Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân

  Mục lục
  Lời cam đoan ii
  Tóm tắt nội dung . iii
  Lời cảm ơn iv
  Danh sách ký hiệu . v
  Mở đầu 1
  Chương 1. Kiến thức chuẩn bị . 3
  1.1. Các không gian thường dùng 3
  1.1.1. Không gian metric . 3
  1.1.2. Không gian tuyến tính định chuẩn . 6
  1.1.3. Không gian Hilbert 8
  1.1.4. Không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff 9
  1.1.5. Không gian đối ngẫu 10
  1.2. Ánh xạ đa trị 11
  1.2.1. Định nghĩa . 11
  1.2.2. Tính nửa liên tục trên và tính nửa liên tục dưới của ánh xạ đa trị . 11
  1.3. Các bài toán trong lý thuyết tối ưu . 13
  Chương 2. Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân suy rộng.
  15
  2.1. Các khái niệm cơ bản 15
  2.2. Các kết quả bổ trợ . 17
  2.3. Các tính chất liên tục của nghiệm bất đẳng thức biến phân suy rộng
  phụ thuộc tham số 20
  2.4. Các trường hợp đặc biệt 30
  Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/i
  2.5. Một vài ứng dụng 32
  2.6. Kết luận . 35
  Chương 3. Tính liên tục H¨older của nghiệm bài toán biến phân phụ
  thuộc tham số 36
  3.1. Tính liên tục H¨older của nghiệm của P(θ, λ) 37
  3.2. Các kết quả bổ trợ . 39
  3.3. Chứng minh Định lý 3.1 45
  3.4. Kết luận . 50
  Kết luận chung . 52
  Tài liệu tham khảo . 53
  Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ii
  Lời cam đoan
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.
  Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2015
  Học viên
  Trần Quang Huy
  Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/iii
  TÓM TẮT NỘI DUNG
  Cũng giống như trong nhiều ngành toán học khác, các vấn đề chủ yếu được
  nghiên cứu trong lý thuyết bất đẳng thức biến phân là sự tồn tại nghiệm, tính
  liên tục của tập nghiệm theo tham số, và các thuật toán tìm nghiệm. Nội dung
  chính trong luận văn này là bài toán dưới đây.
  Xét H là một không gian Hilbert thực, M và Λ là hai tập tham số khác
  rỗng lấy trong hai không gian định chuẩn nào đó, f : H × M → H là một ánh
  xạ đơn trị, K : Λ → 2 H là một ánh xạ đa trị nhận giá trị là các tập lồi đóng,
  khác rỗng. Xét bất đẳng thức biến phân phụ thuộc tham số  Tìm x ∈ K(λ) sao cho
  < f(x, µ), y ư x > ≥ 0 ∀y ∈ K(λ),
  (0.1)
  trong đó (µ, λ) ∈ M × Λ là cặp tham số của bài toán và < ·, · > là ký hiệu tích
  vô hướng trong H. Với cặp tham số (µ, λ) ∈ M × Λ cho trước, ta có thể xem
  (0.1) như là một bài toán nhiễu của bất đẳng thức biến phân dưới đây  Tìm x ∈ K(λ) sao cho
  < f(x, µ), y ư x > ≥ 0 ∀y ∈ K(λ).
  (0.2)
  Giả sử x là một nghiệm của (0.2). Chúng ta muốn biết xem liệu (0.1) có thể có
  nghiệm x = x(λ, µ) ở gần x khi (λ, µ) ở gần (λ, µ) hay không, và hàm x(µ, λ)
  có dáng điệu như thế nào? Hay nói một cách khác là ta cần nghiên cứu độ nhạy
  của nghiệm x đối với sự thay đổi của (µ, λ).
  Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/iv
  LỜI CẢM ƠN
  Luận văn được thực hiện và hoàn thành tại trường Đại học Khoa học - Đại
  học Thái Nguyên dưới sự hướng dẫn khoa học của GS. TSKH. Nguyễn Xuân
  Tấn. Qua đây, tác giả xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, người
  hướng dẫn khoa học của mình, GS.TSKH. Nguyễn Xuân Tấn, người đã đưa ra
  đề tài và tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình nghiên cứu của tác giả. Đồng
  thời tác giả cũng chân thành cảm ơn các thầy cô trong trường Đại học Khoa
  học, Đại học Thái Nguyên, đã tạo mọi điều kiện cho tác giả về tài liệu và thủ
  tục hành chính để tác giả hoàn thành bản luận văn này. Tác giả cũng gửi lời
  cảm ơn đến gia đình, BGH trường THPT Nhân Chính và các bạn trong lớp
  Cao học K7A trường Đại học Khoa học, đã động viên giúp đỡ tác giả trong quá
  trình học tập và làm luận văn.
  Thái Nguyên, 2015 Trần Quang Huy
  Học viên Cao học Toán K7A,
  Trường ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên
  Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/v
  DANH SÁCH KÝ HIỆU
  Trong toàn luận văn, ta dùng những ký hiệu với các ý nghĩa xác định trong
  bảng dưới đây:
  B(a, r) Hình cầu mở tâm a, bán kính r
  B(a, r) Hình cầu đóng tâm a, bán kính r
  B X Hình cầu đơn vị trong X
  A δ Tập những điểm cách A không quá δ
  d(A, B) Khoảng cách Hausdorff giữa hai tập A, B
  || · || Chuẩn
  U x 0
  Lân cận của x 0
  X

