Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 3
  4. Giả thuyết khoa học . 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phương pháp nghiên cứu . 4
  7. Cấu trúc luận văn . 5
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY
  NGHỀ PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG . 6
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 6
  1.1.1. Nghiên cứu của một số nước trên thế giới về quản lý hoạt động
  dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông 6
  1.1.2. Nghiên cứu của Việt Nam về quản lý hoạt động dạy nghề cho
  học sinh trung học phổ thông 9
  1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến quản lý hoạt động dạy nghề
  phổ thông cho học sinh trung học phổ thông 11
  1.2.1. Quản lý 11
  1.2.2. Quản lý giáo dục 12
  1.2.3. Quản lý trường Trung học phổ thông 13
  1.2.4. Quản lý dạy nghề phổ thông 14 iv
  1.2.5. Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông ở trường THPT . 17
  1.2.6. Yêu cầu và sự cần thiết phải tăng cường quản lý hoạt động dạy
  nghề phổ thông cho trường trung học phổ thông 19
  1.3. Nội dung quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT 22
  1.3.1. Quản lý mục tiêu dạy nghề phổ thông . 22
  1.3.2. Quản lý nội dung chương trình dạy nghề 23
  1.3.3. Quản lý phương pháp, cách thức tổ chức dạy nghề phổ thông . 26
  1.3.4. Quản lý CSVC, thiết bị phục vụ hoạt động dạy nghề phổ thông 27
  1.3.5. Kiểm tra hoạt động dạy nghề phổ thông . 28
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho
  học sinh trung học phổ thông 29
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 31
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
  PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
  HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 32
  2.1. Khái quát về điều kiện KT - XH huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . 32
  2.2. Hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT huyện Tam
  Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 36
  2.2.1. Quy mô dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông
  huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . 36
  2.2.2. Nội dung dạy nghề phổ thông cho học sinh Trung học phổ thông
  huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . 40
  2.2.3. Đội ngũ giáo viên trong dạy nghề phổ thông huyện Tam Dương,
  tỉnh Vĩnh Phúc . 41
  2.2.4. Kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh
  Trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 44
  2.2.5. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy nghề phổ thông cho
  học sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . 47 v
  2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung
  học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . 50
  2.4. Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho
  học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . 51
  2.4.1. Những mặt mạnh . 51
  2.4.2. Những hạn chế . 52
  2.4.3. Nguyên nhân của thực trạng 53
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 55
  Chương 3: GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ PHỔ
  THÔNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN
  TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 57
  3.1. Các nguyên tắc đề xuất giải pháp . 57
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 57
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 57
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 57
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi . 57
  3.2. Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung
  học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc . 58
  3.2.1. Nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của hoạt động dạy nghề
  phổ thông cho học sinh trung học phổ thông đối với đội ngũ giáo viên, cán
  bộ quản lý 58
  3.2.2. Bồi dưỡng năng lực quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho
  độ ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông . 61
  3.2.3. Giải quyết mối quan hệ giữa dạy nghề phổ thông và giáo dục
  hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông 63
  3.2.4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ,
  chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề phổ thông 67 vi
  3.2.5. Tăng cường quản lý việc thực hiện nội dung chương trình dạy
  nghề phổ thông cho học sinh trung phổ thông 69
  3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy nghề phổ thông cho
  học sinh trung học phổ thông 73
  3.2.7. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, các nguồn lực
  để nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh THPT . 78
