Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hoạt động giáo dục của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường tiểu học đạo đức - huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hoạt động giáo dục của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường tiểu học đạo đức - huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC BẢNG . v
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ . vi
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2
  4. Giả thuyết khoa học . 2
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phương pháp nghiên cứu . 3
  7. Phạm vi nghiên cứu . 4
  8. Cấu trúc luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO
  DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ
  MINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 5
  1.1. Sơ lược về vấn đề nghiên cứu 5
  1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài . 5
  1.1.2. Nghiên cứu ở trong nước . 6
  1.2. Một số khái niệm công cụ . 9
  1.2.1. Quản lí, Quản lí giáo dục . 9
  1.2.2. Đạo đức, Giáo dục đạo đức, Quản lí hoạt động giáo dục đạo đức 12
  1.3. Nội dung giáo dục đạo đức của Đội TNTP HCM trong nhà trường
  tiểu học . 19
  1.3.1. Nội dung các hoạt động giáo dục của Đội TNTP HCM trong
  trường tiểu học . 19 iv
  1.3.2. Nội dung hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP HCM 20
  1.4. Nội dung quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP HCM . 22
  1.4.1. Lập kế hoạch giáo dục đạo đức . 22
  1.4.2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức . 23
  1.4.3. Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức . 24
  1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của
  Đội TNTP HCM trong nhà trường tiểu học 26
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 30
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO
  ĐỨC CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG
  TIỂU HỌC ĐẠO ĐỨC HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG . 31
  2.1. Vài nét khái quát về các trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên,
  tỉnh Hà Giang . 31
  2.2. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP Hồ Chí Minh
  ở trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 38
  2.2.1. Thực trạng về nội dung giáo dục đạo đức của Đội TNTP Hồ Chí
  Minh ở trường tiểu học Đạo Đức 38
  2.2.2. Thực trạng nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh,
  học sinh về mục tiêu của hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh . 40
  2.2.3. Thực trạng nhận thức về ý nghĩa hoạt động giáo dục của Đội
  TNTP HCM . 41
  2.2.4. Thực trạng về hứng thú của học sinh khi tham gia hoạt động giáo
  dục của Đội TNTP HCM . 42
  2.2.5. Thực trạng về hình thức và mức độ tổ chức hoạt động giáo dục
  đạo đức cho học sinh của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường tiểu học Đạo
  Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang . 44
  2.2.6. Kết quả hoạt động giáo dục đạo đức cho HS của Đội TNTPHCM 45
  2.3. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTPHCM ở
  trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang . 46 v
  2.3.1. Nhận thức về vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường
  tiểu học . 46
  2.3.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động giáo dục đạo đức của
  Đội TNTP Hồ Chí Minh trường tiểu học Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh
  Hà Giang 48
  2.3.3. Thực trạng công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động giáo dục
  đạo đức của Đội TNTP Hồ chí Minh 50
  2.3.4. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục đạo
  đức của Đội TNTP HCM . 54
  2.3.5. Thực trạng việc phối hợp hoạt động giữa Đội TNTP HCM với
  các tổ chức khác trong và ngoài trường tiểu học . 56
  2.4. Đánh giá chung về thực trạng . 57
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 62
  Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  ĐẠO ĐỨC CỦA ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ
  MINH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠO ĐỨC HUYỆN VỊ XUYÊN,
  TỈNH HÀ GIANG 63
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 63
  3.1.1. Đảm bảo các hoạt động giáo dục của Đội TNTP HCM phải phù
  hợp với mục tiêu giáo dục của trường tiểu học . 63
  3.1.2. Đảm bảo nguyên tắc kế thừa . 63
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo thực tiễn và khả thi 63
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo chất lượng và hiệu quả 64
  3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo sự tác động và huy động các chủ thể cùng
  tham gia vào tổ chức các hoạt động giáo dục 64
  3.2. Các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP
  HCM ở trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 65
  3.2.1. Nâng cao nhận thức cho CB, GV trong nhà trường về nhiệm vụ
  giáo dục đạo đức cho học sinh và vai trò của tổ chức Đội. . 65 vi
  3.2.2. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức
  của Đội TNTP HCM 66
  3.2.3. Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho
  đội ngũ cán bộ phụ trách Đội TNTP HCM . 68
  3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục
  đạo đức của Đội TNTP HCM 70
  3.2.5. Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đội với các tổ chức khác
