Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  v
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN iv
  MỤC LỤC . v
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG . viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH ix
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục tiêu của đề tài 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 3
  4. Nội dung nghiên cứu . 3
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 4
  1.1. Một số khái niệm cơ bản 4
  1.1.1. Kháng sinh . 4
  1.1.2. Hormone 6
  1.2. Những tác hại của việc tồn dư kháng sinh, hormone . 8
  1.2.1. Tồn dư kháng sinh và hormone trong cơ thể động vật . 8
  1.2.2. Tác hại của việc tồn dư kháng sinh, hormone . 11
  1.2.3. Quy định hàm lượng kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi và
  trong thịt. . 16
  1.3. Tổng quan về tinh hình sử dụng kháng sinh và hormon 17
  1.3.1. Nghiên cứu trên thế giới 17
  1.3.2. Nghiên cứu ở Việt Nam 21
  1.4. Các phương pháp phát hiện tồn dư kháng sinh, hormone 24 vi
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 26
  2.1. Vật liệu nghiên cứu 26
  2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 26
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 26
  2.3.1. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu 26
  2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu . 27
  2.3.3. Hóa chất . 29
  2.3.4. Thiết bị 30
  2.3.5. Kỹ thuật phân tích . 30
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34
  3.1. Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và sự tồn lưu của
  chúng trong thịt . 34
  3.1.1. Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi 34
  3.1.2. Thực trạng tồn dư kháng sinh trong thịt 42
  3.2. Thực trạng sử dụng hormone trong thức ăn và sự tồn lưu của chúng trong
  thịt 48
  3.2.1. Thực trạng sử dụng hormone trong thức ăn chăn nuôi . 48
  3.3. Mối tương quan giữa hàm lượng kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn
  nuôi và sự tồn lưu của chúng trong thịt. 53
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 57

  vii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  CTC Chlotetracyline
  DNA Deoxyribo Nucleic Axid
  EU European Union - Liên minh châu Âu
  FDA
  Food and Drug Aministration - Cơ quan quản lý dược
  phẩm và thực phẩm Mỹ
  HM Hormone
  HPLC
  High Performance Liquid Chromatography – Sắc ký
  lỏng hiệu năng cao
  KS Kháng sinh
  LOD Detection Limit – giới hạn phát hiện
  LOQ Limit of quantitation- giới hạn định lượng
  OTC Oxytetracyline
  SD Standard deviation – độ lệch chuẩn
  TĂ Thức ăn
  TC Tetracyline
  TCCP Tiêu chuẩn cho phép
  TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
  TP Thành phố
  VietGAP Vietnamese Good Agricultural Practices
  WTO World Trade Organization –Tổ chức thương mại thế giới viii
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng Tên bảng Trang
  Bảng 1.1: Giới hạn cho phép của kháng sinh, hormone trong thức ăn
  cho lợn, gà
  17
  Bảng 1.2: Giới hạn cho phép của kháng sinh, hormone trong thịt. 17
  Bảng 3.1: Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi 35
  Bảng 3.2: Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi ở
  từng vùng nghiên cứu
  36
  Bảng 3.3: Thực trạng sử dụng từng loại kháng sinh trong thức ăn chăn
  nuôi
  37
  Bảng 3.4: Thực trạng sử dụng từng loại kháng sinh trong thức ăn chăn
  nuôi ở các vùng nghiên cứu
  38
  Bảng 3.5: So sánh hàm lượng kháng sinh trong thức ăn với tiêu chuẩn
  cho phép
  40
  Bảng 3.6: Thực trạng tồn dư kháng sinh trong thịt 41
  Bảng 3.7: Thực trạng tồn dư kháng sinh trong thịt ở từng vùng nghiên
  cứu
  42
  Bảng 3.8: Thực trạng tồn dư từng loại kháng sinh trong thịt 43
  Bảng 3.9: Thực trạng tồn dư từng loại kháng sinh trong thịt ở từng vùng
  nghiên cứu
  44
  Bảng 3.10: So sánh hàm lượng tồn dư kháng sinh trong thịt với tiêu
  chuẩn cho phép
  46
  Bảng 3.11: Thực trạng sử dụng hormone trong thức ăn chăn nuôi 49
  Bảng 3.12: Hàm lượng ractopamine trong thức ăn chăn nuôi theo tiêu
  chuẩn cho phép
  50
  Bảng 3.13: Thực trạng tồn dư hormone trong thịt 50
  Bảng 3.14: Hàm lượng tồn dư hormone trong thịt theo tiêu chuẩn cho
  phép
  51
  Bảng 3.15: Bảng tổng hợp hệ số tương quan giữa hàm lượng từng loại
  kháng sinh và hormone trong các mẫu phân tích
  52 ix
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình Tên hình Trang
  Hình 1.1: Công thức cấu tạo của kháng sinh nhóm tetracyline 5
  Hình 1.2: Công thức cấu tạo của phân tử ratopamine 7
  Hình 1.3: Công thức cấu tạo của phân tử Clenbuterol 7
  Hình 1.4: Một số hình ảnh về hệ số tương quan 30
  Hình 3.1: Sắc ký đồ phân tích kháng sinh nhóm tetracycline trong mẫu
  chuẩn.
