Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp quản lý dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp quản lý dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay

  iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 2
  4. Giả thuyết khoa học 3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 3
  7. Phương pháp nghiên cứu 3
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận . 3
  8. Cấu trúc luận văn 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG
  TRUNG HỌC CƠ SỞ . 5
  . 5
  1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 6
  1.2.1. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường . 6
  1.2.2. Hoạt động dạy học 13
  1.2.3. Quản lý hoạt động dạy học . 15 iv
  1.3. Lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở 17
  1.3.1. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân
  nước CHDC ND Lào 17
  1.3.3. Yêu cầu về chất lượng giáo dục trung học cơ sở trong giai đoạn
  hiện nay 33
  1.4. Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng và TTCM trong quản lý HĐDH ở
  trường THCS . 35
  1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý HĐDH 37
  1.5.1. Năng lực, phẩm chất của người đội ngũ CBQL 37
  1.5.2. Chất lượng của đội ngũ GV . 38
  1.5.3. Cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ cho hoạt động dạy học 38
  1.5.4. Đảm bảo về chính trị, xã hội, tâm lý và tổ chức 39
  1 . 40
  Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG
  TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KHAM KỢT, TỈNH BOLIKHAMXAY . 41
  2.1. Khái quát về huyện Khăm Kợt, tỉnh BolikhamXay 41
  2.1.1. Vài nét về huyện Khăm Kợt, tỉnh BoliKhamXay . 41
  2.1.2. Giáo dục của huyện Khăm Kợt, tỉnh BolikhamXay . 42
  2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện
  Khăm Kợt . 45
  2.2.1. Thực trạng thống kê đội ngũ giáo viên ở các trường THCS
  huyện Khăm Kợt . 45
  2.2.2. Kết quả khảo sát về thực trạng quản lý HĐ DH ở các trường
  trung học cơ sở huyện Khăm Kợt . 48
  2.2.3. Thực trạng về điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động
  dạy học tại các trường trung học cơ sở huyện Khăm Kợt 72
  2.2.4. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở các trường
  trung học cơ sở huyện Khăm Kợt . 74
  2 . 79 v
  Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG
  TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN KHĂM KỢT, TỈNH BOLIKHAMXAY 80
  3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 80
  3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn . 80
  3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 80
  3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 81
  3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 81
  3.2. Các biện pháp quản lý dạy học 82
  3.2.1. Biện pháp1: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ CBQL
  các trường THCS 82
  3.2.2. Biện pháp 2: Nâng cao vai trò,chất lượng hoạt động của tổ
  chuyên môn trong quản lý hoạt động dạy học 85
  3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
  của GV THCS 86
  3.2.4. Biện pháp 4: Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá họat động
  giảng dạy của giáo viên, kết quả học tập của học sinh . 88
  3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường các thiết chế pháp lý trong quản lý
  hoạt động dạy học ở trường THCS . 91
  3.2.6. Biện pháp 6: Hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
  hoạt động dạy học ở các trường THCS 94
  3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 96
  3.3. Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của biện pháp . 96
  3.3.1. Đối tượng khảo nghiệm 96
  3.3.2. Nội dung khảo nghiệm 96
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 98
  1. Kết luận 98
  2. Khuyến nghị . 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
  PHỤ LỤC iv
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  BGH
  CHDCND
  CHXHCN
  CNH-HĐH
  CSVC&TB
  GD-TT
  GDPT
  GV
  HS
  HT
  PTKT&TBDH
  QL
  QLGD
  TBDH
  TH
  THCS
  THPT

