Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng 

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP . 2
  1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống tài chính trong doanh nghiệp 2
  1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản
  lý kinh tế 2
  1.1.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính 2
  1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế 2
  1.1.2 Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính 3
  1.1.3 Đối tượng áp dụng 4
  1.1.4 Yêu cầu của báo cáo tài chính 4
  1.1.5 Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính 5
  1.1.6 Hệ thống báo cáo tài chính . 6
  1.1.7 Trách nhiệm lập báo cáo tài chính . 7
  1.1.8 Kỳ lập báo cáo tài chính . 8
  1.1.9 Thời hạn nộp báo cáo tài chính 8
  1.1.10 Nơi nhận báo cáo tài chính . 9
  1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán . 10
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán và kết cấu của Bảng cân đối kế toán . 10
  1.2.2 Cơ sở dữ liệu, trình tự và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 17
  1.3 Phân tích Bảng cân đối kế toán . 30
  1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích Bảng cân đối kế toán 30
  1.3.2 Các phương pháp phân tích Bảng cân đối kế toán . 30
  1.3.3 Nội dung phân tích Bảng cân đối kế toán 31
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG
  CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XI
  MĂNG VICEM HẢI PHÒNG . 35
  2.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng 35
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 35
  2.1.2 Ngành nghề kinh doanh . 37
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 38
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 41 2.2 Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Xi
  măng Vicem Hải Phòng 45
  2.2.1 Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty Xi măng Vicem
  Hải Phòng 45
  2.2.2 Thực trạng tổ chức phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty Xi măng
  Vicem Hải Phòng 67
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
  MỘT THÀNH VIÊN XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG 68
  3.1 Một số định hướng phát triển của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng trong
  thời gian tới . 68
  3.2 Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập
  và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty Xi măng Vicem Hải
  Phòng.
  3.2.1 Ưu điểm 68
  3.2.2 Hạn chế . 69
  3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng
  3.3.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty nên tổ chức công tác phân tích Bảng cân đối kế
  toán 69
  3.3.2 Ý kiến thứ hai: Công ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán 71
  3.3.3 Ý kiến thứ ba: Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng 77
  KẾT LUẬN 79

  DANH MỤC BIỂU

  Biểu 1.1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN) theo Quyết định 15/2006/QĐ-
  BTC . 12
  Biểu 1.2 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản 32
  Biểu 1.3 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn . 33
  Biểu 2.2 Hóa đơn GTGT số 0001066 . 47
  Biểu 2.3 Phiếu nhập kho số NL03-10.13 ngày 03/10/2013 48
  Biểu 2.4 Trích sổ nhật ký chung năm 2013 49
  Biểu 2.5 Trích sổ cái tài khoản 152 năm 2013 50
  Biểu 2.6 Trích sổ cái tài khoản 133 năm 2013 51
  Biểu 2.7 Trích sổ cái tài khoản 331 năm 2013 52
  Biểu 2.8 Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng năm 2013 54
  Biểu 2.9 Trích sổ cái tài khoản 131 năm 2013 55
  Biểu 2.10 Bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán năm 2013 . 56
  Biểu 2.11 Bảng cân đối tài khoản năm 2013 tại Công ty Xi măng Vicem Hải
  Phòng . 60
  Biểu 2.12 Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013 tại Công ty Xi măng Vicem
  Hải Phòng 64
  Biểu 3.1 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản tại Công ty Xi
  măng Vicem Hải Phòng . 72
  Biểu 3.2 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn tại Công ty Xi
  măng Vicem Hải Phòng 75

  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1 Sơ đồ quá trình lập Bảng cân đối kế toán . 17
  Sơ đồ 2.1 Mô hình tổ chức quản lý của Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng 38
  Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế toán tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng 42
  Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán máy tại Công ty Xi măng
  Vicem Hải Phòng 43
  Sơ đồ 2.4 Sơ đồ tổng hợp bút toán kết chuyển tại Công ty Xi măng Vicem Hải
  Phòng . 58  Khóa luận tốt nghiệp

  Sinh viên: Hoàng Thị Chi - QT1502K Page 1

  LỜI MỞ ĐẦU
  Bảng cân đối kế toán là một trong các báo cáo tài chính có vai trò rất quan
  trọng, là báo cáo tổng hợp phản ánh tổng quát giá trị tài sản hiện có và nguồn
  hình thành tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối
  kế toán và việc phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các
  đối tượng quan tâm thấy rõ được thực trạng hoạt động tài chính, kết quả hoạt
  động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.
  Qua quá trình thực tập tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  Xi măng Vicem Hải Phòng em nhận thấy công tác phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại Công ty còn gặp một số hạn chế nên công tác kế toán chưa cung cấp
  được đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính doanh nghiệp dẫn
  đến nhà quản trị chưa ra được quyết định kịp thời, đúng đắn. Chính vì vậy, em
  đã mạnh dạn chọn đề tài "Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải
  Phòng" làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận tốt nghiệp được chia thành 3
  chương chính như sau:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng.
  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xi măng
  Vicem Hải Phòng.
  Bài khóa luận của em hoàn thành được là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện
  của Ban lãnh đạo cùng các cô, các chú, các anh chị trong Công ty, đặc biệt là sự
  chỉ bảo tận tình của cô giáo Th.S Hòa Thị Thanh Hương. Tuy nhiên, do còn hạn
  chế nhất định về trình độ và thời gian nên bài viết của em không tránh khỏi
  những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô để
  bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status