Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viglacera GlassKote. 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viglacera GlassKote. 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2
  1.1. Cơ sở lí luận về phân tích tài chính doanh nghiệp 2
  1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp . 2
  1.1.2. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp. 2
  1.1.3. Đối tượng nghiên cứu. 4
  1.1.4. Chức năng của việc phân tích tài chính doanh nghiệp. 4
  1.2. Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp 4
  1.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp. . 5
  1.4. Phương pháp phân tích 5
  1.4.1. Phương pháp so sánh 5
  1.4.2. Phương pháp tỉ lệ : 6
  1.5. Nội dung phân tích. . 6
  1.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty. . 6
  1.5.1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty qua bảng cân đối kế toán. 6
  1.5.1.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty qua báo cáo kết quả hoạt động
  kinh doanh. 7
  1.5.2. Đánh giá rủi ro tài chính. 8
  1.5.2.1. Đánh giá rủi ro tài chính thông qua việc thực hiện nguyên tắc cân bằng tài chính.
  . 8
  1.52.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. . 10
  1.5.2.3. Hệ số tài trợ. 11
  1.5.3. Hiệu quả sử dụng vốn. 12
  1.5.4. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng hoạt động. . 13
  1.5.5. Khả năng sinh lời 15
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH
  VIGLACERA GLASSKOTE . 17
  2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Viglacera GlassKote. 17
  2.1.1. Khái quát về công ty TNHH Viglacera GlassKote. . 17
  2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. . 17
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty: 19
  2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức. 19 2.1. 3.2. Chức năng, nhiệm vụ. . 20
  2.1.4. Năng lực sản xuất kinh doanh. . 22
  2.1.4.1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh. 22
  2.1.4.2. Năng lực nhân sự & thiết bị . 23
  2.1.4.3. Các đối tác cung cấp nguyên vật liệu. . 24
  2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012-2014 26
  2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty. . 27
  2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty qua bảng cân đối kế toán. . 27
  2.2.1.1. Phân tích cơ cấu tài sản. 27
  2.2.1.2. Phân tích cơ cấu nguồn vốn . 33
  2.2.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty qua báo cáo kết quả hoạt động
  kinh doanh. 38
  2.2.2.1. Phân tích tổng doanh thu. . 41
  2.2.2.2. Phân tích chi phí. . 42
  2.2.2.3. Phân tích lợi nhuận. . 44
  2.3. Đánh giá rủi ro tài chính. . 46
  2.3.1. Đánh giá rủi ro tài chính thông qua việc thực hiện nguyên tắc cân bằng tài chính.
  . 46
  2.3.2. Phân tích nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán. . 49
  2.3.3. Hệ số tự tài trợ. . 51
  2.4. Hiệu quả sử dụng vốn 52
  2.5. Nhóm các chỉ tiêu về khả năng hoạt động. 54
  2.6. Khả năng sinh lời. 57
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG
  TY TNHH VIGLACERA GLASSKOTE. . 61
  3.1. Những thuận lợi và thách thức đối với công ty TNHH Viglacera GlassKote trong
  thời gian tới. . 61
  3.1.1. Thuận lợi. . 61
  3.1.2. Thách thức. 62
  3.2. Một số nhận xét tình hình tài chính công ty. . 63
  3.3. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty. . 64
  3.3.1. Giảm lượng hàng tồn kho. . 64
  3.3.1.1. Thực tế: . 64
  3.3.1.2. Mục đích: 64 3.3.1.3. Giải pháp: . 64
  3.3.1.4. Chi phí: . 65
  3.3.1.5. Kết quả đạt được: 65
  3.3.2. Giảm khoản phải thu. 66
  3.3.2.1. Thực tế: . 66
  3.3.2.2. Nguyên nhân: 66
  3.3.2.3. Giải pháp: . 66
  3.3.2.4. Chi phí: . 67
  3.3.2.5. Kết quả: . 69
  3.3.3. Giảm các khoản phải trả. . 69
  3.3.3.1. Thực tế: . 69
  3.3.3.2. Nguyên nhân: 69
  3.3.3.3. Giải pháp: . 70
  KẾT LUẬN 71
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TĂT

  TSNH Tài sản ngắn hạn
  TSDH Tài sản dài hạn
