Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược kinh doanh của công ty kho vận và cảng cẩm phả đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh của công ty kho vận và cảng cẩm phả đến năm 2020

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa của đề tài 3
  5. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1. CƠ SỞ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH . 4
  1.1. Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh . 4
  1.1.1. Tổng quan về chiến lược kinh doanh . 4
  1.1.2. Đặc điểm của chiến lược phát triển kinh doanh 5
  1.1.3. Vai trò của chiến lược phát triển kinh doanh 6
  1.1.4. Nội dung chiến lược 7
  1.1.5. Những yêu cầu của quản trị chiến lược 8
  1.1.6. Các giai đoạn của quản trị chiến lược phát triển kinh doanh 10
  1.2. Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh . 10
  1.2.1. Xác định sứ mệnh của doanh nghiệp 10
  1.2.2. Xác định mục tiêu của doanh nghiệp 11
  1.2.3. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 11
  1.2.4. Các chiến lược phát triển kinh doanh . 19
  1.3. Lựa chọn chiến lược và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển . 21
  1.3.1. Lựa chọn chiến lược phát triển . 21
  1.3.2. Đánh giá chiến lược phát triển 23
  1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chiến lược kinh doanh . 23
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  iv
  1.4. Cơ sở thực tiễn về phát triển chiến lược kinh doanh . 32
  1.4.1. Kinh nghiệm ở một số nước 32
  1.4.2. Việt Nam với việc hoạch định chiến lược kinh doanh 34
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả 36
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 38
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 38
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
  2.2.1. Phương pháp luận 38
  2.2.2. Phương pháp nghiên cứu . 38
  2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu 39
  2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin . 40
  2.2.5. Phương pháp phân tích số liệu 40
  2.2.6. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 44
  2.3. Chỉ tiêu nghiên cứu 45
  Chỉ tiêu tài chính, tài sản, kết quả kinh doanh 45
  Chương 3. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA
  CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ 46
  3.1. Tổng quan về Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả . 46
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công ty Kho vận
  và Cảng cẩm Phả -Vinacomin . 46
  3.1.2. Chức năng nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của Công ty . 47
  3.1.3. Điều kiện vật chất kỹ thuật của Công ty. 48
  3.1.4. Quá trình kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chủ yếu của Công ty Kho
  vận và Cảng cẩm Phả -Vinacomin 54
  3.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Kho vận và Cảng cẩm
  Phả -Vinacomin 57
  3.2. Mục tiêu chiến lược của Công ty . 63
  3.2.1. Mục tiêu chung 63
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  v
  3.2.2. Mục tiêu cụ thể 63
  3.3. Phân tích môi trường bên ngoài Công ty 63
  3.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô . 64
  3.3.2. Phân tích môi trường vi mô . 69
  3.2.3. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài (EFE) 73
  3.4. Phân tích môi trường bên trong công ty . 74
  3.4.1. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 . 74
  3.4.2. Phân tích môi trường nội bộ bên trong công ty 78
  3.4.3. Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong (IFE) . 81
  3.5. Tổng hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong chiến
  lược hiện tại của Công ty . 83
  3.5.1. Tổng hợp cơ hội và thách thức 83
  3.5.2. Tổng hợp điểm mạnh và điểm yếu của Công ty . 86
  3.5.3. Ma trận tổng hợp SWOT 88
  3.5.4. Lựa chọn chiến lược kinh doanh của Công ty 91
  Chương 4. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CỦA CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ ĐẾN
  NĂM 2020 . 93
  4.1. Định hướng thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty kho vận và
  cảng Cẩm Phả . 93
  4.1.1. Thuận lợi và khó khăn . 93
  4.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới . 95
  4.2. Các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty kho vận và
  cảng Cẩm Phả đến năm 2020 . 96
  4.2.1. Nâng cao công tác quản lý 96
  4.2.2. Nhóm giải pháp về tổ chức và nguồn nhân lực . 97
  4.2.3. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển . 100
  4.2.4. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 101
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vi
  4.2.5. Xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp . 102
  4.2.6. Giải pháp phát triển hài hoà với môi trường, với bạn hàng, với lợi
  ích của công nhân viên chức và các cổ đông . 104
  4.3. Một số kiến nghị . 105
  4.3.1. Đối với Nhà nước 105
  4.3.2. Đối với Tập đoàn Than khoáng sản 105
  4.3.3. Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) 106
  KẾT LUẬN 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  PHỤ LỤC

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  vii
  DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

  CBCNV : Cán bộ công nhân viên
  CLKD : Chiến lược kinh doanh
  CN : Công nhân
  ĐH : Đại học
  DN : Doanh nghiệp
  GTVT : Giao thông vận tải
  KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm
  TKV : Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam
  TVN : Than Việt Nam
  UBND : Ủy ban nhân
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
  Bảng:
  Bảng 2.1. Ma trận IFE 41
  Bảng 2.2. Ma trận EFE . 42
  Bảng 3.1. Bảng tổng hợp thiết bị kỹ thuật chính của Công ty . 50
  Bảng 3.3. Bảng dự báo nhu cầu và khả năng khai thác than của Việt Nam 65
  Bảng 3.4. Sử dụng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài - EFE . 73
  Bảng 3.5. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2014 75
  Bảng 3.6. Sử dụng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong - IFE . 82
  Bảng 3.7. Bảng đánh giá tác động cơ hội đối với công ty . 84
  Bảng 3.8. Bảng đánh giá tác động của thách thức đối với công ty 85
  Bảng 3.9. Bảng tổng hợp đánh giá các yếu tố tiềm năng của Công ty 87
  Bảng 3.10. Ma trận SWOT 89

