Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh

  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu
  Trường Đại học kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Phòng Đào tạo, cùng
  các thầy, cô giáo trong Trường Đại học kinh tế & QTKD đã tận tình giúp đỡ,
  tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.
  Đặc biệt xin chân trọng cảm ơn TS. Vũ Thanh Liêm với cương vị hướng
  dẫn khoa học đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn tận tình và đóng góp nhiều ý
  kiến quý báu, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.
  Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh,
  UBND TP Bắc Ninh, Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh, các ban, ngành cùng
  với các hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố đã giúp tôi trong suốt quá trình
  thực hiện luận văn này.
  Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên và giúp đỡ tôi
  hoàn thành chương trình học tập và thực hiện Luận văn này.
  Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng luận văn này không tránh khỏi
  những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý của quý
  thầy, cô giáo và tất cả bàn bè.
  Tôi xin chân thành cám ơn !

  Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015
  Tác giả luận văn


  Nguyễn Thị Tâm iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN i
  LỜI CẢM ƠN . ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 3
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài 3
  5. Kết cấu của luận văn . 3
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ
  HỘ KINH DOANH CÁ THỂ . 4
  1.1. Cơ sở lý luận về quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể 4
  1.1.1. Những vấn đề chung về thuế . 4
  1.1.2. Những nội dung cơ bản về quản lý thuế . 13
  1.1.3. Hộ kinh doanh cá thể và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 16
  1.1.4. Nội dung quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể 23
  1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế đối với hộ
  kinh doanh . 35
  1.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 38
  1.2.1. Các công trình nghiên cứu có liên quan 38
  1.2.2. Kinh nghiệm và bài học thực tiễn. 39
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 46
  2.1. Các câu hỏi nghiên cứu về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh
  doanh cá thể . 46 iv
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 46
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 46
  2.2.2. Phương pháp tổng hợp thông tin . 48
  2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin 48
  2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý đối với hộ kinh doanh cá
  thể trên địa bàn 49
  2.3.1. Chỉ tiêu đánh giá nghĩa vụ đăng ký thuế . 49
  2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá nghĩa vụ nộp thuế . 49
  Chương 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ HỘ
  KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH . 51
  3.1. Khái quát đặc điểm địa bàn thành phố Bắc Ninh . 51
  3.1.1. Điều kiện tự nhiên . 51
  3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 51
  3.2. Giới thiệu về Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh . 53
  3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ 53
  3.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy 55
  3.3. Thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên
  địa bàn thành phố Bắc Ninh 59
  3.3.1. Khái quát về sự phát triển của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn
  Thành phố Bắc Ninh . 59
  3.3.2. Quy trình quản lý thu Thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa
  bàn thành phố Bắc Ninh 64
  3.4. Kết quả của công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể trên địa
  bàn TP Bắc Ninh . 68
  3.4.1. Công tác quản lý đăng ký, kê khai thuế và phân loại hộ cá thể 68
  3.4.2. Công tác quản lý căn cứ tính thuế . 72
  3.4.3. Công tác kiểm tra hoạt động thu thuế . 75
  3.4.4. Công tác quản lý nợ Thuế . 78 v
  3.4.5. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế . 80
  3.5. Ý kiến đánh giá công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
  trên địa bàn thành phố qua số hộ điều tra . 82
  3.5.1. Ý kiến về công tác đăng ký, kê khai thuế và phân loại hộ 82
  3.5.2.Ý kiến về điều kiện kinh doanh theo sự thuận lợi . 83
  3.5.3. Ý kiến đánh giá của hộ về căn cứ tính 3huế, kiểm tra 3huế và quản
  lý nợ thuế . 85
  Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ
  HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH 92
  4.1. Giải pháp 93
  4.1.1.Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đăng ký, kê khai thuế và phân
  loại hộ 93
  4.1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh . 95
  4.1.3. Nâng cao công tác quản lý nợ đọng 96
  4.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thu thuế 97
  4.1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế . 98
  4.2. Kiến nghị 99
  KẾT LUẬN 101
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 103
  PHỤ LỤC . 106

  vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  DN : Doanh nghiệp
  GTGT : Giá trị gia tăng
  HKD : Hộ kinh doanh
  NSNN : Ngân sách nhà nước
  SXKD : Sản xuất kinh doanh
  TNCN : Thu nhập cá nhân
  TNDN : Thu nhập doanh nghiệp


  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
  Bảng:

  2014 60

  2014 . 61
  2014 . 62
  3.4
  năm 2012 - 2014 . 63
  71
  3.6. Q
  74
  oanh . 76
  . 77
  , m . 77
  . 78
  . 79
  Bảng 3.12. Kết quả công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp Thuế tại
  Chi cục Thuế Thành phố Bắc Ninh năm 2014 . 80
  82
  3.14. . 84
  3.15. 84

