Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo phì từ 10 đến 15 tuổi

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo phì từ 10 đến 15 tuổi

  MỤC LỤC

  Trang phụ bìa Trang
  Lời cam đoan
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các bảng
  Danh mục các hình
  Danh mục các biểu đồ
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Tổng quan thừa cân, béo phì 4
  1.2. Hội chứng chuyển hóa 13
  1.3. Các nghiên cứu có liên quan 27
  1.4. Hội chứng chuyển hóa và Protein phản ứng C 34
  CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 37
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  3.1. Đặc điểm trẻ thừa cân, béo phì 54
  3.2. Đặc điểm hội chứng chuyển hóa 65
  3.3. Các giá trị điểm cắt dự đoán hội chứng chuyển hóa 72
  3.4. Hội chứng chuyển hóa và Protein phản ứng C 75
  CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
  4.1. Đặc điểm trẻ thừa cân, béo phì 77
  4.2. Đặc điểm hội chứng chuyển hóa 100

  4.3. Các giá trị điểm cắt dự đoán hội chứng chuyển hóa 115
  4.4. Hội chứng chuyển hóa và Protein phản ứng C 121
  KẾT LUẬN 126
  KIẾN NGHỊ 128
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

  Chữ viết tắt Nghĩa

  CC Chiều cao
  CN Cân nặng
  BP Béo phì
  ĐTĐ Đái tháo đường
  HCCH Hội chứng chuyển hóa
  HA Huyết áp
  HAtt Huyết áp tâm thu
  HAttr Huyết áp tâm trương
  TC Thừa cân
  TCYTTG Tổ chức Y tế thế giới
  VE Vòng eo
  VM Vòng mông


  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG NƯỚC NGOÀI

  Chữ viết tắt Chữ gốc- Nghĩa
  ASP Acylation stimulating protein - Protein kích thích sự acyl hóa
  AUC Area Under the Curve- Diện tích dưới đường cong
  BFP Body fat percentage -Tỷ lệ mỡ cơ thể
  BMI Body mass index- Chỉ số khối cơ thể
  CRP C reactive protein- Protein phản ứng C
  CT Cholesterol- Cholesterol
  HDL High density lipoprotein- Lipoprotein tỷ trọng cao
  HOMA-IR Homeostasis model assessement of insulin resistance-
  Mô hình khảo sát hằng định nội môi-tình trạng kháng insulin
  IDF International Diabetes Federation- Hội Đái tháo đường Quốc tế
  IFG Impaired fasting glucose- Suy giảm glucose lúc đói
  IGT Impaired glucose tolerance- Suy giảm khả năng dung nạp glucose
  IL-1 Interleukin-1- Interleukin-1
  IL-6 Interleukin-6- Interleukin-6
  LDL Low density lipoprotein- Lipoprotein tỷ trọng thấp
  MCP-1 Monocyte chemoattractant protein-1-
  Protein hướng động tế bào đơn nhân
  NCEP National Cholesterol education program-
  Chương trình giáo dục Cholesterol Quốc gia
  NCEP-ATP III National Cholesterol education program Adult treatment panel III
  -Báo cáo lần thứ 3 của Ban cố vấn Chương trình giáo dục
  Cholesterol Quốc gia Hoa Kỳ dành cho người lớn
  NHANES Nationnal Health Nutrition examination survey-
  Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia
  PAL-1 Plasminogen activator inhibitor-1-
  Chất ức chế hoạt hóa plasminogen-1
  TG Triglycerid- Triglycerid
  VLDL Very low density lipoprotein-Lipoprotein tỷ trọng rất thấp
  WHO World Health Organization -Tổ chức Y tế Thế giới


