Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, dưới sự hướng
  dẫn khoa học của GS - TSKH Nguyễn Văn Hộ, đến nay luận văn đã hoàn thành.
  Nhân dịp này cho phép tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng cảm chân thành đến các
  giảng viên Trường Đại học sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên đã tận tình giảng
  dạy, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn.
  Tác giả xin chân thành cảm ơn Khoa Sau đại học, Khoa Giáo dục
  Trường Đại học sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên; Sở GD&ĐT Phú Thọ;
  Phòng GD&ĐT Đoan Hùng; các đồng chí cán bộ quản lý và các thầy giáo, cô
  giáo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và TTGDTX- HN; các xã,
  thị trấn; các lực lượng xã hội huyện Đoan Hùng đã tạo điều kiện, giúp đỡ tác
  giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.
  Hy vọng rằng với những kết quả đã đạt được, khi áp dụng vào thực tiễn
  công tác sẽ góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng huy động các nguồn lực xã
  hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.
  Luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót; kính mong được sự chỉ dẫn của
  các thầy giáo, cô giáo và sự đóng góp ý kiến của đồng chí, đồng nghiệp.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015
  Tác giả  Trần Tuấn Anh iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu . 2
  4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu . 2
  5. Giải thuyết khoa học 2
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  7. Phương pháp nghiên cứu . 3
  8. Cấu trúc luận văn . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HUY ĐỘNG CÁC
  NGUỒN LỰC XÃ HỘI THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 4
  1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 4
  1.1.1. Quá trình xuất hiện tư tưởng huy động các nguồn lực xã hội tham
  gia phát triển giáo dục . 4
  1.1.2. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục là
  một tư tưởng chiến lược để phát triển giáo dục ở Việt Nam . 7
  1.1.3. Tư tưởng xã hội hoá của các nhà khoa học giáo dục 9
  1.2. Lý luận về xã hội hoá công tác giáo dục 10
  1.2.1. Một số khái niệm liên quan . 10
  1.2.2. Vai trò của xã hội hoá giáo dục trong sự nghiệp đào tạo con người . 16
  1.2.3. Mục tiêu, nội dung, hình thức thực hiện xã hội hoá giáo dục . 18 iv
  1.2.4. Đặc trưng xã hội hoá giáo dục ở huyện miền núi . 21
  1.3. Chức năng của UBND các xã trong việc triển khai thực hiện xã hội
  hoá giáo dục . 21
  1.3.1. Định hướng và chỉ đạo các trường thực hiện xã hội hoá giáo dục 21
  1.3.2. Khai thác, huy động nguồn lực phục vụ phát triển giáo dục . 22
  1.3.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện xã hội hoá giáo dục của các trường
  trên địa bàn 24
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN
  LỰC XÃ HỘI THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở CÁC XÃ
  HUYỆN ĐOAN HÙNG - PHÚ THỌ . 26
  2.1. Tình hình giáo dục huyện Đoan Hùng . 26
  2.1.1. Tình hình chung . 26
  2.1.2. Về mạng lưới và quy mô trường lớp . 27
  2.1.3. Tình hình đội ngũ 27
  2.1.4. Chất lượng giáo dục . 29
  2.2. Thực trạng công tác huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát
  triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ . 36
  2.2.1. Nhận thức về XHHGD trong cán bộ, quần chúng nhân dân . 36
  2.2.2. Thực trạng công tác chỉ đạo triển khai xã hội hoá giáo dục của
  UBND các xã . 43
  2.3. Đánh giá chung . 50
  2.3.1. Ưu điểm, nguyên nhân 50
  2.3.2. Thiếu sót, bất cập, nguyên nhân 52
  Chương 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC
  XÃ HỘI THAM GIA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở CÁC XÃ
  HUYỆN ĐOAN HÙNG - PHÚ THỌ . 55
  3.1. Yêu cầu của việc đề xuất biện pháp . 55
  3.2. Các biện pháp cụ thể . 58 v
