Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải

  Lớp: QT1501N
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD . 2
  1.1 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuấ kinh doanh . 2
  1.1.1 khái niệm về hoạt động sản xuất kinh doanh . 2
  1.1.2 Khái niệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 2
  1.1.3 Bản chất của hiệu quả kinh doanh . 4
  1.1.4 Vai trò của hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 4
  1.1.5 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh . 5
  1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 7
  1.2.1 Các nhân tố bên ngoài 7
  1.2.1.1 Môi trường pháp lý 7
  1.2.1.2 Môi trường chính trị, văn hóa - xã hội 7
  1.2.1.3 Môi trường kinh tế . 8
  1.2.1.4 Môi trường sinh thái và cơ sở hạ tầng 8
  1.2.1.5 Các chính sách kinh tế Nhà nước . 9
  1.2.1.6 Môi trường quốc tế 9
  1.2.2 Các nhân tố bên trong . 9
  1.2.2.1 Đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong doanh nghiệp . 9
  1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp. 10
  1.2.2.3 Trình độ ứng dụng khao học công nghệ của doanh nghiệp 10
  1.2.2.4 Nguyên vật liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư cung ứng nguyên
  vật liệu của doanh nghiệp . 11
  1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 11
  1.3.1 Nhóm chỉ tiêu tổng quát 11
  1.3.1.1 Sức sản xuất . 11
  1.3.1.2 Sức sinh lợi . 11
  1.3.1.3 Suất hao phí 12
  1.3.2 Hiệu quả sử dụng chi phí . 12
  1.3.2.1 Hiệu quả sử dụng chi phí dịch vụ mua ngoài . 12
  1.3.2.2 Hiệu quả sử dụng chi phí khác 13
  1.3.3 Hiệu quả sử dụng tài sản . 13
  1.3.3.1 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định(TSCĐ) . 13
  1.3.3.2 Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động(TSLĐ) . 15 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Tô Thị Thùy Lớp: QT1501N
  1.3.3.3 Hiệu quả sử dụng tổng tài sản(TTS) . 15
  1.3.4 Hiệu suất sử dụng lao động . 15
  1.3.5 Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu(VCSH) 16
  1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá tài chính doanh nghiệp 16
  1.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính . 16
  1.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán 17
  1.4.2.1Hệ số khả năng thanh toán tổng quát 17
  1.4.2.2 Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 17
  1.4.2.3 Hệ số khả năng thanh toán nhanh 18
  1.4.2.4 Hệ số thanh toán lãi vay 18
  1.4.3 Các chỉ số về hoạt động 18
  1.4.3.1 Số vòng quay hàng tồn kho . 18
  1.4.3.2 Số ngày một vòng quay hàng tồn kho . 19
  1.4.3.3 Vòng quay các khoản phải thu 19
  1.4.3.4 Vòng quay toàn bộ vốn 19
  1.4.3.5 Vòng quay vốn lưu động . 19
  1.4.4 Các chỉ tiêu sinh lời . 20
  1.4.4.1 Doanh lợi tiêu thụ 20
  1.4.4.2 Doanh lợi tài sản (ROA) . 20
  1.4.4.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) 21
  1.4.5 Cơ cấu tài sản, nguồn vốn 21
  1.4.5.1 Tài sản cố định 21
  1.4.5.2 Tài sản lưu động 21
  1.4.5.3 Vốn chủ sở hữu 21
  1.4.5.4 Vốn vay 22
  1.5 Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 22
  1.5.1 Phương pháp chi tiết . 22
  1.5.2 Phương pháp so sánh 23
  1.5.3 Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ dần) . 23
  1.5.4 Phương pháp liên hệ . 24
  1.5.5 Phương pháp hồi quy tương quan 24
  Phần 2 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CẢNG NAM HẢI 26
  2.1 Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Cảng Nam Hải . 26
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 26
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Cảng Nam Hải . 27 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Tô Thị Thùy Lớp: QT1501N
  2.1.2.1 Chức năng 27
  2.1.2.2 Nhiệm vụ . 28
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của Cảng Nam Hải . 28
  2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Nam Hải 28
  2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng ban . 30
  2.1.3.2. Thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp 33
  Phần 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI . 35
  3.1 Tình hình sản lượng hàng hóa qua Cảng Nam Hải năm 2013-2014. 35
  3.2 Phân tích khái quát tình hình hoạt động SXKD của DN năm 2013-2014. . 35
  3.2.1 Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động SXKD. 35
  3.2.1 Phân tích khái quát bảng cân đối kế toán . 37
  3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng các nguồn lực. 41
  3.3.1. Phân tích hiệu quả sử dụng chi phí . 41
  3.3.2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 44
  3.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. 45
  3.3.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tổng tài sản. . 46
  3.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. 46
  3.4. Phân tích tài chính. . 47
  3.4.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính tại cảng Nam Hải . 47
  3.4.2 Đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp 48
  3.4.3 Đánh giá khả năng hoạt động . 50
  3.4.2. Đánh giá khả năng sinh lời 52
  Phần 4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM HẢI . 54
  4.1 Nhận xét chung về thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Cảng
  Nam Hải. . 54
  4.1.1 Những thành tựu đã đạt được. . 54
  4.1.2 Những khó khăn, hạn chế cần khắc phục. 55
  4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công
  ty cổ phần Cảng Nam Hải . 55
  4.2.2 Giải pháp giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. 57
  4.2.3 Giải pháp giảm chi phí nhiên liệu đầu vào . 60
  KẾT LUẬN 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Tô Thị Thùy 1 Lớp: QT1501N
  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ,
  các doanh nghiệp không ngừng đổi mới, cải tiến khoa học công nghệ trong sản
  xuất kinh doanh, do vậy hàng hóa, dịch vụ trên thị trường ngày càng đa dạng,
  phong phú về chủng loại, mẫu mã, chất lượng ngày càng cao với giá phù hợp.
  Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải nâng
  cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ, đồng thời
  không ngừng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh
  tranh của mình hay nói cách khác là doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để
  nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  Đối với công ty cổ phần cảng Nam Hải, một trong những doanh nghiệp
  hàng đầu trong lĩnh vực cảng biển của khu vực miền bắc và của cả nước thì nâng
  cáo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cũng chính là một hoạt động không
  thể thiếu nhằm thúc đẩy sự phát triển, giúp doanh nghiệp khẳng định vị thế của
  mình trên thị trường Hải Phòng, khu vực miền bắc cũng như cả nước.
  Là sinh viên ngành Quản trị doanh nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải
  Phòng, với những kiến thức đã học, được thực tập tại Cảng Nam hải và nhận
  thức được vấn đề này em đã lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu
  quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải”làm đề tài cho
  khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Kết cấu khóa luận gồm 4 phần:
  Phần 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Phần 2: Một số nét khái quát về Cảng Nam Hải
  Phần 3: Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải.
  Phần 4: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại
  công ty cổ phần Cảng Nam Hải.
  Với trình độ hiểu biết và thời gian nghiên cứu thực tế có hạn nên khóa luận
  của em không thể tránh khỏi những thiếu sót vì vậy em rất mong nhận được sự
  góp ý của các thầy cô và các bạn để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán bộ công
  nhân viên công ty cổ phần Cảng Nam Hải, các thầy cô trong khoa Quản trị kinh
  doanh, đặc biệt là cô giáo, thạc sĩ Cao Thị Hồng

  Xem Thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần Cảng Nam Hải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status