Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh. 

  D
  dream dream bây giờ đang trực tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh. 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP . 3
  1.1. Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp. 3
  1.1.1 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh . 3
  1.1.1.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ và điều kiện ghi nhận doanh thu . 3
  1.1.1.2 Khái niệm về chi phí . 4
  1.1.1.2 Khái niệm kết quả kinh doanh 7
  1.1.2. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán . 7
  1.1.2.1. Các phương thức bán hàng . 7
  1.1.2.2. Các phương thanh toán 8
  1.2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong DN 8
  1.2.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD 8
  1.2.2. Tài khoản sử dụng . 8
  1.2.3. Tài khoản sử dụng . 9
  1.2.4. Kế toán tổng hợp trong hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . 13
  1.3.Tổ chức vận dụng sổ sách trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. . 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THHH
  THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC HỒNG LĨNH 25
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thương mại xây lắp điện nước Hồng
  Lĩnh. 25
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại xây lắp
  điện nước Hồng Lĩnh. . 25
  2.1.2. Đặc điểm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 26
  2.1.2.1. Đặc điểm về tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty 26
  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . 27
  2.1.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty. . 27

  2.2. Khái quát tổ chức công tác kế toán tại công ty 30
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 30
  2.2.2. Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty công ty. 31
  2.2.2.1. Hình thức kế toán tại công ty . 31
  2.2.2 . 32
  2.2.2.3. Chế độ, chính sách kế toán Công ty đang áp dụng 33
  2.3. Thực trạng công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty . 34
  2.3.1. Đặc điểm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  TNHH Thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh . 34
  2.3.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 35
  2.3.2.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 46
  2.3.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 50
  2.3.2.4. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp . 55
  2.3.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương Mại
  xây lắp điện nước Hồng Lĩnh 62
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN
  NƯỚC HỒNG LĨNH 67
  3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại xây lắp điện nước Hồng
  Lĩnh. 67
  3.1.1. Những kết quả đạt được 67
  3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục . 68
  3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán . 69
  KẾT LUẬN 78  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  Chữ viết tắt Ý nghĩa
  TNHH
  MTV
  TM, DV
  TSCĐ
  DN
  KQKD
  GTGT
  DT
  TK
  GVHB
  K/C
  PP
  CKTM
  NVL
  CCDC
  CPBH
  QLDN
  TNDN
  LN
  Trách nhiệm hữu hạn
  Một thành viên
  Thương mại, dịch vụ
  Tài sản cố đinh
  Doanh nghiệp
  Kết quả kinh doanh
  Giá trị gia tăng
  Doanh thu
  Tài khoản
  Giá vốn hàng bán
  Kết chuyển
  Phương pháp
  Chiết khấu thương mại
  Nguyên vật liệu
  Công cụ dụng cụ
  Chi phí bán hàng
  Quản lý doanh nghiệp
  Thu nhập doanh nghiệp
  Lợi nhuận

  Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

  Sinh viên: Lương Thị Phương – QT1506K 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Mục đích của mỗi công ty khiđi vào hoạt động là tạo ra nhiều lợi nhuận giúp
  cho công ty có thể tồn tại và ngày càng phát triển. Để xác định được chính xác
  nhất lợi nhuận của công ty mình phục vụ cho việc thực hiện trách nghiệm với
  người lao động và nghĩa vụ với nhà nước thì mỗi công ty đều phải làm công việc
  xác định doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh.
  Sống trong một nền kinh tế mở của như hiện nay thì cho dù một công ty hoạt
  động trong bất kỳ nghành nghề kinh doanh nào cũng gặp phải không ít những
  khó khăn và thách thức. Nhất là khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế
  giới (WTO) vào ngày 11/01/2007 đó vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức
  lớn. Muốn công ty tối đa hóa lợi nhuận để phát triển vững mạnhcần phải không
  ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng
  nguồn nhân lực, sử dụng tài sản có hiệu quả cao và phải sử dụng hàng loạt các
  công cụ quản lý khác nhau trong đó có kế toán là công cụ mang lại hiệu quả cao
  nhất. Phải kể đến là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý là đòi hỏi hàng đầu đáp ứng nhu cầu
  quản lý của công ty, cung cấp các thông tin về việc kinh doanh của doanh nghiệp để
  giúp cho người quản lý công ty đưa ra các quyết định, chiến lược phát triển công ty
  và quan trọng hơn kế toán còn là phương tiện hữu ích để đánh giá hiệu quả tổ chức,
  quản lý của một doanh nghiệp.
  Hiểu được tầm quan trọng của này, và đã được thực tập 6 tuần để tìm hiểu
  thực tế tại Công ty TNHH Thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh, với những
  kiến thức đã được các thầy cô giảng dạy ở trường, đặc biệt là sự hướng dẫn tận
  tình của cô giáo Th.S Nguyễn Thị Thúy Hồng em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:
  HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC HỒNG LĨNH
  2. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài
  Mô tả và đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh để tìm
  hiểu được những ưu điểm, nhược điểm trong công tác kế toán của công ty từ đó
  có thể nêu ra một số ý kiến góp ý giúp công ty hoàn thiện công tác kế toán. Khóa Luận Tốt Nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

  Sinh viên: Lương Thị Phương – QT1506K 2
  Ngoài ra khi nghiên cứu đề tài không chỉ giúp em có thể sử dụng những kiến
  thức đã học vào thực tiễn mà quan trọng hơn là giúp em có cái nhìn sâu sắc,toàn
  diện về vấn đề kếtoán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của
  công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập chung nghiên cứu vào doanh thu, các khoản
  giảm trừ doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh
  nghiệp, . để xác định kết quả kinh doanh.
  - Phạm vi nghiên cứu: Các hóa đơn, sổ sách và số liệu của nghiệp vụ minh họa
  được lấy ở tháng 6 năm 2013 tại Công ty TNHH Thương mại xây lắp điện nước
  Hồng Lĩnh.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp kế toán, phương pháp điều tra,
  phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, .
  5. Kết cấu của khóa luận
  - Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
  - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh trong tại Công ty TNHH Thương mại xây lắp điện nước Hồng
  Lĩnh.
  - Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong tại Công ty TNHH Thương mại xây lắp điện
  nước Hồng Lĩnh.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh. 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại xây lắp điện nước Hồng Lĩnh. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status