Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 2
  1.1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp xây lắp 2
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp . 2
  1.1.1 Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp xây lắp . 3
  1.1.1.1 Doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp . 3
  1.1.1.2 Chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 5
  1.1.1.3 Xác định kết quả kinh doanh . 6
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp xây lắp . 7
  1.2 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp xây lắp . 7
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 8
  1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 8
  1.2.1.2 Tài khoản sử dụng . 9
  1.2.1.3 Phương pháp hạch toán . 12
  1.2.2Kế toán giá vốn hàng bán 13
  1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 13
  1.2.2.2 Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và phương pháp xác định giá
  vốn . 13
  1.2.2.3 Phương pháp hạch toán . 14
  1.2.3Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 15
  1.2.3.1 Chứng từ hạch toán 15
  1.2.3.2 Tài khoản, sổ sách sử dụng 15
  1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 16
  1.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 18
  1.2.4.1 Doanh thu hoạt động tài chính . 18
  1.2.4.2 Chi phí hoạt động tài chính . 20
  1.2.5Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 22

  1.2.5.1 Thu nhập khác . 22
  1.2.5.2 Chi phí khác . 24
  1.2.6Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 26
  1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 26
  1.2.6.2 Tài khoản sử dụng . 26
  1.2.6.3 Phương pháp hạch toán . 28
  1.2.7Kế toán xác định kết quả kinh doanh 28
  1.2.7.1 Chứng từ sử dụng 28
  1.2.7.2 TK sử dụng 28
  1.2.7.3 Phương pháp hạch toán . 29
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ
  PHẨN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 234 30
  2.1Tổng quan về Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 . 30
  2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 . 30
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 . 30
  2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý tại Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 234 . 32
  2.1.3.1 Tổ chức sản xuất . 32
  2.1.3.2 Tổ chức quản lý . 32
  2.1.3.3 Những thuận lợi và thành tích của công ty . 34
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty Cổ phần xây dựng Bạch
  Đằng 234 . 34
  2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch
  Đằng 234 . 34
  2.1.4.2 Đặc điểm chung về công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch
  Đằng 234 . 36
  2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 40
  2.2.1 Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,
  doanh thu nội bộ, doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty . 40
  2.2.1.1 Đặc điểm doanh thu tại Công ty 40
  2.2.1.2 Tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty 41
  2.2.1.3 Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty . 42

  2.2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động
  tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch
  Đằng 234 . 57
  2.2.2.1 Đặc điểm công tác kế toán giá vốn hàng bán, chi phí hoạt động tài chính
  và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty . 57
  2.2.2.2 Tài khoản, sổ sách kế toán sử dụng tại Công ty 58
  2.2.2.3 Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty . 59
  2.2.3 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần xây dựng Bạch Đằng 234 . 72
  2.2.3.1 Đặc điểm công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty . 72
  2.2.3.2 Tài khoản, sổ sách, nguyên tắc kế toán sử dụng tại Công ty 72
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG 234 . 82
  3.1 Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 234 82
  3.1.1 Ưu điểm 82
  3.1.2 Hạn chế 84
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng bạch đằng 234 85
  3.2.1 Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh 85
  3.2.2 Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty CP xây dựng Bạch Đằng 234 . 86
  3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng bạch đằng 234 87
  KẾT LUẬN 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ
  nghĩa là bước chuyển mình lớn đối với toàn bộ nền kinh tế Việt Nam tạo ra
  nhiều cơ hội để hội nhập và phát triển. Nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho
  nền kinh tế non trẻ trong bối cảnh toàn nền kinh tế thế giới nhiều biến động. Với
  ngành xây dựng, trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp việc sử dụng phương
  pháp đấu thầu tạo ra cạnh tranh lớn giữa các doanh nghiệp xây dựng khi thúc
  đẩy các đơn vị chú ý sắp xếp lại lực lượng lao động, tăng cường đầu tư cơ sở vật
  chất kỹ thuật, máy móc thiết bị để thi công nâng cao chất lượng công trình và
  hiệu quả xây lắp. Vì vậy, để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao sức
  mạnh cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp rất chú trọng đến việc gia
  tăng doanh thu, giảm thiểu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình, dịch
  vụ cung cấp để thu lại được nhiều lợi nhuận nhất. Để đạt được lợi nhuận cao và
  an toàn trong hoạt động SXKD, doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện
  pháp quản lý, trong đó công tác hạch toán kế toán là công cụ quan trọng không
  thể thiếu nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo, tự chủ trong sản xuất kinh
  doanh làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh.
  Sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234, được
  tìm hiểu về thực trạng SXKD cũng như bộ máy quản lý của công ty, em nhận
  thấy công tác kế toán nói chung và và bộ máy tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng
  trong việc quản lý hoạt động chung của công ty, đòi hỏi cần được hoàn thiện. Vì
  vậy, em lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng
  Bạch Đằng 234”.
  Nội dung đề tài bao gồm:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
  Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch
  Đằng 234 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 2
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

  1.1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
  1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
  Công tác tổ chức kế toán nói chung và tổ chức công tác kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng có một vai trò vô cùng quan
  trọng không chỉ đối với mỗi doanh nghiệp mà còn đối với các đối tượng khác
  như các nhà đầu tư, các trung gian tài chính hay đối với các cơ quan quản lý vĩ
  mô nền kinh tế.
   Đối với các doanh nghiệp:
  Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  giúp cho doanh nghiệp:
  - Xác định hiệu quả hoạt động của từng loại hoạt động trong doanh nghiệp
  - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh
  - Có căn cứ để thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện việc phân phối
  cũng như tái đầu tư sản xuất kinh doanh.
  - Kết hợp các thông tin thu thập được với các thông tin khác để đề ra chiến
  lược, giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất trong tương lai.
   Đối với Nhà nước:
  Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh cũng
  có ý nghĩa quan trọng:
  - Trên cơ sở các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh của doanh nghiệp cơ quan thuế xác định các khoản thuế phải thu, đảm
  bảo nguồn thu cho Ngân sách quốc gia. Từ đó, Nhà nước tái đầu tư vào cơ sở hạ
  tầng, đảm bảo điều kiện về Chính trị - An ninh – Xã hội tốt nhất.
  - Thông qua tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước của các doanh
  nghiệp các nhà hoạch định chính sách quốc gia sẽ có cơ sở để đề ra các giải
  pháp phát triển nền kinh tế thông qua chính sách tiền tệ, chính sách thuế và các
  khoản trợ cấp, trợ giá. Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 3
   Đối với nhà đầu tư:
  Thông qua các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của
  doanh nghiệp trên các báo cáo tài chính các nhà đầu tư sẽ phân tích, đánh giá
  xem tình hình hoạt động của doanh nghiệp tốt hay không, có mang lại hiệu quả
  đầu tư cao hay không để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
   Đối với các tổ chức tài chính trung gian:
  Các số liệu về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là căn cứ
  để đưa ra các quyết định cho vay vốn đầu tư.
   Đối với nhà cung cấp:
  Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như lịch sử thanh toán là căn cứ
  để nhà cung cấp đưa ra quyết định cho doanh nghiệp chậm thanh toán hay trả góp.
   Từ những vai trò quan trọng như trên nên việc hoàn thiện công tác hạch
  toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh lại càng phải
  được mỗi doanh nghiệp quan tâm.
  1.1.1 Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
  1.1.1.1 Doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp
   Doanh thu:
  Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số
  149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 – Chuẩn mực số 14 (doanh thu và thu nhập
  khác): Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được
  hoặc sẽ thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh
  thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
   Nội dung doanh thu trong doanh nghiệp xây lắp:
  Với những đặc điểm riêng biệt của mình nên doanh thu của doanh nghiệp
  xây lắp được chia tách cụ thể. Khi doanh nghiệp xây lắp hoàn thành công trình
  hoặc hạng mục công trình được nghiệm thu, bàn giao cho bên chủ đầu tư. Lúc
  đó, sản phẩm xây lắp được coi là tiêu thụ, kế toán doanh nghiệp xây lắp phản
  ánh doanh thu của sản phẩm xây lắp.
  - Doanh thu xây lắp: là số tiền mà doanh nghiệp xây lắp đã được thanh toán
  hoặc chấp nhận thanh toán khi hoàn thành công trình, hạng mục công trình được
  chủ đầu tư nghiệm thu, bàn giao và chấp nhận. Theo chuẩn mực kế toán số 15 –
  “Hợp đồng xây dựng”. Doanh thu của hoạt động xây lắp bao gồm: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 4
   Doanh thu ban đầu được ghi nhận trong hợp đồng
   Các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thưởng và
  các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh
  thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.
   Khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hay một bên
  khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm trong giá hợp đồng.
  - Doanh thu bán hàng nội bộ: Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích kinh tế
  thu được từ việc bán hàng hoá, sản phẩm, cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn
  vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty tính
  theo giá nội bộ.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh
  nghiệp thu được trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính
  bao gồm những khoản thu về tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi nhuận được chia
  và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. Doanh thu hoạt động
  tài chính bao gồm:
   Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả
  góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua
  hàng hóa, dịch vụ,
   Cổ tức lợi nhuận được chia
   Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
   Thu nhập từ thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư
  vào công ty kiên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác
   Thu nhập từ các hoạt động đầu tư khác, chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh
  lệch lãi do bán ngoại tệ, chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn,
  - Thu nhập khác: Là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính
  trước được hoặc có dự tính đến nhưng ít khả năng thực hiện hoặc là những
  khoản không mang tính chất thường xuyên. Thu nhập khác bao gồm:
   Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ
   Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn liên
  doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác,
   Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản
   Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng
   Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ
   Các khoản thuế được NSNN hoàn lại Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 5
   Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ
   Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa,
  sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có)
   Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân
  tặng cho các doanh nghiệp
  1.1.1.2 Chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
   Chi phí:
  Chi phí: Là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trình kinh doanh với
  mong muốn mang về một sản phẩm, dịch vụ hoàn thành hoặc một kết quả kinh
  doanh nhất định. Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất, dịch vụ nhằm
  đạt đến mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là doanh thu và lợi nhuận.
   Nội dung chi phí trong doanh nghiệp xây lắp
  Chi phí sản xuất: Là tổng số các hao phí lao động và lao động vật hóa được
  biểu hiện bằng tiền phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chi phí sản
  xuất của doanh nghiệp xây lắp bao gồm cả chi phí sản xuất xây lắp và chi phí
  sản xuất ngoài xây lắp. Các chi phí sản xuất xây lắp cấu thành nên giá thành của
  sản phẩm xây lắp.
  - Chi phí sản xuất xây lắp: Là biểu hiện bằng tiền toàn bộ hao phí về lao
  động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt
  động xây lắp trong một thời kỳ nhất định. Được tập hợp theo từng công trình,
  giai đoạn công trình để tính giá vốn cho từng công trình cụ thể.
  Chi phí sản xuất ngoài xây lắp gồm:
  - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các khoản chi phục vụ cho quản lý
  chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về chi phí nhân viên quản lý, chi phí
  vật liệu quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao TSCĐ, thuế, phí
  và lệ phí, chi phí dự phòng, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.
  - Chi phí hoạt động tài chính: Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong
  kỳ hạch toán liên quan đến các hoạt động về vốn bao gồm các khoản chi phí
  hoặc các khoản lỗ liên quan tới hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi
  vay vốn, chi phí vốn góp liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn,
  lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại tệ.
  - Chi phí khác: Là những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các
  nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp như: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 6
   Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý,
  nhượng bán TSCĐ (nếu có).
   Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào
  công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác.
   Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy thu thuế
   Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót do ghi sổ kế toán
   Các khoản chi phí khác
  - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):Thuế TNDN là một loại
  thuế trực thu, thu dựa trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của
  doanh nghiệp. Chi phí thuế TNDN bao gồm:
   Chi phí thuế TNDN hiện hành: Là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu
  nhập chịu thuế trong năm và thuế suất TNDN hiện hành.
   Chi phí thuế TNDN hoãn lại: Là số thuế sẽ phải nộp trong tương lai phát
  sinh từ ghi nhận thuế TNDN hoãn lại phải trả trong năm, hoàn nhập tài sản thuế
  hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.
  1.1.1.3 Xác định kết quả kinh doanh
   Khái niệm:
  - Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động tiêu thụ hàng hóa,
  sản phẩm của doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định, biểu hiện bằng số tiền lãi
  hay lỗ trong thời kỳ nhất định.
  - Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm:
   Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: là chênh lệch giữa doanh thu
  thuần và giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệp
   Kết quả kinh doanh hoạt động tài chính: là chênh lệch giữa doanh thu của
  hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính.
