Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của kiều hối lên xóa đói giảm nghèo ở Ấn độ English

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của kiều hối lên xóa đói giảm nghèo ở Ấn độ English

  contents
  nRWH  LL
  aFNQRZOHGJHPHQWV LLL
  1. INTRODUCTION 2
  2. REMITTANCES AND ECONOMIC DEVELOPMENT:
  REVIEW OF LITERATURE . 4
   lLQN EHWZHHQ rHPLWWDQFHV DQG +RXVHKROG dHYHORSPHQW 
   lLQN EHWZHHQ rHPLWWDQFHV DQG *dp 
   lLQN EHWZHHQ rHPLWWDQFH CRQVXPSWLRQ DQG iQYHVWPHQW 
   lLQN EHWZHHQ rHPLWWDQFHV pRYHUW\ DQG :HOIDUH 
   lLQN EHWZHHQ rHPLWWDQFHV DQG fRUHLJQ e[FKDQJH 
   lLQN EHWZHHQ rHPLWWDQFHV DQG ePSOR\PHQW 
  3. TRENDS IN MIGRATION AND REMITTANCES 8
   tUHQGV LQ *OREDO mLJUDQWV 
   tUHQGV LQ *OREDO rHPLWWDQFHV 
   tUHQGV LQ iQGLDQ mLJUDQWV DQG rHPLWWDQFHV 
   tUHQGV LQ mLJUDQWV IURP iQGLD 
   tUHQGV LQ iQGLDQ rHPLWWDQFHV 
  4. IMPACT OF REMITTANCES ON POVERTY IN
  DEVELOPING COUNTRIES: EMPIRICAL ANALYSIS . 17
  5. IMPACT OF REMITTANCES ON POVERTY IN INDIA . 23
   tHVWLQJ WKH CDXVDOLW\ EHWZHHQ rHPLWWDQFHV DQG pRYHUW\ iQGLFDWRUV 
   *UDQJHU CDXVDOLW\ tHVW 
  6. IMPACT OF REMITTANCES ON POVERTY IN KERALA 27
   CDXVDOLW\ EHWZHHQ rHPLWWDQFHV DQG pRYHUW\ rHODWHG iQGLFDWRUV
  LQ .HUDOD  
  7. CONCLUSIONS AND POLICY RECOMMENDATIONS . 30
  appenDI;  
  RefeRences  
  Tables
   *OREDO mLJUDQWV sWRFNV iQ mLOOLRQ 
   tRS iPPLJUDWLRQ CRXQWULHV  
   tRS ePLJUDWLRQ CRXQWULHV LQ WKH \HDU  vi Impact of RemIttances on poveRty In DevelopIng countRIes
   tRS rHFLSLHQWV RI rHPLWWDQFHV GXULQJ WKH \HDU 
   aQQXDO *URZWK RI rHPLWWDQFHV LQIORZ LQ dLIIHUHQW rHJLRQ 
   eVWLPDWHG sL]H RI oYHUVHDV iQGLDQ CRPPXQLW\ tRS CRXQWULHV
  dHFHPEHU  
   dLVWULEXWLRQ RI aQQXDO lDERXU oXWIORZV IURP iQGLD
  WR mDMRU dHVWLQDWLRQ 
   iPPLJUDWLRQ FOHDUDQFH RI ZRUNHUV JUDQWHG
  GXULQJ sWDWHZLVH VKDUHV 
   iQGLD·V :RUNHUV· UHPLWWDQFHV FRPSHQVDWLRQ RI HPSOR\HHV
  DQG PLJUDQW WUDQVIHUV FUHGLW PLOOLRQ 
   iQIORZV DQG oXWIORZV IURP nri dHSRVLWV
  lRFDO :LWKGUDZDOV DQG rHPLWWDQFHV 
   tKUHH sWDJH lHDVW sTXDUHV eVWLPDWLRQV dHSHQGHQW vDULDEOHV
  pRYHUW\ DQG rHPLWWDQFHV FRXQWULHV  
   tKUHH sWDJH lHDVW sTXDUHV eVWLPDWLRQV dHSHQGHQW vDULDEOHV
  pRYHUW\ DQG rHPLWWDQFHV FRXQWULHV  CRXQWULHV
  ZLWK rHPLWWDQFHV DV D rDWLR RI *dp DV RU PRUH 
   tKUHH sWDJH lHDVW sTXDUHV eVWLPDWLRQV dHSHQGHQW vDULDEOHV
  pRYHUW\ DQG rHPLWWDQFHV aVLDQ dHYHORSLQJ FRXQWULHV ZLWK
  rHPLWWDQFHV WR *dp UDWLR RI RU DERYH 
   pRYHUW\ rDWLR LQ iQGLD WR 
   tLPH sHULHV eVWLPDWHV dHSHQGHQW vDULDEOHV rHPLWWDQFHV
  DV D sKDUH RI *dp LQ iQGLD 
   pDLU ZLVH *UDQJHU CDXVDOLW\ EHWZHHQ WKH rHPLWWDQFHV DQG
  RWKHU mDFUR vDULDEOHV 
   pDLU ZLVH *UDQJHU CDXVDOLW\ EHWZHHQ WKH rHPLWWDQFHV DQG
  VRPH pRYHUW\ rHODWHG iQGLFDWRUV LQ .HUDOD 
  FIGURes
   tUHQGV DQG FRPSRVLWLRQ RI UHPLWWDQFHV WUDQVIHU 
   rHPLWWDQFHV DV D VKDUH RI *dp LQ iQGLD 
   tUHQGV LQ HPLJUDQWV DQG UHPLWWDQFHV LQ .HUDOD WR 
  aPPeNDIX Tables
   sWDWLRQDU\ WHVW RI WKH IROORZLQJ YDULDEOHV
  adf WHVW DQG pKLOOLSV pHUURQ .HUDOD 
   sWDWLRQDU\ WHVW RI WKH IROORZLQJ YDULDEOHV adf WHVW DOO iQGLD 
   sWDWLRQDU\ WHVW RI WKH IROORZLQJ YDULDEOHV pKLOOLSV pHUURQ tHVW DOO iQGLD 

  Xem Thêm: Tác động của kiều hối lên xóa đói giảm nghèo ở Ấn độ English
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của kiều hối lên xóa đói giảm nghèo ở Ấn độ English sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status