  TSCĐ Tài sản cố định
  LN Lợi nhuận
  LNTT Lợi nhuận trước thuế
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  DT Doanh thu
  BH Bán hàng
  QLDN Quản lý doanh nghiệp
  TC Tài chính
  HĐKD Hoạt động kinh doanh
  LNST Lợi nhuận sau thuế
  VLC Vốn lưu chuyển

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. . 26
  Bảng 2 : Khái quát về tài sản . 28
  Bảng 3: Khái quát về nguồn vốn (Nguồn: Bảng cân đối kế toán) . 33
  Bảng 4: Phân tích biến động các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 39
  Bảng 5:Tổng doanh thu . 41
  Bảng 6: Tổng chi phí. 43
  Bảng 7: Phân tích lợi nhuận 45
  Bảng 8: Mối quan hệ giữa vốn lưu chuyển và nhu cầu vốn lưu chuyển. 47
  Bảng 9: các chỉ tiều về khả năng thanh toán. 49
  Bảng 10: Hệ số tự tài trợ 51
  Bảng 11: Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn. 52
  Bảng 12: Các chỉ tiêu về khả năng hoạt động. 54
  Bảng 13: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. 57
  Bảng 14: Dự tính kết quả giải phóng hàng tồn kho . 65
  Bảng 15: Các chỉ tiêu về hàng tồn kho. . 65
  Bảng 16: Bảng dự kiến chi phí chiêt khấu. . 68
  Bảng 17: Bảng dự kiến kết quả đạt được. . 69
  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp hay cụ thể hoá là việc phân tích
  các báo cáo tài chính của doanh nghiệp là quá trình kiểm tra, đối chiếu, so sánh các
  số liệu, tài liệu về tình hình tài chính hiện hành và trong quá khứ nhằm mục đích
  đánh giá tiềm năng, hiệu quả kinh doanh cũng như những rủi ro trong tương lai.
  Phân tích tài chính có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.Việc thường
  xuyên phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp sẽ cho các nhà doanh nghiệp thấy
  rõ thực trạng của doanh nghiệp mình và sẽ có các biện pháp kịp thời và hữu hiệu
  nhằm ổn định tình hình tài chính hợp lí và vững mạnh. Do đó, việc phân tích tài
  chính doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất
  kinh doanh trong những kỳ sắp tới.
  Công ty TNHH Viglacers GlassKote hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh
  doanh vật liệu xây dựng, cụ thể là sản xuất, gia công các loại kính sơn màu nội thất
  mang thương hiệu GlassKote.Tình hình doanh thu của công ty 3 năm gần đây
  tương đối khả quan tuy nhiên hệ số nợ của công ty còn cao, lượng hàng tồn kho
  lớn, phải thu khách hàng cao,vòng quay khoản phải thu giảm, khả năng thanh toán
  nhanh thấp.
  Chính vì tầm quan trọng của tài chính đối với hoạt động và sự phát triển của
  doanh nghiệp em chọn đề tài “Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại
  công ty TNHH Viglacera GlassKote ” cho khóa luận của mình.
  Kết cấu đề tài gồm 3 phần
  Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính công ty TNHH Viglacera GlassKote
  Chương 3:Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính công ty TNHH
  Viglacera GlassKote.
  Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 2
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  1.1. Cơ sở lí luận về phân tích tài chính doanh nghiệp
  1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
  Phân tích tài chính doanh nghiệp là tổng thể các phương pháp được sử dụng để
  đánh giá tình hình tài chính đã qua và hiện tại, giúp các nhà quản lý đưa ra được
  quyết định chuẩn xác và đánh giá được doanh nghiệp, từ đó giúp các đối tương
  quan tâm đưa ra những dự đoán chính xác về mặt tài chính của doanh nghiệp, qua
  đó đi đến những quyết định phù hợp với lợi ích của chính họ.
  Có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh tế tài chính của một
  doanh nghiệp. Mỗi đối tượng lại quan tâm theo góc độ và mục tiêu khác nhau. Do
  nhu cầu về các thông tin tài chính của doanh nghiệp rất đa dạng , đòi hỏi việc phân
  tích tài chính phân tích tài chính phải được thực hiện bằng nhiều phương pháp
  khác nhau để từ đó đáp ứng được các nhu cầu của mỗi đối tượng quan tâm. (Ngô
  Thế Chi, tr 5, 2008) [1].
