Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn hiện nay

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn hiện nay

  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  MỞ ĐẦU 5
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 10
  Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU 3 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 20
  1.1. Địa bàn Quân khu 3 và công tác quân sự, quốc phòng địa phương ở các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 20
  1.2. Sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương 36
  Chương 2 THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU 3 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG 62
  2.1. Thực trạng lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương 62
  2.2. Nguyên nhân và một số kinh nghiệm lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương 93
  Chương 3 YÊU CẦU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY TRÊN ĐỊA BÀN QUÂN KHU 3 ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 111
  3.1. Những yếu tố tác động và yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn hiện nay 111
  3.2. Những giải pháp cơ bản tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn hiện nay 123
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 162
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 166
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 167
  PHỤ LỤC 181

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

  TT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt

  1 Chiến tranh nhân dân CTND
  2 Chính trị quốc gia CTQG
  3 Công tác đảng, công tác chính trị CTĐ,CTCT
  4 Cơ quan quân sự CQQS
  5 Dân quân tự vệ DQTV
  6 Dự bị động viên DBĐV
  7 Đảng ủy quân sự ĐUQS
  8 Hội đồng nhân dân HĐND
  9 Khu vực phòng thủ KVPT
  10 Kinh tế - xã hội KT - XH
  11 Lực lượng vũ trang LLVT
  12 Nhà xuất bản Nxb
  13 Quân đội nhân dân QĐND
  14 Quân sự, quốc phòng QSQP
  15 Quân ủy Trung ương QUTU
  16 Quốc phòng - An ninh QP - AN
  17 Quốc phòng toàn dân QPTD
  18 Trang Tr
  19 Trong sạch, vững mạnh TSVM
  20 Ủy ban nhân dân UBND
  21 Vững mạnh toàn diện VMTD
  21 Xã hội chủ nghĩa XHCN  MỞ ĐẦU
  1. Giới thiệu khái quát về công trình nghiên cứu
  Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác QSQP là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của các cấp ủy địa phương. Hiện nay có rất nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ những vấn đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nói chung, của cấp ủy địa phương các cấp nói riêng đối với công tác QSQP địa phương. Nghiên cứu sinh nhận thấy, bên cạnh những thành tựu nổi bật trong công tác QSQP địa phương của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 thời gian qua, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác QSQP địa phương của các tỉnh ủy, thành ủy còn có những hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng tới kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác QSQP địa phương ở các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khắc phục những hạn chế bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác QSQP địa phương của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Điều này luôn làm cho nghiên cứu sinh suy nghĩ, trăn trở, ấp ủ và hình thành ý tưởng nghiên cứu trong nhiều năm, đặc biệt là trong quá trình giảng dạy tại Học viện Chính trị. Vì vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn vấn đề: “Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương giai đoạn hiện nay” làm đề tài luận án.
  Quá trình triển khai công trình này, nghiên cứu sinh tham khảo kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học trong và ngoài quân đội có liên quan. Đồng thời, dựa vào kết quả lãnh đạo công tác QSQP địa phương của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3, báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo công tác QSQP địa phương của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, cùng với số liệu điều tra, khảo sát về sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương từ năm 2005 đến nay làm luận cứ để nghiên cứu sinh triển khai công trình nghiên cứu này.
  Kết cấu công trình gồm: Mở đầu, 3 chương (6 tiết), kết luận, danh mục các công trình khoa học đã công bố của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. Với dung lượng 3 chương (6 tiết), đảm bảo cho công trình được triển khai đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương giai đoạn hiện nay. Đây là một công trình khoa học độc lập, không có sự trùng lặp với bất cứ công trình khoa học nào đã công bố.
  2. Tính cấp thiết của đề tài
  Công tác QSQP địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, CTND bảo vệ Tổ quốc XHCN. Trong điều kiện thời bình, vai trò của công tác QSQP địa phương ngày càng tăng. Để phát huy vai trò của công tác QSQP địa phương, vấn đề quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QSQP địa phương ngay từ cơ sở, từ các địa phương, tỉnh, thành phố.
