Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO 

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG VỐN TẠI DOANH NGHIỆP . 3
  1.1.Tổng quan về vốn của doanh nghiệp . 3
  1.1.1.Khái niệm và đặc trưng của vốn 3
  1.1.1.1.Khái niệm vốn 3
  1.1.1.2.Đặc trưng cơ bản của vốn 3
  1.1.1.3.Tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất của doanh
  nghiệp . 5
  1.1.2.Phân loại vốn trong doanh nghiệp . 6
  1.1.2.1.Căn cứ vào nguồn hình thành 6
  1.1.2.2.Căn cứ vào phương thức luân chuyển . 7
  1.1.2.3.Căn cứ vào thời hạn luân chuyển 9
  1.1.2.4.Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng vốn 9
  1.2.Hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa của nó đối với doanh nghiệp 10
  1.2.1.Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu
  quả sử dụng vốn 10
  1.2.1.1.Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn . 10
  1.2.1.2.Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn . 11
  1.2.2.Phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn . 12
  1.2.2.1.Phương pháp so sánh . 12
  1.2.2.2.Phương pháp tỷ lệ 12
  1.2.3.Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp . 13
  1.2.3.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn . 13
  1.2.3.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 13
  1.2.3.3.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định . 14
  1.3.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp . 14
  1.3.1.Nhân tố khách quan . 14
  1.3.1.1.Đặc điểm chung của nền kinh tế 14
  1.3.1.2.Chính sách của Nhà nước 15
  1.3.1.3. Môi trường pháp lý . 16 1.3.2.Nhân tố chủ quan . 16
  1.3.2.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 16
  1.3.2.2.Đặc điểm về sản phẩm kinh doanh 17
  1.3.2.3.Trình độ quản lý và sử dụng vốn . 17
  1.3.2.4. Nhân tố con người 17
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN VILACO QUA CÁC NĂM 2012- 2014 19
  2.1.Khái quát về công ty cổ phần VILACO . 19
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển . 19
  2.1.2.Cơ cấu tổ chức của công ty 22
  2.1.2.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 22
  2.1.2.2.Chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận . 22
  2.2.Các đặc điểm có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của công ty . 24
  2.2.1.Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh . 24
  2.2.1.1.Ngành nghề kinh doanh . 24
  2.2.1.2.Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 2012-2014 . 26
  2.2.2.Đặc điểm về lao động 27
  2.2.3.Đặc điểm về thị trường tiêu thụ . 28
  2.2.4.Khái quát chung về tình hình tài chính của công ty từ năm 2013- 2014 . 29
  2.3.Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần VILACO từ năm
  2012- 2014 . 33
  2.3.1.Khái quát tình hình biến động về vốn và nguồn vốn của công ty . 33
  2.3.1.1.Cơ cấu vốn . 33
  2.3.1.2.Cơ cấu nguồn vốn 34
  2.3.2.Tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty 35
  2.3.2.1.Tình hình quản lý và sử dụng tổng vốn . 35
  2.3.2.2.Tình hình quản lý và sử dụng vốn cố định 42
  2.3.2.3.Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động 48
  2.3.3.Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn của công ty 53
  2.3.3.1.Hiệu quả sử dụng tổng vốn 53
  2.3.3.2.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 55
  2.3.3.3.Hiệu quả sử dụng vốn cố định . 60
  2.4.Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 63
  2.4.1.Những kết quả đạt được . 63
  2.4.2.Những tồn tại và hạn chế . 64 2.4.3.Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế . 65
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ
  DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CÔE PHẦN VILACO 67
  3.1.Định hướng phát triển của công ty từ nay đến năm 2020 .67
  3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 67
  3.2.1.Giải pháp 1: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giảm các khoản phải thu 67
  3.2.1.1.Lý do thực hiện biện pháp . 67
  3.2.1.2.Mục tiêu . 68
  3.2.1.3.Nội dung thực hiện 69
  3.2.1.4.Dự tính kết quả đạt được . 70
  3.2.2.Biện pháp 2: Giảm lượng hàng tồn kho . 71
  3.2.2.1.Lý do thực hiện giải pháp 71
  3.2.2.2.Mục tiêu . 72
  3.2.2.3.Nội dung thực hiện 72
  3.2.2.4.Dự tính kết quả đạt được . 74
  3.2.3. Giải pháp 3: Giảm chi phí quản lý kinh doanh 76
  3.2.3.1.Lý do thực hiện giải pháp 76
  3.2.3.2.Mục tiêu . 76
  3.2.3.3.Nội dung thực hiện 77
  3.2.3.4. Dự tính kết quả đạt được 77
  KẾT LUẬN . 79
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  TSCĐ: Tài sản cố định
  TSCĐHH: Tài sản cố định hữu hình
  TSCĐVH: Tài sản cố định vô hình
  VCĐ: Vốn cố định
  VLĐ: Vốn lưu động
  VCSH: Vốn chủ sở hữu
  Bq: bình quân
  HTK: Hàng tồn kho
  XDCBDD: Xây dựng cơ bản dở dang
  TSNH: Tài sản ngắn hạn
  DTT: Doanh thu thuần
  DTTC: Doanh thu tài chính
  CPTC: Chi phí tài chính
  CPQLKD: Chi phí quản lý kinh doanh
  LNTT: Lợi nhuận trước thuế
  LNST: Lợi nhuận sau thuế DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm 2012- 2014 26