  3.3. Mối quan hệ của các giải pháp . 83
  3.4. Thăm dò sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 83
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 88
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 89
  1. Kết luận 89
  2. Khuyến nghị . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 91
  PHỤ LỤC
  iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Viết đầy đủ
  CBQL Cán bộ quản lý
  CNH- HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa
  CNXH Chủ nghĩa xã hội
  CSVC Cơ sở vật chất
  DNPT Dạy nghề phổ thông
  GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo
  KT-XH Kinh tế - Xã hội
  QLGD Quản lý giáo dục
  TBDH Thiết bị dạy học
  THPT Trung học phổ thông
  UBND Ủy ban nhân dân
  XHCN Xã hội chủ nghĩa v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Bảng điều tra học Nghề phổ thông năm học 2011-2012 37
  Bảng 2.2. Bảng điều tra học Nghề phổ thông năm học 2012-2013 37
  Bảng 2.3. Đội ngũ giáo viên dạy nghề phổ thông ở trường THPT . 42
  Bảng 2.4. Độ tuổi giáo viên dạy nghề phổ thông ở trường THPT 42
  Bảng 2.5. Điều tra thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy nghề phổ
  thông ở trường trung học phổ thông huyện Tam Dương 46
  Bảng 2.6. Điều tra, khảo sát cơ sở vật chất nhà trường trung học phổ thông 48
  Bảng 2.7. Điều tra trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động dạy
  nghề phổ thông ở trường trung học phổ thông . 49
  Bảng 3.1. Thăm dò sự cần thiết của các giải pháp đối 85
  Bảng 3.2. Thăm dò tính khả thi của các giải pháp 86
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Hiện nay, theo xu thế phát triển chung của nhân loại đang bước vào kỷ
  nguyên nền kinh tế tri thức. Đất nước ta đang trên đường đổi mới, với sự
  chuyển dịch đa dạng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo hướng CNH -
  HĐH và chú trọng phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Vì
  khoa học - công nghệ là trí tuệ của con người được hình thành và phát triển
  trong quá trình giáo dục và đào tạo, nên ta đang đứng trước rất nhiều thời cơ và
  thách thức mới. Nhận thấy rõ tầm quan trọng này, Đảng và Nhà nước ta rất
  quan tâm đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực thông qua GD&ĐT, Đảng
  ta xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan
  trọng thúc đẩy sự công nghiệp hóa - hiện đại hóa, là điều kiện để phát triển
  nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế
  nhanh và bền vững” [12,108].
  Phát triển nguồn nhân lực và nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đang
  là vấn đề cấp bách, đủ để đáp ứng cho sự nghiệp CNH - HĐH của đất nước
  trong giai đoạn hiện nay. Vậy nguồn nhân lực ấy lấy ở đâu ra và ta phải làm thế
  nào để có được nguồn nhân lực có chất lượng cao đó. Luật giáo dục năm 2009,
  chương III điều 27 đã xác định mục tiêu giáo dục THPT: “Giáo dục THPT
  nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học
  cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thường về kĩ
  thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn
  hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp học nghề hoặc đi
  vào cuộc sống lao động” [24,7].
  Để thực hiện tốt vấn đề này, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng
  yêu cầu CNH- HĐH đất nước, đồng thời tạo ra cơ hội canh tranh nguồn nhân
  lực trong nước, khu vực và trên thế giới, Bộ GD&ĐT ra chỉ thị số 33/ 2003/CT
  -BGDĐT ngày 23/7/2003 về việc tăng cường dạy nghề cho học sinh phổ 2
  thông, trong đó nêu rõ vai trò, vị trí của hoạt động giáo dục dạy nghề; nâng cao
  hơn nữa nhận thức về ý nghĩa, mục đích, nội dung và những biện pháp thực
  hiện hoạt động giáo dục dạy nghề cho học sinh phổ thông [7].
  Như vậy, vấn đề giáo dục dạy nghề có ý nghĩa hết sức quan trọng và
  được coi là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông toàn diện, được
  khẳng định trong Luật giáo dục năm 2009.
  Thực trạng công tác quản lý và tổ chức hoạt động dạy nghề phổ thông ở
  các trường THPT hiện nay phần nào chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục cho
  học sinh kiến thức về kĩ thuật và dạy nghề, là những tiền đề cơ bản để giúp học
  sinh khi ra trường có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, có sự lựa chọn con
  đường học tiếp hoặc tìm việc làm phù hợp với bản thân và yêu cầu của xã hội.
  Học sinh hiện nay còn thiếu thông tin cơ bản về nghề nghiệp trong xã hội, lúng
  túng khi chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp, học sinh trung học phổ thông chỉ
  biết lựa chọn thi vào các trường Đại học, Cao đẳng.
