Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài theo hướng phát triển kinh tế trọng điểm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài theo hướng phát triển kinh tế trọng điểm

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN
  ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  BỀN VỮNG Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 6
  1.1. Tình hình nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát
  triển bền vững của các tác giả ngoài nước 6
  1.2. Tình hình nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển
  bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của các tác giả trong nước 13
  Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
  NGOÀI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VÙNG KINH
  TẾ TRỌNG ĐIỂM 26
  2.1. Khái niệm, đặc điểm và yêu cầu đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài
  theo hướng phát triển bền vững ở vùng Kinh tế trọng điểm 26
  2.2. Nội dung, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp
  nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng Kinh tế trọng điểm 40
  2.3. Kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Á về đầu tư trực tiếp nước
  ngoài theo hướng phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm và bài
  học đối với vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 53
  Chương 3: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO H ƯỚNG
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGỞ VÙNG KINH TẾ TRỌNGĐIỂM BẮC BỘ 64
  3.1. Tiềm năng, lợi thế và khó khăn, thách thức đối với đầu tư trực tiếp nước
  ngoài theo hướng phát triển bền vững ở vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 64
  3.2. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững
  ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2003 – 2011 71
  3.3. Đánh giá chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển
  bền vững ở vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 107
  Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH ĐẦU
  TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN
  VỮNG Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ 120
  4.1. Định hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững
  vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020 120
  4.2. Giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng
  phát triển bền vững ở vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 125
  KẾT LUẬN 149
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 151
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC 164BẢNG DANH MỤC CÁC CHŨ VIẾT TẮT
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  BVMT Bảo vệ môi trường
  CNH, HĐH Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  DNTN Doanh nghiệp trong nước
  DNNN Doanh nghiệp nhà nước
  ĐTNN Đầu tư nước ngoài
  FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  GTSX Giá trị sản xuất
  GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp
  HĐLĐ Hợp đồng lao động
  KTTĐ Kinh tế trọng điểm
  LĐCN Lao động công nghiệp
  ODA Hỗ trợ phát triển chính thức
  PTBV Phát triển bền vững
  TSCĐ Tài sản cố định
  TƯLĐTT Thỏa ước lao động tập thể
  WTO Tổ chức Thương mại thế giớiDANH MỤC CÁC BẢNG
  Số hiệu Tên bảng Trang
  Bảng 3.1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực FDI trên địa
  bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2004 -2011 .85
  Bảng 3.2: Mức trang bị TSCĐ và đầu tư dài hạn cho một lao động và doanh nghiệp
  của khu vực FDI ở vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003-2010 phân theo
  địa phương 105
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
  Số hiệu Tên biểu đồ Trang
  Biểu đồ 3.1: So sánh số dự án FDI ở 3 vùng KTTĐ của Việt Nam giai đoạn
  2003-7/2012 71
  Biểu đồ 3.2: Vốn FDI đăng ký và vốn FDI thực hiện ở vùng KTTĐ Bắc Bộ
  giai đoạn 2003-2011 72
  Biểu đồ 3.3: So sánh tổng vốn FDI đăng ký ở 3 vùng KTTĐ của Việt Nam
  giai đoạn 2003-7/2012 73
  Biểu đồ 3.4: Qui mô dự án FDI tại 3 vùng KTTĐ của Việt Nam giai đoạn
  2003-7/2012 74
  Biểu đồ 3.5: Cơ cấu FDI theo ngành phân theo số dự án ở vùng KTTĐ Bắc
  Bộ giai đoạn 2003-7/2012 .75
  Biểu đồ 3.6: Cơ cấu FDI theo ngành phân theo vốn đăng ký ở vùng KTTĐ
  Bắc Bộ giai đoạn 2003 -7/2012 75
  Biểu đồ 3.7: Cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư phân theo số dự án ở vùng
  KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003-7/2012 77
  Biểu đồ 3.8: 6 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn FDI đăng ký trên 2 tỷ USD
  ở vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003 -7/2012 78
  Biểu đồ 3.9: Cơ cấu FDI phân theo địa bàn đầu tư ở vùng KTTĐ Bắc Bộ
  giai đoạn 2003-7/2012 79
  Biểu đồ 3.10: Tốc độ tăng GDP của khu vực FDI và vùng KTTĐ Bắc Bộ giai
  đoạn 2004-2011 .80
  Biểu đồ 3.11: Tỷ lệ GDP của các thành phần kinh tế so với GDP vùng KTTĐ
  Bắc Bộ giai đoạn 2003 -2011 .80
  Biểu đồ 3.12: Vốn đầu tư của khu vực FDI và tổng vốn đầu tư xã hội ở vùng
  KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003-2010 .81Biểu đồ 3.13: So sánh tốc độ và tỷ lệ vốn đầu tư của khu vực FDI với tổng
  vốn đầu tư XH ở vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003 -2010 82
  Biểu đồ 3.14: Thu ngân sách từ khu vực FDI và tổng thu ngân sách vùng
  KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003-2010 .83
  Biểu đồ 3.15: So sánh tốc độ và tỷ lệ thu ngân sách từ khu vực FDI với tổng
  thu ngân sách vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003-2010 .84
  Biểu đồ 3.16: Giá trị xuất khẩu so với vốn thực hiện của khu vực FDI tại một
  số tỉnh, thành phố vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003 -2011 87
  Biểu đồ 3.17: Giá trị xuất nhập khẩu, nhập siêu của một số tỉnh, thành phố
  vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003-2011 88
  Biểu đồ 3.18: GTSXCN khu vực FDI so với GTSX, GTSXCN vùng KTTĐ
  Bắc Bộ giai đoạn 2006-2011 .89
  Biểu đồ 3.19: Tỷ trọng GTSXCN khu vực FDI so với GTSX, GTSXCN vùng
  KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2006-2011 .90
  Biểu đồ 3.20: Cơ cấu GTSXCN theo thành phần ở vùng KTTĐ Bắc Bộ giai
  đoạn 2005-2011 .91
  Biểu đồ 3.21: Cơ cấu GTSX theo thành phần ở vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn
  2005-2011 .91
  Biểu đồ 3.22: Số lao động và LĐCN của khu vực FDI ở vùng KTTĐ Bắc Bộ
  giai đoạn 2003-2010 92
  Biểu đồ 3.23: Tốc độ tăng số lao động và LĐCN của khu vực FDI ở vùng
  KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003-2010 .93
  Biểu đồ 3.24: Tỷ lệ LĐCN so với số lao động đang làm việc trong khu vực
  FDI ở vùng KTTĐ Bắc Bộ giai đoạn 2003 -2010 .94
  Biểu đồ 3.25: Tiền lương bình quân chia theo loại hình doanh nghiệp .95
  Biểu đồ 3.26: Thu nhập bình quân của người lao động trong các loại hình
  doanh nghiệp .96
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Số hiệu Tên sơ đồ Trang
  Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ giữa FDI với PTBV về kinh tế, xã hội và môi trường
  vùng KTTĐ .35
  Sơ đồ 2.2: Tam giác hành vi của ba chủ thể trong hoạt động FDI theo hướng
  PTBV vùng KTTĐ 381
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vùng KTTĐ Bắc Bộ là một trong những vùng KTTĐ của cả nước, được xây
  dựng và phát triển nhằm hướng tới mục tiêu phát huy tối đa các lợi thế so sánh của
  vùng KTTĐ, tạo ra các vùng kinh tế có tính chất động lực, có tác động lan tỏa và bứt
  phá; lôi cuốn các vùng khác cùng phát triển. Do đó, việc thu hút và quản lý hoạt động
  của khu vực doanh nghiệp có vốn FDI nhằm thúc đẩy vùng KTTĐ Bắc Bộ phát triển
  theo hướng bền vững là yêu cầu khách quan trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội
  và BVMT của vùng.
  Vùng KTTĐ Bắc Bộ bao gồm 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo
  Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm 2003 về kết luận của Thủ tướng Chính
  phủ về việc bổ sung, mở rộng vùng KTTĐ Bắc Bộ là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,
  Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Tây, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Đến 1 -1-2008, Hà Tây được
  sáp nhập vào Hà Nội, nên vùng KTTĐ Bắc Bộ chỉ còn 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
  ương. Đây là vùng giữ vị trí quan trọng chiến lược trong tiến trìn h hội nhập sâu, rộng, hiệu
  quả với khu vực và thế giới. Bởi lẽ, vùng KTTĐ Bắc Bộ là vùng duy nhất có Thủ đô Hà
  Nội - là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá và quan hệ quốc tế của cả nước; nơi hội tụ
  đầy đủ các lợi thế so sánh về vị trí địa kinh tế - chính trị; hạ tầng kỹ thuật; nguồn nhân lực;
  là nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu và các trườngđại học nhất trong cả nước .