  . 86
  Bảng 3.17. Ý kiến các hộ điều tra về sự công bằng trong quản lý Thuế và
  đánh Thuế trong điều kiện suy thoái kinh tế . 88
  Sơ đồ:
  Sơ đồ 3.1. Tổ chức bộ máy Chi cục Thuế TP Bắc Ninh . 57
  Sơ đồ 3.2. Quy trình quản lý Thuế đối với hộ kinh doanh cá thể . 67 1
  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Thuế là một trong những công cụ quan trọng điều tiết vĩ mô nền kinh tế
  của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường, Thuế không chỉ là
  nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước, là công cụ điều tiết thu nhập, thực
  hiện bình đẳng công bằng xã hội mà Thuế còn có vai trò thúc đẩy sản xuất kinh
  doanh phát triển, góp phần tăng trưởng nhanh nền kinh tế.
  Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội của đất
  nước, chúng ta đã có những bước tiến bộ trong việc cải cách cơ chế quản lý
  thuế theo hướng tạo hành lang pháp luật trong chính sách thuế, quản lý thuế,
  nâng cao trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nghĩa
  vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời từng bước điều chỉnh các sắc thuế phù
  hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nhờ đó, số thu từ thuế tăng đều qua
  các năm, luôn trở thành nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, đáp ứng
  ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước. Trong chiến lược phát triển
  kinh tế thị trường của cả nước, Đảng ta luôn coi trọng thành phần kinh tế tư
  nhân, luôn tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi để các thành phần kinh tế cùng
  phát triển và thực tế những năm qua với một cơ chế đơn giản, năng động lực
  lượng hộ kinh doanh cá thể của cả nước đã không ngừng lớn mạnh, góp phần
  tăng thu ngân sách nhà nước.
  Tuy nhiên công tác quản lý thuế nói chung và quản lý thuế đối với hộ
  kinh doanh cá thể nói riêng vẫn còn tồn tại những mặt còn hạn chế, thiếu sót
  như: Vẫn còn tồn tại tình trạng người nộp thuế trốn, lậu thuế, thất thu thuế,
  khả năng khai thác nguồn thu chưa sát với tiềm năng, công tác quản lý thuế
  còn yếu kém ở một số lĩnh vực, chưa đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công tác
  quản lý thuế. Bên cạnh đó, ý thức về trách nhiệm đối với thuế của người nộp
  thuế nói riêng và người dân nói chung chưa tốt. Từ đó làm giảm hiệu quả
  quản lý của một số sắc thuế, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước. 2
  Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện công nghiệp hoá-
  hiện đại hoá đất nước hiện nay, chính sách thuế ở nước ta nói chung và Thành
  phố Bắc Ninh nói riêng còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Thuế chưa trở thành
  công cụ vừa tăng thu ngân sách vừa tăng khả năng điều tiết và kích thích nền
  kinh tế. Các hành vi trốn thuế, lách thuế của các đối tượng sản xuất kinh
  doanh một mặt phản ánh ý thức chấp hành của người nộp thuế chưa cao, mặt khác
  cũng cho thấy các chính sách thuế và phương pháp tính thuế của cơ quan thuế
  chưa bám sát thực tế. Với việc quản lý gần 3.000 hộ kinh doanh cá thể Chi cục
  Thuế thành phố Bắc Ninh là đơn vị được giao thu ngân sách nhà nước (NSNN)
  cao nhất trong 8 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bắc Ninh. Do vậy, quản lý chặt
  nguồn thu, không bỏ sót nguồn thu, hạn chế mức thấp nhất hiện tượng thất thu
  thuế do không quản lý đầy đủ người nộp thuế là nhiệm vụ cấp thiết.
  Xuất phát từ thực tế cũng như tính cấp thiết của việc kiểm soát nguồn thu từ
  các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn, tôi lựa chọn đề tài: “Quản lý thuế đối với
  hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh” để làm luận văn thạc sĩ
  của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  2.1. g
  Trên cơ sở đánh giá, phân tích thực trạng tình hình quản lý Thuế đối với
  hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn đề xuất giải pháp chủ yếu góp phần nâng
  cao hiệu quả trong công tác quản lý, nhằm chống thất thu Thuế hộ kinh doanh
  cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  - Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về thuế và quản lý thuế đối với
  hộ kinh doanh cá thể.
  - Đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể
  tại Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh.
  - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả công tác
  quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. 3
  3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của luận văn quản lý thuế đối với hộ kinh
  doanh cá thể trên dịa bàn thành phố Bắc Ninh.
  - Phạm vi nghiên cứu của Luận văn giới hạn trong lĩnh vực quản lý thuế
  hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh từ năm 2012 đến
  năm 2014. Các giải pháp từ năm 2015 đến năm 2020.
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài
  Thông qua nghiên cứu luận văn này làm rõ một số vấn đề lý luận cơ
  bản về công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, đánh giá thực trạng
  công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố
  Bắc Ninh (những thành công, hạn chế và nguyên nhân), luận văn cung cấp cơ sở
  khoa học, thực tiễn cho việc xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý
  thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, góp phần thúc
  đẩy phát triển kinh tế - Xã hội của thành phố trong thời gian tới.
  5. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cầu thành 4 chương
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý thuế đối với hộ kinh
  doanh các thể.
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: Thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh các
  thể tại Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh.
  Chương 4: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản
  lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh.

  Xem Thêm: Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status