Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng 

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng 

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP . 3
  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh 3
  1.1.1. Ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh 3
  1.1.2. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp 4
  1.2. Một số vấn đề cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 5
  1.2.1. Một số khái niệm cơ bản 5
  1.2.1.1. Doanh thu 5
  1.2.1.2. Chi phí . 7
  1.2.1.3. Xác định kết quả kinh doanh . 8
  1.3. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh. 9
  1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9
  1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ 10
  1.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 12
  1.3.3.1. Chiết khấu thương mại – Tài khoản 521 . 12
  1.3.3.2. Hàng bán bị trả lại – Tài khoản 531 12
  1.3.3.3. Giảm giá hàng bán- tài khoản 532 . 12
  1.3.4. Kế toán giá vốn hàng bán . 13
  1.3.5. Kế toán chi phí bán hàng 17
  1.3.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 17
  1.3.7. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính trong doanh
  nghiệp 20
  1.3.7.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 20
  1.3.7.2. Kế toán chi phí tài chính 20
  1.3.8. Tổ chức kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác . 23
  1.3.8.1. Kế toán thu nhập khác . 23
  1.3.8.2. Kế toán chi phí khác 23 1.3.9. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 23
  1.3.10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 24
  1.4. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp . 27
  1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung . 27
  1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký- sổ cái 27
  1.4.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 28
  1.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ . 29
  1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính . 29
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH IN
  VÀ QUẢNG CÁO TRƯỜNG HỒNG . 31
  2.1. Tổng quan về công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng . 31
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH in và quảng cáo
  Trường Hồng . 31
  2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty TNHH in và quảng cáo
  Trường Hồng . 32
  2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường
  Hồng 32
  2.1.4. Tổ chức công tác kế toán kế toán tại công ty TNHH in và quảng cáo
  Trường Hồng . 35
  2.1.5. Chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty . 36
  2.1.6. Tổ chức hệ thống chứng từ và hệ thống tài khoản . 36
  2.1.7. Tổ chức hệ thống sổ kế toán . 37
  2.1.8. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 38
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng 38
  2.2.1. Kế toán doanh thu BH tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng
  38
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 38
  2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường
  Hồng 47
  2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty
  TNHH in và quảng cáo Trường Hồng 54 2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại công ty TNHH in và
  quảng cáo Trường Hồng 62
  2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác . 71
  2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 71
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANHTẠI CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO TRƯỜNG HỒNG 83
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng . 83
  3.1.1. Ưu điểm 83
  3.1.2. Nhược điểm 84
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh 85
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh. . 85
  3.2.2. Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế toán . 85
  3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
  xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng. 86
  3.2.3.1. Ý kiến 1: Hoàn thiện về chính sách ưu đãi trong tiêu thụ hàng hóa,
  thành phẩm 86
  3.2.3.2. Ý kiến 2: Hoàn thiện về việc tăng cường công tác thu hồi nợ 88
  3.2.3.3. Ý kiến 3: Hoàn thiện về sổ sách kế toán . 89
  3.2.3.4. Ý kiến 4: Hoàn thiện về việc trích lập phải thu khó đòi . 92
  3.2.3.5. Ý kiến 5: Hoàn thiện về việc ứng dụng các phần mềm kế toán máy vào
  trong công tác kế toán tại công ty . 96
  KẾT LUẬN 98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 11
  Sơ đồ 1.2: Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 13
  Sơ đồ 1.3: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên 15
  Sơ đồ 1.4: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ . 16
  Sơ đồ 1.5: Kế toán chi phí bán và chi phí quản lý doanh nghiệp . 19
  Sơ đồ 1.6: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 22
  Sơ đồ 1.7: Kế toán xác định kết quả kinh doanh 26
  Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH in và quảng cáo 33
  Trường Hồng . 33
  Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường
  Hồng 35
  Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ . 37
  Sơ đồ 2.4 : Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ . 39
  Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán kế toán giá vốn hàng bán 47
  Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN . 55
  Sơ đồ 2.7: Quy trình hạch toán kế toán doanh thu HĐ TC và chi phí tài chính . 62
  Sơ đồ 2.8: Quy trình hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 73