  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng Tên bảng Trang

  Bảng 1.1. Các mức độ BMI người châu Á trưởng thành 7
  Bảng 1.2.Tiêu chuẩn chẩn đoán HCCH trẻ em của Cook, De Ferranti, Weiss 15
  Bảng 1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán HCCH theo các độ tuổi của IDF 15
  Bảng 1.4. Đánh giá bilan lipid máu theo ATP III 30
  Bảng 2.1. Đặc điểm của người bệnh và sự thay đổi CRP 41
  Bảng 2.2. Đánh giá tỷ lệ BFP theo Lohman (1986) và Nagamine (1972) 46
  Bảng 2.3. Minh họa giá trị cắt theo bảng 2X2 49
  Bảng 2.4 . Phân loại các biến số 51
  Bảng 3.1. Phân bố theo tuổi và giới 54
  Bảng 3.2. Phân bố tình trạng TC, BP theo giới tính 54
  Bảng 3.3. Phân bố các mức BMI 55
  Bảng 3.4. Trị số trung bình các chỉ số nhân trắc theo mức độ TC, BP và
  theo giới tính 55
  Bảng 3.5. Trị số trung bình chỉ số nhân trắc giữa nam và nữ theo mức độ
  TC, BP 56
  Bảng 3.6. Trị số trung bình các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng giữa nam
  và nữ theo mức độ TC, BP 57
  Bảng 3.7. Trị số trung bình BFP theo giới tính và vòng eo 58
  Bảng 3.8. Phân bố BFP theo tiêu chuẩn phân loại của Lohman (1986)
  và Nagamine (1972) 58
  Bảng 3.9. Trị số trung bình BFP theo các mức BMI và giới tính 59
  Bảng 3.10. Huyết áp 60
  Bảng 3.11. Trị số trung bình bilan lipid máu và glucose máu 60
  Bảng 3.12. Liên quan rối loạn lipid máu theo các mức độ BMI 61
  Bảng 3.13. Rối loạn từng thành phần lipid máu 62
  Bảng 3.14. Tỷ số Cholesterol/HDL-C 62


  Bảng Tên bảng Trang

  Bảng 3.15. Rối loạn glucose máu lúc đói 62
  Bảng 3.16. Liên quan lâm sàng, cận lâm sàng theo các mức độ BMI 63
  Bảng 3.17. Tương quan các chỉ số nhân trắc, BFP, HA và chi số lipid máu 64
  Bảng 3.18. Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa 65
  Bảng 3.19. Phân bố HCCH theo giới tính 66
  Bảng 3.20. Liên quan giữa HCCH và mức độ TC, BP 66
  Bảng 3.21. Trị số trung bình đặc điểm lâm sàng của HCCH theo giới tính 67
  Bảng 3.22. Trị số trung bình đặc điểm cận lâm sàng của HCCH theo giới tính 68
  Bảng 3.23. Liên quan hội chứng chuyển hóa và cholesterol 69
  Bảng 3.24. Liên quan hội chứng chuyển hóa và LDL-C 69
  Bảng 3.25. Liên quan hội chứng chuyển hóa và tỷ số CT/HDL-C 70
  Bảng 3.26. Liên quan đặc điểm các tiêu chí của HCCH 71
  Bảng 3.27. Đặc điểm các tiêu chí chẩn đoán HCCH và BFP 72
  Bảng 3.28. Giá trị CRP 75
  Bảng 3.29. Liên quan giữa HCCH và CRP 76
  Bảng 4.1. Chỉ số nhân trắc học sinh 10-15 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh 80
  Bảng 4.2. BFP theo tuổi và giới tại Trung Quốc 84
  Bảng 4.3. So sánh các tiêu chí của HCCH trẻ em BP tại Braxil và Ý 107
  Bảng 4.4. Các yếu tố nguy cơ tim mạch với HCCH 107
  Bảng 4.5. Tương quan chỉ số nhân trắc với lipid máu và HA 114
  Bảng 4.6. Các yếu tố nguy cơ tim mạch với giá trị cắt chẩn đoán HCCH 116
  Bảng 4.7. Giá trị cắt VE trẻ emTrung quốc từ 10-15 tuổi 117
  Bảng 4.8. Tiêu chí chẩn đoán HCCH ở trẻ em TC, BP và nhóm chứng 118
  Bảng 4.9. Tỷ lệ CRP và các tiêu chí của HCCH 123