  34
  Hình 3.2: Sắc ký đồ phân tích kháng sáng sinh nhóm tetracycline trong
  mẫu thức ăn
  34
  Hình 3.3: Sắc ký đồ phân tích kháng sáng sinh nhóm tetracycline trong
  mẫu thức ăn
  34
  Hình 3.4: Biểu đồ thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi 35
  Hình 3.5: Biểu đồ thực trạng sử dụng kháng sinh ở từng vùng nghiên cứu 36
  Hình 3.6: Biểu đồ thực trạng sử dụng từng loại kháng sinh trong thức ăn
  chăn nuôi
  37
  Hình 3.7: Biểu đồ thực trạng sử dụng từng loại kháng sinh trong thức ăn
  chăn nuôi trong các vùng nghiên cứu
  39
  Hình 3.8: Biểu đồ So sánh hàm lượng kháng sinh trong thức ăn với tiêu
  chuẩn cho phép
  40
  Hình 3.9: Thực trạng tồn dư kháng sinh trong thịt 41
  Hình 3.10: Biểu đồ biểu diễn thực trạng tồn dư kháng sinh trong thịt ở
  từng vùng nghiên cứu
  42
  Hình 3.11: Biểu đồ biểu diễn thực trạng tồn dư từng loại kháng sinh trong
  thịt
  43
  Hình 3.12: Biểu đồ biểu diễn thực trạng tồn dư từng loại kháng sinh trong
  thịt ở từng vùng nghiên cứu
  45x
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  Hình 3.13: Biểu đồ so sánh hàm lượng tồn dư kháng sinh trong thịt với
  tiêu chuẩn cho phép
  46
  Hình 3.14: Sắc ký đồ mẫu chuẩn 48
  Hình 3.15: Sắc ký đồ mẫu phân tích 48
  Hình 3.16: Biểu đồ thực trạng sử dụng hormone trong thức ăn chăn nuôi 49
  Hình 3.17: Biểu đồ biểu diễn thực trạng tồn dư hormone trong thịt 51
  Hình 3.18: Biểu đồ biểu diễn hàm lượng tồn dư hormone trong thịt so với
  tiêu chuẩn cho phép.
  52
  Hình 3.19: Biểu đồ biểu thị hệ số tương quan giữa hàm lượng kháng sinh
  TC trong thức ăn cho lợn và thịt lợn.
  53
  Hình 3.20: Biểu đồ biểu thị hệ số tương quan giữa hàm lượng kháng sinh
  OTC trong thức ăn cho gà và trong thịt gà.
  531
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài
  “Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm" là cụm từ khá quen thuộc với nhiều
  người, nhưng để hiểu và thực hiện tốt công tác này thì không phải ai cũng làm
  được. Do vậy, để giải quyết vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi
  sự vào cuộc của toàn xã hội. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cả nước nói
  chung và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng hiện là vấn đề hết sức phức
  tạp, "nóng" trên nhiều phương diện, từ người sản xuất, kinh doanh đến người
  tiêu dùng.
  Hiện nay, ngành chăn nuôi nước ta đang trên đà phát triển, nhất là ngành
  chăn nuôi công nghiệp đã đem lại một lượng thịt rất lớn cung cấp cho người tiêu
  dùng trong nước. Đây cũng là ngành kinh tế giúp cho nông dân tăng thu nhập,
  giải quyết được nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, với xu
  thế phát triển của xã hội, Việt Nam đang từng bước công nghiệp hoá hiện đại
  hoá đất nước, các khu công nghiệp ùn ùn mọc lên, đó cũng đồng nghĩa với việc
  ngành chăn nuôi bước vào xu thế thương mại hoá, nguồn thức ăn (TĂ) cho chăn
  nuôi gia súc, gia cầm không còn là rau, củ, ngô, khoai sắn mà thay vào đó là TĂ
  tổng hợp.
  Khi đời sống người dân được nâng cao thì nhu cầu ăn uống càng được chú
  trọng, TĂ không chỉ phải ngon, bổ mà còn phải an toàn. Chính vì vậy vấn đề vệ
  sinh an toàn thực phẩm rất được đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Một trong
  những vấn đề gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đề cập nhiều đến đó
  là tồn dư kháng sinh (KS), hormone (HM) trong sản phẩm chăn nuôi. HM và KS
  vẫn được một số công ty, một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bổ sung chúng vào TĂ cho
  gia súc, gia cầm [21], với mục đích nhằm tăng trưởng và phòng chữa bệnh cho
  vật nuôi.
