Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chưng cất mâm xuyên lỗ hệ Etanol nước

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chưng cất mâm xuyên lỗ hệ Etanol nước

  MUÏC LUÏC
  trang
  LÔØI MÔÛ ÑAÀU
  CHÖÔNG I : TOÅNG QUAN
  I . LYÙù THUYEÁT VEÀ CHÖNG CAÁT
  1 . Phöông phaùp chöng caát
  2 . Thieát bò chöng caát:
  II . GIÔÙI THIEÄU SÔ BOÄ NGUYEÂN LIEÄU
  1 . Etanol
  2 . Nöôùc
  3 . Hoãn hôïp Etanol – Nöôùc
  III . COÂNG NGHEÄ CHÖNG CAÁT HEÄ ETANOL – NÖÔÙC
  CHÖÔNG II : CAÂN BAÈNG VAÄT CHAÁT
  I . CAÙC THOÂNG SOÁ BAN ÑAÀU
  II . XAÙC ÑÒNH SUAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM ÑÆNH VAØ SAÛN PHAÅM
  ÑAÙY
  III . XAÙC ÑÒNH TÆ SOÁ HOAØN LÖU THÍCH HÔÏP
  1 . Tæ soá hoaøn löu toái thieåu
  2 . Tæ soá hoaøn löu thích hôïp
  IV . PHÖÔNG TRÌNH ÑÖÔØNG LAØM VIEÄC – SOÁ MAÂM LYÙ THUYEÁT
  1 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn caát
  2 . Phöông trình ñöôøng noàng ñoä laøm vieäc cuûa ñoaïn chöng
  3 . Soá maâm lyù thuyeát
  V . XAÙC ÑÒNH SOÁ MAÂM THÖÏC TEÁ
  CHÖÔNG III :TÍNH TOAÙN –THIEÁT KEÁ THAÙP CHÖNG CAÁT
  I . ÑÖÔØNG KÍNH THAÙP
  1 . Ñöôøng kính ñoaïn caát
  2 . Ñöôøng kính ñoaïn chöng
  II . MAÂM LOÃ – TRÔÛ LÖÏC CUÛA MAÂM
  1 . Caáu taïo maâm loã
  2 . Ñoä giaûm aùp cuûa pha khí qua moät maâm
  3 . Kieåm tra ngaäp luït khi thaùp hoaït ñoäng :
  1ÑAMH Quaù Trình vaø Thieát Bò GVHD : Vuõ Baù Minh
  III . TÍNH TOAÙN CÔ KHÍ CUÛA THAÙP
  1 . Beà daøy thaân thaùp :
  2 . Ñaùy vaø naép thieát bò :
  3 . Bích gheùp thaân, ñaùy vaø naép :
  4 . Ñöôøng kính caùc oáng daãn – Bích gheùp caùc oáng daãn :
  5 . Tai treo vaø chaân ñôõ:
  CHÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT- THIEÁT BÒ
  PHUÏ
  I . CAÙC THIEÁT BÒ TRUYEÀN NHIEÄT
  1 . Thieát bò ngöng tuï saûn phaåm ñænh
  2 . Thieát bò laøm nguoäi saûn phaåm ñænh
  3 . Noài ñun gia nhieät saûn phaåm ñaùy
  4 . Thieát bò trao ñoåi nhieät giöõa nhaäp lieäu vaø saûn phaåm ñaùy
  5 . Thieát gia nhieät nhaäp lieäu
  II. TÍNH BAÛO OÂN CUÛA THIEÁT BÒ
  III . TÍNH TOAÙN BÔM NHAÄP LIEÄU
  1 . Tính chieàu cao boàn cao vò
  2 . Choïn bôm
  CHÖÔNG V : GIAÙ THAØNH THIEÁT BÒ
  I . TÍNH SÔ BOÄ GIAÙ THAØNH CUÛA THIEÁT BÒ
  II . KEÁT LUAÄN
  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

  Xem Thêm: Chưng cất mâm xuyên lỗ hệ Etanol nước
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chưng cất mâm xuyên lỗ hệ Etanol nước sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status