Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh 

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG
  HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI . 2
  1.1: Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương
  mại. 2
  1.1.1: Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
  thương mại: . 2
  1.1.4: Phân loại và đánh giá giá trị củahàng hóa: . 4
  1.1.4.1: Phân loại hàng hóa: 4
  1.1.4.2: Đánh giá giá trị của hàng hóa . 5
  1.2: Nội dung công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. . 10
  1.2.1: Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại . 10
  1.2.1.1. Phương pháp thẻ song song . 10
  1.2.1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 12
  1.2.1.3. Phương pháp sổ số dư: 14
  1.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 16
  1.2.2.1. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên. 16
  1.2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ: . 20
  1.3: Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. . 22
  1.4: Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa
  trong doanh nghiệp thương mại. . 23
  1.4.1Hình thức kế toán Nhật ký chung: . 24
  1.4.2Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái: . 25
  1.4.3Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 27
  1.4.4Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ: 29
  1.4.5Hình thức kế toán trên máy vi tính: 31
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁNHÀNG HÓA TẠI
  CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH . 32
  2.1: Khái quát chung về công ty Cổ phần Bình Minh 32
  2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển: 32
  2.1.2: Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 32
  2.1.3: Tổ chức bộ máy quản lý: . 33
  2.1.4: Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bình Minh: . 34 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K
  2.1.4.1: Tổ chức bộ máy kế toán: 34
  2.1.4.2: Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp: 36
  2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản tại Công ty: . 36
  2.1.4.4: Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán . 36
  2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán . 38
  2.2: Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh . 39
  2.2.1: Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh 39
  2.2.1.1. Thủ tục nhập xuất . 39
  2.2: Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại công ty Cổ phần Bình Minh 56
  2.2.1: Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty Cổ phần Bình Minh 56
  2.2.2: Kế toán tổng hợp hàng hóa tại công ty Cổ phần Bình Minh 69
  2.2.2.1. Chứng từ sử dụng: 69
  2.2.3.Công tác tổ chức kiểm kê hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh . 78
  CHƯƠNG 3:MỘT Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠICÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH MINH . 81
  3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh
  . 81
  3.1.2. Nhược điểm . 84
  3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hoá tại công ty
  Cổ phần Bình Minh: 85
  3.2.1 Sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác kế toán của Công ty Cổ phần Bình
  Minh. 85
  3.2.2.Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa: 86
  3.2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ
  phần Bình Minh: 86
  KẾT LUẬN 93
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  Tên viết tắt Tên đầy đủ
  CP Chi phí
  CKTM Chiết khấu thương mại
  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  DNTM Doanh nghiệp thương mại
  GGHB Giảm giá hàng bán
  GTGT Giá trị gia tăng
  HH Hàng hóa
  KKTX Kê khai thường xuyên
  KKĐK Kiểm kê định kỳ
  TK Tài khoản
  TSCĐ Tài sản cố định
  TP Thành phẩm
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  Đối với doanh nghiệp thương mại thì hàng hóa là quan trọng nhất. Do đó
  việc quản lý hàng hóa phải thật chính xác và chặt chẽ thì doanh nghiệp mới đạt
  được kết quả tốt trong kinh doanh, mang lại lợi nhuận cao. Bên cạnh đó doanh
  nghiệp cần quan tâm đến tất cả các yếu tố đầu vào và tăng cường thúc đẩy các
  yếu tố đầu ra sao có hiệu quả nhất, với mục đích cuối cùng là đem lại hiệu quả
  kinh doanh cao nhất cho doanh nghiệp. Từ các nhiệm vụ trên đòi hỏi doanh