  1.1.2. Sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp.
  Mục đích lớn nhất của phân tích tài chính doanh nghiệp là giúp những người
  ra quyết định lựa chọn được phương án kinh doanh tối ưu và đánh giá chính xác
  thực trạng tài chính và tiềm năng của doanh nghiệp. Bởi vậy, việc phân tích tài
  chính doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều phía (chủ doanh nghiệp và
  bên ngoài).
  Đối với chủ doanh nghiệp và các nhà quản trị doanh nghiệp: là người trực
  tiếp quản lí doanh nghiệp mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và
  khả năng trả nợ. Bên cạnh đó, các quản trị doanh nghiệp còn quan tâm đến nhiều
  mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi
  phí, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường . Tuy nhiên, một doanh nghiệp chỉ có thể
  thực hiện được mục tiêu này nếu đáp ứng được hai yêu cầu cơ bản: Kinh doanh có
  lãi và thanh toán được nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục, cuối cùng sẽ bị cạn kiệt
  các nguồn lực và buộc phải đóng cửa. Mặt khác, nếu doanh nghiệp không có khả Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 3
  năng thanh toán nợ đến hạn cũng bị buộc phải ngừng hoạt động và đóng cửa. Như
  vậy, các nhà quản trị doanh nghiệp cần có đủ thông tin và hiểu rõ doanh nghiệp
  nhằm đánh giá tình hình tài chính đã qua, thực hiện cân bằng tài chính, khả năng
  thanh toán, sinh lợi, rủi ro và dự đoán tình hình tài chính nhằm đề ra quyết định
  đúng.
  Đối với các chủ ngân hàng và những người cho vay: mối quan tâm của họ
  chủ yếu hướng vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Thu nhập của họ là lãi suất
  tiền vay. Vì vậy, đối với những khoản cho vay ngắn hạn, người cho vay rất quan
  tâm đến khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp. Đối với các khoản cho vay
  dài hạn, người cho vay lại quan tâm đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp vì đó
  là cơ sở của việc hoàn trả vốn và lãi vay dài hạn.
  Ngoài ra, các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng cũng rất quan tâm
  đến số lượng vốn của chủ sở hữu. Bởi vì, số vốn chủ sở hữu này là khoản bảo hiểm
  cho họ trong trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro. (Ngô Thế Chi , tr 9, 2008) [1].
  Đối với các nhà cung cấp vật tư, thiết bị, hàng hoá, dịch vụ, họ phải quyết
  định xem có cho phép khách hàng sắp tới được mua chịu hàng, thanh toán chậm
  hay không. Cũng như các chủ ngân hàng và các nhà cho vay, nhóm người này
  cũng cần phải biết được khả năng thanh toán hiện tại và thời gian sắp tới của khách
  hàng.
  Đối với các nhà đầu tư: (cổ đông, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp khác ) mốí
  quan tâm của họ là hướng đến những tính toán về giá trị doanh nghiệp. Thu nhập
  của họ là tiền lời được chia và thặng dư giá trị vốn. Vì vậy, họ cần những thông tin
  và điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng
  trưởng của doanh nghiệp.
  Phân tích tài chính với các nhà đầu tư là để đánh giá doanh nghiệp và dự đoán
  giá trị cổ phiếu, dựa vào việc nghiên cứu cá báo cáo tài chính, khả năng sinh lời,
  phân tích rủi ro trong kinh doanh ( Ngô Thế Chi, tr 8, 2008) [1]. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 4
  1.1.3. Đối tượng nghiên cứu.
  Quá trình và kết quả tổ chức vận động, chuyển hóa các nguồn lực tài chính
  của doanh nghiệp có thể được biểu hiện bằng những chỉ tiêu kinh tế cụ thể nhưng
  cũng có thể được thể hiện thông qua miêu tả cuộc sống kinh tế tài chính đã và đang
  diễn ra.Sự miêu tả cùng với nghiên cứu cấc chỉ tiêu kinh tế cụ thể, các nguyên
  nhân và nhân tố ảnh hưởng đến các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị gắn
  liền với việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp trong quá trình
  kinh doanh chính là đối tượng nghiên cứu của phân tích tài chính doanh
  nghiệp.(Ngô Thế Chi, tr 18, 2008) [1].
