Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ
  VỪA 3
  1.1: Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC) trong các doanh
  nghiệp nhỏ và vừa: 3
  1.1.1: Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản
  lý kinh tế: . 3
  1.1.1.1: Khái niệm báo cáo tài chính: 3
  1.1.1.2: Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kinh tế: 3
  1.1.2: Mục đích và vai trò của Báo cáo tài chính: . 4
  1.1.2.1: Mục đích của Báo cáo tài chính: 4
  1.1.2.2: Vai trò của Báo cáo tài chính: 4
  1.1.3: Đối tượng áp dụng: . 5
  1.1.4: Yêu cầu lập và trình bày Báo cáo tài chính: . 6
  1.1.5: Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính: 6
  1.1.6: Hệ thống Báo cáo tài chính theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban
  hành ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 8
  1.1.6.1: Nội dung hệ thống Báo cáo tài chính: 8
  1.1.6.2: Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính: . 9
  1.1.6.3: Kỳ lập Báo cáo tài chính: . 9
  1.1.6.4: Công khai Báo cáo tài chính: . 9
  1.1.6.5: Nơi nhận Báo cáo tài chính năm: . 10
  1.2: Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DNN) và phương pháp lập Bảng cân đối kế
  toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa: . 10
  1.2.1: Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DNN) và kết cấu của Bảng cân đối kế
  toán: . 10
  1.2.1.1: Khái niệm Bảng cân đối kế toán: . 10
  1.2.1.2: Tác dụng của Bảng cân đối kế toán: 10
  1.2.1.3: Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán: . 10
  1.2.1.4: Kết cấu và nội dung của Bảng cân đối kế toán theo mẫu B01-DNN: . 11
  1.2.1.5: Cơ sở sổ liệu, quy trình và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo
  mẫu số B01-DNN: . 17 1.2.1.6: Phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo mẫu số B01-DNN: 18
  1.2.1.7: Kiểm tra, ký duyệt: . 26
  1.3. Phân tích Bảng cân đối kế toán: . 26
  1.3.1: Sự cần thiết phân tích Bảng cân đối kế toán: 26
  1.3.2: Nhiệm vụ phân tích Bảng cân đối kế toán: . 26
  1.3.3: Phương pháp phân tích: . 27
  1.3.4: Nội dung của phân tích Bảng cân đối kế toán: . 28
  1.3.4.1: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu cụ thể trên Bảng cân đối kế toán: . 28
  1.3.4.2: Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua khả
  năng thanh toán: 30
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG
  CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VIỆT NHẬT 32
  2.1: Giới thiệu về công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: 32
  2.1.1: Giới thiệu chung về công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: 32
  2.1.2: Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: 32
  2.1.2.1: Chức năng: . 32
  2.1.2.2: Nhiệm vụ: . 33
  2.1.2.3: Mục tiêu: 33
  2.1.3: Thuận lợi và khó khăn và thành tựu đạt được của công ty TNHH Máy tính
  Việt Nhật: 33
  2.1.3.1: Thuận lợi của công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: . 33
  2.1.3.2: Khó khăn của công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: . 34
  2.1.3.3: Thành tựu công ty TNHH Máy tính Việt Nhật đã đạt được trong 3 năm
  gần đây: . 34
  2.1.4: Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: 35
  2.1.5: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: 37
  2.1.5.1: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật. 37
  2.1.5.2: Hình thức ghi sổ kế toán, chế độ và các chính sách kế toán tại công ty
  TNHH Máy tính Việt Nhật: 38
  2.2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty
  TNHH Máy tính Việt Nhật: 40
  2.2.1: Thực trạng công tác lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính
  Việt Nhật: 40
  2.2.1.1: Căn cứ lập Bảng cân đối kế toán: 40 2.2.1.2: Quy trình lập Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Máy tính Việt
  Nhật: 40
  2.2.1.3: Nội dung lập Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt
  Nhật: 41
  2.2.2: Thực trạng công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH
  Máy tính Việt Nhật: . 64
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
  MÁY TÍNH VIỆT NHẬT . 65
  3.1: Một số định hướng phát triển của công ty TNHH Máy tính Việt Nhật trong
  thời gian tới: 65
  3.2: Những ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác
  lập, phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty TNHH Máy tính Việt
  Nhật: 65
  3.2.1: Ưu điểm trong công tác kế toán và công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế
  toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: 65
  3.2.2: Hạn chế trong công tác kế toán và công tác lập và phân tích Bảng cân đối
  kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: . 67
  3.3. Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác lập, phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  công ty TNHH Máy tính Việt Nhật: . 67
  3.4: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân
  đối kế toán tại công ty TNHH Máy tính Việt Nhật. 68
  3.4.1: Ý kiến thứ nhất: Nâng cao trình độ, kỹ năng cho các kế toán viên: . 68
  3.4.2: Ý kiến thứ 2: Công ty nên tiến hành phân tích Bảng cân đối kế toán. . 70
  3.4.3: Ý kiến thứ 3: Ứng dụng phần mềm kế toán vào công tác hạch toán kế
  toán: . 78
  KẾT LUẬN 84
  DANH MỤC HỆ THỐNG BẢNG BIỂU
  Biểu số 1.1
  Kết cấu Bảng cân đối kế toán theo quyết định 48/2006QĐ-BTC
  sửa đổi, bổ sung theo thông tư 138/2009/TT-BTC
  15
  Biểu số 1.2 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản 29
  Biểu số 1.3 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn 29
  Biểu số 2.1
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty TNHH Máy tính
  Việt Nhật trong 03 năm gần đây
  34
  Biểu số 2.2 Hóa đơn GTGT số 2098 42
  Biểu số 2.3 Phiếu Nhập kho số 411 43
  Biểu số 2.4 Trích trang Sổ Nhật ký chung 44
  Biểu số 2.5 Trích trang Sổ cái TK 156 – Hàng hóa 45
  Biểu số 2.6 Trích trang Sổ cái TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ 46
  Biểu số 2.7 Trích trang Sổ cái TK 131 – Phải thu khách hàng 48
  Biểu số 2.8 Trích trang Bảng tổng hợp thanh toán với người mua – TK 131 49
  Biểu số 2.9 Trích trang Sổ cái TK 331 – Phải trả người bán 50
  Biểu số 2.10 Trích trang Bảng tổng hợp thanh toán với người bán – TK 331 51
  Biểu số 2.11 Bảng cân đối số phát sinh năm 2014 54
  Biểu số 2.12
  Bảng Cân đối kế toán năm 2014 của Công ty TNHH Máy tính
  Việt Nhật
  62
  Biểu số 3.1
  Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu sản tại công ty
  TNHH Máy tính Việt Nhật năm 2014
  72
  Biểu số 3.2
  Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn tại
  công ty TNHH Máy tính Việt Nhật năm 2014
  76
  Biểu số 3.3
  Bảng phân tích khả năng thanh toán của công ty TNHH máy
  tính Việt Nhật năm 2014
  78
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật 36
  Sơ đồ 2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật 38
  Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật 39
  Sơ đồ 2.4 Quy trình lập BCĐKT tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật 40
  Sơ đồ 2.5
  Xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công tyTNHH Máy
  tính Việt Nhật năm 2014
  52

