Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập

  LUẬN ÁN TIẾN SĨ
  NĂM 2015
  MỞ ĐẦU
  Chương 1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giải pháp tài chính và tác động
  của giải pháp tài chính đối với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa . 12
  1.1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa 12
  1.1.1. Khái niệm, đặc trưng về DNNVV 12
  1.1.2. Ưu thế, hạn chế của DNNVV. 15
  1.1.3. Vai trò của DNNVV đối với sự phát triển kinh tế xã hội . 17
  1.2. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời kỳ hội nhập 20
  1.2.1. Phát triển DNNVV 20
  1.2.2. Nội dung phát triển DNNVV 22
  1.2.3. Tác động của hội nhập quốc tế đối với phát triển DNNVV . 26
  1.3. Giải pháp tài chính đối với phát triển DNNVV . 32
  1.3.1. Vai trò của tài chính đối với phát triển DNNVV 32
  1.3.2. Giải pháp tài chính đối với phát triển DNNVV 36
  1.4. Kinh nghiệm về sử dụng giải pháp tài chính để phát triển DNNVV . 59
  1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng giải pháp tài chính 59
  1.4.2. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành phố của Việt Nam về sử dụng
  giải pháp tài chính để phát triển DNNVV và bài học cho Thành phố Hà
  Nội . 67
  Chương 2: Thực trạng sử dụng giải pháp tài chính để phát triển doanh
  nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội 73
  2.1. Thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội 73
  2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội 73
  2.1.2. Thực trạng phát triển DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội 77
  2.2. Thực trạng sử dụng giải pháp tài chính đối với phát triển DNNVV trên
  địa bàn Hà Nội 93
  2.2.1. Thực trạng sử dụng giải pháp thuế đối với phát triển DNNVV . 94
  2.2.2. Thực trạng sử dụng giải pháp tín dụng để phát triển DNNVV . 110
  2.2.3. Thực trạng sử dụng chính sách tỷ giá để phát triển DNNVV . 129
  2.2.4. Thực trạng sử dụng các Quỹ nhằm phát triển DNNVV Hà Nội . 135
  2.2.5. Thực trạng hỗ trợ mặt bằng SXKD cho DNNVV Hà Nội 141
  2.3. Đánh giá thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính đối với phát triển
  DNNVV Hà Nội 142
  2.3.1. Đánh giá thực trạng sử dụng giải pháp thuế đối với DNNVV . 142
  2.3.2. Đánh giá thực trạng sử dụng giải pháp tín dụng đối với phát triển
  DNNVV Hà Nội 143
  2.3.3. Đánh giá thực trạng sử dụng các Quỹ để phát triển DNNVV 147
  2.3.4. Đánh giá chính sách tỷ giá đối với sự phát triển các DNNVV . 149
  2.3.5. Đánh giá thực trạng chính sách mặt bằng cho DNNVV . 151
  Chương 3: Hoàn thiện giải pháp tài chính để phát triển doanh nghiệp
  nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội 154
  3.1. Định hướng, quan điểm phát triển DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà
  Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2050. 154
  3.1.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội đến năm
  2020 và tầm nhìn đến năm 2030, 2050 . 154
  3.1.2. Cơ hội, thách thức đối với phát triển DNNVV Hà Nội 157
  3.1.3. Định hướng phát triển DNNVV Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn
  đến năm 2030, 2050 161
  3.1.4. Quan điểm sử dụng giải pháp tài chính đối với phát triển DNNVV
  Hà Nội . 164
  3.2. Hoàn thiện sử dụng giải pháp tài chính để phát triển DNNVV trên địa
  bàn Thành phố Hà Nội 166
  3.2.1. Hoàn thiện sử dụng giải pháp thuế 166
  3.2.2. Một số đề xuất hoàn thiện giải pháp thuế . 172
  3.2.3. Hoàn thiện giải pháp tín dụng để phát triển DNNVV Hà Nội 173
  3.2.4. Một số đề xuất về hoàn thiện giải pháp tín dụng 180
  3.2.5. Hoàn thiện chính sách điều hành tỷ giá để phát triển DNNVV 181
  3.2.6. Hoàn thiện chính sách đầu tư và các quỹ hỗ trợ của Thành phố 186
  3.2.7. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ mặt bằng SXKD đối với DNNVV
  . 192
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN
  QUAN ĐẾN LUẬN ÁN.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.  1. Sự cần thiết của đề tài.