  Với những lợi thế đặc biệt, riêng có, trong những năm qua, vùng KTTĐ Bắc Bộ là
  một trong hai vùng kinh tế của cả nước luôn dẫn đầu về thu hút FDI cả về số lượng dự án và
  qui mô vốn đầu tư. Khu vực doanh nghiệp có vốn FDI ở vùng KTTĐ Bắc Bộ có những
  đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Tuy nhiên, kết
  quả thu hút FDI và quá trình hoạt động của khu vực doanh nghiệp có vốn FDI ở vùng
  KTTĐ Bắc Bộ đã và đang xuất hiện những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng không nhỏ đến sự
  PTBV của vùng trên cả 3 khía cạnh: kinh tế, xã hội và BVMT . Mặc dù, kết quả thu hút
  FDI vào vùng KTTĐ Bắc Bộ trong những năm qua là rất khả quan, song cơ cấu đầu tư theo
  ngành của khu vực FDI trong vùng còn mất cân đối, tập trung chủ yếu vào những ngành
  nghề sử dụng nhiều lao động, những ngành gia công và lắp ráp mà điển hình là: giày da, dệt
  may, linh kiện điện tử, chưa chú trọng thu hút FDI vào phát triển các ngành công nghiệp ít
  gây hại đến môi trường , nhất là ngành sử dụng công nghệ cao và có giá trị gia tăng cao.
  Thực tế đã chứng minh, sau nhiều năm thu hút FDI, sản xuất công nghiệp của vùng tuy có
  nhiều thay đổi, nhưng vùng KTTĐ Bắc Bộ vẫn chưa thực sự trở thành trung tâm công
  nghiệp hiện đại, có sức lôi cuốn và tác động lan tỏa đến ngành công nghiệp của các vùng lân2
  cận cùng phát triển. Hầu hết FDI vào các ngành công nghiệp đều có nguy cơ gây ô nhiễm
  môi trường cao, đặc biệt là ngành công nghiệp khai khoáng, nhiệt điện, hóa chất, . Số lượng
  và qui mô dự án FDI tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo, cấp nước và xử lý chất
  thải, y tế và trợ giúp xã hội, . còn rất nhỏ bé. Bên cạnh đó, sự hoạt động của khu vực các
  doanh nghiệp có vốn FDI cũng đang xuất hiện những ảnh hưởng tiêu cựcđến sự PTBV của
  vùng KTTĐ Bắc Bộ. Về mặt kinh tế, xuất hiện ngày càng nhiều các doanh nghiệp FDI “lỗ
  giả, lãi thật”, trốn thuế làm thất thu thuế của Nhà nước; hiện tượng nợ xấu và chuyển giá
  trong các doanh nghiệp FDI khá phổ biến và có biểu hiện ngày càng gia tăng. Khu vực
  doanh nghiệp FDI chưa thực sự tạo ra tác động lan tỏa lớn đối với nền kinh tế của vùng.
  Mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp FDI còn rất lỏng lẻo.
  Về mặt xã hội, khu vực FDI góp phần tạo mở và giải quyết công ăn việc làm cho người lao
  động trong vùng, song chưa chú trọng đến việc nâng cao trình độ tay nghề cho người lao
  động; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động chưa được quan tâm một cách thỏa
  đáng. Về mặt môi trường, ý thức chấp hành pháp luật BVMT của các doanh nghiệp có vốn
  FDI chưa tốt với các biểu hiện như chưa quan tâm đầu tư cho công tác BVMT, cố tình vi
  phạm pháp luật BVMT . đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái và sức khỏe của
  dân cư trong vùng. Tất cả những tác động tiêu cực đó đang là rào cản tiềm ẩn nguy cơ,
  thách thức to lớnđối với sự PTBV của vùng KTTĐ Bắc Bộ.
  Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên đây, việc làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận về
  FDI theo hướng PTBV; đánh giá đúng đắn, khách quan thực trạng FDI theo hướng PTBV
  ở vùng KTTĐ Bắc Bộ và tìm kiếm các giải pháp thu hút và quản lý hoạt động của các
  doanh nghiệp có vốn FDI như thế nào để đảm bảo PTBV cho vùng KTTĐ Bắc Bộ trên cả
  ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường là yêu cầu cấp bách. Nhằm hướng đến việc đáp
  ứng yêu cầu đó, đề tài “Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phát triển bền vững ở
  vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ” được tác giả lựa chọn để nghiên cứu.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  2.1. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về FDI theo hướng PTBV
  vùng KTTĐ; đánh giá đúng đắn thực trạng FDI theo hướng PTBV vùng KTTĐ Bắc Bộ,
  luận án đề xuất những phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh đầu tư trực
  tiếp nước ngoài theo hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ trong thời gian tới.
  2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Để đạtđược mục tiêu trên, luận án sẽ thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
  - Hệ thống hóa và làm rõ hơn cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo
  hướng PTBV vùng KTTĐ.3
  - Tìm hiểu kinh nghiệm của một số quốc gia Châu Á về đầu tư trực tiếp nước
  ngoài theo hướng PTBV và rút ra một số bài học đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài theo
  hướng PTBV ở vùng KTTĐ.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng FDI theo hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ, bao
  gồm những kết quả đạtđược, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém.
  - Đề xuất phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh FDI theo hướng
  PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận án là đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng PTBV
  ở vùng KTTĐ Bắc Bộ.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về nội dung:
  Đầu tư trực tiếp nước ngoài là hoạt động đầu tư có liên quan đến 2 chủ thể:
  nhà ĐTNN và nước tiếp nhận đầu tư. Mục đích của nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt
  động này là mục tiêu lợi nhuận, còn mục tiêu của nước tiếp nhận đầu tư là lợi ích
  kinh tế - xã hội mà FDI mang lại. Do đó, xét dưới góc độ là nước tiếp nhận đầu tư,
  đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng PTBV thực chất là việc nước tiếp nhận đầu tư
  làm thế nào để hoạt động FDI mang lại nhiều tác động tích cực và đảm bảo mục tiêu
  phát triển bền vững cho quốc gia đó, vùng hoặc địa phươ ng đó.
  Với ý nghĩa đó, trong phạm vi nghiên cứu của luận án, luận án sẽ nghiên cứu
  những ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến PTBV của vùng KTTĐ Bắc
  Bộ trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Trên cơ sở phân tích và đánh giá
  những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của FDI đến PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ,
  luận án chỉ ra những nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy FDI theo
  hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ. Trong đó:
  + Khái niệm đầu tư được nghiên cứu trong luận án được hiểu là hoạt độ ng đầu tư,
  là hoạt động bỏ vốn đầu tư nhằm mục đích thu lợi nhuận.
  + Luận án không nghiên cứu sự PTBV trong nội tại của khu vực các doanh nghiệp
  có vốn FDI, mà nghiên cứu FDI tác động đến PTBV ở nước tiếp nhận đầu tư, cụ thể là
  vùng KTTĐ Bắc Bộ.
  + Vai trò quản lý nhà nước về FDI theo hướng PTBV chỉ được xem xét có chừng
  mực, dưới lát cắt là những nhân tố ảnh hưởng, là nguyên nhân của những hạn chế đối với
  FDI theo hướng PTBV.4
  + Chủ thể tham gia định hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng PTBV
  ở vùng KTTĐ Bắc Bộ là Nhà nước Trung ương, chính quyền địa phương, các doanh
  nghiệp FDI và các tổ chức xã hội.
  - Về không gian: Luận án nghiên cứu FDI theo hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc
  Bộ, trên địa bàn 7 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Hải
  Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc.
  - Về thời gian nghiên cứu:
  Luận án nghiên cứu FDI theo hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ chủ yếu trong
  giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2011. Ngoài ra, một số nội dung trong luận án được phân
  tích với số liệu cập nhậtđến năm 2012.
