Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống sản xuất và buôn bản hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống sản xuất và buôn bản hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Trong quá trình thực hiện đề tài “Tăng cường quản lý Nhà nước về
  phòng, chống sản xuất và buôn bán hàng giả tại Chi cục Quản lý Thị
  trường tỉnh Quảng Ninh”, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, động viên
  nhiệt tình của nhiều cá nhân và tập thể. Tôi xin được chân thành bày tỏ sự cảm
  ơn sâu sắc nhất tới tất cả các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
  trong quá trình học tập và nghiên cứu.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô trong Ban Giám hiệu nhà
  trường, Phòng Đào tạo, bộ phận Sau Đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế
  trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi
  về mọi mặt trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, đặc biệt là
  sự giúp đỡ tận tình của PGS. TS Nguyễn Thanh Đức người đã hướng dẫn
  tôi hoàn thành Luận văn này.
  Tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu của các
  nhà khoa học, các thầy cô giáo trong trường Đại học Kinh tế và Quản trị
  kinh doanh - Đại học Thái Nguyên.
  Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp đã chia sẻ nhiều tư
  liệu và kinh nghiệm quý bá
  Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã giúp tôi thực
  hiện thành công Luận văn.
  Xin trân trọng cảm ơn!
  Học viên
  PHẠM ANH TUẤN

  iii
  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
  5. Kết cấu của luận văn . 4
  Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ
  NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN
  HÀNG GIẢ 5
  1.1. Hàng giả và những đặc trưng của hàng giả 5
  1.1.1. Một số khái niệm về hàng giả . 5
  1.1.2. Đặc điểm của hàng giả và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả 9
  1.1.3. Đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả 12
  1.1.4. Phương thức sản xuất, buôn bán hàng giả 13
  1.1.5. Tác hại của hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả . 16
  1.1.6. Nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống sản xuất và buôn
  bán hàng giả 18
  1.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phòng, chống
  sản xuất và buôn bán hàng giả 19
  1.1.8. Tầm quan trọng và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quản
  lý nhà nước phòng, chống sản xuất và buôn bán hàng giả 20

  iv
  1.2. Cơ sở thực tiễn . 22
  1.2.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất và
  buôn bán hàng giả của một số địa phương 23
  1.2.2. Bài học kinh nghiệm về quản lý nhà nước về phòng chống sản
  xuất và buôn bán hàng giả đối với tỉnh Quảng Ninh 28
  Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 31
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 31
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 31
  2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin 31
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin . 31
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 32
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 33
  Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG,
  CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ TẠI CHI CỤC
  QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH 35
  3.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh . 35
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 35
  3.1.2. Đặc điểm về phát triển kinh tế - xã hội . 35
  3.1.3. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hoạt
  động sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh . 36
  3.2. Thực trạng hàng giả trên địa bàn và công tác quản lý nhà nước về
  phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả của Chi cục QLTT tỉnh
  Quảng Ninh . 38
  3.2.1. Thực trạng sản xuất kinh doanh hàng giả . 39
  , buôn bán hàng giả 44
  3.2.3. Thực trạng quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất và
  buôn bán hàng giả tại Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh giai đoạn
  2010 - 2014 . 46

  v
  3.3. Các yếu tố tác động trực tiếp tới công tác đấu tranh phòng, chống
  sản xuất, buôn bán hàng giả tại Quảng Ninh 71
  3.3.1. Công tác chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh về đấu tranh
  phòng, chống hàng giả 71
  3.3.2. Thực lực về Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh. 72
  3.3.3. Áp dụng chế tài xử lý 74
  3.3.4. Sự đồng hành của Doanh nghiệp 75
  3.3.5. Nhận thức và thói quen của người tiêu dùng 75
  3.3.6. Chính sách biên mậu . 76
  3.4. Đánh giá chung về công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất và
  buôn bán hàng giả tại Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh 77
  3.4.1. Những thuận lợi và kết quả đã đạt được . 77
  3.4.2. Những khó khăn và hạn chế . 78
  3.4.3. Nguyên nhân của những khó khăn và hạn chế . 80
  Chương 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
  VỀ PHÒNG, CHỐNG SẢN XUẤT VÀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ
  TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH 82
  4.1. Dự báo tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả . 82
  4.2. Định hướng quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất và buôn
  bán hàng giả trong những năm tới 83
  4.2.1. Quan điểm . 83
  4.2.2. Phương hướng, nhiệm vụ 84
  4.3. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất
  và buôn bán hàng giả tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh . 85
  4.3.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện hệ thống tổ chức, chương trình
  đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả 85
  4.3.2. , nâng cao chất
  lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu
  nhiệm vụ được giao 88

