Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ truyền động máy mài tròn 3 Pha Sử dụng IGBT

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ truyền động máy mài tròn 3 Pha Sử dụng IGBT

  Lời më ®Çu
  Sù bïng næ cña tiÕn bé kü thuËt trong lÜnh vùc ®iÖn-®iÖn tö-tin häc trong nhưng n¨m
  gÇn ®©y ®· dÉn ®Õn nhưng thay ®æi s©u s¾c c¶ vÒ mÆt lý thuyÕt lÉn thùc tiÔn trong lÜnh vùc
  truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng. §ã lµ sù ra ®êi vµ ngµy cµng hoµn thiÖn cña c¸c bé biÕn ®æi
  c«ng suÊt,víi kÝch thíc gän nhÑ,®é t¸c ®éng nhanh,dÔ dµng ghÐp nèi víi c¸c m¹ch ®iÒu
  khiÓn dïng vi m¹ch ®iÖn tö,vi xö lý, C¸c hÖ truyÒn ®éng ®iÖn tù ®éng ngµy nay thêng sö
  dông nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn vect¬ cho c¸c ®éng c¬ xoay chiÒu.PhÇn lín c¸c m¹ch ®iÒu
  khiÓn ®ã dïng kü thuËt sè víi phÇn mÒm linh ho¹t,dÔ dµng thay ®æi cÊu tróc,tham sè còng
  nh luËt ®iÒu khiÓn.§iÒu nµy lµm cho c¸c hÖ truyÒn ®éng ®iÖn t¨ng ®é chÝnh x¸c,lµm cho
  viÖc chuÈn ho¸ chÕ t¹o c¸c hÖ truyÒn ®éng ®iÖn hiÖn ®¹i cã nhiÒu ®Æc tÝnh lµm viÖc kh¸c
  nhau,dÔ dµng øng dông theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n suÊt.
  Do vËy,®å ¸n m«n häc Tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ gióp chóng ta n¾m ch¾c h¬n nhưng kiÕn
  thøc c¬ b¶n,nhưng hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn kinh ®iÓn ®ång thêi nã còng nh»m môc ®Ých
  cho chóng ta tõng bíc tiÕp cËn víi thùc tÕ,tiÕp cËn víi nhưng hÖ truyÒn ®éng ®iÖn hiÖn
  ®¹i.
  Néi dung cña ®å ¸n ®îc chia lµm 4 phÇn:
  Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng nghÖ m¸y mµi vµ hÖ thèng truyÒn ®éng cho ®éng
  c¬ quay chi tiÕt m¸y mµi trßn.
  Ch¬ng II : Chän ph¬ng ¸n truyÒn ®éng. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ vµ m¹ch lùc.
  Ch¬ng III : X©y dùng cÊu tróc ®iÒu khiÓn tæng hîp hÖ truyÒn ®éng .
  Ch¬ng IV : ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn.
  Ch¬ng V : M« pháng(Simulink).
  §Ó cã thÓ hoµn thµnh ®îc ®å ¸n nµy, bªn c¹nh sù cè g¾ng cña c¸ nh©n em còng nh
  cña c¸c b¹n trong nhãm cßn nhê cã sù híng dÉn vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy gi¸o h-
  íng dÉn. Tuy nhiªn do thêi gian nghiªn cøu ng¾n vµ tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ nªn ®å
  ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái nhưng thiÕu sãt. Em rÊt mong c¸c thÇy híng dÉn vµ bæ sung
  thªm ®Ó ®å ¸n nµy ®îc hoµn chØnh h¬n.
  Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !

  Xem Thêm: Hệ truyền động máy mài tròn 3 Pha Sử dụng IGBT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ truyền động máy mài tròn 3 Pha Sử dụng IGBT sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status