  DANH MỤC CÁC HÌNH


  Hình Tên hình Trang

  Hình 1.1. Mô mỡ như một cơ quan nội tiết 17
  Hình 1.2. Béo phì-Leptin và tăng huyết áp 18
  Hình 1.3. Cấu trúc phân tử CRP 34
  Hình 2.1. Minh họa phương pháp đo vòng eo 43
  Hình 2.2. Minh họa cân đo lượng mỡ cơ thể HBF-356 45
  Hình 2.3. Lưu đồ chọn mẫu nghiên cứu 53
  Hình 4.1. Béo phì - kháng insulin và tăng huyết áp 87
  Hình 4.2. Sơ đồ các sự ảnh hưởng đến sự cân bằng và điều hòa năng lượng 98
  Hình 4.3. Sơ đồ Dinh dưỡng vòng đời và các bệnh mạn tính 103
  Hình 4.4. Vai trò của acid béo tự do trong đề kháng insulin và béo phì 111
  Hình 4.5. Đề kháng insulin và các biến chứng 112
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ Tên biểu đồ Trang

  Biểu đồ 3.1. Đường cong ROC của BMI đối với nam 73
  Biểu đồ 3.2. Đường cong ROC của BMI đối với nữ 73
  Biểu đồ 3.3. Đường cong ROC của vòng eo đối với nam 74
  Biểu đồ 3.4. Đường cong ROC của vòng eo đối với nữ 75
  Biểu đồ 4.1. Khuynh hướng béo phì trẻ em nam từ 6-20 tuổi 78
  Biểu đồ 4.2. Khuynh hướng béo phì trẻ em nữ từ 6-20 tuổi 78

  1

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  Hội chứng chuyển hóa (HCCH) là một trong những vấn đề sức khỏe cộng
  đồng được quan tâm nhất trong thế kỷ XXI này. Theo Hiệp Hội Đái tháo đường
  quốc tế (IDF), hội chứng chuyển hóa là tập hợp những yếu tố nguy cơ của hai đại
  dịch lớn đó là bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2 ảnh hưởng đến chất lượng
  sống con người và tốn kém đáng kể ngân sách về y tế của nhiều nước trên thế giới
  [21],[25].
  Tần suất và tỷ lệ hội chứng chuyển hóa ngày càng tăng và có khuynh hướng
  tăng dần theo tuổi. Theo Nationnal Health Nutrition Examination Survey III
  (NHANES III: khảo sát dinh dưỡng và sức khỏe Quốc gia tại Hoa Kỳ) tỷ lệ hội
  chứng chuyển hóa ở độ tuổi trên 20 là 25%, gia tăng trên 45% ở độ tuổi trên 50. Hội
  chứng chuyển hóa liên quan đến khoảng 24% người trưởng thành, khoảng 47 triệu
  người bị hội chứng chuyển hóa trong đó 44% người trên 50 tuổi tại Hoa Kỳ. Hội
  chứng chuyển hóa gặp ở 10% phụ nữ và 15% nam giới với dung nạp glucose bình
  thường và 78% và 84% người bị đái tháo đường type 2.
  Béo phì và các bệnh mạn tính không lây đã và đang gây ra hậu quả nghiêm
  trọng về sức khỏe con người cũng như gánh nặng cho nền kinh tế. Chính vì vậy,
  năm 2000 Tổ chức Y tế thế giới đã xuất bản chuyên khảo "Béo phì-dự phòng và
  kiểm soát nạn dịch toàn cầu", trong đó kêu gọi các quốc gia cần có các hành động
  tích cực đối phó với nạn dịch này [137].
  Nghiên cứu 52 trẻ béo phì từ 7-10 tuổi của Ferreira [59], tỷ lệ mắc hội chứng
  chuyển hóa là 17,3% với chỉ số khối cơ thể >95 th
  percentile, tăng triglycerid, giảm
  lipoprotein tỷ trọng thấp, tăng glucose máu và tăng huyết áp. Gần đây theo nghiên
  cứu của Weiss năm 2005 báo động tỷ lệ hội chứng chuyển hóa cũng đang gia tăng ở
  trẻ em, tỷ lệ này là 38,7% ở trẻ em béo phì mức độ trung bình và 49,7% ở mức độ
  nghiêm trọng [134].
  Người lớn nội thành-thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 tỷ lệ mắc HCCH là
  12% (đã hiệu chỉnh theo giới và tuổi), 18,5% chưa hiệu chỉnh, tỷ lệ này trên phạm vi 2