  nghiệp phải tăng cường công tác quản lý là tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán
  trong doanh nghiệp, đặc biệt với doanh nghiệp thương mại.
  Chính vì vậy là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực buôn bán hàng hoá,
  công ty Cổ phần Bình Minh luôn đặt việc tổ chức quản lý hàng hoá lên hàng
  đầu.Từ khâu tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm nguồn hàng, nhập khẩu hàng hoá, dự
  trữ và bảo quản hàng hoá đến khâu tiêu thụ hàng hoá trong nước đều có xây dựng
  kế hoạch cụ thể.
  Chính vì thế sau một thời gian thực tập tại công ty Cổ phần Bình Minh, em
  đã đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại công ty
  và được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cô, chú, anh chị trong công ty và đặc
  biệt là phòng kế toán, cùng với sự hướng dẫn của Ths. Nguyễn Văn Thụ, em đã
  chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty Cổ phần Bình
  Minh” cho bài khóa luận của mình.
  Nội dung bài khóa luận gồm 3 chương:
  - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh
  nghiệp thương mại.
  - Chương 2: Thực trang công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh.
  - Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại
  Công ty Cổ phần Bình Minh.
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K 2
  CHƯƠNG I
  NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA
  TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  1.1: Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
  thương mại.
  1.1.1: Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
  thương mại:
  Hàng hóa là đối tượng kinh doanh cũng là đối tượng lao động của doanh
  nghiệp thương mại, là đối tượng mà doanh nghiệp mua đi bán lại với mục đích
  kiếm lời.
  Hàng hóa luôn luôn đa dạng về chủng loại, kích cỡ và giá cả và biến động
  không ngừng nên doanh nghiệp phải theo dõi tình hình xuất, nhập, tồn về số
  lượng, chất lượng và chủng loại.
  Do đó kế toán hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong doanh
  nghiệp thương mại (DNTM). Kế toán hàng hóa giúp cho doanh nghiệp giảm bớt
  một cách tối thiểu những rủi ro về mặt quản lý hàng hóa trong doanh nghiệp.Làm
  giảm thấp nhất những mất mát, hao hụt hàng hóa trong các khâu của quá trình
  kinh doanh thương mại, từ đó làm tăng lợi nhuận của công ty.
  1.1.2: Khái niệm, đặc điểm của hàng hóa:
  +): Khái niện của hàng hóa:
  Hàng hóa là những vật phẩm các doang nghiệp mua về phục vụ cho nhu cầu sản
  xuất và tiêu dùng của xã hội.
  Hàng hóa trong DNTM luôn đa dạng về chủng loại và biến động liên tục nên
  cần phải theo dõi thường xuyên lượng xuất – nhập – tồn về mặt số lượng, giá trị và
  chủng loại.
  +) Đặc điểm của hàng hóa:
  Hàng hóa được biểu hiện trên hai mặt giá trị và số lượng.
  Số lượng của hàng hóa được xác định bằng đơn vị đo lường phù hợp với tính
  chất hóa học, lý học của nó như kg, lít, mét Nó phản ánh quy mô, đặc điểm sản
  xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Chất lượng của hàng hóa được xác định bằng tỷ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K 3
  lệ % tốt, xấu, và giá trị phẩm cấp của hàng hóa.
  Hàng hóa trong DNTM thường được phân loại các nghành như sau:
  + Hàng vật tư thiết bị
  + Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng
  + Hàng lương thực, thực phẩm
  Tổng hợp tất cả các quá trình thuộc hoạt động mua bán, trao đổi và dự trữ
  hàng hóa trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại được gọi là lưu chuyển hàng
  hóa.
  Trong lưu thông, hàng hóa thay đổi quyền sở hữu nhưng chưa đưa vào sử
  dụng .Khi kết thúc quá trình lưu thông, hàng hóa mới được đưa vào sử dụng để đáp
  ứng nhu cầu cho tiêu dùng hay sản xuất.
  Quá trình bán hàng trong doanh nghiệp được thực hiện theo 2 phương thức:
  + Bán buôn: bán với số lượng lớn. Hầu như khi kết thúc quá trình bán thì
  hàng hóa vẫn chưa đến tay người tiêu dùng mà phần lớn vẫn còn trong lĩnh vực lưu
  thông.
  + Bán lẻ: bán trực tiếp cho người tiêu dùng, và kết thúc quá trình bán hàng
  thì hàng hóa đã vào lĩnh vực tiêu dùng.
  Trong các DNTM thì vốn hàng hóa là vốn chủ yếu nhất và nghiệp vụ kinh
  doanh hàng hóa là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên với khối lương công việc lớn.
