm gia vị cho món ăn, thực phẩm như
  thảo quả muối,
  - Làm thuốc đông y
  - Làm đồ uống: thảo quả có thể tạo hương thơm trong sữa, đồ uống có vị ngọt,
  đồ uống có cồn.
  - Các loại khác: thảo quả được sử dụng trong mỹ phẩm và nước hoa, làm sạch
  không khí, chất tạo hương thơm và một số tính năng khác.
  2.5 Tổng quan ngành hàng Thảo quả trên Thế Giới
  Trong thương mại quốc tế, thảo quả có nhiều loại khác nhau: thảo quả
  xanh hay còn gọi thảo quả nhỏ (Elettaria cardamomum) và thảo quả đen hay
  còn gọi thảo quả to (Amomum cardamomum).
  Thảo quả xanh và thảo quả đen là các sản phẩm khác nhau với chất lượng
  và công dụng khác nhau. Hiện nay vẫn chưa rõ thảo quả đen có phải là sản phẩm
  kém hơn được dùng thay thế cho thảo quả xanh hay không. Vị của hai loại thảo
  quả này rất khác nhau: thảo quả xanh có vị thơm ngọt còn thảo quả đen thì có vị
  cay và mùi khói. Thảo quả xanh được dùng rộng rãi hơn, nhất là ở vùng
  Scandinavi và Trung Đông.
  ã Về sản xuất
  Tổng sản lượng của cả thảo quả đen và thảo quả xanh trên Thế giới ước
  đạt 48.000 MT tấn / năm, trong đó thảo quả xanh chiếm phần lớn.

  Xem Thêm: Triển vọng của ngành hàng thảo quả ở lào cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Triển vọng của ngành hàng thảo quả ở lào cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status