  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Biểu số 2.1: Hóa đơn GTGT 0000698 41
  Biểu số 2.2: Trích sổ chi tiết thanh toán với người mua . 42
  Biểu số 2.3: Trích bảng tổng hợp chứng từ cùng loại . 43
  Biểu số 2.4: Trích chứng từ ghi sổ 44
  Biểu số 2.5: Trích sổ đăng ký CTGS 45
  Biểu số 2.6: Trích sổ cái TK 511 46
  Biểu số 2.7: Phiếu xuất kho . 49
  Biểu số 2.8: Trích bảng tổng hợp chứng từ cùng loại . 50
  Biểu số 2.9: Trích chứng từ ghi sổ 51
  Biểu số 2.10: Trích sổ đăng ký CTGS 52
  Biểu số 2.11: Trích sổ cái TK 632 53
  Biểu số 2.12: Trích bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 56
  Biểu số 2.13: Trích chứng từ ghi sổ 57
  Biểu số 2.14: Trích chứng từ ghi sổ 58
  Biểu số 2.15: Trích sổ đăng ký CTGS 59
  Biểu số 2.16: Trích sổ cái TK 641 60
  Biểu số 2.17: Trích sổ cái TK 642 61
  Biểu số 2.18: Giấy báo có . 64
  Biểu số 2.19: Trích chứng từ ghi sổ 65
  Biểu số 2.20: Trích sổ cái TK 515 66
  Biểu số 2.21: Phiếu chi 67
  Biểu số 2.22: Trích chứng từ ghi sổ 68
  Biểu số 2.23: Trích sổ cái TK 635 69
  Biểu số 2.24: Trích sổ đăng ký CTGS 70
  Biểu số 2.25: Phiếu kế toán . 74
  Biểu số 2.26: Phiếu kế toán . 75
  Biểu số 2.27: Trích chứng từ ghi sổ 76
  Biểu số 2.28: Trích chứng từ ghi sổ 77
  Biểu số 2.29: Trích sổ đăng ký CTGS 78
  Biểu số 2.30: Trích sổ cái TK 911 79
  Biểu số 2.31: Trích sổ cái TK 821 80
  Biểu số 2.32: Trích sổ cái TK 421 81
  Biểu số 2.33: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 82 Bảng 3.1: Sổ chi tiết TK 511 . 90
  Bảng 3.2: Sổ chi tiết TK 632 . 91
  Bảng 3.3: Bảng tổng hợp công nợ . 95

  Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
  Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Huyên – Lớp: QT1506K 1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường,vấn đề mà các doanh nghiệp luôn quan tâm
  là làm thế nào để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao nhất, và lợi
  nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các yếu tố liên quan
  trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận là doanh thu và các khoản chi phí.
  Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất kinh
  doanh đạt hiệu quả kinh tế. sản xuất các sản phẩm hàng hóa mà thị trường đang
  cần với chất lượng tốt, giá thành sản phẩm tốt, đẩy nhanh tiêu thụ thu tiền về,
  tăng quay vòng vốn. Muốn đạt được điều đó, doanh nghiệp phải cải tiến, đổi
  mới tổ chức sản xuất và quản lý sản xuất kinh doanh, đổi mới công ngệ, áp dụng
  những thành tựu khoa học mới, tiên tiến trên thế giới để tăng năng suất lao động,
  hạ giá thành sản phẩm, tiêu thụ nhanh gọn và quan tâm tới công tác kế toán
  nói chung, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quản kinh doanh của
  doanh nghiệp nói riêng.
  Bên cạnh đó, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời
  kỳ nhất định của doanh nghiệp, là điều kiện để cung cấp các thông tin cần thiết
  cho ban lãnh đạo để đưa ra những phương án tối ưu cho sản xuất kinh doanh.
  Xác định kết quả kinh doanh một cách khoa học, hợp lý và phù hợp có ý
  nghĩa quan trọng trong việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho doanh
  nghiệp, cơ quan quản lý để doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Từ việc nghiên cứu đề tài này có thê giúp chúng ta nắm rõ hơn về hiệu
  quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét hệ thống kế toán
  nói chung, từ đó rút ra được những ưu điểm, khuyết điểm của hệ thống kế toán
  đó, đưa ra những biện pháp cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong
  thời gian tiếp theo nhằm mang lại hiệu quả cao hơn và hoàn thiện hệ thống kế
  toán của doanh nghiệp để thực hiện việc quản lý kế toán của doanh nghiệp một
  cách có hiệu quả.
  3. Đối tượng nghiên cứu
  Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp, kết chuyển liên quan tới các loại
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng
  cáo Trường Hồng. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
  Sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Huyên – Lớp: QT1506K 2
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Thu thập những chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại công ty
  TNHH in và quảng cáo Trường Hồng.
  - Tham khảo ý kiến của các anh chị trong phòng kế toán tại công ty.
  - Ý kiến của giáo viên hướng dẫn.
  - Tham khảo sách báo và tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
  - Thu thập các số liệu từ các chứng từ gốc có liên quan đến đề tài nghiên
  cứu từ đó tổng hợp vào sổ các tài khoản có liên quan đến việc xác định kết quả
  kinh doanh.
  - Dựa trên số liệu có sẵn đã phát sinh tại công ty để phân tích những ưu
  nhược điểm trong công tác tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết
  quả kinh doanh để nắm rõ hơn vấn đề cần nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân
  cũng như biện pháp khắc phục.
  5. Kết cấu đề tài nghiên cứu:
  Đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tong doanh nghiệp.
  Chương 2: thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng.
  Chương 3: một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường
  Hồng.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng 
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH in và quảng cáo Trường Hồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status