Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI 

  Sinh viên: Nguyễn Quốc Vương- Lớp: QT1501N

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰ
  ỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY . 3
  1.1.Các khái niệm cơ ề nhân lự ử dụng nhân lực 3
  1.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực . 3
  1.1.2.Khái niệ ồn nhân lực . 3
  1.2. Chức năng và vai trò của quản lý nhân lực 4
  1.2.1. Chức năng của quản lý nhân lực . 4
  1.2.1.1. Nhóm chức năng thu hút nhân lực . 4
  1.2.1.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển 4
  1.2.1.3. Nhóm chức năng duy trì nhân lực 5
  1.2.2. Vai trò của quản lý nhân lực . 5
  1.3. Các nguyên tắc quản lý nguồn nhân lực 6
  1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đối với quản lý nguồn nhân lực . 6
  1.4.1. Các nhân tố ường bên ngoài 6
  1.4.1.1. Khung cảnh kinh tế 6
  1.4.1.2. Luật lệ của Nhà nước . 6
  1.4.1.3. Văn hóa – xã hội . 6
  1.4.1.4. Đối thủ cạnh tranh 7
  1.4.1.5. Khoa học kỹ thuật 7
  1.4.1.6. Khách hàng . 7
  1.4.2. Các nhân tố ường bên trong 7
  1.4.2.1. Sứ mạng hay mục tiêu của Doanh nghiệp 7
  1.4.2.2. Chính sách hay chiến lược của Doanh nghiệp . 8
  1.4.2.3. Bầu không khí văn hóa trong Doanh nghiệp. 8
  1.5. Nội dung của quản trị nhân lực 8
  1.5.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự 8
  1.5.2. Phân tích công việc . 9
  1.5.3. Tuyển dụng nguồn nhân lực 10
  1.5.4. Phân công lao động . 12
  1.5.5. Đào tạo và phát triển nhân lực 13 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty
  TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
  Sinh viên: Nguyễn Quốc Vương- Lớp: QT1501N

  1.5.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên 13
  1.5.7. Trả công lao động 15
  1.5.8. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động. 16
  1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực . 17
  PHẦN II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH
  MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HPI 18
  2.1. Khái quát về công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI 18
  2.1.1. Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV Đầu
  tư và Phát triển HPI . 18
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
  . 19
  2.1.2.1. Chức năng . 19
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 20
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lí của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển
  HPI . 20
  2.3.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy của công ty . 20
  2.3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận . 21
  2.1.4. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát
  triển HPI 22
  2.1.5. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát
  triển HPI 23
  2.1.5.1 Thuận lợi . 23
  2.1.5.2 Khó khăn . 23
  2.2. Thực trạng sử dụng nhân lực trong Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát
  triển HPI 23
  2.2.1. Đặc điểm lao động của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI . 23
  2.2.2 Phân tích và đánh giá thực trạng công tác sử dụng nguồn nhân lực tài Công
  ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI . 26
  2.2.2.1.Công tác hoạch định nguồn nhân lực 26
  2.2.2.2. Tuyển dụng lao động. . 29
  2.2.2.3. Công tác phân công lao động . 33
  2.2.2.4. Điều kiện lao động. 33
  2.2.2.5. Đánh giá năng lực thực hiện công việc. . 34 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty
  TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
  Sinh viên: Nguyễn Quốc Vương- Lớp: QT1501N

  2.2.2.6 Trả công và đãi ngộ. 34
  2.2.2.7 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 36
  2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng lao động. . 37
  2.3. Nhận xét về công tác quản lý và sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV
  Đầu tư và Phát triển HPI . 38
  2.3.1. Nhận định chung về tình hình lao động tại Công ty TNHH MTV Đầu tư
  và Phát triển HPI . 38
  2.3.2. Ưu, nhược điểm về tình hình sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH
  MTV Đầu tư và Phát triển HPI . 38
  2.3.2.1. Ưu điểm. . 38
  2.3.2.2. Nhược điểm. . 39
  PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
  TRIỂN HPI 40
  3.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Công ty TNHH MTV Đầu tư và
  Phát triển HPI 40
  3.2. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công
  ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI . 40
  3.2.1. Biện pháp 1: Nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động 41
  3.2.2. Biện pháp 2: Tiến hành công tác đào tạo nguồn nhân lực. 45
  3.2.3. Biện pháp 3: Hoàn thiện công tác trả lương . 47
  3.3. Kết quả của các biện pháp 49
  KẾT LUẬN 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty
  TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
  Sinh viên: Nguyễn Quốc Vương- Lớp: QT1501N 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cơ chế quản lý và
  sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm
  nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất cho người lao động.
  Trong phạm vi một doanh nghiệp, sử dụng lao động được coi là vấn đề
  quan trọng hàng đầu vì lao động là một trong ba yếu tố đầu vào của quá trình
  sản xuất. Nhưng sử dụng lao động có hiệu quả cao nhất lại là một vấn đề riêng
  biệt đặt ra cho từng Doanh nghiệp. Việc Doanh nghiệp sử dụng những biện pháp
  gì, những hình thức nào để phát huy khả năng của người lao động nhằm nâng
  cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh là một điều hết sức quan
  trọng, nó có ý nghĩa đến sự thất bại hay thành công của Doanh nghiệp đó. Mặt
  khác khi biết được đặc điểm của lao động trong doanh nghiệp sẽ giúp cho
  Doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian và công sức vì vậy mà thực hiện
  mục tiêu của Doanh nghiệp dễ dàng hơn.
  Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI có các mặt quản lý những
  năm gần đây có nhiều tiến bộ nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Vấn đề nâng cao
  hiệu quả sử dụng lao động ở Công ty luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu và
  cần được nâng cao. Vậy lý do tại sao? Giải pháp thế nào là hữu hiệu nhất?
  Là sinh viên năm cuối thực tập tại Công ty Công ty TNHH MTV Đầu tư
  và Phát triển HPI. Đây là cơ sở để cho em trong việc tiếp cận với một ngành
  nghề đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế thành phố và quốc gia. Em có được
  hiểu biết sâu sắc hơn về tổng quan nền kinh tế, được tiếp cận với công việc và
  quan trọng hơn em có cơ hội để áp dụng những kiến thức của mình đã được học
  trên giảng đường vào thực tế
  Vì vậy, em chọn đề tài khoá luận của em: “ Biện pháp nâng cao hiệu quả
  sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển
  HPI”. Đề tài có 3 phần:
  - Phần 1: Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực
  - Phần 2: Thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đầu tư
  và Phát triển HPI.
  - Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công
  ty Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân lực tại Công ty
  TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI
  Sinh viên: Nguyễn Quốc Vương- Lớp: QT1501N 2
  Do trình độ hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân em cũng như phạm vi
  của đề tài còn hạn chế nên khoá luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi những
  thiếu sót.
  Em xin cám ơn ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển
  HPI đã tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập tại Công ty. Em xin cám
  ơn Tiến sĩ, thầy Hoàng Chí Cương đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bài khoá
  luận.

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển HPI sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status