Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

  ii
  LỜI CẢM ƠN
  Với lòng biết ơn chân thành, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: PGS.TS.
  Phạm Hồng Quang - người thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi hoàn
  thành luận văn này. Cám ơn các thầy cô giáo khoa Tâm lý giáo dục Trường Đại học
  Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã truyền đạt kiến thức, hướng dẫn, giúp đỡ cho
  tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
  Xin trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Huyện Uỷ
  Võ Nhai, các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài huyện đã tạo điều kiện tốt
  nhất cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp.
  Và cuối cùng là lời cảm ơn chân thành tới gia đình, đồng nghiệp và các
  bạn học viên lớp Quản lý Giáo dục K21 đã luôn động viên, khích lệ tôi trong
  thời gian vừa qua.
  Xin chân thành cảm ơn!
  Thái Nguyên, tháng 4 năm 2015
  Tác giả


  Nịnh Văn Hào iii
  MỤC LỤC

  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 3
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu . 3
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  5. Giả thuyết khoa học . 4
  6. Phương pháp nghiên cứu . 4
  7. Cấu trúc của luận văn . 5
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
  TUYÊN TRUYỀN CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN 6
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6
  1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài 8
  1.2.1. Khái niệm Bồi dưỡng 8
  1.2.2. Nghiệp vụ Tuyên truyền 11
  1.2.3. Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền 12
  1.3. Một số vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền . 13
  1.3.1. Vị trí, vai trò công tác tuyên truyền . 13
  1.3.2. Nội dung chủ yếu của công tác tuyên truyền 14
  1.3.3. Những nguyên tắc cơ bản của công tác tuyên truyền 16
  1.3.4. Phương châm tiến hành công tác tuyên truyền . 18
  1.3.5. Một số hình thức chủ yếu của công tác tuyên truyền 19 iv
  1.4. Bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên 20
  1.4.1. Đội ngũ Báo cáo viên 20
  1.4.2. Lập kế hoạch bồi dưỡng 23
  1.4.3. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng 27
  1.4.4. Chỉ đạo triển khai hoạt động bồi dưỡng 29
  1.4.5. Kiểm tra, đánh giá công tác bồi dưỡng . 29
  1.4.6. Vấn đề thông tin trong quản lý 31
  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên
  truyền cho đội ngũ báo cáo viên 31
  1.5.1. Các nhân tố thuộc về chính sách của Nhà nước 31
  1.5.2. Kế hoạch hoá trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền . 32
  . 32
  1.5.4. Các nhân tố thuộc về báo cáo viên 34
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 35
  Chương 2: THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TUYÊN
  TRUYỀN CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN Ở HUYỆN VÕ NHAI,
  TỈNH THÁI NGUYÊN . 36
  2.1. Vài nét về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của huyện Võ Nhai, Thái
  Nguyên . 36
  2.2. Thực trạng công tác tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên ở huyện Võ
  Nhai, Tỉnh Thái Nguyên 36
  2.2.1. Thực trạng về công tác tuyên truyền huyện Võ Nhai, Thái Nguyên 36
  2.2.2. Thực trạng đội ngũ báo cáo viên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên . 41
  2.3. Thực trạng bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo
  viên ở huyện Võ Nhai, Thái Nguyên . 47
  2.3.1. Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng . 47
  2.3.2. Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng 50
  2.3.3. Thực trạng chỉ đạo, triển khai hoạt động bồi dưỡng . 52 v
  2.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho
  đội ngũ báo cáo viên ở huyện 56
  2.4.1. Những yếu tố chủ quan 56
  2.4.2. Những yếu tố khách quan 58
  2.5. Đánh giá chung bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo
  cáo viên huyện Võ Nhai, Thái Nguyên . 59
  2.5.1. Ưu, nhược điểm . 59
  2.5.2. Nguyên nhân ưu, nhược điểm . 60
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 63
  Chương 3: BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TUYÊN
  TRUYỀN CHO ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN Ở HUYỆN VÕ NHAI,
  THÁI NGUYÊN . 64
  3.1. Nguyên tắc lựa chọn các biện pháp 64
  3.1.1. Đảm bảo tính kế thừa . 64
  3.1.2. Phù hợp với thực tế công việc . 64
  3.1.3. Đảm bảo tính hệ thống 65
  3.1.4. Đảm bảo tính toàn diện 65
  3.1.5. Đảm bảo tính hiệu quả . 65
  3.2. Các biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo
  viên ở huyện . 65
  3.2.1. Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng để lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng
  nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên . 65
  3.2.2. Huy động nguồn lực bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội
  ngũ báo cáo viên 69
  3.2.3. Chỉ đạo đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức bồi dưỡng theo
  hướng phát huy vai trò chủ thể của đội ngũ báo cáo viên tham gia bồi dưỡng . 73
  3.2.4. Xây dựng các chế độ hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt
  động bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên 78 vi
  3.2.5. Tăng cường kiểm tra giám sát quá trình tổ chức bồi dưỡng và
  đánh giá kết quả bồi dưỡng . 82
  3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp . 86
  3.4. Khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp 87
  3.4.1. Mục đích khảo nghiệm 87
  3.4.2. Nội dung khảo nghiệm 87
  3.4.3. Phương pháp khảo nghiệm 87
  3.4.4. Kết quả khảo nghiệm . 88
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 92
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 93
  1. Kết luận 93
  2. Khuyến nghị . 94
  2.1. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh 94
  2.2. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 95
  2.3. Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Võ Nhai 95
  2.4. Cấp ủy, Chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện . 95
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 96
  PHỤ LỤC
  iv
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  BCH : Ban chấp hành.
  BCV : Báo cáo viên.
  CBQL : Cán bộ quản lý.
  CNH - HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa.
  CSVC : Cơ sở vật chất.
  ĐTB : Điểm trung bình.
  KHKT : Khoa học kỹ thuật.
  KTXH : Kinh tế xã hội