  Không gian đối ngẫu của X
  F : X ⇒ Y Ánh xạ đa trị từ X vào Y
  N K (x) Nón pháp tuyến của tập K tại x
  ∂ϕ(x) Dưới vi phân của ϕ tại x
  dom G Miền hữu hiệu của G
  graf G Đồ thị của G
  Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/1
  MỞ ĐẦU
  Lý thuyết bất đẳng thức biến phân đã ra đời cách đây hơn 50 năm với các
  công trình quan trọng của G. Stampacchia, P. Hartman, G. Fichera, J. L. Lions
  và F.E. Brower. Trong suốt thời gian đó, lý thuyết này đã thu hút được sự quan
  tâm của nhiều tác giả trong và ngoài nước. Đã có rất nhiều những bài báo,
  những cuốn sách đề cập bất đẳng thức biến phân và ứng dụng của chúng. Hiện
  nay, những bài toán phụ thuộc tham số đang được các nhà toán học và các
  nhà khoa học trong những chuyên ngành khác quan tâm nghiên cứu rất nhiều.
  Những kết quả đó đã được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Vậy lý thuyết
  biến phân nghiên cứu vấn đề gì? Sau đây, chúng tôi xin đưa ra một số bài toán
  của bất đẳng thức biến phân.
  Giả sử K là một tập lồi đóng trong một không gian định chuẩn X, và
  f : K → X

  là một ánh xạ đơn trị từ K vào không gian đối ngẫu X

  của X.
  Bài toán “Tìm x ∈ K sao cho < f(x), x ư x > ≥ 0 với mọi x ∈ K” được gọi là
  bất đẳng thức biến phân xác định bởi toán tử f trên tập K.
  Nếu F : K → 2 X

  là một ánh xạ đa trị từ K vào X

  thì bài toán “Tìm
  x ∈ K sao cho tồn tại x
  ∗ ∈ F(x) thỏa mãn < x

  , x ư x > ≥ 0 với mọi x ∈ K”
  được gọi là bất đẳng thức biến phân suy rộng xác định bởi tập K và toán tử F.
  Khi toán tử f(F) phụ thuộc tham số µ và tập hạn chế K phụ thuộc tham số
  λ nào đó thì bài toán trên được gọi là bất đẳng thức biến phân phụ thuộc tham
  số (hay tương ứng là bất đẳng thức biến phân suy rộng phụ thuộc tham số). Ở
  đây, (µ, λ) là cặp tham số của bài toán.
  Bất đẳng thức biến phân phụ thuộc tham số và bất đẳng thức biến phân
  suy rộng phụ thuộc tham số, cùng với các ứng dụng khác nhau của chúng là nội
  dung chính trong luận văn này.
  Luận văn bao gồm ba chương:
  Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu –ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/2
  ã Chương 1. Kiến thức chuẩn bị
  Trong chương này, chúng tôi trình bày một số kết quả quen thuộc của các
  không gian được dùng trong luận văn này; các khái niệm và một số kết quả của
  ánh xạ đa trị; nhắc lại bài toán tối ưu.
  ã Chương 2. Độ nhạy nghiệm của bài toán biến phân suy rộng.
  Chương này, chúng tôi trình bày các khái niệm cơ bản; các kết quả phụ trợ;
  các tính chất liên tục của nghiệm bất đẳng thức biến phân suy rộng phụ thuộc
  tham số; các trường hợp đặc biệt và các ứng dụng.
  ã Chương 3. Tính liên tục H¨older của nghiệm bài toán biến phân
  phụ thuộc tham số.
  Trong chương này, chúng tôi trình bày các tính chất liên tục H¨older của
  nghiệm của P(θ, λ); các kết quả bổ trợ sẽ dùng trong chứng minh các định lý
  chính; cuối cùng là các kết quả về tính liên tục kiểu Lipchitz - H¨older của ánh
  xạ nghiệm theo tham số.
  Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015
  Trần Quang Huy
  Học viên Cao học Toán K7A
  Chuyên ngành Toán ứng dụng
  Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

  Xem Thêm: Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Độ nhạy nghiệm của bất đẳng thức biến phân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status