  Các HM và KS được coi là yếu tố sinh trưởng làm tăng lợi nhuận trong
  sản xuất thịt. KS được bổ sung vào TĂ và điều trị cho vật nuôi. HM có tác dụng
  điều hoà, điều khiển sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi theo hướng có chủ
  đích như tạo lợn siêu nạc, gà siêu trứng [1], nhờ đó đã đem lại những lợi ích
  không nhỏ cho người chăn nuôi. Nhưng việc bổ sung không đúng cách KS và
  HM vào TĂ có thể dẫn tới sự tồn dư các chất này trong thịt [17]. Tồn dư KS và 2
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  HM trong thịt hiện nay là nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến sức khoẻ người tiêu dùng.
  Người ăn phải TĂ có KS, HM thường xuyên sẽ có nguy cơ bị nhờn thuốc, khi bị
  bệnh khó chữa trị do KS tích tụ trong cơ thể gây nên hiện tượng vi khuẩn thích
  ứng với KS. Đồng thời sự tích luỹ KS trong cơ thể còn gây một số chứng bệnh
  như suy thận, viêm dây thần kinh ngoại biên, gây sảy thai, biến dạng thai, thai
  chết lưu, gây ảnh hưởng đến qua trình tạo xương và tạo men răng
  Để giải quết vấn đề sử dụng KS và HM trong chăn nuôi, tháng 4/2002
  Thủ tướng Chính phủ có công lệnh yêu cầu các Bộ Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp
  và Phát triển Nông thôn (BNNPTNT) tăng cường quản lý thuốc KS trong chăn
  nuôi. Tháng 6/2006 BNNPTNT có chỉ thị về tăng cường kiểm tra HM tăng
  truởng trong chăn nuôi. Nhưng để tìm được giải pháp đối với sự tồn dư KS và
  HM trong thực phẩm là rất khó khăn bởi ngành chăn nuôi trong nước ta còn
  manh mún, nhỏ lẻ, việc giết mổ phần lớn được thu gom từ nhiều nơi về lò mổ,
  vệ sinh chưa được đảm bảo, chưa được kiểm tra chặt chẽ, mặt khác chi phí phân
  tích dư lượng KS và HM rất tốn kém.
  Thái Nguyên là một tỉnh miền núi- trung du, có số hộ gia đình và các
  trang trại chăn nuôi khá lớn, trong đó chăn nuôi lợn đã cung cấp phần lớn thực
  phẩm cho người dân thành phố Thái Nguyên. Cho tới nay, các nghiên cứu về
  vấn đề thực phẩm có nguồn gốc động vật còn dư lượng kháng sinh, hormone
  quá giới hạn cho phép trong thực phẩm nói chung và trong thịt lợn, thịt gà nói
  riêng vẫn còn là khiêm tốn. Để làm sáng tỏ thêm vấn đề này ở địa bàn Tỉnh Thái
  Nguyên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hàm lượng các chất
  kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt
  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”
  2. Mục tiêu của đề tài
  - Xác định được hàm lượng kháng sinh, hormone trong thức ăn chăn nuôi và sự
  tồn lưu của chúng trong thịt một số loại gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thái
  Nguyên.
  - Xác định được mối tương quan giữa hàm lượng kháng sinh và hormone trong
  thức ăn chăn nuôi với sự tồn lưu của chúng trong sản phẩm thịt. 3
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Một số loại thức ăn chăn nuôi, thịt lợn, thịt gà trên địa bàn TP. Thái Nguyên và
  Huyện Phú Bình
  4. Nội dung nghiên cứu
  - Thực trạng sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi và tồn lưu của chúng
  trong thịt.
  - Thực trạng sử dụng hormone trong thức ăn chăn nuôi và tồn lưu của chúng
  trong thịt.
  - Mối tương quan giữa hàm lượng kháng sinh, hormone trong thức ăn và sự tồn
  lưu của chúng trong sản phẩm thịt.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Kết quả nghiên cứu của đề tài thông báo kịp thời về thực trạng sử dụng KS,
  HM trong thức ăn chăn nuôi và mức độ an toàn của thực phẩm tại các chợ ở Thái
  Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Từ đó, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng
  có biện pháp xử lí, khắc phục và can thiệp kịp thời đề phòng ngộ độc thực phẩm, bảo
  vệ sức khoẻ con người, góp phần quan trọng trong chiến lược đảm bảo vệ sinh an
  toàn thực phẩm, phát triển bền vững kinh tế, an sinh xã hội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu hàm lượng các chất kháng sinh, Hormone trong thức ăn chăn nuôi và dư lượng của chúng trong thịt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status