  Cộng hòa dân chủ nhân dân

  -

  -
  thông


  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Về quy mô lớp học số lượng học sinh trong toàn huyện
  năm học 2012-2013 . 42
  Bảng 2.2. Số lượng học sinh THCS huyện Khăm Kợt qua 5 năm học . 43
  Bảng 2.3. Tình hình đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên THCS
  huyện Khăm Kợt . 45
  Bảng 2.4. Cơ cấu đội ngũ giáo viên dạy các bộ môn năm học 2013-2014 . 46
  Bảng 2.5. Cơ cấu độ tuổi và thâm niên giảng dạy của giáo viên các trường
  trung học cơ sở huyện Khăm Kợt năm học 2012-2013 47
  Bảng 2.6. Danh sách CBQL và giáo viên được khảo sát tại các
  trường THCS huyện Khăm Kợt 49
  Bảng 2.7. Ý kiến của cán bộ quản lý về sự cần thiết của việc quản lý
  hoạt động dạy học . 49
  Bảng 2.8. Ý kiến của giáo viên về sự cần thiết phải đổi mới phương
  pháp dạy học 50
  Bảng 2.9: Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện
  các biện pháp quản lý việc soạn bài, chuẩn bị lên lớp của GV 52
  Bảng 2.10: Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện
  các biện pháp quản lý giờ dạy trên lớp của GV 55
  Bảng 2.11: Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện
  các biện pháp quản lý sinh hoạt tổ chuyên môn . 60
  Bảng 2.12: Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện
  các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng GV 62
  Bảng 2.13: Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện
  các biện pháp QL đổi mới phương pháp dạy học . 64
  Bảng 2.14: Tổng hợp đánh giá của CBQL và GV về mức độ thực hiện
  các biện pháp quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập
  của HS . 67
  Bảng 2.15. Đánh giá các biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh 69
  Bảng 3.1. Kết quả đánh giá về tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp 97 vi
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ xếp loại hành kiểm học sinh từ năm học 2008-2009
  2012 - 2013 44
  Biểu đồ 2.2. Tỉ lệ xếp loại học lực học sinh từ năm học 2008-2009 45  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1: Mối liên hệ giữa các nội dung trong quản lý hoạt động dạy học . 33
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong thời đại ngày nay, chiến lược phát triển nhanh và bền vững nhất
  đối với mỗi quốc gia, dân tộc, đó là sự chú trọng hàng đầu của Chính phủ về
  công tác đổi mới hệ thống GD-TT, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển
  nguồn nhân lực, nhân tài cho đất nước. CHDCND Lào từ một nước có nền
  kinh tế kế hoạch hoá tập trung, chuyển đổi sang cơ chế thị trường, có sự quản
  lý của nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với tốc độ công nghiệp hoá,
  hiện đại hoá đang diễn ra nhanh, mạnh, có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn trên
  toàn quốc, Đảng và Nhà nước Lào hết sức chú trọng phát triển GD-TT, coi
  “giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban chấp hành Trung ương Đảng
  đã ghi rõ:“Giáo dục và Thể thao hiện nay phải có một bước chuyển nhanh về
  chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và quy mô đào tạo, nhất là chất
  lượng dạy học trong các nhà trường nhằm nhanh chóng đưa Giáo dục và Thể
  thao đáp ứng yêu cầu mới của đất nước”. [1]
  Cùng với lịch sử phát triển của ngành giáo dục, việc nâng cao chất
  lượng dạy học luôn được coi là nhiệm vụ cơ bản, đầu tiên, quan trọng nhất
  của các nhà trường, đây chính là điều kiện để các
  , liên tục qua
  từng giờ dạy, qua mỗi học kỳ và từng năm học, đây là điều kiện tiên quyết
  .
  Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới đất nước, đổi mới
  giáo dục chất lượng giáo dục ở cấp THCS và chất lượng Giáo dục và Thể thao
  ự khởi sắc, đạt được những thành tựu
  nhất định. Trình độ hiểu biết, năng lực tiếp cận tri thức mới của học sinh và
  giáo viên được nâng cao, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. 2
  Tuy nhiên hệ thống GD-TT
  kém, bất cậ
  - . Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã khẳng
  định: “Giáo dục nước Lào vẫn còn nhiều yếu kém bất cập cả về quy mô lẫn
  cơ cấu và nhất là chất lượng ít hiệu quả, chưa đáp ứng được đòi hỏi ngày
  càng cao về nhân lực và công cuộc đổi mới kinh tế xã hội, xây dựng bảo vệ tổ
  quốc, thực hiện công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã
  hội “dân chủ”. [2] Để giải quyết mâu thuẫn trên đòi hỏi chúng ta phải thay
  đổi quan niệm, nhận thức về giáo dục, phải hướng tới chất lượng giáo dục,
  điều đó đồng nghĩa với việc phải chú trọng nâng cao trách nhiệm quản lý và
  tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động dạy học.
  Trong hệ thống giáo dục nước Lào, cấp THCS là cấp học cơ bản, là giai
  đoạn trung gian giữa TH và THPT. Ở giai đoạn này, học sinh được cung cấp
  kiến thức cơ bản nhất và hình thành nhân cách, gắn với tâm sinh lý của lứa
  tuổi này cũng nhiều biến động. Do vậy, hoạt động dạy học ở các trường
  THCS là vô cùng quan trọng, là cơ sở cho các cấp học, bậc học cao hơn.
  Xuất phát từ những lý do trên, nên tôi lựa chọn vấn đề “Biện pháp quản lý
  dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhawmxay’’
  2. Mục đích nghiên cứu
  ứu lý luận và thực tiễn công tác quản lý dạy học ở
  các trường THCS nói chung, thực trạng quản lý dạy học ở trường THCS
  huyện Khăm Kợ ề xuất các biện pháp quản lý dạy học
  nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở các trường THCS huyện Khăm kợt, góp
  phần nâng cao chất lượng GD-TT tỉnh Bolikhamxay.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  3.1. Khách thể nghiên cứu: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường
  trung học cơ sở nước CHDCND Lào.
  3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý dạy học ở các trường
  THCS huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay, nước CHDCND Lào. 3
  4. Giả thuyết khoa học
  Công tác quản lý dạy học ở các trường THCS có ý nghĩa quyết định
  đến chất lượng giáo dục, vì thế nếu đề xuất được một hệ thống biện pháp quản
  lý dạy học có tính đồng bộ, mềm dẻo, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực
  tiễn của các trường THCS trên địa bàn huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay
  thì chất lượng và hiệu quả dạy học sẽ được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu
  pháp triển giáo dục THCS trong giai đoạn hiện nay.
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu
  5.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý dạy học ở các trường trung
  học cơ sở, vấn đề quản lý dạy học ở nước CHDCND Lào
  5.2. Phân tích và đánh giá thực trạng quản lý dạy học ở các trường
  trung học cơ sở huyện Khăm kợt, tỉnh Bolikhamxay
  5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý dạy học nhằm nâng cao hiệu quả
  hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Khăm kợt, tỉnh
  Bolikhamxay.
  6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
  - Đề tài nghiên cứu các biện pháp quản lý dạy học của hiệu trưởng các
  trường THCS của huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay.
  - Đề tài tập trung khảo sát công tác quản lý dạy học ở các trường THCS
  thuộc huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay trong 5 năm trở lại đây.
  - Các biện pháp được xác định theo hướng Đề án phát triển GD-TT của
  huyện Khăm kợt từ năm 2005 đến năm 2015.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài được thực hiện dựa trên các phương pháp sau:
  7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Nghiên cứu các văn kiện, Nghị quyết của Đảng, các văn bản quy định
  của nhà nước và của ngành giáo dục nhà nước dân chủ nhân dân Lào; các tài
  liệu lý luận về quản lý, quản lý giáo dục và các tài liệu liên quan đến đề tài
  nghiên cứu. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  7.2.1. Phương phát quan sát
  Phương pháp này thực hiện bằng cách tiếp cận và xem xét để thu thập
  dữ liệu về thực trạng quản lý HĐDH ở các trường trung học cơ sở huyện
  Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay.
  7.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu
  Xây dựng hệ thống các câu hỏi bằ ỏi đóng và mở nhằm thu
  thập thông tin, ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về những nội
  dung liên quan đến đề tài.
  Trò chuyệ , GV tìm hiểu về các vấn đề liên
  quan tới đề tài để tăng thêm độ tin cậy cho kết quả điều tra.
  7.2.3. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
  .
  7.3. Phương pháp thống kê toán học
  ố , xử lý các
  thông tin, các số liệu thu đượ ủa đề tài.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ
  lục, nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của quản lý ạy học ở trường trung
  học cơ sở
  Chương 2: Thực trạng quản lý dạy học ở các trường trung học cơ sở
  huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay
  Chương 3: Biện pháp quản lý dạy học ở các trường trung học cơ sở
  huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay

  Xem Thêm: Biện pháp quản lý dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp quản lý dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status