  v
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1. Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ báo cáo viên
  về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền 37
  Bảng 2.2. Thực trạng các nội dung tuyên truyền 40
  Bảng 2.3. Thực trạng về phẩm chất đạo đức đội ngũ báo cáo viên huyện
  Võ Nhai, Thái Nguyên 42
  Bảng 2.4. Thực trạng về năng lực, nghiệp vụ đội ngũ báo cáo viên huyện
  Võ Nhai . 45
  Bảng 2.5. Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng 47
  Bảng 2.6. Thực trạng tổ chức hoạt động bồi dưỡng 51
  Bảng 2.7. Thực trạng chỉ đạo, triển khai hoạt động bồi dưỡng . 53
  Bảng 2.8. Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng . 54
  Bảng 3.1. Khảo nghiệm tính cần thiết của giải pháp nâng cao hiệu quả bồi
  dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho báo cáo viên huyện Võ Nhai,
  Thái Nguyên . 88
  Bảng 3.2. Khảo nghiệm tính khả thi về biện pháp nâng cao hiệu quả bồi
  dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho báo cáo viên huyện Võ Nhai,
  Thái Nguyên . 89
  1
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong quá trình hội nhập, phát triển đất nước và điều kiện bùng nổ thông
  tin toàn cầu, công tác tuyên truyền và hoạt động của BCV có vai trò rất quan
  trọng trong việc cung cấp, định hướng thông tin, dư luận trong cán bộ, đảng
  viên và nhân dân.
  Tuyên truyền là một trong những bộ phận quan trọng của công tác tư
  tưởng, có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của
  Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng
  nhân dân; biến nhận thức, niềm tin thành hành động cách mạng. Đồng thời góp
  phần uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành
  động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
  Mục đích cao nhất của tuyên truyền là làm cho hệ tư tưởng của Đảng bao
  gồm chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vững vai trò nền tảng
  trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
  Hiện nay, bên cạnh các công cụ tuyên truyền phong phú và hiện đại bao
  gồm hệ thống tài liệu, các phương tiện thông tin đại chúng . thì vai trò của đội
  ngũ BCV rất quan trọng, bởi vì đây là lực lượng thực hiện công tác tuyên
  truyền tới đối tượng một cách trực tiếp, mang lại hiệu quả cao. Do đó chất
  lượng, nghiệp vụ, phương pháp truyên truyền của BCV đóng vai trò quyết định
  đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.
  Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, trong những năm qua
  được sự quan tâm của Đảng, Nhà Nước và sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên. Huyện
  đã đạt được những kết quả to lớn về chính trị - kinh tế - văn hoá xã hội, quốc
  phòng, an ninh; đặc biệt là sự ổn định về chính trị, một trong những nguyên
  nhân dẫn đến thành công đó chính là hiệu quả công tác tuyên truyền.
  Công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện trong những năm qua đã có
  bước chuyển biến theo hướng tích cực. Đội ngũ BCV những năm qua thường 2
  xuyên được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng từ huyện đến cơ
  sở. Hoạt động tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú, có tính thời sự cao.
  Những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, các quan điểm đường lối chính
  sách của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương được các
  báo cáo viên sử dụng có hiệu quả. Chính vì vậy nhận thức cán bộ, đảng viên và
  nhân dân có bước chuyển biến tích cực tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị
  trong Đảng và quần chúng ngày càng cao, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng
  trong công cuộc đổi mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên
  truyền của BCV ở cơ sở đã biết lồng ghép phổ biến quán triệt Nghị quyết, Chỉ
  thị của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước với các nội dung khác như: Bảo vệ
  tài nguyên môi trường, Chế độ BHXH, việc làm, phổ biến giáo dục Pháp luật,
  an toàn giao thông Vừa làm phong phú thêm nội dung sinh hoạt đưa Nghị
  quyết của Đảng vào cuộc sống, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin, phục vụ kịp thời
  nhiệm vụ chính trị góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên ở cơ sở.
  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tình hình hiện nay
  công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện đang gặp phải những khó khăn, hạn
  chế đó là: Một số BCV ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin của cán
  bộ đảng viên, việc bồi dưỡng, học tập nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ BCV
  chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức của một số cấp uỷ về vai trò của
  công tác tuyên truyền còn đơn giản, chưa có sự quan tâm đầu tư thích đáng để
  xây dựng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hình thức
  tuyên truyền, nội dung thông tin còn hạn chế. Phương thức hoạt động vẫn nặng
  một chiều từ trên xuống, chưa chú trọng đến đối thoại, chủ yếu mở các hội nghị