   Kết quả hoạt động khác: là chênh lệch các khoản thu nhập khác và các
  khoản chi phí khác
  - Công thức xác định kết quả kinh doanh:
  Kết quả
  kinh doanh
  =
  Kết quả hoạt
  động SXKD
  +
  Kết quả hoạt
  động tài chính
  +
  Kết quả hoạt
  động khác
  Cụ thể:
  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  Kết quả
  hoạt động
  sản xuất
  kinh doanh
  =
  Doanh thu
  thuần từ bán
  hàng và cung
  cấp dịch vụ
  -
  Giá vốn hàng
  bán
  -
  Chi phí quản
  lý doanh
  nghiệp Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 7
  Kết quả hoạt động tài chính
  Kết quả hoạt
  động tài chính
  =
  Doanh thu hoạt
  động tài chính
  - Chi phí hoạt động tài chính
  Kết quả hoạt động khác
  Kết quả hoạt
  động khác
  = Thu nhập khác - Chi phí khác
  1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
   Nhiệm vụ của kế toán doanh thu
  - Tổ chức ghi chép, theo dõi, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời và giám
  sát chặt chẽ các khoản doanh thu.
  - Phản ánh, ghi chép đầy đủ tình hình hiện có và biến động tăng giảm về
  mặt lượng và mặt giá trị các công trình. Theo dõi chi tiết thanh toán với người
  mua, Ngân sách nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí các công trình hoàn
  thành, các sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
   Nhiệm vụ của kế toán chi phí
  - Căn cứ thực tế quy trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán
  chi phí phải vận dụng các phương pháp kế toán (phương pháp tính giá thành
  công trình, phương pháp tính giá vốn công trình, phương pháp khấu hao) cho
  phù hợp.
  - Ghi chép đầy đủ các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất kinh
  doanh
  - Tiến hành tập hợp và phân bổ các khoản chi phí hợp lý
   Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh
  - Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực hoạt
  động, từng thời kỳ
  - Hạch toán chính xác, kịp thời kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cung
  cấp các thông tin phục vụ cho việc quyết toán, ra quyết định của nhà quản trị.
  - Phân tích, đánh giá tình hình xây dựng các công trình, tình hình tài chính
  tại doanh nghiệp
  1.2 Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp xây lắp
   Một số đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây
  lắp: Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 8
  - Được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng đã ký với đơn vị chủ đầu tư sau
  khi trúng thầu hoặc được chỉ định thầu. Trong hợp đồng, hai bên đã thống nhất
  với nhau về giá trị thanh toán của công trình cùng với các điều kiện khác, do vậy
  tính chất hàng hoá của sản phẩm xây lắp không được thể hiện rõ, nghiệp vụ bàn
  giao công trình, hạng mục công trình hoặc khối lượng xây lắp hoàn thành đạt
  điểm dừng kỹ thuật cho bên giao thầu chính là quy trình tiêu thụ sản phẩm xây
  lắp. Trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, thì phần công
  việc đã hoàn thành thuộc hợp đồng xây dựng được nhà thầu tự xác định một
  cách đáng tín cậy bằng phương pháp quy định được coi là sản phẩm hoàn thành
  bàn giao.
  - Trong ngành xây lắp, tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của sản phẩm đã
  được xác định cụ thể trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt, do vậy doanh
  nghiệp xây lắp phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về kỹ thuật, chất lượng
  công trình.
  - Sản phẩm xây lắp là những công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết
  cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời gian xây dựng để hoàn thành sản
  phẩm có giá trị sử dụng thường dài.
  - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện cần thiết cho
  sản xuất như các loại máy móc, thiết bị, nhân công phải di chuyển theo địa
  điểm đặt công trình. Mặt khác, việc xây dựng còn chịu tác động của địa chất
  công trình và điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương Cho nên công tác
  quản lý và sử dụng tài sản, vật tư cho công trình rất phức tạp, đòi hỏi phải có
  mức giá cho từng loại công tác xây, lắp cho từng vùng lãnh thổ.
  - Trong các doanh nghiệp xây lắp, cơ chế khoán đang được áp dụng rộng
  rãi với các hình thức giao khoán khác nhau như: Khoán gọn công trình (khoán
  toàn bộ chi phí), khoán theo từng khoản mục chi phí, cho nên phải hình thành
  bên giao khoán, bên nhận khoán và giá khoán.
  Chính những đặc điểm trên ảnh hưởng tới công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh.