  Nguyên nhân làm cho hoạt động DNPT ở trường THPT chưa đáp ứng
  được mục tiêu về giáo dục dạy nghề là do nhận thức của CBQL, giáo viên còn
  xem nhẹ vai trò giáo dục nghề nghiệp. Các trường trung học phổ thông thường
  chỉ tập trung vào việc dạy cho học sinh những kiến thức cơ bản, mà ít quan tâm
  tới việc dạy nghề cho học sinh, hoạt động DNPT ở trường THPT hiện nay chưa
  được xem là nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu giáo dục học sinh toàn diện.
  Nếu có định hướng DNPT cho học sinh ở trường THPT thì chủ yếu vẫn bằng
  phương pháp thuyết trình, không phát huy được hứng thú, tư duy sáng tạo của
  học sinh. Đội ngũ giáo viên làm công tác DNPT chưa được đào tạo và bồi
  dưỡng đầy đủ kiến thức và kĩ năng thực hành để thực hiện dạy nghề sao cho có
  hiệu quả. CSVC, trang thiết bị, phòng DNPT, phòng xưởng dạy thực hành nghề
  phổ thông, các phần mềm tư vấn để tư vấn tổ chức các hoạt động dạy nghề ở
  trường THPT còn thiếu. Công tác phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ sở
  Giáo dục và Đào tạo khác để đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho học sinh còn 3
  hạn chế. Công tác dạy nghề phổ thông ở trường THPT chỉ được xem là một
  hình thức cộng điểm khuyến khích, chưa đáp ứng được mục tiêu giúp học sinh
  tìm hiểu nghề, làm quen với một số kỹ năng lao động nghề nghiệp.
  Để giải quyết các vấn đề khoa học đã nêu ở trên, tôi lựa chọn đề tài
  “Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học
  phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc” để nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động DNPT cho học sinh trung học phổ
  thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu
  Quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông
  huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu
  Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông
  huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  4. Giả thuyết khoa học
  Vấn đề dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay
  còn nhiều bất cập trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của sự nghiệp CNH-
  HĐH. Nếu nghiên cứu và thực hiện thành công các giải pháp quản lý hoạt động
  dạy nghề một cách khoa học, có tính khả thi thì sẽ góp phần nâng cao chất
  lượng dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh
  Vĩnh Phúc.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Nghiên cứu cơ sở lý luận về giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ
  thông cho học sinh trung học phổ thông (một số khái niệm cốt lõi liên quan đến
  quản lý giáo dục dạy nghề). 4
  Đánh giá thực trạng về quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học
  sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc, từ đó phân tích
  các nguyên nhân của thực trạng.
  Đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học
  sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  Nghiên cứu tài liệu văn bản, Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước,
  liên quan đến quản lý hoạt động giáo dục dạy nghề cho học sinh trung học phổ
  thông; hệ thống hóa cơ sở lí luận đánh giá thực trạng; đề xuất các giải pháp quản lí
  hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông.
  6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  Phương pháp quan sát: Tiếp cận hoạt động quản lí dạy nghề phổ thông
  cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên
  cứu thực trạng hoạt động quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh
  trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Phương pháp điều tra: Xây dựng hệ thống câu hỏi điều tra để thu thập
  số liệu, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh phổ
  thông làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học
  sinh phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn cán bộ quản lí, giáo viên có kinh
  nghiệm về quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông.
  Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa
  học về sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề
  cho học sinh trung học phổ thông. 6.3. Các phương pháp hỗ trợ khác
  Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý các số liệu thu thập
  được thông qua khảo sát thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông, làm
  cho kết quả nghiên cứu đảm bảo chính xác, khách quan.
  7. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, mục lục, tài liệu tham khảo:
  luận văn gồm có 3 chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho
  học sinh Trung học phổ thông.
  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học
  sinh Trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.
  Chương 3: Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh
  trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh phúc.

  Xem Thêm: Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp quản lý hoạt động dạy nghề phổ thông cho học sinh trung học phổ thông huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status