  Vì vậy, việc tổ chức lưu chuyển hàng hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng với
  toàn bộ kế toán trong DNTM.
  1.1.3: Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại
  Trong nền kinh tế thị trường, tổ chức tốt công tác hoàn thiện kế toán hàng
  hóa đối với DNTM là vô cùng quan trọng.Chính vì thế mà kế toán hàng hóa phải
  nắm chính xác số liệu, cũng như chi tiết từng loại hàng hóa và phải đánh giá chính
  xác tình hình lưu chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.
  Để quản lý tốt hàng hóa trong doanh nghiệp ta cần phải thực hiện tốt các
  nhiệm vụ sau:
  + Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận
  chuyển, bảo quản, xuất – nhập – tồn của hàng hóa.
  +)Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch thu mua hàng hóa về mặt KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K 4
  số lượng và chủng loại, giá cả, thời hạn nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời cho quá
  kinh doanh của doanh nghiệp.
  + Áp dụng đúng đắn các phương pháp về kỹ thuật hạch toán hàng hóa,
  hướng dẫn kiểm tra các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hạch
  toán kế toán.
  + Tham gia kiểm kê, đánh giá hàng hóa theo chế độ nhà nước quy định.
  1.1.4: Phân loại và đánh giá giá trị củahàng hóa:
  1.1.4.1: Phân loại hàng hóa:
  Theo tính chất thương phẩm kết hợp với đặc trưng kỹ thuật thì hàng hóa
  được chia theo từng ngành hàng, trong từng ngành hàng bao gồm nhiều
  nhóm hàng, mỗi nhóm hàng gồm nhiều mặt hàng:
  -)Phân loại theo các ngành hàng thì hàng hóa được chia thành:
  + Hàng kim khí điện máy
  + Hàng hóa chất dầu mỏ
  + Hàng xăng dầu
  + Hàng dệt may, bông vải sợi
  + Hàng da cao su
  + Hàng gốm sứ, thủy tinh
  + Hàng mây, tre đan
  + Hàng rượu bia, thuốc lá
  -)Phân loại theo nguồn gốc sản xuất thì hàng hóa được chia thành:
  + Ngành hàng nông sản
  + Ngành hàng lâm sản
  + Ngành hàng thủy sản
  -)Phân loại theo khâu lưu thông thì hàng hóa được chia thành:
  + Hàng hóa ở khâu bán buôn
  + Hàng hóa ở khâu bán lẻ
  -)Phân loại theo phương thức vận động thì hàng hóa được chia thành:
  + Hàng hóa chuyển qua kho
  + Hàng hóa chuyển giao bán thẳng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K 5
  Việc phân loại và xác định những hàng nào thuộc hàng tồn kho của doanh
  nghiệp ảnh hưởng tới việc tính chính xác của hàng tồn kho phản ánh trên
  bảng cân đối kế toán và ảnh hưởng tới các chi tiêu trên bảng báo cáo kết quả
  kinh doanh. Vì vậy việc phân loại hàng tồn kho là cần thiết và vô cùng quan
  trọng đối với doanh nghiệp.
  1.1.4.2: Đánh giá giá trị của hàng hóa
  a) Nguyên tắc đánh giá:
  (1). Trị giá của hàng hóa phải được đánh giá theo nguyên tắc “giá gốc”. Kế
  toán phải xác định được giá gốc của hàng hóa ở từng thời điểm khác nhau.
  Giá gốc bao gồm: Chi phí thu mua (gồm cả giá mua), chi phí vận chuyển,
  chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng
  hóa ở thời điểm hiện tại.
  (2). Kế toán hàng hóa phải thực hiện đồng thời kế toán chi tiết cả về giá trị
  lẫn hiện vật. Kế toán phải theo dõi từng thứ, từng loại theo từng địa điểm sử
  dụng , luôn phải đảm bảo sự khớp đúng cả về giá trị lẫn hiện vật, giữa thực tế với
  số liệu trên sổ kế toán, giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.
  (3). Trong một doanh nghiệp chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp
  kế toán hàng hóa: Phương pháp kiểm kê định kỳ hoặc phương pháp kê khai thường
  xuyên. Việc lựa chọn phương pháp nào là tùy thuộc vào tình hình cụ thể của doanh
  nghiệp như: đặc điểm, tính chất, số lượng chủng loại và yêu cầu công tác quản lý
  của doanh nghiệp. Khi thực hiện phải đảm bảo tính nhất quán trong niên độ kế
  toán.
  (4). Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện của hàng hóa nhỏ
  hơn giá trị gốc thì phải lập dự phòng giảm giá hàng hóa. Số dự phòng giảm giá
  được lập vào quy định theo hiện hành.
  Giá trị thuần có thể thực hiện được: là giá bán ước tính của hàng tồn kho
  trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính cần thiết cho việc
  hoàn thành hoặc tiêu thụ chúng:
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K 6
  b) Phương pháp tính gía hàng hóa:
  *)Tính giá hàng hóa nhập kho:
  -)Đối với hàng hóa mua ngoài:
  Giá thực tế
  nhập kho