  3.2.1. Cấp ủy và UBND các xã cần có sự quan tâm tới việc tuyên
  truyền cho quần chúng chủ trương huy động các nguồn lực của địa
  phương tham gia phát triển giáo dục . 58
  3.2.2. Cấp ủy và UBND các xã chủ động phối hợp với các trường trong
  việc nâng cao nhận thức và kinh nghiệm thực tiễn cho đội ngũ cán bộ
  quản lý . 62
  3.2.3. Cấp ủy và UBND các xã tiến hành việc chỉ đạo, giám sát và kiểm
  tra các nhà trường thực hiện xã hội hoá giáo dục 66
  3.2.4. Cấp ủy và UBND các xã giúp nhà trường thiết lập mối quan hệ
  với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội 68
  3.2.5. Cấp ủy và UBND các xã tạo dựng sự phối hợp giữa các tổ chức,
  đoàn thể, quần chúng trong việc huy động các nguồn lực xã hội tham gia
  phát triển giáo dục . 73
  3.2.6. Cấp ủy và UBND các xã cần khai thác, huy động, điều phối
  nguồn lực xã hội góp phần phát triển giáo dục . 75
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 82
  3.4. Khảo nghiệm các biện pháp đề xuất . 84
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 87
  1. Kết luận 87
  2. Khuyến nghị . 88
  2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo . 88
  2.2. Đối với Huyện uỷ, UBND huyện . 88
  2.3. Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn huyện . 89
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 90
  PHỤ LỤC
  iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  BCH : Ban chấp hành
  BGH : Ban giám hiệu
  BTTHPT : Bổ túc trung học phổ thông
  CĐ : Cao đẳng
  CSVC : Cơ sở vật chất
  ĐH : Đại học
  GĐ - NT- XH : Gia đình- Nhà trường - Xã hội
  GD-ĐT : Giáo dục - Đào tạo
  GDMN : Giáo dục mầm non
  GDTHCS : Giáo dục trung học cơ sở
  GV : Giáo viên
  HĐGD : Hội dồng giáo dục
  HĐND : Hội đồng nhân dân
  HĐSP : Hội đồng sư phạm
  HNDN : Hướng nghiệp dạy nghề
  HS : Học sinh
  KT - XH : Kinh tế xã hội
  LLXH : Lực lượng xã hội
  MN : Mầm non
  PCGD : Phổ cập giáo dục
  PGD : Phòng giáo dục
  PTDTNT : Phổ thông dân tộc nội trú
  SDD : Suy dinh dưỡng
  TB : Trung bình
  TH : Tiểu học
  THCS : Trung học cơ sở
  THPT : Trung học phổ thông
  TN : Thanh niên
  TW : Trung ương
  UBND : Ủy ban nhân dân
  XHHGD : Xã hội hóa giáo dục v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1: Đội ngũ GV huyện Đoan Hùng từ năm 2010 đến năm 2014 . 28
  Bảng 2.2: Quy mô Giáo dục huyện Đoan Hùng từ năm học 2010-2011 đến
  năm học 2014-2015 . 35
  Bảng 2.3: Nhận thức về tầm quan trọng của công tác XHHGD . 37
  Bảng 2.4: Quan niệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về
  XHHGD . 38
  Bảng 2.5: Nhận Thức về mục tiêu và yêu cầu chính của XHHGD . 38
  Bảng 2.6: Nhận thức về tầm quan trọng của nội dung XHHGD 39
  Bảng 2.7: Nhận thức về vai trò của các lực lượng quan trọng trong công
  tác XHHGD . 39
  Bảng 2.8: Kinh phí đầu tư cho giáo dục từ năm học 2010 - 2011 đến năm
  học 2014 - 2015 . 49
  Bảng 2.9: Nguyên nhân, thiếu sót, bất cập 53
  Bảng 3.1: Kết quả điểm trung bình cộng ở các nhóm khảo nghiệm . 85


  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Xã hội hoá giáo dục là một chủ trương lớn, có tầm chiến lược của Đảng
  và Nhà nước, tạo động lực và huy động mọi nguồn lực để phát triển một nền
  giáo dục tiên tiến, chất lượng ngày càng cao trên cơ sở có sự tham gia của toàn
  xã hội. Là một trong những phương thức thực hiện để mọi người dân đều có cơ
  hội được học tập. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII), Nghị quyết Trung ương
  2 (khoá VIII), Kết luận hội nghị Trung ương 6 (khoá IX), Nghị quyết Trung
  ương (khoá X) đã khẳng định: "Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, coi giáo dục là
  sự nghiệp của toàn dân là một giải pháp quan trọng để tiếp tục phát triển giáo
  dục". Chủ trương xã hội hoá giáo dục là xuất phát từ quan điểm coi giáo dục là
  sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân.