  để truyền đạt lại thông tin, chưa thực hiện tốt thông tin hai chiều nhất là thông
  tin từ dưới lên, chưa thường xuyên có ý kiến trao đổi, phản hồi từ cơ sở để giải
  quyết những vấn đề người nghe đang thực sự quan tâm, tuy có những tiến bộ
  “đưa thông tin về cơ sở” nhưng phần lớn vẫn còn dừng lại trong cán bộ, đảng
  viên; chưa đi sâu vào đời sống nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
  bào dân tộc ít người. Do vậy đã ảnh hưởng nhất định đến nhận thức chung của 3
  cán bộ, đảng viên chưa theo kịp với tình hình mới, những vấn đề bức xúc thực
  tiễn nảy sinh.
  Từ những hạn chế trên cho thấy thực trạng công tác tuyên truyền tại
  huyện Võ Nhai chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao, cả về số lượng và
  chất lượng thông tin đặc biệt là thông tin nội bộ ở cơ sở, đội ngũ những người
  làm công tác tuyên truyền mà nòng cốt là những BCV còn hạn chế về năng lực,
  ít được cung cấp thông tin đầy đủ, ít được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
  nên tính thuyết phục trong tuyên truyền chưa cao, bên cạnh đó trình độ cán bộ,
  đảng viên, trình độ dân trí ngày càng cao, quy chế dân chủ đang được phát huy
  tại cơ sở; âm mưu và thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch
  ngày càng tinh vi nguy hiểm .
  Những vấn đề trên đòi hỏi phải đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả
  công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để
  góp phần nâng cao nhận thức cách mạng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống
  nhất cao giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong quá trình hội
  nhập và phát triển; đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào
  dân tộc ít người.
  Từ thực trạng trên, chúng tôi chọn đề tài: “Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ
  tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng công tác tuyên truyền và nghiệp
  vụ của đội ngũ đội ngũ BCV của huyện Võ Nhai, đề tài đề xuất các biện pháp
  bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai nhằm
  nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ BCV, góp phần nâng cao chất lượng và
  hiệu quả công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện.
  3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền
  cho đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên.
  - Khách thể nghiên cứu: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho
  đội ngũ BCV ở huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên. 4
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội
  ngũ BCV.
  - Thực trạng bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở
  huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.
  - Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV ở huyện
  Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.
  5. Giả thuyết khoa học
  Đội ngũ BCV làm công tác tuyên truyền của huyện Võ Nhai tỉnh Thái
  Nguyên trong những năm gần đây đã có sự phát triển cả về số lượng và chất
  lượng. Tuy nhiên hiệu quả của công tác tuyên truyền của huyện vẫn còn những
  hạn chế nhất định, điều này do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chính
  là năng lực nghiệp vụ của đội ngũ BCV. Nếu nghiên cứu đề xuất được các biện
  pháp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ BCV khoa học,
  phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện Võ Nhai thì sẽ nâng cao chất lượng
  của công tác tuyên truyền.
  6. Phương pháp nghiên cứu
  6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
  Phân tích, hệ thống hoá các tài liệu, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết
  của Đảng về công tác tuyên truyền các công trình nghiên cứu khoa học, . có
  liên quan làm rõ những vấn đề liên quan đến bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền
  cho đội ngũ BCV.
  6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
  - Phương pháp điều tra: Tiến hành điều tra trực tiếp bằng hình thức sử
  dụng phiếu điều tra đối với các đối tượng liên quan.
  - Phương pháp quan sát: Qua hoạt động dự giờ, thăm lớp nhằm đánh
  giá trực tiếp chất lượng BCV.
  - Phương pháp đàm thoại: Trao đổi, thảo luận về nghiệp vụ đối với BCV
  đàm thoại trực tiếp với người nghe làm cơ sở đánh giá chất lượng đội ngũ BCV. - Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến đánh giá của lãnh đạo huyện,
  lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ và giảng viên đối với đội ngũ BCV.
  6.3. Nhóm phương pháp bổ trợ
  Sử dụng toán thông kê và một số phần mềm tin học để xử lý những kết
  quả thu được từ điều tra, khảo sát.
  7. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội
  dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội
  ngũ báo cáo viên.
  Chương 2: Thực trạng bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ
  báo cáo viên ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.
  Chương 3: Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo
  cáo viên ở huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

  Xem Thêm: Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status