  vi
  4.3.3.
  , buôn bán hàng giả 89
  4.3.4. Nhóm giải pháp về tăng cường công tác phối hợp giữa các lực
  lượng chức năng và phối hợp với các Hiệp hội, doanh nghiệp trong
  công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả . 91
  4.3.5. , phươ
  c l ng ch ng hàng giả 93
  4.3.6. Nhóm giải pháp về xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng giả 94
  KẾT LUẬN 96
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
  PHỤ LỤC . 102

  vii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
  BCĐ Ban chỉ đạo
  CBCC Cán bộ công chức
  GDP Tổng thu nhập quốc nội
  HĐND Hội đồng nhân dân
  KDCN Kiểu dáng công nghiệp
  KSV Kiểm soát viên
  LĐHĐ Lao động hợp đồng
  NVTT Nghiệp vụ Thanh tra
  QLTT Quản lý thị trường
  SHTT Sở hữu trí tuệ
  TCHC Tổ chức hành chính
  UBND Ủy ban nhân dân
  VACIP Hiệp hội chống hàng giả các doanh nghiệp có vốn đầu
  tư nước ngoài tại Việt Nam
  VPHC Vi phạm hành chính
  VATAP Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  WTO Tổ chức Thương Mại thế giới

  viii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 3.1: Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ liên
  quan đến công tác chống hàng giả cho công chức QLTT giai
  đoạn năm 2010 - 2014 50
  Bảng 3.2: Cán bộ Công chức quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh
  trong giai đoạn 2010 - 2014 52
  Bảng 3.3: Số lượng cán bộ QLTT tỉnh Quảng Ninh phân theo đơn vị
  trong giai đoạn 2010-2014 55
  Bảng 3.4: Giao chỉ tiêu kế hoạch và kết quả xử lý về hàng giả năm
  2010 - 2014 . 62
  Bảng 3.5: Kết quả xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả theo đơn vị
  giai đoạn 2010 - 2014 . 65
  Bảng 3.6: Kết quả xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả theo loại
  hình vi phạm giai đoạn 2010 - 2014 . 67
  Bảng 3.7: Danh mục hàng giả đã tịch thu trong 5 năm (2010-2014) 68  1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Theo đánh giá của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization
  for Economic Co-operation and Development, 2012) tổng giá trị hàng giả
  được mua bán hàng năm lên đến khoảng 500 tỷ euro, gấp đôi ngân sách quốc
  gia của Đức. Ở Việt Nam, nạn sản xuất, buôn bán hàng giả trong những năm
  gần đây diễn biến ngày càng phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có xu
  hướng gia tăng về quy mô, chủng loại hàng hóa thay đổi theo thị hiếu và
  mang tính thời sự, có nơi, có lúc là cuộc chiến sinh tử nóng bỏng và quyết
  liệt. Hàng giả đã thực sự trở thành “quốc nạn”, gây trở ngại cho công cuộc
  xây dựng và phát triển đất nước.
  Những năm qua, công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng
  giả từ trung ương đến địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định,
  nhưng hoạt động sản xuất và buôn bán hàng giả vẫn chưa bị đẩy lùi, vẫn đang
  có chiều hướng diễn biến phức tạp, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.
  Nguyên nhân là do cơ chế quản lý, chính sách đãi ngộ, nhân lực, vật lực thực
  thi công tác đấu tranh chống hàng giả chưa hợp lý; chế tài xử lý trong lĩnh
  vực này chưa đủ sức răn đe, khó khăn trong khi vận dụng thực tiễn.
  Quảng Ninh là tỉnh biên giới nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc
  tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc; có 01 cửa khẩu quốc tế, 02 cửa khẩu
  quốc gia, nhiều cảng biển và các điểm thông quan dọc 132,8km đường biên
  giới; có tuyến quốc lộ huyết mạch 18A xuyên suốt từ Móng Cái đến Đông
  Triều, đồng thời là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa qua lại giữa khối ASEAN
  và Trung Quốc. Với điều kiện địa lý thuận lợi cho thông thương, dân số gần
  1.167.000 người, Quảng Ninh vừa là thị trường tiêu thụ hàng hóa, vừa là địa
  bàn trọng điểm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa. Với lợi thế
  đó, thị trường Quảng Ninh lúc nào cũng sôi động, hàng hóa đa dạng, phong