  1.1.4. Chức năng của việc phân tích tài chính doanh nghiệp.
  Thực hiện chức năng đánh giá, làm sáng tỏ các vấn đề: quá trình phân phối, tạo
  lập, sử dụng vốn và các quỹ tiền tệ ở doanh nghiệp diễn ra như thế nào, tác động ra
  sao đến kết quả hoạt động
  Thực hiện chức năng dự đoán, giúp xem xét tiềm lực tài chính, diễn biến luồng
  chuyển dịch giá trị, sự vận động của vốn hoạt động trong tương lai của doanh
  nghiệp, dự đoán tình hình tài chính của doanh nghiệp trong trương lai để đưa ra
  những quyết định phù hợp đáp ứng mục tiêu mong muốn của các đối tượng quan
  tâm. (Ngô Thế Chi, tr 14, 2008) [1].
  Thực hiện chức năng điều chỉnh, phân tích tài chính giúp doanh nghiệp và các
  đối tượng quan tâm nhận thức rõ nội dung, tính chất, hình thức và xu hướng phát
  triển của các quan hệ tài chính nhằm mục đích kết hợp, điều chỉnh hài hòa các mối
  quan hệ tài chính. (Ngô Thế Chi, tr 15, 2008) [1].
  1.2. Trình tự và các bước tiến hành phân tích tài chính doanh nghiệp
  Bước 1: - Lập kế hoạch phân tích,
  - xây dựng đề cương phân tích. Kế hoạch phân tích phải xác định rõ
  nội dung, phạm vi phân tích, những thông tin cần thu thập tìm hiểu
  Bước 2: -Tiến hành phân tích:
  - Sưu tầm tài liệu, xử lý số liệu.
  -Tính toán các chỉ tiêu phân tích. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 5
  -Xác định các nhân tố tác động đến tình hình kinh doanh của doanh
  nghiệp.
  -Tổng hợp kết quả rút ra nhận xét .
  Bước 3
  - Viết báo cáo phân tích. (Ngô Thế Chi, tr 39, 2008) [1].
  1.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.
  Việc phân tích tình hình tài chính đòi hỏi sử dụng nhiều tài liệu và thông tin
  khác nhau nhưng trong đó chủ yếu là báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính không
  những cho thấy tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo mà còn
  cho thấy những kết quả hoạt động mà doanh nghiệp đạt được.
  Hệ thống báo cáo tài chính gồm :
  Bảng cân đối kế toán
  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  1.4. Phương pháp phân tích
  1.4.1. Phương pháp so sánh
  Là phương pháp sử dụng phổ biến trong phân tích để dánh giá xác định xu
  hướng và biến động của chỉ tiêu phân tích . Để áp dụng phương pháp này cần phải
  đảm bảo các điều kiện có thể so sánh được của các chỉ tiêu (thống nhất về nội dung
  phương pháp và thời gian đơn vị tính toán của chỉ tiêu so sánh) và tuỳ theo mục
  đích phân tích để xác định gốc so sánh .
  So sánh về số tuyệt đối: là việc xác định số chênh lệch giữa giá trị của chỉ tiêu kỳ
  phân tích với giá trị của chỉ tiêu kỳ gốc. Kết quả so sánh cho thấy sự biến động của
  hiện tượng kinh tế đang nghiên cứu.
  So sánh bằng số tương đối: là xác định số % tăng (giảm) giữa thực tế so với kỳ
  gốc của chỉ tiêu phân tích hoặc chiếm tỷ trọng của một hiện tượng kinh tế trong
  tổng thể được xác định để đánh giá được tốc độ phát triển hoặc kết cấu, mức phổ
  biến của hiện tượng kinh tế. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 6
  So sánh bằng số bình quân : cho thấy mức độ mà đơn vị đạt được so với bình
  quân chung của tổng thể ngành.
  Khi dùng phương pháp so sánh để phân tích các báo cáo tài chính có thể sử
  dụng phương pháp phân tích theo chiều dọc hoặc phân tích theo chiều ngang
  Phân tích theo chiều ngang: là việc so sánh cả về số tuyệt đối và số tương đối
  trên cùng một hàng (cùng một chỉ tiêu) trên các báo cáo tài chính. Qua đó thấy
  được sự biến động của từng chỉ tiêu.