  Hình:
  Hình 1.1. Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E Porter 14
  Hình 1.2. Mô hình ma trận SWOT . 22
  Hình 3.1. Sơ đồ quá trình kinh doanh than và dịch vụ cảng biển . 54
  Hình 3.2. Sơ đồ tổ chức của công ty kho vận & cảng Cẩm Phả . 62
  Hình 3.3. Biểu đồ tăng trưởng GDP của Việt Nam 2012-2014 . 64

  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Kể từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, nền
  kinh tế của nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, kinh tế luôn tăng
  trưởng với tốc độ cao. Tuy nhiên xu hướng quốc tế hóa ngày càng gia tăng,
  sự cạnh tranh diễn ra ngày càng mạnh hơn, các nguồn lực trở nên khan
  hiếm, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng phức tạp và
  chứa đựng nhiều rủi ro.
  Với môi trường kinh doanh có tính cạnh tranh cao như vậy, các doanh
  nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải xây dựng chiến lược kinh
  doanh phù hợp nhằm tận dụng triệt để các cơ hội và giảm thiểu những nguy
  cơ, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững cho doanh nghiệp mình.
  Thực tế đã cho thấy: Những doanh nghiệp thành công là những doanh
  nghiệp có chiến lược kinh doanh phù hợp, ngược lại những doanh nghiệp không
  có một chiến lược kinh doanh phù hợp thì không thể phát triển được, thậm trí
  còn phải trả giá đắt cho những quyết định kinh doanh sai lầm.
  Công ty Kho vận và Cảng Cẩm phả - Vinacomin là đơn vị được Tập
  đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt nam giao cho quản lý khai thác,
  kinh doanh hệ thống cầu Cảng, tuyến luồng hàng hải từ phao số 0 vào Cảng,
  các bến phao neo sà lan tại khu chuyển tải Hòn Nét với mục tiêu chính là đảm
  bảo cho các hoạt động hàng hải tại khu vực Cảng và phục vụ cho công tác
  điều hành, giao than tiêu thụ của TKV. Do đó việc khai thác, kinh doanh
  Cảng Cẩm phả chủ yếu đối với hoạt động xuất hàng, không có nhập hàng, do
  đó bị hạn chế trong khả năng khai thác, kinh doanh Cảng.
  Từ năm 2015 trở đi theo lộ trình giảm sản lượng than xuất khẩu của
  chính phủ, điều tất yếu là doanh thu đối với việc khai thác Cảng sẽ giảm. Vì
  vậy để tiếp tục duy trì và tăng trưởng được trong môi trường ngành nghề kinh
  doanh trên đòi hỏi phải xây dựng được chiến lược khai thác, kinh doanh phù
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  2
  hợp với Cảng Cẩm Phả, đảm bảo cho sự phát triển ổn định của công ty, hoàn
  thành các nhiệm vụ và góp phần hoạt động và phát triển chung của TKV và
  của địa phương, với lý do đó, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: "Chiến lược
  kinh doanh của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đến năm 2020" làm
  luận văn nghiên cứu cho mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Kho vận và
  Cảng Cẩm Phả, từ đó đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của
  Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đến năm 2020.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược kinh
  doanh tại doanh nghiệp.
  - Phân tích việc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty Kho vận
  và Cảng Cẩm Phả trong giai đoạn 2015 - 2020
  - Đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện Chiến lược kinh doanh tại
  Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đến năm 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề về cơ sở lý luận và
  thực tiễn về chiến lược kinh doanh tại doanh nghiệp, thực trạng thực hiện
  chiến lược kinh doanh tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả.
  3.2. Phạm vi và thời gian nghiên cứu
  3.2.1. Phạm vi không gian
  Không gian nghiên cứu của đề tài là Công ty Kho vận và Cảng Cẩm
  Phả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghiên cứu phát triển Cảng Cẩm Phả: Xây
  dựng chiến lược kinh doanh của công ty trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh
  dịch vụ Cảng Cẩm Phả.
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3
  3.2.2. Phạm vi thời gian
  Nghiên cứu phát triển Cảng Cẩm Phả: Xây dựng chiến lược kinh doanh
  của công ty trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh dịch vụ Cảng Cẩm Phả. Số liệu
  sử dụng để phân tích được thu thập trong khoảng thời gian 2012 - 2014. Các giải
  pháp đề xuất đến năm 2020.
  4. Ý nghĩa của đề tài
  Đề tài góp phần thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức thực hiện sản phẩm
  đáp ứng được yêu cầu của khách hàng như: Khả năng đáp ứng chính xác, tính
  chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn. Toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện sản
  phẩm phải đảm bảo chính xác chất lượng mà công ty đã cam kết:
  - Đảm bảo không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng bằng
  cách cung cấp cho họ một dịch vụ Cảng biển ngày càng tốt hơn.
  - Nâng cao khả năng tiếp nhận tàu vào Cảng.
  - Giảm thời gian chờ đợi của các tàu vào Cảng, đưa đón ra vào Cảng
  phải đảm bảo an toàn.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần Mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo luận văn gồm 4 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược kinh doanh
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng chiến lược kinh doanh của Công ty Kho vận và
  Cảng Cẩm Phả
  Chương 4: Giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty Kho
  vận và Cảng Cẩm phả đến năm 2020

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của công ty kho vận và cảng cẩm phả đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của công ty kho vận và cảng cẩm phả đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

đề tài nghiên cứu công ty kho vận và cảng cẩm phả

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status