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  STT Nội dung Từ viết tắt
  1 Doanh nghiệp DN
  2 Báo cáo tài chính BCTC
  3 Bảng cân đối kế toán BCĐKT
  4 Tài khoản TK
  5 Tài sản cố đinh TSCĐ
  6 Hóa đơn giá trị gia tăng HĐ GTGT
  7 Ngày tháng ghi sổ NTGS
  8 Số hiệu SH
  9 Ngày tháng NT
  10 Tài khoản đối ứng TKĐƯ
  11 Phiếu nhập kho PN
  12 Phiếu thu PT
  13 Phiếu chi PC
  14 Ủy nhiệm chi UNC
  15 Giấy báo có GBC
  16 Quyết định của Bộ Tài chính QĐ-BTC
  17 Thông tư của Bộ Tài chính TT-BTC
  18 Việt Nam đồng VND


  Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lương Việt Liên – Lớp QT1501K 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Có thể nói, trong các doanh nghiệp hiện nay, từ nông, lâm, ngư nghiệp
  đến các doanh nghiệp kinh kế hay các cơ quan quản lý nhà nước, kế toán là bộ
  phận quan trọng không thể thiếu. Thông qua bộ phận kế toán, những nhà quản lý
  có thể theo dõi được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, diễn biến
  của thị trường . Từ đó có cơ sở để đưa ra những đánh giá và hướng đi cho
  doanh nghiệp. Chính vì thế, vai trò của kế toán trong mỗi doanh nghiệp là rất
  quan trọng. Nó có thể quyết định được sự thành bại của một doanh nghiệp, nếu
  thông tin kế toán bị sai lệch, các quyết định của chủ doanh nghiệp có thể bị ảnh
  hưởng rất lớn, từ đó gây ra tình trạng khó khăn cho doanh nghiệp.
  Bên cạnh đó, Bảng cân đối kế toán cũng có vai trò hết sức quan trọng đối
  với bất kỳ một doanh nghiệp nào, không chỉ cung cấp khái quát, chi tiết tình
  trạng tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp cho các nhà quản trị, mà còn là căn
  cứ đáng tin cậy để các nhà đầu tư xem xét khi muốn hợp tác với doanh nghiệp.
  Qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật em nhận
  thấy việc phân tích Bảng cân đối kế toán của Công ty còn hạn chế: Công ty mới
  chỉ dừng lại ở việc lập Bảng cân đối kế toán mà không tiến hành việc phân tích
  Bảng cân đối kế toán, nên công tác kế toán tại Công ty chưa cung cấp được đầy
  đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính dẫn đến nhà quản trị chưa đưa
  ra được các quyết định quản trị kịp thời, đúng đắn.
  Do đó, kết hợp giữa lý luận được tiếp thu tại nhà trường và qua quá trình
  thực tập tại công ty em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công
  tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt
  Nhật” làm đề tài khóa luận của mình. Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, khóa
  luận của em được chia làm 3 chương như sau:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  Chương 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật.
  Chương 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Khóa luận tốt nghiệp
  Sinh viên: Lương Việt Liên – Lớp QT1501K 2
  Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật.
  Bài khóa luận của em nhận được sự hướng dẫn, chỉ dạy tận tình của giảng
  viên hướng dẫn ThS. Hòa Thị Thanh Hương cùng sự giúp đỡ của Ban lãnh
  đạo và các anh chị phòng Kế toán – Tài chính tại Công ty TNHH Máy tính Việt
  Nhật. Tuy nhiên, do trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tế còn hạn chế
  nên không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến
  chỉ bảo của các thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Hải phòng, ngày 05 tháng 07 năm 2015
  Sinh viên

  Lương Việt Liên

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Máy tính Việt Nhật sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status