Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở việt nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở việt nam

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1 11
  LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI
  CHÍNH CÔNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 11
  1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 11
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm CNHT 11
  1.1.2. Vị trí của công nghiệp hỗ trợ trong chuỗi cung ứng giá trị 17
  1.1.3. Nội dung và điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ 19
  1.2. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ . 25
  1.2.1. Tài chính công và chính sách tài chính công 25
  1.2.2. Những tác động của chính sách tài chính công thúc đẩy phát triển công
  nghiệp hỗ trợ . 40
  1.2.3. Những tiêu chí đánh giá tác động của chính sách tài chính công đến phát
  triển công nghiệp hỗ trợ . 45
  1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng việc sử dụng chính sách tài chính công phát triển
  công nghiệp hỗ trợ . 49
  1.3. KINH NGHIỆMSỬ DỤNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG PHÁT
  TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ - BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM 53
  1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 53
  1.3.2. Bài học về sử dụng chính sách tài chính công thúc đẩy phát triển công
  nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam 59
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 63
  CHƯƠNG 2 64
  THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở VIỆT NAM 64
  2.1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA VIỆT NAM 64
  2.2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG PHÁT TRIỂN CÔNG
  NGHIỆP HỖ TRỢ . 75
  2.2.1. Văn bản pháp luật thực thi chính sách tài chính công thúc đẩy phát triển
  công nghiệp hỗ trợ . 75
  2.2.2. Thực tiễn áp dụng chính sách tài chính công trong lĩnh vực công nghiệp
  hỗ trợ ở một số ngành cụ thể 79
  2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG THÚC ĐẨY
  PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ở VIỆT NAM . 86
  2.3.1. Tình hình thực hiện chính sách tài chính công thúc đẩy phát triển công
  nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam . 86
  2.3.2. Đánh giá chung .100
  2.3.3. Những hạn chế 103
  2.3.4. Các nguyên nhân .105
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 110
  CHƯƠNG 3 111
  GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG NHẰM PHÁT TRIỂN
  CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 .111
  3.1. CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
  111
  HỖ TRỢ VIỆT NAMĐẾN NĂM2020 .111
  3.1.1. Cơ hội và thách thức phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đến 2020111
  3.1.2. Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 .1123.2. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH
  CÔNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẾN NĂM2020 114
  3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH CÔNG PHÁT
  TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ .118
  3.3.1. Một số giải pháp chung .118
  3.3.2. Các giải pháp cụ thể hoàn thiện chính sách tài chính công phục vụ phát
  triển CNHT theo quy hoạch đến năm 2020 .125
  3.3.3. Các giải pháp có tính bổ trợ 142
  TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 155
  KẾT LUẬN .156
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 158
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài nghiên cứu
  Hội nhập kinh tế quốc tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp
  hóa, hiện đại hóa và sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, là một công cụ
  giúp cho các nền kinh tế phát huy nội lực để phát triển. Nhờ hội nhập kinh tế quốc
  tế, các quốc gia có thể tận dụng được nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý và những
  tiến bộ khoa học kỹ thuật của các chủ thể kinh tế trên thế giới để phục vụ cho công
  cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, để thành công trong hội nhập kinh tế quốc tế
  thì ngoài cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục
  hành chính, chính sách đầu tư thông thoáng, các quy định, thủ tục pháp lý đơn
  giản, hiệu quả, đồng bộ, kịp thời có thể hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp nước
  ngoài cũng như doanh nghiệp trong nước còn yêu cầu một sự hỗ trợ, hợp tác mạnh
  mẽ từ các doanh nghiệp nội địa. Mặt khác, khi trình độ phân công lao động quốc tế



  và phân chia quá trình sản xuất đã đạt đến mức độ rất cao, thì không một sản phẩm
  công nghiệp nào còn được sản xuất tại một không gian, địa điểm hay một công ty
  duy nhất của một quốc gia mà được phân chia thành nhiều công đoạn ở các công ty
  đặt tại các vùng lãnh thổ, quốc gia, châu lục khác nhau.
  Thực tiễn đã chứng minh, một trong những tiền đề quan trọng để thu hút và
  hỗ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các ngành công nghiệp nói
  riêng, và nền kinh tế nói chung, chính là sự phát triển mạnh mẽ của các CNHT.
  Nói cách khác, một nền CNHT đồng bộ có khả năng đáp ứng những yêu cầu về số
  lượng và chất lượng của nền công nghiệp chế tác và lắp ráp được coi “ bà đỡ” cho
  việc phát triển công nghiệp chế tác lắp ráp tạo ra sản phẩm hàng hóa cuối cùng đưa
  vào lưu thông
  Trong thời gian qua ở Việt Nam, môi trường đầu tư - kinh doanh từng bước
  được cải thiện, phù hợp với cam kết hội nhập quốc tế. Việt Nam đang trở thành
  điểm hấp dẫn đầu tư ở khu vực châu Á, trong đó có ngành công nghiệp. Song, Việt
  Nam còn nhiều vấn đề phải giải quyết để đón nhận có hiệu quả làn sóng đầu tư mới
  này, trong đó có vịêc phát triển CNHT.
  Ở Việt Nam, phát triển CNHT là một vấn đề mới được nhận thức và quan tâm
  trong những năm gần đây, cho dù sản phẩm của nó vẫn có mặt trong các doanh
  nghiệp nhà nước sản xuất công nghiệp. Về tổng thể CNHT ở Việt Nam vẫn chưa
  được định hình rõ nét và càng thiếu các cơ chế tài chính cần thiết để hỗ trợ phát
  triển CNHT. Mặc dù tính pháp lý ở mức thấp, nội dung còn chung chung và còn
  chậm trễ, song Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 và Quyết định
  1483/2011/QĐ-TTg ngày 26/08/2011 của Thủ tướng Chính phủ được coi là luồng
  gió mới đối với vấn đề nhận thức và chính sách phát triển CNHT Việt Nam.
  Hơn nữa, cả trong lý thuyết và thực tế quản lý nhà nước, còn thiếu vắng các
  công trình nghiên cứu sâu, toàn diện cần thiết về phát triển CNHT nhìn từ góc độ
  tài chính.
  Trong bối cảnh đó, đề tài “Chính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp
  hỗ trợ ở Việt Nam” là có tính cấp thiết cả về khoa học và thực tiễn.
  Trả lời · Hôm nay lúc 09:18 #1

  Xem Thêm: Chính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách tài chính nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status