  trong và ngoài trường để tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 72
  3.2.6. Đảm bảo các điều kiện, tài chính cơ sở vật chất phục vụ các hoạt
  động giáo dục đạo đức . 73
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 75
  3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất . 76
  3.4.1. Mục đích khảo sát 76
  3.1.2. Đối tượng khảo sát . 76
  3.4.3. Nội dung khảo sát 77
  3.4.4. Phương pháp khảo nghiệm 77
  3.4.5. Kết quả khảo nghiệm . 77
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 80
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 81
  1. Kết luận 81
  2. Khuyến nghị . 83
  2.1. Đối với Phòng giáo dục 83
  2.2. Đối với Nhà trường . 83
  2.3. Đối với Đội TNTP HCM 84
  2.4. Đối với gia đình học sinh 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 85
  PHẦN PHỤ LỤC iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  BGH : Ban giám hiệu
  CBGV : Cán bộ giáo viên
  CBQL : Cán bộ quản lý
  CMĐĐ : Chuẩn mực đạo đức
  CMHS : Cha mẹ học sinh
  CNXH : Chủ nghĩa xã hội
  CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - hiện đại hoá
  CSCN : Cộng sản chủ nghĩa
  CSVC : Cơ sở vật chất
  CSVN : Cộng sản Việt Nam
  GD : Giáo dục
  GDĐĐ : Giáo dục đạo đức
  GDTC : Giáo dục thể chất
  GV : Giáo viên
  GVBM : Giáo viên bộ môn
  GVCN : Giáo viên chủ nhiệm
  HĐĐ : Hội đồng đội
  NGLL : Ngoài giờ lên lớp
  SGK : Sách giáo khoa
  TDTT : Thể dục thể thao
  TNCS : Thanh niên cộng sản
  TPT : Tổng phụ trách
  TW : Trung ương
  THCS : Trung học cơ sở
  v
  DANH MỤC BẢNG

  Bảng 2.1. Đánh giá CBQL, GV, CMHS, HS về việc thực hiện giáo dục đạo
  đức học sinh theo các nhóm giá trị đạo đức 39
  Bảng 2.2. Đánh giá nhận thức về mục tiêu giáo dục đạo đức . 40
  Bảng 2.3: Nhận thức của học sinh về ý nghĩa hoạt động giáo dục của Đội
  TNTP HCM Trường tiểu học Đạo Đức 41
  Bảng 2.4. Hình thức và mức độ tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức 44
  Bảng 2.5: Kết quả GDĐĐ đạt được từ việc triển khai các chương trình
  hoạt động của Đội trường tiểu học Đạo Đức, huyện Vị Xuyên,
  tỉnh Hà Giang . 45
  Bảng 2.6. Nhận thức vai trò của Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường học . 47
  Bảng 2.7. Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động GDĐĐ ở trường tiểu
  học Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 49
  Bảng 2.8 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kế hoạch giáo dục đạo đức của Đội
  TNTP HCM ở trường Tiểu học Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh
  Hà Giang 55
  Bảng 2.9. Mức độ hiệu quả việc phối hợp hoạt động với Đội TNTP HCM,
  các tổ chức khác trong và ngoài trường tiểu học 56
  Bảng 3.1. Mức độ cần thiết của các biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học
  sinh của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường tiểu học Đạo Đức,
  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 78
  Bảng 3.2. Mức độ khả thi của các biện pháp quản lí giáo dục đạo đức học
  sinh của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở trường tiểu học Đạo Đức,
  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang 78

  vi
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 3.1. Sự tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các
  biện pháp quản lí hoạt động GDĐĐ cho học sinh thông qua
  Đội TNTP Hồ Chí Minh 79
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Mục tiêu giáo dục của nước ta trong giai đoạn hiện nay là đào tạo con
  người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có trí thức, sức khỏe, thẩm mĩ
  và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
  hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của người công dân,
  đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện mục
  tiêu đó, trong nhà trường, bên cạnh các hoạt động dạy học trên lớp thì nhà
  trường Tiểu học luôn coi trọng các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đây là môi
  trường giúp HS hình thành và phát triển nhân cách một cách toàn diện và một
  trong những hoạt động được chú ý nhiều nhất đó là công tác Đội - Sao - Phong
  trào thiếu nhi.
  Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu niên. Trong các trường học,
  hoạt động của tổ chức Đội có vai trò quan trọng trong việc giáo dục nhân cách
  toàn diện học sinh, thông qua các hoạt động của tổ chức Đội, mỗi học sinh
  không chỉ được trang bị thêm vốn tri thức, kinh nghiệm sống, các kĩ năng cần
  thiết để hội nhập và phát triển, mà còn được giáo dục tư tưởng, đạo đức, để
  hướng đến một lối sống lành mạnh và phù hợp với chuẩn mực của xã hội.
  Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, dần dần
  trở thành một tổ chức được toàn thể thiếu nhi Việt Nam yêu mến. Để có được
  kết quả đó ngoài sự quan tâm của Đảng, của nhà nước thì điều quan trọng hơn
  cả chính là sự đổi mới về nội dung và hình thức một cách đa dạng, phong phú,
  và sáng tạo. Đổi mới về hình thức sao cho phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng
  và đặc điểm tâm sinh lí của trẻ. Đổi mới về nội dung để đào tạo, định hướng
  cho các em phát triển toàn diện, trở thành cháu ngoan Bác Hồ, và xa hơn là trở
  thành những Đội viên ưu tú, những công dân tốt cho Tổ quốc.
