Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Từ Sơn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Từ Sơn

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
  5. Kết cấu của luận văn . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NHTM . 5
  1.1 Cơ sở lý luận . 5
  1.1.1 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM . 5
  1.1.2. Phát triển của dịch vụ ngân hàng bán lẻ của NHTM 20
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ NHBL . 26
  1.2. Cơ sở thực tiễn 31
  1.2.1. Kinh nghiệm của BIDV Hải Phòng 31
  1.2.2. Kinh nghiệm của BIDV Hà Thành . 32
  1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho BIDV Từ Sơn . 34
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN
  DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 37
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 37
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 37
  2.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu . 37 iv
  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 37
  2.2.3. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích thông tin 39
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích 42
  Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN
  HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
  TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỪ SƠN 43
  3.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi
  nhánh Từ Sơn 43
  3.1.1. Khái quát về một số yếu tố của thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh ảnh
  hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng 43
  3.1.2. Quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển
  Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn 44
  3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và
  Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn 46
  3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng
  TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn 54
  3.2.1. Tình hình cạnh tranh của các ngân hàng bán lẻ tại thị trường Từ Sơn . 54
  3.2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn . 55
  3.2.3. Hiệu quả các hoạt động dịch vụ bán lẻ . 73
  3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ NHBL . 73
  3.3.1. Trình độ của cán bộ ngân hàng . 73
  3.3.2. Cơ sở vật chất của ngân hàng 73
  3.3.3. Hệ thống maketing, thông tin, quảng bá . 73
  3.3.4. Chính sách bán hàng . 74
  3.4. Đánh giá thực trạng và khả năng phát triển dịch vụ NHBL tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn 74
  3.4.1. Kết quả đạt được . 74
  3.4.2. Hạn chế 76 v
  3.4.3. Nguyên nhân . 81
  Chương 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ NGÂN
  HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
  TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỪ SƠN 85
  4.1. Định hướng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn . 85
  4.1.1. Thuận lợi và khó khăn trong việc phát triển dịch vụ NHBL 85
  4.1.2. Định hướng phát triển DVNHBL của Ngân hàng TMCP đầu tư
  và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn . 87
  4.2. Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán tại ngân hàng
  TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn . 89
  4.2.1. Phát triển thị trường và quản lý khách hàng . 89
  4.2.2. Đa dạng hóa dịch vụ 95
  4.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ 102
  4.2.4. Phát triển năng lực tài chính của ngân hàng . 103
  4.2.5. Nâng cao chất lượng và quản lý nguồn nhân lực 104
  4.2.6. Phát triển công nghệ thông tin 105
  4.2.7. Tăng cường hoạt động Marketing . 106
  4.3. Một số kiến nghị . 107
  4.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 107
  4.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 108
  4.3.3. Kiến nghị với Chính phủ . 109
  KẾT LUẬN 112
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 114
  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  ATM Máy rút tiền tự động
  BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển
  TMCP Thương mại cổ phần
  BSMS Dịch vụ tin nhắn tự động
  CNTT Công nghệ thông tin
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  DVNHBL Dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  NHTM Ngân hàng thương mại
  KCN Khu công nghiệp
  NHBL Ngân hàng bán lẻ
  NHNN Ngân hàng nhà nước
  POS Máy chấp nhận thanh toán thẻ
  Agribank Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
  Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương
  Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần công thương
  VISA Thẻ tín dụng
  WU Dịch vụ chuyển tiền nhanh
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1: Phân biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ và dịch vụ ngân hàng bán buôn . 9
  Bảng 3.1. Một số chỉ tiêu về huy động vốn giai đoạn năm 2012 đến 2014 47
  Bảng 3.2: Một số chỉ tiêu về dư nợ tín dụng BIDV Từ Sơn . 50
  Bảng 3.3. Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh BIDV Từ Sơn 53
  Bảng 3.4. Kết quả dịch vụ NHBL BIDV Từ Sơn . 56
  Bảng 3.5. Cơ cấu nguồn vốn của BIDV Từ Sơn . 59
  Bảng 3.6. Huy động vốn của BIDV Từ Sơn . 61
  Bảng 3.7. Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Từ Sơn 63
  Bảng 3.8. Tình hình tín dụng bán lẻ tại một số ngân hàng tại Từ Sơn . 65
  Bảng 3.9. Kết quả tín dụng bán lẻ theo loại hình sản phẩm . 66
  Bảng 3.10. Kết quả dịch vụ thẻ . 67
  Bảng 3.11. Kết quả dịch vụ chuyển tiền nhanh WU . 69
  Bảng 3.12. Kết quả dịch vụ BSMS của BIDV Từ Sơn . 72
  Bảng 3.13. Kết quả một số dịch vụ bán lẻ 73
  Bảng 3.14. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ của khách hàng . 75
  Bảng 3.15. Đánh giá chất lượng phục vụ dịch vụ của khách hàng 79
  Bảng 4.1. Tiêu chuẩn xác định khách hàng tín dụng bán lẻ mục tiêu 91
  Bảng 4.2. Phân đoạn khách hàng mục tiêu . 92
  Bảng 4.3. Chăm sóc khách hàng quan trọng . 94
  viii
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 3.1 : Mô hình tổ chức của BIDV Từ Sơn . 46
  Biểu đồ 3.1. Huy động vốn cuối kỳ (2012-2014) . 48
  Biểu đồ 3.2 Dư nợ tín dụng cuối kỳ BIDV Từ Sơn . 52
  Biểu đồ 3.3. Vốn huy động của BIDV Từ Sơn . 58
  Biểu đồ 3.4. Huy động vốn một số ngân hàng 61
  Biểu đồ 3.5. Tín dụng bán lẻ một số ngân hàng . 65
  Biểu đồ 3.6. Số lượng thẻ ATM phát hành . 68

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay, cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân hay kinh doanh ngân
  hàng bán lẻ (NHBL) đã và đang được các ngân hàng thương mại (NHTM)
  phát triển rất nhanh bởi hoạt động NHBL đã đóng vai trò quan trọng tạo nền
  tảng phát triển bền vững cho các NHTM. Hoạt động NHBL là lĩnh vực phân
  tán rủi ro, ít chịu ảnh hưởng của chu kỳ kinh tế hơn so với các lĩnh vực khác,
  do đó nó tạo lập nguồn vốn và thu nhập ổn định cho các ngân hàng. Bên cạnh
  đó, hoạt động NHBL còn góp phần mở rộng thị trường, nâng cao năng lực
  cạnh tranh, ổn định và tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động ngân hàng.
  Vai trò này càng được thể hiện rõ hơn trong giai đoạn khủng hoảng
  kinh tế thế giới vừa qua, khi hầu hết các NHTM có chiến lược tập trung vào
  hoạt động NHBL đã đứng vững thì nhiều ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bán
  buôn thì phá sản( Merrill Lynch, Lemon Brothers, ) hoặc lâm vào tình cảnh
  khó khăn cũng phải chuyển hướng sang phát triển các dịch vụ NHBL. Có thể
  thấy phát triển các dịch vụ NHBL đã và đang trở thành xu hướng phát triển
  của hầu hết các NHTM trên thế giới hiện nay.
  Thị trường NHBL Việt Nam hiện nay được đánh giá là hết sức tiềm
  năng bởi môi trường an ninh, chính trị ổn định; quy mô dân số ngày càng
  đông đúc, cơ cấu trẻ; trình độ dân trí ngày càng cao. Đến nay, hầu hết các
  NHTM trong nước cũng như các định chế tài chính nước ngoài đang hoạt
  động tại Việt Nam đều có chiến lược tập trung phát triển các dịch vụ NHBL.
