Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

  ii
  LỜI CẢM ƠN

  Để hoàn thành bản luận văn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các
  cơ quan, các cấp lãnh đạo và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn và kính trọng tới tất
  cả tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và
  nghiên cứu.
  Với thời gian nghiên cứu có hạn, trong khi vấn đề nghiên cứu rộng và phức
  tạp. Mặc dù đã được sự tận tình giúp đỡ của các đồng nghiệp mà đặc biệt là sự chỉ
  bảo tận tình của thầy giáo PGS,TS. Chu Đức Dũng, nhưng sự hiểu biết của bản
  thân còn hạn chế, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận
  được sự thông cảm của các thầy giáo, cô giáo.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Phòng Đào tạo, các quý thầy cô
  Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời
  gian học tập cũng như thực hiện Luận văn. Kiến thức mà các thầy cô truyền đạt sẽ là
  hành trang giúp tôi vững bước hơn trên con đường đời sau này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp đã động viên chia
  sẻ, giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận văn.
  Cuối cùng tôi xin chúc Quý thầy cô và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc
  và thành đạt trong cuộc sống/.
  Xin chân thành cảm ơn!
  Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015
  Tác giả luận văn  Nguyễn Thị Anh

  iii
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  MỞ ĐẦU 1
  1
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . 2
  . 3
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ
  NƯỚC CẤP HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN
  VỐN NGÂN SÁCH . 5
  . 5
  1.1.1. Hoạt động đầu tư . 5
  6
  7
  1.2 10
  1.2.1. Quản lý nhà nước về kinh tế . 10
  1.2.2. Quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách . 11
  1.2.3. Nội dung quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng
  nguồn vốn ngân sách 14
  1.2.4. Phân cấp quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng
  nguồn vốn ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay . 16
  1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước cấp huyện đối với
  các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách . 23
  1.3.1. Các yếu tố đảm bảo hiệu quả quản lý NSNN . 23
  1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước cấp huyện đối
  với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách . 24


  iv
  dự á . 26
  . 26
  1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Kim Bôi . 27
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm đối với công tác quản lý nhà nước các dự án đầu
  tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, Tỉnh
  Hòa Bình 29
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.1. Câu hỏi nghiên cứu 31
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 31
  2.2.1. Phương pháp luận . 31
  2.2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể . 31
  2.2.3. Các phương pháp phân tích 32
  2.3. Các chỉ tiêu nghiên cứu 32
  2.3.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiện trạng của địa phương 32
  2.3 địa phương 36
  Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ
  ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
  HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH . 38
  - . 38
  3.1.1. Các đặc điểm tự nhiên, xã hội . 38
  3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian 2010 - 2014 . 44
  3.1.3. Tiềm năng, lợi thế và khó khăn, thách thức 47
  . 49
  3.2.1. Kết quả . 49
  57
  3.3. Đánh giá công tác quản lý 72
  3.3.1. Thành tựu 72


  v
  3.3.2. Hạn chế 75
  3.3.3. Nguyên nhân hạn chế 81
  Chương 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI
  VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH
  , TỈNH HÒA BÌNH 84
  4.1. Quan điểm m -
  2015- 2020 84
  4.1.1. Quan điểm phát triển huyện Lương Sơn theo kế hoạch phát triển kinh
  tế - xã hội đến năm 2020 84
  4.1.2. Mục tiêu tổng quát 85
  4.1.3. Phương hướng quản lý Nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn
  ngân sách nhà nước ở huyện Lương Sơn . 87
  4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn
  vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình . 89
  4.2.1. Đổi mới công tác kế hoạch hoá đầu tư . 89
  4.2.2. Nâng cao chất lượng lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư . 93
  4.2.3. Đổi mới công tác cán bộ quản lý dự án và khai thác sử dụng 96
  4.2.4.Thực hiện nghiêm túc Luật đấu thầu . 98
  4.2.5. Nâng cao kỷ luật và chất lượng quyết toán vốn đầu tư 99
  4.2.6. Đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư 100
  4.2.7.Chống thất thoát vốn Nhà nước trong đầu tư và xây dựng 102
  4.2.8. Nâng cao trình độ cán bộ quản lý vốn đầu tư phát triển . 105
  4.3. Kiến nghị 107
  KẾT LUẬN 110
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 112
  PHỤ LỤC . 114  vi
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  TT Từ viết tắt Diễn Giải
  1 ANTT An ninh trật tự
  2 CNH-HĐH Công nghiệp hóa - hiện đại hóa
  3 CĐT Chủ đầu tư
  4 DN Doanh nghiệp
  5 GPMB Giải phóng mặt bằng
  6 HTX Hợp tác xã
  7 KBNN Kho bạc nhà nước
  8 KH Kế hoạch
  9 KCN Khu công nghiệp
  10 KT-XH Kinh tế - xã hội
  11 UBND Ủy ban Nhân dân
  12 XDCB Xây dựng cơ bản
  13 NSNN Ngân sách nhà nước
  14 THPT Trung học phổ thông
  15 TMĐT Tổng mức đầu tư
  16 ODA Hỗ trợ phát triển chính thức