  Phân tích theo chiều dọc: là xem xét, xác định tỷ trọng của từng chỉ tiêu trong
  tổng thể qui mô chung. Qua đó thấy được mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu
  trong tổng thể.
  1.4.2. Phương pháp tỉ lệ :
  Phương pháp này dựa trên ý nghĩa chuẩn mực các tỷ lệ đại lượng tài chính
  trong các quan hệ tài chính. Về nguyên tắc phương pháp này yêu cầu phải xác định
  các ngưỡng (định mức) để nhận xét đánh giá tình hình tài chính trên cơ sở so sánh
  các tỷ lệ của các doanh nghiệp đối với các tỷ lệ tham chiếu . Như vậy để đưa ra
  nhận xét đánh giá chính xác , người phân tích không chỉ sử dụng một phương pháp
  mà phải biết kết hợp hài hoà cả hai phương pháp nói trên, nó cho phép người phân
  tích biết rõ thực chất hoạt động tài chính cũng như phương pháp biến động của
  từng chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp qua các giai đoạn khác nhau
  Phân tích qua hệ số: là xem xét mối quan hệ giữa các chỉ tiêu dưới dạng
  phân số. Tùy theo cách thiết lập quan hệ mà gọi chỉ tiêu là hệ số, tỷ số hay tỷ suất.
  1.5. Nội dung phân tích.
  1.5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty.
  1.5.1.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty qua bảng cân đối kế
  toán.
  Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn
  bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại một
  thời điểm nhất định. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 7
  Để nắm được đầy đủ về thực trạng tài chính cũng như tình hình sử dụng tài sản
  của doanh nghiệp cần phải đi sâu xem xét các mối quan hệ và tình hình biến động
  của các khoản mục trong bảng cân đối kế toán . Việc phân tích bảng cân đối kế
  toán thường được tiến hành bằng 2 cách : phân tích dọc và phân tích ngang.
  Khi phân tích bảng cân đối kế toán cần xem xét xác định và nghiên cứu các
  vấn đề cơ bản sau :
  - Xem xét sự biến động của tổng tài sản cũng như từng loại tài sản thông qua
  so sánh giữa số cuối kỳ và số đầu kỳ kể cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối. Qua đó
  thấy được sự biến động về qui mô kinh doanh, năng lực kinh doanh của doanh
  nghiệp.
  -Phân tích sự biến động và cơ cấu của nguồn vốn để khái quát đánh giá khả
  năng tự tài trợ về mặt tài chính của doanh nghiệp, xác định mức độ độc lập tự chủ
  trong sản xuất kinh doanh hoặc những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong
  việc khai thác nguồn vốn. Để làm được điều này, trước hết phải xác định được tỷ
  trọng của từng loại nguồn vốn trong tổng nguồn vốn. Sau đó, so sánh tỷ trọng từng
  loại giữa cuối kỳ với đầu năm để thấy được sự biến động của cơ cấu vốn,chênh
  lệch cả về số tiền, tỷ lệ, tỷ trọng.
  1.5.1.2. Đánh giá khái quát tình hình tài chính công ty qua báo cáo kết quả
  hoạt động kinh doanh.
  Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản
  ảnh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Số liệu
  trên báo cáo này cung cấp những thông tin tổng hợp nhất về tình hình và kết quả
  doanh thu, chi phí, lợi nhuận của hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác.
  Để xem xét các hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh
  nghiệp cần đi sâu phân tích tình hình biến động của các khoản mục trong báo cáo
  kết quả kinh doanh, phân tích sự biến động của từng chỉ tiêu trê báo cáo kết quả
  hoạt động kinh doanh giữa năm nay với năm trước dựa vào việc so sánh cả về số
  tương đối và số tuyệt đối trên từng chỉ tiêu. Đặc biệt chú ý đến sự biến động của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 8
  doanh thu thuần, tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuân trước thuế và
  sau thuế.
  1.5.2. Đánh giá rủi ro tài chính.
  1.5.2.1. Đánh giá rủi ro tài chính thông qua việc thực hiện nguyên tắc cân bằng
  tài chính.