  toàn quốc là 13%, trong đó khoảng 20% dân số sống tại các thành phố lớn. Năm
  2007 tại Hà Nội, tỷ lệ HCCH là 13,1% và tỷ lệ này ở nhân viên Y tế năm 2008 tại
  thành phố Hồ Chí Minh khá cao là 12%. Đây là một con số đáng lưu ý vì đối tượng
  của nghiên cứu này là những người có kiến thức y học.
  Hội chứng chuyển hóa có liên quan chặt chẽ với thừa cân, béo phì. Điều này đã
  gợi mở sự quan tâm về phương diện dịch tễ học và tiếp cận dự phòng trong lĩnh vực
  các bệnh mạn tính không lây nhiễm. Bệnh tim mạch người lớn có nguồn gốc từ các
  rối loạn chuyển hóa ở thời kỳ trẻ em [56],[76],[134] nên việc phòng ngừa xơ vữa
  động mạch sớm sẽ thu nhận được kết quả khả quan hơn [71],[82],[87],[117]. Bệnh
  tim mạch và tử vong từ bệnh tim mạch chỉ là phần nổi của tảng băng mà bên dưới là
  hàng loạt các bất thường về chuyển hóa đã xuất hiện âm thầm từ trước.
  Gần đây các nghiên cứu có ghi nhận Protein phản ứng C tăng gần gấp 2 lần ở
  nhóm có hội chứng chuyển hóa so với nhóm không có hội chứng chuyển hóa.
  Nghiên cứu tại Châu Âu trong số đối tượng có cơn đau thắt ngực cũng đã ghi nhận,
  giá trị Protein phản ứng C tăng cùng với chỉ số khối cơ thể [63].
  Năm 2008 tỷ lệ thừa cân, béo phì tại Biên Hòa-Đồng Nai là 7,22% [18]. Tình
  hình kinh tế ngày càng phát triển nhất là trong giai đoạn hiện nay mỗi gia đình chỉ
  có từ một đến hai con, tỉ lệ thừa cân và béo phì sẽ tăng nữa trong vài năm đến.
  Để xây dựng hệ thống giám sát, can thiệp hội chứng chuyển hóa một cách có
  hiệu quả, chúng ta luôn cần có các số liệu cơ bản về thực chất của vấn đề này, nhưng
  ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân,
  béo phì. Xuất phát từ những luận điểm trên, chúng tôi thực hiện đề tài "Hội chứng
  chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo phì từ 10-15 tuổi" nhằm góp phần phát hiện và
  dự phòng những hậu quả do hội chứng chuyển hóa gây ra, từ đó góp phần làm giảm
  chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhi.
  Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là: tỷ lệ hội chứng chuyển hóa ở học sinh
  thừa cân, béo phì từ 10 đến 15 tuổi tại thành phố Biên Hòa-Đồng Nai là bao nhiêu?
  Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hội chứng chuyển hóa trên dân số nghiên
  cứu như thế nào?. 3

  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  - Mục tiêu tổng quát:
  Khảo sát hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo phì từ 10 đến 15 tuổi
  tại thành phố Biên Hòa-Đồng Nai.
  - Mục tiêu chuyên biệt:
  1. Xác định một số đặc điểm của trẻ em thừa cân, béo phì từ 10-15 tuổi:
  - Phân bố tuổi, chỉ số khối cơ thể.
  - Trị số trung bình các chỉ số nhân trắc, tỷ lệ mỡ cơ thể.
  - Tỷ lệ tăng huyết áp.
  - Trị số trung bình và tỷ lệ rối loạn lipid, glucose máu.
  - Mối tương quan giữa các chỉ số nhân trắc, tỷ lệ mỡ cơ thể với huyết áp và
  lipid máu.
  2. Xác định các đặc điểm của hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo
  phì từ 10-15 tuổi:
  - Tỷ lệ hội chứng chuyển hóa.
  - Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của hội chứng chuyển hóa.
  3. Xác định giá trị điểm cắt của chỉ số khối cơ thể và vòng eo dự đoán hội
  chứng chuyển hóa.
  4. Xác định mối liên quan giữa protein phản ứng C với hội chứng chuyển
  hóa.

  Xem Thêm: Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo phì từ 10 đến 15 tuổi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em thừa cân, béo phì từ 10 đến 15 tuổi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status