  Hiện nay, DNNVV chiếm trên 95% tổng số DN và đóng vai trò rất
  quan trọng trong quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước. Phát
  triển DNNVV là tất yếu và chiến lược lâu dài trong phát triển nền KTTT định
  hướng XHCN ở nước ta. Sự ra đời của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư đã
  tác động tích cực đến quá trình phát triển DN Việt Nam, tạo môi trường kinh
  doanh bình đẳng, thông thoáng cho tất cả các loại hình DN. Hàng năm,
  DNNVV đóng góp hơn 47% GDP, tạo việc làm cho 70% lực lượng lao động.
  Các DNNVV phát triển ở tất cả các địa phương, ngành, lĩnh vực của
  nền kinh tế, trong đó Thành phố Hà Nội chiếm khoảng 25%. Các DNNVV đã
  huy động được nhiều nguồn lực, tạo nhiều việc làm, tăng thu NSNN, góp
  phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH,HĐH. Trên thực tế, các
  DNNVV đang gặp khó khăn về vốn, năng lực quản lý kinh tế, quản trị tài
  chính. Trong quá trình chuyển sang nền KTTT định hướng XHCN và mở cửa
  hội nhập vào nền kinh tế thế giới, các chính sách, công cụ quản lý kinh tế, đặc
  biệt các giải pháp tài chính luôn được Chính phủ quan tâm hoàn thiện nhằm
  tạo điều kiện cho DNNVV phát triển. Tuy nhiên, quá trình vận động, phát
  triển của nền KTTT và hội nhập quốc tế luôn nảy sinh những vấn đề mới làm
  cho các chính sách, giải pháp luôn có xu hướng lạc hậu, bất cập, đòi hỏi phải  thường xuyên được nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện. Các giải pháp tài chính
  bao gồm: Giải pháp tài chính vĩ mô (chính sách tài chính, công cụ tài chính,
  thị trường tài chính) và giải pháp tài chính vi mô - tài chính doanh nghiệp
  được Chính phủ sử dụng để quản lý có hiệu quả nền kinh tế nhằm thúc đẩy
  các DNNVV phát triển. Tuy nhiên các giải pháp tài chính chưa thực sự chú ý
  đến đặc điểm đặc thù của DNNVV mà áp dụng chung cho mọi loại hình DN,
  đồng thời do “độ trễ” của chính sách, giải pháp nên trong thực tiễn quản lý
  kinh tế tài chính chưa mang lại hiệu quả tương xứng so với mục tiêu và khả
  năng của các DNNVV.
  Những năm qua, tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát, lãi
  suất, tỷ giá hối đoái, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của DNNVV.
  Khả năng chống đỡ của các DNNVV trước khủng hoảng và suy thoái kinh tế
  rất yếu ớt, khả năng tái đầu tư rất khó khăn. Điều này đòi hỏi có sự “trợ giúp”
  của Chính phủ mà giải pháp tài chính là mắt khâu trọng yếu.
  Xuất phát từ mục tiêu phát triển DNNVV, việc nghiên cứu và đề xuất
  các giải pháp tài chính với tư cách một công cụ quản lý kinh tế của Nhà nước
  nhằm tạo điều kiện môi trường thuận lợi, bình đẳng cho các DNNVV phát
  triển từ đó đóng góp vào tăng trưởng, phát triển chung của nền kinh tế và Thủ
  đô Hà Nội. Vì vậy, Nghiên cứu sinh (NCS) đã chọn đề tài: "Giải pháp tài
  chính phát triển DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội
  nhập" làm đề tài luận án với hy vọng sẽ đóng góp một phần trí tuệ và sức lực
  nhỏ bé của mình để kiến giải một vài giải pháp về quản lý kinh tế tài chính
  nhằm thúc đẩy sự phát triển của DNNVV trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
  Song, giải pháp tài chính là đề tài rất rộng, bao trùm toàn bộ các hoạt động
  trong lĩnh vực tài chính, gồm: Các giải pháp vĩ mô (chính sách tài chính, công
  cụ tài chính, thị trường tài chính) và giải pháp vi mô - tài chính doanh nghiệp.
  Trong khuôn khổ của luận án, tác giả đi sâu phân tích một số giải pháp vĩ mô:
  tín dụng, thuế, qũy đầu tư và các quỹ trợ giúp, chính sách đất đai đối với phát
  triển DNNVV Hà Nội.
  2. Mục tiêu của đề tài.
  Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu các giải pháp tài chính vĩ mô đối với
  phát triển DNNVV trên địa bàn Hà Nội, đề tài tập trung làm rõ các vấn đề:
  - Nghiên cứu các vấn đề lý luận về DNNVV. Làm rõ nội hàm phát triển
  DNNVV (khái niệm, nội dung, tiêu thức đánh giá) trên cơ sở đó phân tích rõ
  tác động của HNKTQT (cơ hội, thách thức) đối với phát triển DNNVV.

  Xem Thêm: Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tài chính phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status