  Trường tiểu học Đạo Đức là một trong những Trường có uy tín của
  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ
  2
  đạo của chi bộ - Ban Giám hiệu nhà trường nên hoạt động của Đội TNTP HCM
  trong nhà trường đã có những bước phát triển nhất định, đã đạt được nhiều kết
  quả tốt, phát huy được vai trò và sức mạnh của đội ngũ thiếu niên, nhi đồng.
  Kết quả khảo sát thực tiễn cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn
  đó những khó khăn, những tồn tại trong công tác Đội - Sao - Phong trào thiếu
  nhi: khó khăn về thời gian, về xây dựng kế hoạch cũng như công tác quản lí,
  phối hợp thực hiện hoạt động
  Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài
  "Quản lí hoạt động giáo dục của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở
  trường Tiểu Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang" làm luận văn tốt
  nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đề xuất một số biện pháp quản lí nhằm
  cao hiệu quả hoạt động giáo dục đạo đức của tổ chức Đội TNTP HCM ở trường
  tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quản lí hoạt động giáo dục của Đội TNTP HCM trong trường tiểu học
  Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP HCM ở
  trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  4. Giả thuyết khoa học
  Hoạt động Đội TNTP HCM trong trường tiểu học là một trong những
  hoạt động quan trọng góp phần vào thực hiện mục tiêu giáo dục nhân cách toàn
  diện cho học sinh. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP
  HCM tại nhà trường hiện nay còn có những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng
  được yêu cầu đổi mới của thực tiễn giáo dục. Nếu đề xuất được các biện pháp
  quản lí đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn thì hiệu quả hoạt động giáo dục
  3
  đạo đức của tổ chức Đội TNTP HCM sẽ được nâng cao, góp phần thực hiện
  mục tiêu giáo dục toàn diện của trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh
  Hà Giang trong giai đoạn hiện nay.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Nghiên cứu lí luận về quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội
  TNTP HCM trong trường tiểu học.
  5.2. Khảo sát thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội
  TNTP HCM ở trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  5.3. Đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội
  TNTP HCM ở trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  5.4. Tổ chức khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
  đề xuất.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết
  Sử dụng các phương pháp: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá, khái quát
  hoá các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu.
  6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  6.2.1. Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động giáo dục của Đội
  TNTP HCM ở trường tiểu học để thu thập những thông tin cần thiết phản ánh
  thực trạng tổ chức, quản lí, hiệu quả của các hoạt động giáo dục.
  6.2.2. Phương pháp phỏng vấn: Trực tiếp trò chuyện với đại diện: Ban
  Giám hiệu; Cán bộ Đội; Lãnh đạo các phòng ban chức năng và giáo viên, HS
  trong trường để thấy rõ thực trạng việc quản lí hoạt động giáo dục đạo đức
  của Đội TNTP HCM. Đồng thời, chỉ ra được những nguyên nhân chủ yếu
  ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tổ chức và quản lí hoạt động giáo dục đạo
  đức cho học sinh của Đội TNTP HCM trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị
  Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  6.2.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Sử dụng hệ thống câu hỏi
  điều tra trên các đối tượng là: Cán bộ quản lí, cán bộ Đội, giáo viên và học sinh
  4
  trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, thông qua đó để
  khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức và biện pháp quản lí
  hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP HCM trường tiểu học Đạo Đức
  huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  6.2.4. Phương pháp chuyên gia: Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi
  tham khảo ý kiến của một số nhà giáo dục nhằm khảo nghiệm tính phù hợp và
  tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
  6.2.5. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Trên cơ sở các báo cáo tổng
  kết của Đội TNTP HCM trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà
  Giang trong 2 năm trở lại đây nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và
  chưa được.
  6.2.6. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu hiệu
  quả các hoạt động do Đội TNTP HCM tổ chức cho học sinh nhằm đánh giá,
  tổng kết kinh nghiệm trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp phù hợp.
  6.2.7. Phương pháp xử lí số liệu bằng thống kê toán học.
  7. Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội TNTP
  HCM ở trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội
  dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lí luận của quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội
  TNTP HCM trong trường tiểu học.
  Chương 2: Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục đạo đức của Đội
  TNTP HCM trong trường tiểu học Đạo Đức huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
  Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức của Đội
  TNTP HCM ở trường tiểu Đạo Đức học huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

  Xem Thêm: Quản lý hoạt động giáo dục của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường tiểu học đạo đức - huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hoạt động giáo dục của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường tiểu học đạo đức - huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status