  Thị trường kinh doanh này có nhiều tiềm năng như vậy khiến các NHTM Việt
  Nam luôn luôn đặt mình vào thế phải thay đổi liên tục các chính sách, chiến
  lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, mở rộng và đa dạng nhóm
  khách hàng của mình, đa dạng hoá các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách
  hàng trong từng điều kiện, đặc thù vùng miền, tính chất kinh doanh của từng
  sản phẩm, ngành nghề song vẫn đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Nhà 2
  nước. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn
  (BIDV Từ Sơn) cũng không nằm ngoài xu hướng chung đó.
  BIDV Từ Sơn được thành lập từ tháng 01/9/2006 trên cơ sở nâng cấp từ
  chi nhánh cấp II thuộc BIDV Bắc Ninh. Trong những năm đầu hoạt động là
  một chi nhánh cấp I trực thuộc BIDV Việt Nam đối khách hàng cá nhân chưa
  thực sự được trú trọng và phát triển nhiều. Tuy nhiên, nhận thức được tầm quan
  trọng và tiềm năng phát triển các dịch vụ NHBL trên địa bàn của BIDV Từ
  Sơn, BIDV Từ Sơn đã tổ chức cơ cấu lại bộ máy và định hướng kinh doanh tập
  trung vào các dịch vụ NHBL song hành cùng với những thế mạnh vốn có
  (nhiều làng nghề truyền thống: Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Phù Khê, Hương
  Mạc, Vân Hà, Liên Hà, Sắt thép Đa Hội, Chợ vải Ninh Hiệp ) đưa hoạt động
  này trở thành một hoạt động cốt lõi của Ngân hàng. Mục tiêu của BIDV Từ
  Sơn đến năm 2020 trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu trên địa bàn trong
  lĩnh vực NHBL, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ NHBL đồng bộ, đa dạng, chất
  lượng tốt nhất phù hợp với các phân đoạ khách hàng mục tiêu.
  Xuất phát từ thực tế nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Phát triển các
  dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
  Nam - Chi nhánh Từ Sơn” làm đề tài luận văn tốt nghiệp.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
  2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơ sở đánh giá hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV Từ
  Sơn hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  của BIDV Từ Sơn.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hóa những lý thuyết cơ bản về hoạt động kinh doanh ngân
  hàng bán lẻ.
  - Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn.
  - Đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
  BIDV Từ Sơn. 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài lấy dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn trong những năm
  gần đây làm đối tượng nghiên cứu. So sánh hoạt động dịch vụ ngân hàng bán
  lẻ tại BIDV Từ Sơn với các chi nhánh khác của BIDV, đặc biệt là đối với các
  Ngân hàng thương mại khác của Việt Nam và với các ngân hàng nước ngoài
  tại Việt Nam.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2012 đến năm 2014. Đề xuất một số
  giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ từ 2015 đến năm 2020.
  - Phạm vi nghiên cứu: Dịch vụ bán lẻ cho các khách hàng tại Chi nhánh
  Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Từ Sơn.
  - Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng các dịch vụ Ngân hàng
  bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Từ Sơn.
  Đề xuất các giải pháp hoàn thiện các dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại
  BIDV Từ Sơn.
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Trên cơ sở kế thừa và phát triển các công trình nghiên cứu trước đây,
  đề tài tiếp tục nghiên cứu tình hình phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ
  của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn
  với những đóng góp dự kiến sau:
  - Hệ thống hóa các vấn đề liên quan đến lý thuyết dịch vụ ngân hàng
  bán lẻ tại các ngân hàng thương mại.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
  BIDV Từ Sơn để thấy được những kết quả, hạn chế và nguyên nhân.
  - Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động và định hướng phát triển hoạt
  động kinh doanh ngân hàng bán lẻ tại BIDV Từ Sơn, đề xuất các giải pháp
  nhằm thúc đẩy kinh doanh dịch vụ này tại BIDV Từ Sơn trong bối cảnh kinh
  tế xã hội hiện nay. 4
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 4 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ ngân hàng
  bán lẻ của ngân hàng thương mại.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu về phát triển dịch vụ ngân hàng
  bán lẻ
  Chương 3: Thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn.
  Chương 4: Giải pháp phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân
  hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Từ Sơn.

  Xem Thêm: Phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Từ Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Từ Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status