  2
  phú, lượng hàng hóa lưu chuyển lớn, ẩn sau nó, song hành cùng nó là vấn
  nạn hàng giả đang làm đau đầu các nhà quản lý. Chính vì vậy, đấu tranh, ngăn
  chặn hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng giả được coi là nhiệm
  vụ trong tâm, cấp bách nhằm đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh thị trường,
  thúc đẩy tăng trưởng và đầu tư phát triển kinh tế địa phương.
  Từ kinh nghiệm công tác thực tiễn tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh
  Quảng Ninh, qua học tập, nghiên cứu tôi muốn nhìn nhận và đánh giá đúng
  thực trạng, tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục tình trạng sản
  xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng yêu cầu
  công tác hiện nay. Với mong muốn đó, tôi xin mạnh dạn chọn đề tài: “Tăng
  cường quản lý nhà nước về phòng, chống sản xuất và buôn bán hàng giả
  tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh” làm đề tài luận văn tốt
  nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. Mục tiêu chung
  Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống
  sản xuất và buôn bán hàng giả tại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh,
  từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng,
  chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Góp phần hệ thống hóa những lý luận và thực tiễn đối với công tác
  quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất và buôn bán hàng giả.
  - Phân tích được thực trạng và đưa ra những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng
  tới quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất và buôn bán hàng giả tại Chi
  cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.

  3
  - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng
  chống sản xuất và buôn bán hàng giả tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh
  Quảng Ninh.
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Thực trạng quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất và buôn bán
  hàng giả tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu, phân tích đánh giá thực trạng quản lý
  nhà nước đối với công tác phòng chống sản xuất và buôn bán hàng giả của
  Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.
  - Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Chi cục Quản lý
  thị trường tỉnh Quảng Ninh. Có tham khảo những kinh nghiệm công tác của
  một số địa phương khác trong nước.
  - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập và phân tích trong giai đoạn từ
  năm 2010 đến hết năm 2014.
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Với đề tài này, tôi mong muốn sẽ có được những đóng góp mới về cơ
  sở lý luận và thực tiễn như sau:
  - Góp phần luận giải có hệ thống các khái niệm về hàng giả, đặc điểm
  của hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
  động sản xuất, buôn bán hàng giả cũng như tác hại của nó đối với đời sống
  kinh tế - xã hội.
  - Phân tích đánh giá một cách toàn diện thực trạng sản xuất, buôn bán
  hàng giả và kết quả thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về công tác đấu

  4
  tranh phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả trong thời gian qua. Trên cơ
  sở đó, tổng kết rút ra bài học kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn vướng
  mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả
  công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài Phần mở đầu và Kết luận, Luận văn bao gồm 4 chương sau:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý nhà nước về phòng,
  chống sản xuất và buôn bán hàng giả.
  - Chương 2: Phương pháp nghiên cứu.
  - Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về phòng chống sản xuất và
  buôn bán hàng giả tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.
  - Chương 4: Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống sản
  xuất và buôn bán hàng giả tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh.

  Xem Thêm: Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống sản xuất và buôn bản hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống sản xuất và buôn bản hàng giả tại chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status