  Để tiến hành sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có tài sản bao
  gồm tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, tài sản cố định và đầu tư dài hạn.
  Nguồn vốn dài hạn là nguồn doanh nghiệp sử dụng lâu dài cho hoạt động
  kinh doanh bao gồm nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn vay nợ trung hạn, dài hạn.
  Nguồn dài hạn trước hết được đầu tư để hình thành tài sản cố định, phần còn lại
  của nguồn vốn dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn được đầu tư hình thành tài sản ngắn
  hạn. Chênh lệch giữa nguồn vốn dài hạn với tài sản dài hạn hay giữa tài sản ngắn
  hạn với nguồn ngắn hạn được gọi là vốn lưu chuyển. Mức độ an toàn của tài sản
  ngắn hạn phụ thuộc vào độ lớn của vốn lưu chuyển.
  Vốn lưu chuyển = Nguồn vốn dài hạn – Tài sản dài hạn
  = Tài sản ngắn hạn - nguồn vốn ngắn hạn
  Kết quả tính toán được phân tích ra các trường hợp:
  - Vốn lưu chuyển lớn hơn 0, nghĩa là nguồn vốn dài hạn lớn hơn tài sản dài
  hạn. Nguồn vốn dài hạn dư thừa sau khi đầu tư vào tài sản dài hạn được đầu tư
  vào tài sản ngắn hạn . Đồng thời, tài sản ngắn hạn lớn hơn nguồn vốn ngắn hạn do
  vậy khả năng thanh toán của doanh nghiệp là tốt. Doanh nghiệp có nguồn tài trợ
  đem lại sự ổn định và an toàn.
  - Vốn lưu chuyển bằng 0 : có nghĩa là nguồn vốn dài hạn tài trợ đủ cho tài
  sản dài hạn và tài sản ngắn hạn đủ để doanh nghiệp trả các khoản nợ ngắn hạn, tình
  hình tài chính như vậy là lành mạnh. Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  SV: Lê Thị Quỳnh – QT1502T 9
  - Vốn lưu chuyển nhỏ hơn 0: có nghĩa là doanh nghiệp không có vốn lưu
  chuyển. Nguồn vốn dài hạn không đủ để trả nợ cho tài sản dài hạn , doanh nghiệp
  phải đầu tư một phần nguồn vốn ngắn hạn vào tài sản dài hạn, tài sản ngắn hạn
  không đủ để đáp ứng nhu cầu thanh toán nợ ngắn hạn, cán cân thanh toán của
  doanh nghiệp mất thăng bằng, doanh nghiệp phải dùng một phần tài sản dài hạn để
  thanh toán nợ ngắn hạn đến hạn trả.
  Vốn lưu chuyển là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá tình hình tài chính
  doanh nghiệp, chỉ tiêu này cho biết hai điểm cốt yếu :
  + Doanh nghiệp có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn không?
  + Tài sản dài hạn của doanh nghiệp có được tài trợ một cách vững chắc bằng
  nguồn vốn dài hạn không ?
  Ngoài vốn lưu chuyển, trong phân tích tài chính người ta còn nghiên cứu
  chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu chuyển.
  Nhu cầu vốn lưu chuyển là lượng vốn ngắn hạn doanh nghiệp cần để tài trợ
  cho một phần tài sản ngắn hạn, đó là hàng tồn kho và các khoản phải thu.
  Nhu cầu vốn lưu chuyển = Hàng tồn kho + Các khoản phải thu ngắn
  hạn - Các khoản phải trả ngắn hạn
  Tiến hành so sánh giữa vốn lưu chuyển và nhu cầu vốn lưu chuyển để xem
  xét mối quan hệ giữa vốn lưu chuyển và nhu cầu vốn lưu chuyển.
  - Nếu vốn lưu chuyển > nhu cầu vốn lưu chuyển chứng tỏ doanh nghiệp thừa
  vốn lưu chuyển để đáp ứng nhu cầu vốn lưu chuyển, thể hiện khả băng thanh toán
  tức thời của doanh nghiệp là tốt trong khi vẫn đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán các
  khoản tín dụng ngắn hạn gồm vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả, tuy nhiên
  hiệu quả sử dụng vốn không cao.

  Xem Thêm: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viglacera GlassKote. 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Viglacera GlassKote. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status