  Bảng 2: Cơ cấu lao động của công ty năm 2014 . 27
  Bảng 3: Một số chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán của công ty năm 2013- 2014 29
  Bảng 4 : Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty qua 2 năm 2013- 2014 . 31
  Bảng 5 : Cơ cấu vốn của công ty qua các năm 2012- 2014 33
  Bảng 6: Cơ cấu nguồn vốn của công ty qua các năm 2012- 2014 34
  Bảng 7: Khái quát biến động nguồn vốn của công ty qua các năm 2012- 2014 36
  Bảng 8: Cơ cấu vốn của công ty từ năm 2012- 2014 . 40
  Bảng 9:Cơ cấu vốn cố định của công ty qua các năm 2012- 2014 . 42
  Bảng 10: Cơ cấu tài sản cố định của công ty năm 2013- 2014 . 44
  Bảng 11: Sự biến động về vốn cố định của công ty qua các năm 2012- 2014 . 46
  Bảng 12: Khả năng đảm bảo vốn cố định của công ty qua các năm 2012- 2014 . 47
  Bảng 13: Cơ cấu vốn lưu động của công ty qua các năm 2012- 2014 . 48
  Bảng 14: Sự biến động về vốn lưu động của công ty qua các năm 2012- 2014 . 50
  Bảng 15: Khả năng đảm bảo vốn lưu động của công ty qua các năm 2012- 2014 52
  Bảng16 : Đánh giá hiệu quả sử dụng tổng vốn của công ty năm 2012-2014 . 54
  Bảng 17: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty năm 2012- 2014 . 57
  Bảng 18 : Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty năm 2012- 2014 . 61
  Bảng 19: Cơ cấu các khoản phải thu của công ty năm 2013- 2014 68
  Bảng 20: Dự tính kết quả đạt được sau khi thực hiện giải pháp 1 71
  Bảng 21: Cơ cấu hàng tồn kho của công ty năm 2013- 2014 . 72
  Bảng 22: Dự tính kết quả đạt được sau khi thực hiện biện pháp 2 75
  Bảng 23: Dự tính kết quả đạt được sau khi thực hiện giải pháp 3 78
  Biểu đồ 1: Cơ cấu về đô tuổi lao động của công ty năm 2014 . 28
  Biểu đồ 2: Cơ cấu chi phí quản lý của công ty năm 2013 76
  Biểu đồ 3: Cơ cấu chi phí quản lý của công ty năm 2014 76

  Khoá luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Nguyễn Ánh Nguyệt - Lớp: QT1501T 1
  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong thời đại kinh tế hội nhập phát triển hiện nay mọi hoạt động sản xuất
  kinh doanh muốn tồn tại và phát triển được thì điều kiện tất yếu là vốn. Vốn là
  điều kiện không thể thiếu để doanh nghiệp được thành lập và tiến hành các hoạt
  động sản xuất kinh doanh, và là nhân tố chi phối hầu hết các nhân tố khác nên
  việc sử dụng vốn và quản lý vốn có hiệu quả mang ý nghĩa rất quan trọng. Để
  tận dụng nguồn vốn nội bộ trong doanh nghiệp và nguồn vốn bên ngoài phải có
  chiến lược, biện pháp hữu hiệu. Theo xu hướng phát triển hiện nay, các doanh
  nghiệp ngày càng năng động hơn, tự chủ hơn trong sản xuất kinh doanh thì việc
  sử dụng vốn hiệu quả ngày càng chiếm một vị trí lớn trong quản lý tài chính
  doanh nghiệp, không những đem lại cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi mà còn
  một phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước.
  Bên cạnh đó tính hiệu quả không phải lúc nào cũng như mong muốn của
  doanh nghiệp, mà phụ thuộc vào chiến lược phát triển hoạt động và quản lý
  nguồn vốn. Do đó bên cạnh những doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả thì
  cũng không ít những doanh nghiệp thua lỗ dẫn đến hậu quả phải sáp nhập hoặc
  buộc phải phá sản. Điều này là tất yếu trong nền kinh tế hiện nay. Vì vậy việc
  nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong chiến lược phát
  triển kinh doanh của các doanh nghiệp.
  Sau thời gian thực tập tai Công ty cổ phần VILACO, được sự giúp đỡ
  của các anh chị trong phòng kế toán- tài chính của công ty, em đã dần được làm
  quen làm quen với thực tế. Qua đó thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của
  việc sử dụng vốn có hiệu quả. Em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài: “ Một số
  giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần VILACO”
  làm đề tài khóa luận cho mình.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận thì bố cục khóa luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh
  nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng về hiệu quả sử dụng tại Công ty cổ phần VILACO.
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần
  VILACO.
  Khoá luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Nguyễn Ánh Nguyệt - Lớp: QT1501T 2
  Trong thời gian thực tập em nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của
  các anh chị tại phòng kế toán tài chính của công ty cổ phần VILACO và sự chỉ
  bảo tận tình của cô giáo ThS.Trần Thị Như Trang đã giúp đỡ em hoàn thành bài
  khóa luận này.
  Do trình độ của bản thân còn nhiều hạn chế và thời gian nghiên cứu có hạn
  nên trong quá trình tìm hiểu, phân tích và hoàn thành bài khóa luận không thể
  tránh khỏi những sai sót nhất định nên em kính mong có sự đóng góp và giúp đỡ
  của các thầy cô để bài bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần VILACO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status