  Trong bối cảnh đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
  hoá, hiện đại hoá, đòi hỏi Giáo dục - Đào tạo phải đào tạo một nguồn nhân lực
  rất lớn có chất lượng cao. Vì vậy, phải phát triển mạnh mẽ quy mô giáo dục
  đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân. Trong điều kiện
  đó, Nhà nước chưa đủ sức và không thể bao cấp toàn bộ sự nghiệp phát triển
  giáo dục thì xã hội hoá giáo dục là một trong những phương thức cơ bản để
  phát triển giáo dục.
  Cùng với việc tăng cường đầu tư cho giáo dục từ nguồn ngân sách Nhà
  nước, cần làm tốt công tác huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phát triển
  giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và vững chắc đối với sự
  nghiệp giáo dục, thể hiện quan điểm của Đảng "Coi Giáo dục - Đào tạo là quốc
  sách hàng đầu".
  Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Giáo dục - Đào tạo Đoan Hùng
  vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ sở
  vật chất trang thiết bị còn thiếu, đội ngũ giáo viên thiếu, chưa đảm bảo cơ cấu
  giữa các môn, đời sống giáo viên còn gặp khó khăn. Ở một số địa phương, cấp
  ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cha mẹ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí tầm 2
  quan trọng của giáo dục. Nhận thức trong một số cán bộ nhân dân về công tác
  xã hội hoá giáo dục còn phiến diện không đầy đủ, nên chưa huy động được các
  nguồn lực, các LLXH tham gia phối hợp trong công tác giáo dục.
  Để góp phần tiếp tục phát triển giáo dục, việc tìm ra: "Biện pháp huy
  động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan
  Hùng - Phú Thọ" là một việc rất quan trọng và cần thiết.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Đề xuất biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển
  giáo dục ở các xã trên địa bàn huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
  - Khách thể nghiên cứu: Vấn đề xã hội hoá giáo dục cấp xã.
  - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham
  gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.
  4. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu
  - Nghiên cứu biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát
  triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.
  - Số liệu điều tra từ năm 2010 đến năm 2014
  - Khách thể điều tra: Cán bộ phòng Giáo dục, hiệu trưởng các trường trong
  huyện, cán bộ các ngành các giới, các LLXH trong huyện, cha mẹ học sinh, .
  5. Giải thuyết khoa học
  Nếu các xã áp dụng biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia
  phát triển giáo dục phù hợp với:
  - Chức năng của các xã
  - Hoàn cảnh và điều kiện của từng địa phương
  Thì sẽ nâng cao chất lượng công tác xã hội hoá, góp phần phát triển giáo
  dục trong huyện.
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận có liên quan đến xã hội hoá giáo dục,
  những vấn đề quản lý giáo dục, những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước
  về vấn đề xã hội hoá giáo dục. 3
  - Khảo sát, phân tích thực trạng xã hội hoá giáo dục và công tác chỉ đạo
  triển khai xã hội hoá giáo dục ở huyện Đoan Hùng - Phú Thọ, những thuận lợi,
  khó khăn, tìm ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan.
  - Đề xuất và khảo nghiệm các biện pháp huy động các nguồn lực xã hội
  tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ trong giai
  đoạn hiện nay.
  7. Phương pháp nghiên cứu
  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
  - Tổng hợp chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá
  giáo dục.
  - Phân tích những vấn đề lý luận, các công trình nghiên cứu liên quan
  đến xã hội hoá giáo dục.
  - Hệ thống hoá, khái quát hoá các khái niệm, xác định bản chất của
  những vấn đề nghiên cứu.
  7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
  - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục
  7.3. Phương pháp bổ trợ
  - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia
  - Sử dụng thống kê toán học xử lý kết quả khảo sát, điều tra.
  8. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, luận văn chính được
  chia làm 3 chương:
  - Chương 1. Cơ sở lý luận của việc huy động các nguồn lực tham gia
  phát triển giáo dục
  - Chương 2. Thực trạng triển khai công tác huy động các nguồn lực xã
  hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ
  - Chương 3. Đề xuất biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia
  phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.

  Xem Thêm: Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp huy động các nguồn lực xã hội tham gia phát triển giáo dục ở các xã huyện Đoan Hùng - Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status