Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh– chi nhánh Hải Phòng thực hiện. 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh– chi nhánh Hải Phòng thực hiện. 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định
  hữu hình trong kiểm toán Báo cáo tài chính 3
  1.1 Khái quát về TSCĐ hữu hình 3
  1.1.1 Khái niệm và đặc điểm TSCĐ hữu hình 3
  1.1.2 Phân loại TSCĐ hữu hình 4
  1.1.3 Công tác quản lý TSCĐ hữu hình 5
  1.1.3.1 Quản lý về mặt hiện vật . 5
  1.1.3.2 Quản lý về mặt giá trị 5
  1.1.4 Tổ chức công tác kế toán TSCĐ hữu hình . 10
  1.1.4.1 Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán . 10
  1.1.4.2 Tài khoản sử dụng 10
  1.1.4.3 Hạch toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ 11
  1.2 Nội dung công tác kiểm toán TSCĐ hữu hình trong kiểm toán Báo cáo tài
  chính . 12
  1.2.1 Khái quát chung về kiểm toán Báo cáo tài chính 12
  1.2.1.1 Khái niệm kiểm toán Báo cáo tài chính . 12
  1.2.1.2 Mục tiêu kiểm toán Báo cáo tài chính . 13
  1.2.2 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình 14
  1.2.1.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình . 14
  1.2.1.2 Căn cứ kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình . 15
  1.2.3 Quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố định hữu hình . 15
  1.2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán . 16
  1.2.3.2 Thực hiện kiểm toán . 21
  1.2.3.3 Kết thúc kiểm toán . 30
  1.3 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán sử dụng trong kiểm toán BCTC về Tài sản
  cố định 32
  Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình
  trong Kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh
  Hải Phòng thực hiện 35
  2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – chi nhánh Hải
  Phòng 35
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 35

  2.1.1.1 Thông tin khái quát 35
  2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển 35
  2.1.2 Các loại hình dịch vụ công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh cung cấp
  cho khách hàng 37
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 40
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 41
  2.1.5 Bộ máy kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh . 42
  2.2 Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong Kiểm
  toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh Hải Phòng
  Thực hiện 43
  2.2.1 Giới thiệu chung về khách hàng 43
  2.2.1.1 Giới thiệu chung 43
  2.2.1.2 Tổ chức công tác kế toán . 44
  2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán 44
  2.2.2.1Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng 44
  2.2.2.2 Lập hợp đồng kiểm toán và lựa chọn nhóm kiểm toán 44
  2.2.2.3 Thu thập thông tin khách hàng 46
  2.2.2.4 Phân tích sơ bộ BCTC . 50
  2.2.2.5 Đánh giá mức trọng yếu 50
  2.2.2.6 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ở cấp độ doanh nghiệp 53
  2.2.2.7 Lập kế hoạch và thiết kế chương trình kiểm toán 59
  2.2.3 Thực hiện kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình tại Chi nhánh Tập
  đoàn Dệt may Việt Nam - Trung tâm Xử lý nước thải Khu công nghiệp Dệt
  may Phố Nối 64
  2.2.3.1 Thực hiện các thủ tục kiểm soát 64
  2.2.3.2 Thực hiện thủ tục chung 66
  2.2.3.3 Thực hiện thủ tục phân tích . 68
  2.2.3.4 Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết . 73
  2.2.4 Kết thúc kiểm toán . 81
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu
  hình trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi
  nhánh Hải Phòng 86
  3.1 Đánh giá về thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm
  toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – chi nhánh Hải Phòng
  thực hiện . 86

  3.1.1 Ưu điểm 87
  3.1.3 Nhược điểm 89
  3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán toán khoản mục TSCĐ
  hữu hình trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi
  nhánh Hải Phòng thực hiện. . 90
  3.2.1 Giải pháp hoàn thiện thủ tục phân tích 90
  3.2.2 Giải pháp hoàn thiện phương pháp chọn mẫu khi kiểm toán khoản mục
  TSCĐ hữu hình . 92
  3.2.3 Giải pháp tăng cường nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực
  tại công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh 94
  KẾT LUẬN 96 Khóa luận tốt nghiệp
  Bùi Thị Hồng Hạnh - QT1501K 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong xu thế hội nhập kinh tế thế giới và sự phát triển không ngừng của nền
  kinh tế thị trường có định hướng như ngày nay, nhu cầu về sự minh bạch đối với
  các thông tin tài chính ngày càng trở nên quan trọng đối với các thông tin nhà
  nước, các nhà đầu tư, người lao động và đặc biệt là chủ sở hữu doanh nghiệp.
  Trước nhu cầu đó, ngành kiểm toán nói chung và các công ty kiểm toán nói
  riêng ngày càng chiếm vị thế quan trọng trong nền kinh thế.
  Trong số các dịch vụ của các công ty kiểm toán thì dịch vụ kiểm toán báo cáo tài
  chính luôn chiếm tỷ trọng lớn tạo được niềm tin cho người sử dụng thông qua
  thông tin trên BCTC. Để đạt được mục đích kiểm toán BCTC, các Kiểm toán
  viên cần phải xem xét kiểm tra tính riêng biệt các khoản mục trên BCTC để xác
  minh và bày tỏ ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
  Tài sản cố định (TSCĐ) và khấu hao tài sản cố định là một bộ phận không thể
  thiếu đối với bất cứ doanh nghiệp nào và đồng thời là một bộ phận quan trọng
  của BCTC, chiếm giá trị lớn trong tổng tài sản của doanh nghiệp, đóng vai trò
  quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó khoản mục này cũng
  chứa đựng nhiểu rủi ro kiểm toán. Mỗi sai sót đối với khoản mục này có thể gây
  ra những ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC của doanh nghiệp. Vì vậy mà việc đưa
  ra kết luận kiểm toán về TSCĐ có ảnh hưởng lớn đến kết luận kiểm toán BCTC.
  Nhận thức được tính cấp thiết, sự quan trọng của TSCĐ trong mỗi DN và trong
  quá trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh - chi nhánh Hải
  Phòng nhận được sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng Kiểm toán BCTC
  cùng với sự giúp đỡ của giảng viên hướng dẫn Ths. Trần Thị Thanh Thảo em đã
  chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp là: “Hoàn thiện công tác kiểm toán
  khoản mục tài sản cố định hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty
  TNHH Kiểm toán Việt Anh – chi nhánh Hải Phòng thực hiện”.
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định
  hữu hình trong kiểm toán Báo cáo tài chính
  Chương 2: Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình
  trong Kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi nhánh
  Hải Phòng thực hiện
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu
  hình trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh – Chi Khóa luận tốt nghiệp
  Bùi Thị Hồng Hạnh - QT1501K 2
  nhánh Hải Phòng thực hiện
  Trong quá trình nghiên cứu thực hiện khóa luận, do năng lực bản thân còn hạn
  chế cũng như chưa có nhiều kiến thức thực tế nên bài viết của em còn nhiều
  thiếu sót, mong các thầy cô quan tâm, góp ý để em hoàn thiện bài khóa luận này.


  Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2015
  Sinh viên

  Bùi Thị Hồng Hạnh

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh– chi nhánh Hải Phòng thực hiện. 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kiểm toán khoản mục TSCĐ hữu hình trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh– chi nhánh Hải Phòng thực hiện. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status