Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

  Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh – Lớp QT1504K

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA . 2
  1.1 Một số vấn đề chung về hệ thống Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp nhỏ
  và vừa 2
  1.1.1 Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản
  lý kinh tế 2
  1.1.1.1 Khái niệm Báo cáo tài chính . 2
  1.1.1.2 Sự cần thiết của BCTC trong công tác quản lý kinh tế . 2
  1.1.2 Mục đích và vai trò của BCTC 3
  1.1.2.1 Mục đích của BCTC 3
  1.1.2.2 Vai trò của BCTC . 3
  1.1.3 Đối tượng áp dụng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC . 3
  1.1.4 Yêu cầu lập và trình bày BCTC theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC . 4
  1.1.5 Nguyên tắc cơ bản lập và trình bày BCTC theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC . 4
  1.1.5.1 Hoạt động liên tục . 4
  1.1.5.2 Cơ sở dồn tích . 5
  1.1.5.3 Nhất quán 5
  1.1.5.4 Trọng yếu và tập hợp 5
  1.1.5.5 Bù trừ . 6
  1.1.5.6 Có thể so sánh . 6
  1.1.6 Hệ thống BCTC theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC . 6
  1.1.6.1 BCTC doanh nghiệp 6
  1.1.6.2 Trách nhiệm lập và trình bày BCTC . 6
  1.1.6.3 Kỳ lập BCTC . 7
  1.1.6.4 Thời hạn nộp BCTC 7
  1.1.6.5 Nơi nhận BCTC . 7
  1.2 Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập Bảng cân đối kế toán theo quyết
  định số 48/2006/QĐ-BTC . 8
  1.2.1 Bảng cân đối kế toán theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC . 8
  1.2.1.1 Khái niệm và đặc điểm BCĐKT . 8
  1.2.1.2 Tác dụng của BCĐKT . 8 Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

  Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh – Lớp QT1504K

  1.2.1.3 Nguyên tắc lập và trình bày BCĐKT 8
  1.2.1.4 Kết cấu và nội dung BCĐKT 9
  1.2.2 Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập BCĐKT theo quyết định số
  48/2006/QĐ-BTC, sửa đổi theo TT số 138/2011/TT-BTC 16
  1.2.2.1 Cơ sở số liệu trên BCĐKT 16
  1.2.2.2 Trình tự lập BCĐKT . 16
  1.2.2.3 Phương pháp lập BCĐKT . 16
  1.3 Phân tích BCĐKT . 24
  1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích BCĐKT 24
  1.3.2 Các phương pháp phân tích BCĐKT . 25
  1.3.2.1 Phương pháp tỷ lệ 25
  1.3.2.2 Phương pháp so sánh 25
  1.3.2.3 Phương pháp thay thế liên hoàn (loại trừ) . 26
  1.3.3 Nhiệm vụ của phân tích BCĐKT . 26
  1.3.4 Nội dung phân tích BCĐKT 26
  1.3.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
  chỉ tiêu chủ yếu trên BCĐKT 26
  1.3.4.2 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua tỷ số khả năng
  thanh toán 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI
  KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT HÀN . 31
  2.1 Tổng quan chung về công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 31
  2.1.1 Giới thiệu chung về công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 31
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 31
  2.1.2.1 Chức năng của công ty 31
  2.1.2.2 Nhiệm vụ của công ty . 33
  2.1.3 Thuận lợi, khó khăn và những thành tích đạt được của công ty TNHH Kỹ
  thuật Việt Hàn trong những năm gần đây . 33
  2.1.3.1 Thuận lợi . 33
  2.1.3.2 Khó khăn . 34
  2.1.3.3 Thành tích 34
  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 34
  2.1.5 Đặc điểm công tác kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 37
  2.1.5.1 Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty 37 Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

  Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh – Lớp QT1504K

  2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty . 40
  2.1.5.3 Chế độ kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty . 41
  2.2 Thực trạng công tác lập và phân tích BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật
  Việt Hàn 42
  2.2.1 Thực trạng công tác lập BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 42
  2.2.1.1 Nguồn số liệu lập BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 42
  2.2.1.2 Quy trình lập BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 42
  2.2.1.3 Nội dung các bước lập BCĐKT tại công ty . 42
  2.2.2 Thực trạng công tác phân tích BCĐKT tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt
  Hàn 69
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP
  VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KỸ
  THUẬT VIỆT HÀN 70
  3.1 Đánh giá ưu điểm, hạn chế trong công tác kế toán nói chung và công tác lập,
  phân tích BCĐKT nói riêng tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 70
  3.1.1 Ưu điểm 70
  3.1.2 Hạn chế . 71
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích BCĐKT tại
  công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 72
  3.2.1 Ý kiến thứ nhất: Lập bảng cân đối kế toán đúng theo mẫu QĐ số
  48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 04/10/2011
  . 72
  3.2.2 Ý kiến thứ hai: Cuối mỗi niên độ kế toán, công ty TNHH Kỹ thuật Việt
  Hàn nên tiến hành tổ chức công tác phân tích Bảng cân đối kế toán . 76
  3.2.2.1 Phân tích sự biến động và cơ cấu của tài sản 77
  3.2.2.2 Phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn . 82
  3.2.2.3 Phân tích khả năng thanh toán của công ty . 85
  3.2.3 Ý kiến thứ 3: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn nên ứng dụng phần mềm
  kế toán. 86
  3.2.4 Ý kiến thứ 4: Công ty nên bổ sung “Phiếu kế toán” vào hệ thống chứng từ.
  . 90
  KẾT LUẬN . 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 94 Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

  Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh – Lớp QT1504K

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  Biểu 1.1 Mẫu Bảng cân đối kế toán (Theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sửa
  đổi theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC) . 13
  Biểu 1.2 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản 28
  Biểu 1.3 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn . 29
  Biểu 1.4 Bảng phân tích khả năng thanh toán . 30
  Biểu 2.1 Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh của công ty những năm . 34
  gần đây 34
  Biểu 2.2 Hóa đơn GTGT số 0007454 . 44
  Biểu 2.3 Phiếu chi số 10/12 . 45
  Biểu 2.4 Trích sổ Nhật ký chung năm 2014 . 46
  Biểu 2.5 Trích Sổ Cái TK 111 năm 2014 47
  Biểu 2.6 Trích sổ Cái TK 642 năm 2014 . 48
  Biểu 2.7 Trích sổ cái TK 133 năm 2014 49
  Biểu 2.8 Trích Sổ cái TK 131 năm 2014 . 51
  Biểu 2.9 Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải thu khách hàng năm 2014 . 52
  Biểu 2.10 Trích Sổ cái TK 331 năm 2014 . 53
  Biểu 2.11 Trích Bảng tổng hợp chi tiết phải trả người bán năm 2014 54
  Biểu 2.12 Bảng cân đối số phát sinh năm 2014 . 59
  Biểu 2.13 Bảng cân đối kế toán của công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 66
  tại ngày 31/12/2014 . 66
  Biểu 3.1 Bảng cân đối kế toán tại của công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 73
  tại ngày 31/12/2014 được sửa đổi theo Thông tư 138/2011/TT-BTC 73
  Biểu 3.2 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu tài sản của công ty
  TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 79
  Biểu 3.3 Bảng phân tích tình hình biến động và cơ cấu nguồn vốn của công ty
  TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 83
  Biểu 3.4 Bảng phân tích khả năng thanh toán . 85
  Biểu 3.5 Giao diện làm việc của phần mềm MISA SME.NET 2012 87
  Biểu 3.6 Giao diện làm việc của phần mềm ACMAN 3.0.5 . 88
  Biểu 3.7 Giao diện làm việc của phần mềm SMART 2011.09.06 89
  Biểu 3.8 Giao diện làm việc của phần mềm BRAVO 6.3SE . 90
  Biểu 3.9 Phiếu kế toán số 51 91
  Biểu 3.10 Phiếu kế toán số 52 91
  Biểu 3.11 Phiếu kế toán số 53 . 92
  Biểu 3.12 Phiếu kế toán số 54 . 92 Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

  Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh – Lớp QT1504K


  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Kỹ thuật . 36
  Việt Hàn 36
  Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật . 38
  Việt Hàn 38
  Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung của
  Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn . 41
  Sơ đồ 2.4 Các bút toán kết chuyển trung gian do kế toán công ty thực hiện 55


  Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn

  Sinh viên: Nguyễn Thùy Linh – Lớp QT1504K Page 1

  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ như hiện nay, kế toán đã
  trở thành công cụ quản ký kinh tế đặc biệt quan trọng. Bằng hệ thống các
  phương pháp khoa học của mình, kế toán đã giúp cho nhà quản trị thấy được
  bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính và quá trình hoạt động sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp mình một cách đầy đủ, kịp thời và chính xác thông qua
  hệ thống các báo cáo tài chính, đặc biệt là Bảng cân đối kế toán.
  Qua quá trình thực tập tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn, nhận thấy
  công tác phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty chưa được tiến hành và quá
  trình lập Bảng cân đối kế toán còn gặp một số hạn chế nên công tác kế toán chưa
  cung cấp được đầy đủ thông tin phục vụ hoạt động quản lý tài chính doanh
  nghiệp dẫn đến nhà quản trị chưa đưa ra được các quyết định quản trị kịp thời,
  đúng đắn. Nhận thức được vị trí và tầm quan trọng đó, em đã mạnh dạn đi sâu
  nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán
  tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội
  dung chính của bài khóa luận tốt nghiệp này gồm ba chương:
  Chương 1: Lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
  toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  Chương 2: Thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
  công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn.
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
  Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn.
  Bài khóa luận của em được hoàn thành dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy nhiệt
  tình của giảng viên ThS. Hòa Thị Thanh Hương, bộ môn quản trị kinh doanh
  cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo và các anh, chị phòng kế toán của quý
  công ty. Tuy nhiên, do hạn chế nhất định về trình độ và thời gian nên bài viết
  của em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến
  chỉ bảo của các thầy cô giáo để bài khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện
  hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2015
  Sinh viên
  Nguyễn Thùy Linh

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status