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.2.1.1 Chứng từ sử dụng
  - Bảng quyết toán công trình; bảng tổng hợp khối lượng, giá trị hoàn thành
  theo giai đoạn công trình Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 9
  - Hóa đơn GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp
  khấu trừ (mẫu số 01-GTKT3/001)
  - Hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ (hóa đơn thông thường) đối với
  doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
  - Các chứng từ thanh toán (phiếu thu, phiếu chi, séc chuyển khoản, giấy
  báo có của ngân hàng, bảng sao kê của ngân hàng )
  - Chứng từ kế toán khác
  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng:
  Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 trường hợp sau:
  - Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo
  tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một
  cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương
  ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập Báo
  cáo tài chính mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch
  đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu;
  - Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo
  giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác
  định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi
  phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã
  hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hoá đơn đã lập.
  1.2.1.2 Tài khoản sử dụng
   TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  - Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hoá: Phản ánh doanh thu và doanh thu
  thuần của khối lượng hàng hoá đã được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán
  của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh hàng
  hoá, vật tư, lương thực , .
  - Tài khoản 5112 - Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu và
  doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (Thành phẩm, bán thành phẩm) đã
  được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này
  chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông
  nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, .
  - Tài khoản 5113 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu và doanh
  thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và
  đã được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 10
  cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du
  lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán, .
  - Tài khoản 5114 - Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Dùng để phản ánh các khoản
  doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các
  nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước.
  - Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản này
  dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán,
  thanh lý bất động sản đầu tư.
  - Tk 5118: - Doanh thu khác
   Kết cấu tài khoản 511
  Nợ TK 511 Có
  - Kết chuyển doanh thu thuần vào
  TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”
  - Doanh thu bán sản phẩm,
  hàng hóa, bất động sản đầu tư và
  cung cấp dịch vụ của doanh
  nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán
  Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có
  TK 511 không có số dư cuối kỳ
   TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
  - Tài khoản 5121 - Doanh thu bán hàng hoá: Phản ánh doanh thu của khối
  lượng hàng hoá đã được xác định là đã bán nội bộ trong kỳ kế toán.
  - Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp thương mại như:
  Doanh nghiệp cung ứng vật tư, lương thực, .
  - Tài khoản 5122 - Doanh thu bán các thành phẩm: Phản ánh doanh thu của
  khối lượng sản phẩm cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty hay Tổng
  công ty.
  - Tài khoản này chủ yếu dùng cho các doanh nghiệp sản xuất như: Công
  nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, xây lắp, .
  - Tài khoản 5123 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Phản ánh doanh thu của
  khối lượng dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty, Tổng công ty. Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng
  Sinh viên: Vũ Khiết Chinh – QT 1504K 11
   Kết cấu TK 512
  Nợ TK 512 Có
  - Kết chuyển doanh thu bán hàng nội
  bộ thuần sang Tài khoản 911 - “Xác định
  kết quả kinh doanh”.
  - Tổng số doanh thu bán
  hàng nội bộ của đơn vị thực hiện
  trong kỳ kế toán.
  Tổng số phát sinh nợ Tổng số phát sinh có
  TK 512 không có số dư cuối kỳ
   TK 337: Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế
  hoạch và số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn
  thành do nhà thầu tự xác định của hợp đồng xây dựng dỡ dang. TK này có điểm
  cần chú ý sau:
  - Tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” chỉ
  áp dụng đối với trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh
  toán theo tiến độ kế hoạch. Tài khoản này không áp dụng đối với trường hợp
  hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng
  thực hiện được khách hàng xác nhận.
  - Căn cứ để ghi vào bên Nợ TK 337 là chứng từ xác định doanh thu tương
  ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ (không phải hoá đơn) do nhà
  thầu tự lập, không phải chờ khách hàng xác nhận. Nhà thầu phải lựa chọn
  phương pháp xác định phần công việc đã hoàn thành và giao trách nhiệm cho
  các bộ phận liên quan xác định giá trị phần công việc đã hoàn thành và lập
  chứng từ phản ánh doanh thu hợp đồng xây dựng trong kỳ.
  - Căn cứ để ghi vào bên Có TK 337 là hoá đơn được lập trên cơ sở tiến độ
  thanh toán theo kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền ghi trên hoá
  đơn là căn cứ để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu của khách hàng, không phải
  là căn cứ để ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán.
  - Tài khoản 337 phải được theo dõi chi tiết theo từng hợp đồng xây dựng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây dựng Bạch Đằng 234 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status