  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  2014 46
  Bảng 3.2: Nguồn vốn đầu tư phát triển trong giai đoạn 2010 -2014 do ĐP quản
  lý của huyện Lương Sơn 50
  Bảng 3.3. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển thời kì 2010 - 2014 Phân theo ngành
  kinh tế 51
  Bảng 3.4. Tỷ lệ lực lượng lao động huyện Lương Sơn giữa các khu vực trong
  các ngành kinh tế thời kỳ 2010- 2014 . 55
  Bảng 3.5 Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn
  2011-2014 57
  Bảng 3.6. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB qua các năm 2010-2013 . 58
  Bảng 3.7. Kết quả thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách giai đoạn
  2010- 2014 . 65


  1
  MỞ ĐẦU
  1.
  Trong những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Việt Nam đã
  có những bước phát triển không ngừng về mọi mặt. Nhiều lĩnh vực hoạt động xây
  dựng như quản lý dự án, khảo sát, thiết kế công trình, thi công xây lắp đã có bước
  trưởng thành nhanh chóng, trong đó có những công trình lớn và hiện đại. Hệ thống
  văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, phục
  vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy sản
  xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngân sách nhà nước giữ vai trò hết sức
  quan trọng là chìa khóa của tăng trưởng kinh tế, trên thực tế, việc quản lý sử dụng
  ngân sách cho dự án đầu tư đã và đang bộc lộ hiện tượng thất, thoát, lãng phí, tiêu
  cực và kém hiệu quả. Để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách này. Nhà
  nước đã ban hành các văn bản pháp quy như: Luật Ngân sách nhà nước số
  01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005
  của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thông tư
  số:198/2013/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng, sử lý tài sản của các dự án sử
  dụng vốn ngân sách nhà nước. Thông tư số: 75/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý
  vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn.
  Tuy nhiên, đến nay việc quản lý Nhà nước các dự án đầu tư vẫn còn nhiều
  bất cập, từ việc quyết định cấp vốn, sử dụng vốn đến việc quyết toán vốn đầu tư, sự
  chồng chéo giữa các văn bản hướng dẫn đã dẫn đến việc sử dụng ngân sách dành
  cho dự án đầu tư kém hiệu quả. Các quận, huyện đang trong quá trình đô thị hóa thì
  nhu cầu đầu tư là rất lớn, nhất là dự án đầu tư cho hệ thống hạ tầng giao thông, hạ
  tầg kỹ thuật đô thị, đô thị nông thôn, các công trình công cộng xã hội không có khả
  năng thu hồi vốn Do đó, đòi hỏi phải có những nguồn lực để đầu tư, nhất là
  nguồn lực về tài chính. Để có nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu đầu tư thì phải có
  những cơ chế, chính sách để tạo nguồn và theo đó muốn sử dụng có hiệu quả ngân
  sách cho đầu tư thì phải có cơ chế quản lý phù hợp. Tuy nhiên, thực trạng của hoạt
  động quản lý đối với các dự án bằng nguồn vốn ngân sách trong thời gian qua còn
  tồn tại những hạn chế nhất định, sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị


  2
  trường và hội nhập quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa. Năng lực, trình độ quản lý
  nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách hiện nay còn nhiều
  vấn đề bất cập. Đây là một vấn đề ngày càng trở nên bức xúc và là điều đáng lo ngại
  cần được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nói chung và các cấp, các ngành trên địa
  bàn cấp huyện nói riêng
  -
  . Vì vậy việc
  quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách ở cấp huyện
  là hết sức cần thiết.
  : "G
  " .
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  - Mục tiêu chung:
  Trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn ; đề tài nghiên cứu đánh
  giá thực trạng và đề xuất giải pháp


  3
  - Mục tiêu cụ thể:
  + hóa n
  .
  + n
  2010- 2014.
  + n
  ch .
  3
  Đối tượng nghiên cứu: Lĩnh vực quản lý nhà nước về đầu tư bằng vốn ngân
  sách và các yếu tố liên quan.
  Phạm vi nghiên cứu:
  Về không gian: Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu công tác quản lý nhà
  nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn,
  tỉnh Hòa Bình do huyện Lương Sơn quản lý.
  Về thời gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nước các dự
  án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
  trong khoảng thời gian từ năm 2010 -2014, và các giải pháp, đề xuất giải quyết các
  vấn đề được đặt ra định hướng đến năm 2020.
  Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề dự án đầu tư từ ngân sách Nhà nước ở
  chủ yếu do cấp huyện quản lý mà không đề cập tới các dự án đầu tư phát triển từ ngân
  sách Nhà nước thực hiện trên địa bàn huyện mà không do huyện quản lý, bao gồm:
  khung khổ pháp lý, nội dung, phương pháp, hình thức, tổ chức có thể tiếp cận vấn đề
  quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên nhiều phương diện
  khác nhau.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý
  nhà nước các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện.
  Chỉ ra các ưu, nhược điểm, hạn chế trong việc quản lý nhà nước các dự án đầu
  tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
  2015 - 2020.


  4
  5
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục từ ngữ
  viết tắt, danh mục bảng biểu, kết cấu luận văn gồm 4 chương:
  về n đối với
  .
  Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 3: T nhà nước đối với
  .
  Chương 4: G n đối với
  .

  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước cấp huyện đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status