Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 

  Sinh viên: Trần Tuyết Mai – QT1501K 1
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 3
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP .5
  1.1. Một số vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp .5
  1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh .5
  1.1.1.1. Doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu 5
  1.1.1.2. Chi phí .7
  1.1.1.3. Xác định kết quả kinh doanh .9
  1.1.2. Các phương thức bán hàng và các phương thức thanh toán trong
  doanh nghiệp .9
  1.1.2.1. Các phương thức bán hàng 9
  1.1.2.2. Các phương thức thanh toán 10
  1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp .11
  1.2.1. Chứng từ sử dụng 11
  1.2.1.1. Chứng từ sử dụng trong hạch toán kế toán doanh thu và thu nhập
  khác 11
  1.2.1.2. Chứng từ sử dụng trong hạch toán kế toán chi phí 11
  1.2.1.3. Chứng từ sử dụng trong hạch toán kế toán xác định kết quả kinh
  doanh .12
  1.2.2. Tài khoản sử dụng .12
  1.2.2.1. Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán doanh thu và thu nhập
  khác 12
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán chi phí .16
  1.2.2.3. Tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán xác định kết quả kinh
  doanh .19
  1.2.3. Kế toán tổng hợp trong hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh 20
  1.3. Tổ chức vận dụng sổ sách trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 30 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Trần Tuyết Mai – QT1501K 2
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
  LISEMCO 5 .32
  2.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Lisemco 5 32
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển .32
  2.1.2. Ngành nghề sản xuất kinh doanh 33
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty 33
  2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty 35
  2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty .35
  2.2.2. Chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty 37
  2.3. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 39
  2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .41
  2.3.2. Kế toán giá vốn hàng bán 50
  2.3.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 54
  2.3.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 60
  2.3.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 66
  2.3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 71
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 5 79
  3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 79
  3.1.1. Những kết quả đạt được 79
  3.1.2. Những tồn tại cần khắc phục .79
  3.2. Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 82
  KẾT LUẬN 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .92


  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Trần Tuyết Mai – QT1501K 3
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Bước sang thời kỳ đổi mới đất nước, chuyển đổi sang nền kinh tế thị
  trường, các doanh nghiệp đang gặp sự cạnh tranh gay gắt và ngày càng rõ nét
  đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn nhận thức và đánh giá được tiềm năng
  của doanh nghiệp mình trên thị trường để có thể tồn tại, đứng vững và ngày càng
  phát triển. Kế toán ra đời là một bộ phận không thể thiếu trong việc cấu thành
  doanh nghiệp.Có thể nói, kế toán là một công cụ đắc lực cho nhà quản lý, nó
  không chỉ phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp mà còn phản
  ánh doanh thu, chi phí và lợi nhuận đạt được cho nhà quản lý nắm bắt được.
  Đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhằm mục đích
  thu lợi nhuận. Vì vậy vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp quan tâm là làm thế nào
  để có được lợi nhuận cao nhất trong khi chi phí bỏ ra thấp nhất. Lợi nhuận là
  thước đo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các yếu
  tố liên quan trực tiếp đến việc tính toán lợi nhuận của doanh nghiệp chính là các
  khoản doanh thu và các khoản chi phí. Nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò và
  ý nghĩa của việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh, sau một thời gian tìm hiểu thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần Lisemco 5, kết hợp với những kiến thức em đã học và sự chỉ bảo tận tình
  của Thạc sỹ Nguyễn Thị Thúy Hồng, em đã lựa chọn đề tài "Hoàn thiện tổ
  chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Cổ phần Lisemco 5" cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Vận dụng những lý thuyết đã tiếp thu được ở trường vào thực tiễn
  nhằm củng cố và nâng cao kiến thức chuyên ngành cho bản thân.
  - Tìm hiểu tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5.
  - Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế tổ chức kế toán doanh thu,
  chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Bước đầu đề xuất một số
  biện pháp góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh
  doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Trần Tuyết Mai – QT1501K 4
  Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh.
  Phạm vi nghiên cứu: Chỉ nghiên cứu và hoàn thiện tổ chức kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5, các
  chứng từ, tài liệu liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp phỏng vấn trực tiếp
  Phương pháp thống kê
  Phương pháp phân tích KD
  Phương pháp so sánh
  Phương pháp hạch toán kế toán
  5. Kết cấu khóa luận
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5.
  Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lisemco 5 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status