  4. Cơ sở lý luận, phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu
  4.1. Cơ sở lý luận
  Luận án dựa vào những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ
  Chí Minh, quan điểm và chủ trương của Đảng cộng sản Việt Nam về huy động v ốn nước
  ngoài vào phát triển kinh tế qua các Văn kiện Đại hội; định hướng chiến lược PTBV của
  Việt Nam; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương, chính sách thu hút vốn FDI
  của vùng KTTĐ Bắc Bộ; tham khảo một số lý thuyết kinh tế học hiện đại về vai trò của FDI
  trong tăng trưởng và phát triển kinh tế, về vấn đề quy hoạch phát triển vùng.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu
  Luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó đặc biệt chú
  trọng vào các phương pháp sau đây:
  - Phương pháp hệ thống hoá: Phương pháp này được sử dụng trong phần tổng
  quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng PTBV
  (chương 1) và trong phần cơ sở lý luận của đề tài luận án (chương 2), nhằm nhìn nhận vấn
  đề nghiên cứu một cách toàn diện hơn, từ đó, xác định được nội dung cần tập trung nghiên
  cứu của luận án.
  - Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phương pháp này được sử dụng chủ yếu
  trong phần đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài th eo hướng PTBV ở vùng
  KTTĐ Bắc Bộ (chương 3), trên cơ sở khung lý thuyết đã được xây dựng ở Chương 2.
  - Phương pháp thống kê và so sánh: Phương pháp này được sử dụng trong phần
  đánh giá thực trạng ở chương 3.
  - Phương pháp quy nạp và diễn dịch: Phương pháp này được sử dụng nhằm làm rõ
  các khái niệm trung tâm của vấn đề nghiên cứu.
  - Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này được dùng để tham vấn và kiểm
  nghiệm các luận chứng, phân tích, đánh giá thông qua các chuyên gia đầu ngành nghiên5
  cứu về FDI, cũng như các nhà hoạch định chính sách đối với FDI. Những gợi ý chính
  sách của các chuyên gia sẽ rất hữu ích cho tác giả trong quá trình đưa ra những giải pháp ở
  chương 4.
  4.3. Nguồn số liệu
  Nguồn số liệu sử dụng trong luận án chủ yếu là nguồn số liệu thứ cấp, bao gồm:
  - Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê các tỉnh, thành phố
  trực thuộc trung ương vùng KTTĐ Bắc Bộ;
  - Số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ
  Tài nguyên và Môi trường;
  - Số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở
  Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vùng KTTĐ
  Bắc Bộ;
  - Số liệu điều tra, khảo sát của các Viện nghiên cứu có liên quan như Viện Khoa
  học Lao động và Xã hội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện PTBV vùng KTTĐ Bắc
  Bộ, Viện Khoa học Quản lý Môi trường, Viện Công nhân và Công đoàn, .
  - Các kết quả nghiên cứu đã được công bố tại các cuộc Hội thảo, các bài viết đăng
  tải trên các tạp chí chuyên ngành.
  5. Đóng góp của luận án
  - Về mặt lý luận:
  + Xây dựng khái niệm, đặc điểm và chỉ rõ yêu cầu đối với FDI theo hướng PTBV
  vùng KTTĐ.
  + Xác định nội dung và các tiêu chí đánh giá FDI theo hướng PTBV ở vùng
  KTTĐ trên cả ba khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.
  + Làm rõ những nhân tố ảnh hưởngđến FDI theo hướng PTBV vùng KTTĐ.
  + Đúc rút những bài học kinh nghiệm về FDI theo hướng PTBV vùng KTTĐ của
  một số quốc gia Châu Á, bổ sung vào lý luận về FDI theo hướng PTBV vùng KTTĐ.
  - Về mặt thực tiễn:
  + Làm rõ thực trạng của FDI theo hướng PTBV ở vùng KTTĐ Bắc Bộ, những hạn
  chế và nguyên nhân của nó.
  + Đề xuất những định hướng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh FDI theo
  hướng phát triển bền vững ở vùng KTTĐ Bắc Bộ trong thời gian tới.
  6. Kết cấu của luận án
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung
  của luận án được trình bày trong 4 chương, 10 tiết.

  Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài theo hướng phát triển kinh tế trọng điểm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp vốn nước ngoài theo hướng phát triển kinh tế trọng điểm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status