  =
  Giá
  mua

  +
  Chi phí
  khác liên
  quan

  +
  Các khoản
  thuế không
  được hoàn lại

  -
  GGHB

  CKTM
  Giá mua ghi trên hóa đơn: Lá số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho người bán
  ghi trên hợp đồng hay hóa đơn tùy thuộc vào phương pháp tính thuế GTGT mà
  doanh nghiệp áp dụng cụ thể là:
  + Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì giá
  mua hàng hóa là giá chưa có thuế GTGTđầu vào.
  +Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và hàng
  không chịu thuế GTGTthì giá mua hàng hóa là tổng thanh toán.
  Các khoản thuế không hoàn lại: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế
  GTGT (không khấu trừ).
  Chi phí thu mua hàng hóa: Chi phí vần chuyển, bốc dỡ, bảo quản, lưu kho,
  lưu bãi, bảo hiểm hàng hóa, hao hụt trong định mức cho phép, công tác chi phí của
  bộ phận thu mua,
  Chiết khấu thương mại (CKTM): Là số tiền mà doanh nghiệp được giảm trừ
  do đã mua hàng hóa, dịch vụ với số lượng lớn theo thỏa thuận.
  Giảm giá hàng mua: Là số tiền mà người bán giảm trừ cho người mua do
  hàng kém phẩm chất, sai quy cách, khoản này ghi giảm giá mua hàng hóa.
  -)Đối với hàng hóa do doanh nghiệp tự gia công chế biến:
  Giá thực tế
  nhập kho
  = Giá xuất kho để
  gia công, chế biến
  + Chi phí gia công,
  chế biến
  *Đối với hàng hóa thuê ngoài gia công, chế biến:
  Giá thực tế
  nhập kho

  =
  Giá xuất kho đem
  thuê ngoài gia
  công, chế biến

  +
  Chi phí vận
  chuyển bốc
  xếp đem đi gia
  công, chế biến

  +
  Chi phí
  thuê
  ngoài
  chế biến KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG
  Sinh viên: Lê Hải Ninh – QT1505K 7
  -)Đối với hàng hóa được biếu tặng: Giá nhập kho là giá thực tế được xác định
  theo thời giá trên thị trường.
  Phân bổ chi phí thu mua hàng hóa:
  Toàn bộ chi phí thu mua hàng hóa phải được tính toán phân bổ cho hàng hóa
  đã bán và hàng tồn kho chưa bán được vào lúc cuối kỳ. Khi doanh nghiệp kế toán
  hàng tồn kho bằng phương pháp kê khai thường xuyên thì hàng ngày khi xuất kho
  hàng hóa để bán, kế toán sẽ tính toán và ghi chép vào các tài khoản có liên quan
  theo chỉ tiêu giá mua hàng hóa. Đến cuối kỳ, trước khi xác định kết quả kinh
  doanh, kế toán phải phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho hàng đã bán trong kỳ và
  hàng tồn kho cuối kỳ để tính giá vốn của hàng hóa đã bán và hàng hóa chưa bán
  trong kỳ.
  Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tùy thuộc vào tình
  hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp, nhưng phải được thực hiện nhất quán trong niên
  độ kế toán.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tại Công ty Cổ phần Bình Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status