  Trong giai đoạn cách mạng mới, sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ cách mạng đang đặt ra yêu cầu rất cao, rất bức thiết về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương luôn được xác định là đơn vị quan trọng trong xây dựng KVPT, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD, CTND bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tập trung chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ trên tất cả các lĩnh vực, nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ Đảng và giữa Đảng với nhân dân ngay từ địa phương cơ sở. Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác QSQP địa phương là một đòi hỏi khách quan, cấp thiết.
  Quân khu 3 là địa bàn chiến lược trọng yếu trong thế trận quốc phòng của cả nước - một vùng lãnh thổ rộng lớn, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và có tiềm năng về kinh tế, bao gồm cả vùng đồng bằng, đô thị, vùng rừng núi và vùng biển, đảo. Nền QPTD, thế trận QPTD, sức mạnh của LLVT cũng như tiềm lực KVPT của các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 có liên quan chặt chẽ đến thế trận quốc phòng chung của cả nước. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực QSQP, đòi hỏi sự quan tâm và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương.
  Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, dưới sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy công tác QSQP địa phương ở các tỉnh, thành phố đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT - XH hội ở từng địa phương. Cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác QSQP địa phương được thực hiện nghiêm túc và vận dụng một cách sáng tạo. Vai trò lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND và vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của ĐUQS, CQQS các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đối với công tác QSQP địa phương đã có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới, chất lượng, hiệu quả cũng như sự chuyển biến của công tác QSQP địa phương còn có những hạn chế, bất cập: Nhận thức về nhiệm vụ QSQP ở các cấp, các ngành và trong nhân dân chưa đồng đều; Nội dung, phương thức lãnh đạo công tác QSQP địa phương của một số tỉnh, thành phố chưa toàn diện, chưa cụ thể; Ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm chưa đầy đủ; Việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện thiếu chặt chẽ; vai trò tham mưu của CQQS, ĐUQS một số địa phương còn hạn chế; Thực hiện cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành công tác QSQP địa phương còn lúng túng, chậm tổng kết, bổ sung và phát triển .
  Hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, đặc biệt là những vấn đề nóng bỏng, bức xúc và nhạy cảm trên khu vực biển Đông, tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 nói riêng, trong phạm vi cả nước nói chung đối với công tác QSQP địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết.
  3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
  * Mục đích: Luận giải làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương; Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương giai đoạn hiện nay.
  * Nhiệm vụ
  - Luận giải làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản lý luận, thực tiễn về sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương.
  - Đánh giá khách quan, khoa học về thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương.
  - Đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương giai đoạn hiện nay.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  * Đối tượng nghiên cứu
  Sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương là đối tượng nghiên cứu của luận án
  * Phạm vi nghiên cứu
  Luận án tập trung nghiên cứu công tác QSQP địa phương và sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương ở các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bộ Tư Lệnh Quân khu 3. Các tư liệu, số liệu sử dụng trong luận án được giới hạn chủ yếu từ năm 2005 đến nay.
  5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu
  * Cơ sở lý luận của luận án: Là hệ thống quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh và LLVT.
  * Cơ sở thực tiễn của luận án: Thực tiễn công tác QSQP địa phương và hoạt động lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương.
  * Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các phương pháp nghiên cứu khoa học liên ngành và chuyên ngành, trong đó chú trọng phương pháp các phương pháp: phân tích, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch; hệ thống - cấu trúc; lịch sử - lôgíc; khái quát hoá, trừu tượng hoá, điều tra xã hội học, so sánh, thống kê, tổng kết thực tiễn và phương pháp chuyên gia.
  6. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận án
  - Những tiêu chí đánh giá sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương.
  - Giải pháp đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương.
  7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án
  Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp cơ sở khoa học giúp Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 tham khảo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện công tác QSQP địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn CTĐ,CTCT ở các học viện, nhà trường quân đội.
  8. Kết cấu của luận án gồm: Mở đầu, 3 chương (6 tiết), kết luận, danh mục các công trình khoa học đã công bố của tác giả, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

  Xem Thêm: Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn hiện nay
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status